71  /​100
Hits: 5009

INTERZOO Nürn­berg 2008

Dlhý čas som odo­lá­val láka­vé­mu pozna­niu, pozrieť sa na cho­va­teľ­ský veľ­trh do Norim­ber­gu – INTERZOO. Koná sa len kaž­dé dva roky. V roku 2008 som sa tam napo­kon dostal. Obá­val som sa časo­vé­ho stre­su, keď­že sme šli len na otoč­ku – na jedi­ný deň. Moje oba­vy sa však pomer­ne rých­lo rozp­ly­nu­li. Pri­znám sa, že nehol­du­jem prí­liš kade­ja­kým tech­nic­kým vymo­že­nos­tiam. Páčia sa mi pre­špe­ku­lo­va­né akva­ris­tic­ké výrob­ky, ale neže­niem sa za nimi. V Norim­ber­gu som videl veľ­mi veľa pek­ných oble­kov na telách mana­žé­rov, váž­ne výra­zy Číňa­nov, Indov, Pakis­tan­cov, Nemcov, Čechov, Japon­cov, Talia­nov, Rusov a kto­vie­ko­ho ešte. Smr­de­lo to tam biz­ni­som a to mne nebo­lo prá­ve cel­kom po chu­ti. Áno, veľ­trh je urče­ný pre firem­né­ho kli­en­ta, mne to však bez­tak pri­pa­da­lo pri­veľ­mi váž­ne. Prek­va­pi­lo ma, že výstav­ná plo­cha nebo­la ani zďa­le­ka tak veľ­ká, ako som čakal. Aj keď plo­cha veľ­ká bola. Oča­ká­val som však mini­mál­ne tri­krát väč­šiu plo­chu, na kto­rej by boli vysta­vo­va­te­lia. Keď si pred­sta­vím, že by som tam mal byť dva dni, tak by som sa tam nudil. A viem, že moji zná­mi tam cho­die­va­jú aj na tri dni :-).

Dnu som spo­lu s moji­mi kama­rát­mi voš­li hneď po otvo­re­ní. Po jed­nej hodi­ne popo­lud­ní som mal za sebou pro­vi­zór­ny obed aj pre­hliad­ku celej výstav­nej plo­chy. Potom som si dal ešte jed­no kolo. V Norim­ber­gu som videl veľ­mi veľa pek­ných mor­ských akvá­rií, veľ­mi veľa svie­tia­cich tru­bíc nad 10 000 K do zele­no žia­ria­cich slad­ko­vod­ných nádr­ží. Mrze­lo nás všet­kých, že zväč­ša sme sa stret­li s neocho­tou pre­dať tovar pria­mo na mies­te. Nebo­li sme posled­ný deň veľ­tr­hu. Chá­pem, že sme boli na veľ­tr­hu, ale napr. postr­kať do akvá­rií v košíč­koch rast­li­ny s cenov­ka­mi a potom nič nepre­dať je pre mňa neprí­jem­né pozna­nie. Páči­la sa mi veľ­mi časť, kto­rú zabez­pe­čil Hei­ko Ble­her, kto­rý tam aj bol. Posky­tol tam pek­né pohľa­dy na kvá­zi bio­to­po­vé akvá­ria, kde napo­dob­ňo­val rôz­ne čas­ti sve­ta, kto­ré iste sám pocho­dil. Pamä­tám si Čínu, Ama­zon. Tie­to akvá­ria vyni­ka­li pri­ro­dze­nou krá­sou a boli aj pouč­né. Ako cho­va­te­ľa gupiek ma pote­ši­lo, že som tam videl vo via­ce­rých prí­pa­doch cel­kom pek­né gup­ky. Nebo­li to výstav­né kusy, ale iste by som si z nich rád kúpil. Som pre­sved­če­ný o tom, že pred­sta­vu­jú dob­re pre­daj­ný tovar. Čakal som v Norim­ber­gu lep­ší výber krmív, viac mož­nos­ti nakú­piť a väč­šiu plo­chu. Ak sa mi nie­ke­dy v budúc­nos­ti poda­rí zájsť do Norim­ber­gu, tak urči­te pôj­dem v nede­ľu. Po čase som nado­bu­dol dojem, že Inter­zoo mi nesto­jí zato, aby som tam ces­to­val len kvô­li nemu. Mys­lím si, že v posled­ný deň veľ­tr­hu sa pre­da­jach­ti­vosť vysta­vo­va­te­ľov radi­kál­ne zvýši.


INTERZOO Nurem­berg 2008

For a long time, I resis­ted the temp­ting adven­tu­re of visi­ting the bre­e­de­r’s fair in Nurem­berg – INTERZOO. It only hap­pens eve­ry two years. Final­ly, in 2008, I made it the­re. I was wor­ried about time pre­ssu­re sin­ce we were only going for a quick visit – just for one day. Howe­ver, my con­cerns quick­ly faded away. I must con­fess, I’m not par­ti­cu­lar­ly fond of vari­ous tech­ni­cal inno­va­ti­ons. I app­re­cia­te well-​designed aqu­arium pro­ducts, but I don’t cha­se after them. In Nurem­berg, I saw many beau­ti­ful­ly dres­sed mana­gers, serious-​looking faces of Chi­ne­se, Indians, Pakis­ta­nis, Ger­mans, Czechs, Japa­ne­se, Ita­lians, Rus­sians, and who kno­ws who else. It smel­led of busi­ness the­re, and that did­n’t quite suit me. Yes, the fair is aimed at cor­po­ra­te clients, but it all felt too seri­ous for me. I was sur­pri­sed that the exhi­bi­ti­on area was­n’t near­ly as lar­ge as I expec­ted. Even though it was still quite big. Howe­ver, I was expec­ting at least three times the size of the exhi­bi­tor area. If I ima­gi­ne being the­re for two days, I would have been bored. And I know my friends usu­al­ly go for three days :-).

We ente­red right after the ope­ning with my friends. After one after­no­on hour, I had a quick lunch and tou­red the enti­re exhi­bi­ti­on area. Then I did anot­her round. In Nurem­berg, I saw many beau­ti­ful mari­ne aqu­ariums, many flu­ores­cent tubes abo­ve 10,000 K shi­ning over green-​glowing fres­hwa­ter tanks. We were all disap­po­in­ted that we most­ly encoun­te­red reluc­tan­ce to sell goods direct­ly on the spot. It was­n’t the last day of the fair. I unders­tand it was a tra­de fair, but, for exam­ple, to push plant bas­kets with pri­ce tags into aqu­ariums and then not sell anyt­hing is unp­le­a­sant for me. I real­ly liked the part pro­vi­ded by Hei­ko Ble­her, who was also the­re. He pro­vi­ded beau­ti­ful vie­ws of quasi-​biotope aqu­ariums, mimic­king vari­ous parts of the world, which he sure­ly explo­red him­self. I remem­ber Chi­na, the Ama­zon. The­se aqu­ariums sto­od out with natu­ral beau­ty and were also infor­ma­ti­ve. As a gup­py bre­e­der, I was ple­a­sed to see quite nice gup­pies the­re seve­ral times. They were­n’t sho­wpie­ces, but I would cer­tain­ly like to buy some of them. I am con­vin­ced that they repre­sent good sel­ling items. I expec­ted a bet­ter selec­ti­on of food, more shop­ping oppor­tu­ni­ties, and a lar­ger area in Nurem­berg. If I ever mana­ge to visit Nurem­berg in the futu­re, I will defi­ni­te­ly go on Sun­day. After a whi­le, I got the impres­si­on that INTERZOO was­n’t worth tra­ve­ling just for it. I think that on the last day of the fair, the exhi­bi­tors’ wil­ling­ness to sell inc­re­a­ses radically.


INTERZOO Nürn­berg 2008

Ich habe lan­ge Zeit dem ver­loc­ken­den Aben­te­uer widers­tan­den, die Züch­ter­mes­se in Nürn­berg – INTERZOO – zu besu­chen. Sie fin­det nur alle zwei Jah­re statt. End­lich, im Jahr 2008, habe ich es dort­hin ges­chafft. Ich mach­te mir Sor­gen wegen des Zeitd­rucks, da wir nur für einen kur­zen Besuch – nur für einen Tag – dort waren. Aber mei­ne Beden­ken verf­lo­gen schnell. Ich muss ges­te­hen, ich bin nicht beson­ders bege­is­tert von vers­chie­de­nen tech­nis­chen Inno­va­ti­onen. Ich schät­ze gut ges­tal­te­te Aqu­arium­pro­duk­te, aber ich jage ihnen nicht hin­ter­her. In Nürn­berg sah ich vie­le schön gek­le­i­de­te Mana­ger, erns­te Gesich­ter von Chi­ne­sen, Indern, Pakis­ta­nern, Deuts­chen, Tsche­chen, Japa­nern, Ita­lie­nern, Rus­sen und wer weiß noch wem. Es roch dort nach Ges­chäft, und das pass­te mir nicht ganz. Ja, die Mes­se rich­tet sich an Fir­men­kun­den, aber das alles war mir zu ernst. Ich war über­rascht, dass die Auss­tel­lungsf­lä­che nicht annä­hernd so groß war, wie ich erwar­tet hat­te. Obwohl es immer noch ziem­lich groß war. Ich hat­te jedoch min­des­tens eine dre­i­mal so gro­ße Auss­tel­lerf­lä­che erwar­tet. Wenn ich mir vors­tel­le, dass ich dort zwei Tage lang gewe­sen wäre, hät­te ich mich gelan­gwe­ilt. Und ich weiß, dass mei­ne Fre­un­de nor­ma­ler­we­i­se für drei Tage gehen :-).

Wir sind gle­ich nach der Eröff­nung mit mei­nen Fre­un­den hine­in­ge­gan­gen. Nach einer Nach­mit­tagss­tun­de hat­te ich ein schnel­les Mit­ta­ges­sen und habe die gesam­te Auss­tel­lungsf­lä­che besich­tigt. Dann habe ich noch eine Run­de ged­reht. In Nürn­berg sah ich vie­le schöne Meer­was­se­ra­qu­arien, vie­le flu­ores­zie­ren­de Röh­ren über 10.000 K über grün leuch­ten­den Süßwas­ser­tanks. Wir waren alle ent­tä­uscht, dass wir haupt­säch­lich auf Unwil­lig­ke­it stie­ßen, Waren direkt vor Ort zu ver­kau­fen. Es war nicht der letz­te Tag der Mes­se. Ich vers­te­he, dass es eine Fach­mes­se war, aber zum Beis­piel Pflan­zen­kör­be mit Pre­iss­chil­dern in Aqu­arien zu schie­ben und dann nichts zu ver­kau­fen, ist für mich unan­ge­nehm. Mir hat der von Hei­ko Ble­her bere­it­ges­tell­te Teil sehr gut gefal­len, der auch dort war. Er bot schöne Ausb­lic­ke auf quasi-​Biotop-​Aquarien, die vers­chie­de­ne Tei­le der Welt nachahm­ten, die er sicher selbst erkun­det hat­te. Ich erin­ne­re mich an Chi­na, den Ama­zo­nas. Die­se Aqu­arien zeich­ne­ten sich durch natür­li­che Schön­he­it aus und waren auch infor­ma­tiv. Als Guppy-​Züchter habe ich mich sehr gef­re­ut, dass ich dort mehr­mals recht schöne Gup­pys gese­hen habe. Es waren kei­ne Sch­mucks­tüc­ke, aber ich wür­de sicher­lich ger­ne eini­ge von ihnen kau­fen. Ich bin über­ze­ugt, dass sie gute Ver­kauf­sar­ti­kel reprä­sen­tie­ren. Ich habe in Nürn­berg eine bes­se­re Auswahl an Fut­ter, mehr Ein­kaufs­mög­lich­ke­i­ten und eine größe­re Flä­che erwar­tet. Wenn ich es irgen­dwann schaf­fe, Nürn­berg in Zukunft zu besu­chen, wer­de ich auf jeden Fall am Sonn­tag gehen. Nach einer Wei­le hat­te ich den Ein­druck, dass INTERZOO nicht wert war, nur dafür zu rei­sen. Ich den­ke, dass sich am letz­ten Tag der Mes­se die Ver­kaufs­be­re­its­chaft der Auss­tel­ler radi­kal erhöht.


Use Facebook to Comment on this Post