Hits: 10784

Sku­toč­ne krá­ľov­ský druh výcho­do­af­ric­ké­ho jaze­ra Mala­wi, kto­rý je krás­ne sfar­be­ný, sam­ček o nie­čo výraz­nej­šie. Pomer­ne žra­vý a odváž­ny. Dosa­hu­je 10 cm. Sam­ček doká­že byť neuve­ri­teľ­ne nebo­jác­ny a bojov­ný. Pri kaž­dej prí­le­ži­tos­ti jeden sna­ži­vec aktív­ne úto­čil na moju ruku ale­bo hadi­cu, kto­rá bola v akvá­riu. Až je to mies­ta­mi neprí­jem­né. King­sájz neub­lí­ži, ale ruka by moh­la jemu, keď sa tak blíz­ko odva­žu­je. Už som ho zopár krát rukou nahá­ňal a až vte­dy dosta­ne strach a zale­zie. Časom, ale začne vykú­kať a “zabud­ne” na výstra­hu. Voči ostat­ným dru­hom je tiež teri­to­riál­ny a odváž­ny. Je to zau­jí­ma­vé, pre­to­že viac mu vadí iný druh ako sam­ci vlast­né­ho dru­hu. Čas­to krát bol samec ner­vóz­ny, rých­lo sa pohy­bo­val po rov­na­kej tra­se hore dole, ako zmys­lov zba­ve­ný. Nerad­no rad­šej vte­dy inej rybe vojsť mu do ces­ty. Cho­val som ich spo­lu v nádr­ži s Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri a zopár krát som už videl, ako buše­ráč­ka otvo­ri­la papu­ľu a šla sa zahnať. Našťas­tie k tomu nikdy nedoš­lo, pre­to­že výba­va zubov oboch dru­hov je veľ­mi odliš­ná, king­si­zei by dopa­dol zle. Buše­rá­ky sú voči iným rybám v tom­to tole­rant­né, ale cho­le­ric­ké sprá­va­nie kin­ga už zopár krát pre­siah­lo mie­ru ich trpez­li­vos­ti. King­si­zei si je asi vedo­mý svoj­ho pod­ria­de­né­ho posta­ve­nia a časom vždy pre­sta­ne pokú­šať. King­si­zei sa cel­kom ochot­ne netrú, chce to trpez­li­vosť. Regis­tru­jem tie­to for­my: Chi­ca­ne, Lon­do, Lupin­gu, Man­da, Mbu­zi, Mem­be, north, oran­ge, Pon­ta Mes­su­li, Tumbi.

Odka­zy

Cynotilapia pulpican

samec

Cynotilapia pulpican

Cynotilapia pulpican

Use Facebook to Comment on this Post