Hits: 10229

Óda na tatar­skú omáč­ku – autor je gur­mán­sky a hudob­ný fajnšmeker

Ako­koľ­vek chrab­rý v mys­le­ní a zása­do­vý v posto­joch, na túto aktu­ál­nu otáz­ku ohľa­dom stra­vo­va­cích zvyk­los­tí som už dáv­no zme­nil názor, hoc nepriz­ná­va sa mi k tomu prá­ve bez roz­pa­kov. Dnes ako aj po minu­lé dni ostat­ných týž­dňov zásta­vám pre­sved­če­nie pres­ne opač­né k mojim onek­daj­ším vyhlá­se­niam tebou pre­zen­to­va­ných, kto­ré boli bez­tak spô­so­be­né iba krát­ko­do­bým poblúz­ne­ním vyvo­la­ným umný­mi mani­pu­lá­tor­mi, kto­rých rad­šej nebu­dem meno­vať. Keby si bola býva­la mala lep­šie pre­štu­do­va­né fórum, nemoh­lo by ti unik­núť množ­stvo mojich bla­ho­re­če­ní a chvá­lo­spe­vov, kto­rý­mi neus­tá­le vzdá­vam úctu bož­stvu tatár­skej omáč­ky. Spo­me­dzi všet­kých pokr­mov, kto­ré by si vede­la meno­vať, hoc by to boli vybe­ra­né jed­lá naj­roz­ma­ni­tej­ších kuchýň sve­ta, pri­pra­vo­va­né tými najz­ruč­nej­ší­mi kuchár­mi, neexis­tu­je jedi­ná špe­cia­li­ta zaslu­hu­jú­ca väč­šiu pie­tu, úctu a rešpekt ako prá­ve Tatár­ska omáč­ka. Jedi­né sústo vybi­ču­je všet­kých tvo­jich päť zmys­lov až do kraj­nos­ti. Okrem toho je kon­zu­má­cia tatár­skej omáč­ky spo­je­ná aj s nie­čím trans­cen­den­tál­nym porov­na­teľ­ným azda k extá­ze svä­tej Teré­zie. Ostat­né jed­lá sú v porov­na­ní s ňou ešte menej ako tie­ne v jas­ky­ni. Pre­to moje vyso­ké náro­ky na vzhľad, chuť a aró­mu ide­ál­nej gur­mán­skej lahôd­ky našli svo­ju reál­nu podo­bi­zeň v spo­mí­na­nom božstve.


Ode to Tatar Sau­ce – the aut­hor is a gour­met and a musi­cal epicure

Howe­ver bold in thin­king and prin­cip­led in atti­tu­des, on this cur­rent ques­ti­on of eating habits, I chan­ged my opi­ni­on long ago, though I do not rea­di­ly admit it wit­hout hesi­ta­ti­on. Today, as in the past days of recent weeks, I hold a belief exact­ly oppo­si­te to my for­mer dec­la­ra­ti­ons pre­sen­ted by you, which were cau­sed any­way only by a short-​lived deli­rium indu­ced by cle­ver mani­pu­la­tors, whom I’d rat­her not name. If you had had bet­ter stu­died the forum, you could not have mis­sed many of my prai­ses and hymns, with which I cons­tan­tly pay homa­ge to the dei­ty of Tatar sau­ce. Among all the dis­hes you could name, even if they were selec­ted from the most diver­se cuisi­nes of the world, pre­pa­red by the most skill­ful chefs, the­re is not a sin­gle spe­cial­ty deser­ving more pie­ty, res­pect, and reve­ren­ce than Tatar sau­ce. A sin­gle bite sti­mu­la­tes all your five sen­ses to the extre­me. More­over, the con­sump­ti­on of Tatar sau­ce is also asso­cia­ted with somet­hing trans­cen­den­tal com­pa­rab­le per­haps to the ecs­ta­sy of Saint Tere­sa. Other foods are, in com­pa­ri­son with it, less than sha­do­ws in a cave. The­re­fo­re, my high demands on the appe­a­ran­ce, tas­te, and aro­ma of the ide­al gour­met deli­ca­cy found the­ir real coun­ter­part in the men­ti­oned deity.


Pou­ží­va­né výra­zy a ich vysvetlenie

 • šlaf­rok – žen­ské šaty
 • šávol­ka – bavl­ne­ný dopl­nok cez hla­vu, ple­cia, nie­ke­dy až do pásu
 • šifo­nier – skri­ňa na šaty
 • švan­kéz – tlačenka
 • štok­lík – sto­lič­ka na sedenie
 • šma­lec – vyto­pe­ná sla­ni­na, masť
 • špierd­lik – roz­šľa­ha­né kys­lé mlieko
 • šou­tíz – člo­vek, kto­rý plá­nu­je odber syra, žin­či­ce, oštiepku zo sala­ša pre domác­nosť pod­ľa počtu oviec
 • šopa – miest­nosť pre usklad­ne­nie sena pod stre­chou hos­po­dár­skej budovy
 • špaj­za – komora
 • špi­tál – nemocnica
 • štre­ka – ces­ta pre vlaky
 • škrid­la – pokriev­ka na hrn­ce a podob­né predmety
 • špor­helt, špo­rák – piec­ka na dre­vo, varenie
 • šmyk­ňa – kováčs­ka dielňa
 • šmir­geľ – brús­ny papier
 • škar­nic­ľa – papie­ro­vý sáčok, v kto­rom je zvy­čaj­ne cukor, múka
 • špunt – zát­ka do fľaše
 • špak – oho­rok cigarety
 • pen­zel – štet­ka na natieranie
 • šper­hák – kľúč na otvá­ra­nie dverí
 • štri­cák – pek­ný mládenec
 • štrik­nad­le – uštri­ko­va­ný sveter
 • špajg­ľa – vec, kto­rou sa uzat­vá­ra jater­ni­ca na koncoch
 • šlip­ňa – pod­val pod koľajnice
 • šíf-​karta – ces­tov­ný lís­tok na loď
 • špe­ku­lant – pod­ni­ka­teľ, kto­rý okrá­da ľudí
 • šáfel – nádo­ba na vodu
 • šurc – ten­šia reťaz
 • šmrnc – nie­čo pek­né čo pristane
 • šnú­ra – motúz, špagát
 • lag­vi­ca – dre­ve­ná okrúh­la nádo­ba na pre­voz žin­či­ce zo salaša
 • fišp­rét – doska na vaľ­ka­nie cesta
 • kopš­tán – smre­ko­vé dre­vo 2.5 met­ra dlhé, 30 cm hru­bé, kto­ré sa pou­ží­va ako koly do plotu
 • hám­rik – malé kladivo
 • šoch­tár – nádo­ba na dojenie
 • hole­ník – pasák oviec, kto­rý spá­va pod holým nebom pop­ri košia­ri, ovce stráži
 • valach – pasák oviec, ovce dojí, pomá­ha bačo­vi napr. pri výro­be syra
 • bača – hlav­ný člen sala­ša, ovce nepa­sie, spá­va v koli­be, kde stá­le horí oheň
 • záči­nok – pries­tor na usklad­ne­nie sla­my na podstieľku
 • pavúz – dre­ve­ná žrď na zais­te­nie sena na reb­ri­ná­ku, kto­rá má zame­dziť stra­tám sena
 • prť – ces­tič­ka, po kto­rej cho­dia ovce

Used Expres­si­ons and The­ir Explanation

 • Šlaf­rok: Wome­n’s dress.
 • Šávol­ka: Cot­ton acces­so­ry over the head, shoul­ders, some­ti­mes to the waist.
 • Šifo­nier: Ward­ro­be for dresses.
 • Švan­kéz: Headcheese.
 • Štok­lík: Chair for sitting.
 • Šma­lec: Mel­ted bacon, lard.
 • Špierd­lik: Curd­led sour milk.
 • Šou­tíz: Per­son who plans to take che­e­se, whey, or bacon from a shep­her­d’s cot­ta­ge accor­ding to the num­ber of sheep.
 • Šopa: Room for sto­ring hay under the roof of a farm building.
 • Špaj­za: Pantry.
 • Špi­tál: Hospital.
 • Štre­ka: Railroad.
 • Škrid­la: Lid for pots and simi­lar items.
 • Špor­helt, špo­rák: Wood-​burning sto­ve, used for cooking.
 • Šmyk­ňa: Blacks­mit­h’s workshop.
 • Šmir­geľ: Sandpaper.
 • Škar­nic­ľa: Paper bag, usu­al­ly con­tai­ning sugar or flour.
 • Špunt: Cork for a bottle.
 • Špak: Ciga­ret­te butt.
 • Pen­zel: Paintbrush.
 • Šper­hák: Key for ope­ning doors.
 • Štri­cák: Hand­so­me young man.
 • Štrik­nad­le: Knit­ted sweater.
 • Špajg­ľa: Item used to clo­se the ends of sausage.
 • Šlip­ňa: Sup­port under rai­lway tracks.
 • Šíf-​karta: Boat ticket.
 • Špe­ku­lant: Entrep­re­ne­ur who che­ats people.
 • Šáfel: Water container.
 • Šurc: Thin­ner chain.
 • Šmrnc: Somet­hing nice that fits well.
 • Šnú­ra: Cord, string.
 • Lag­vi­ca: Wooden round con­tai­ner for tran­s­por­ting whey from a shep­her­d’s cottage.
 • Fišp­rét: Board for rol­ling out dough.
 • Kopš­tán: Spru­ce wood 2.5 meters long, 30 cm thick, used as sta­kes for fencing.
 • Hám­rik: Small hammer.
 • Šoch­tár: Con­tai­ner for milking.
 • Hole­ník: Shep­herd who sle­eps out­do­ors near a thic­ket, guar­ding the sheep.
 • Valach: Shep­herd who milks the she­ep, helps the shep­herd, for exam­ple, in che­e­se production.
 • Bača: Main mem­ber of a shep­her­d’s cot­ta­ge, not invol­ved in her­ding she­ep, sle­eps in a cabin whe­re a fire alwa­ys burns.
 • Záči­nok: Spa­ce for sto­ring straw for bedding.
 • Pavúz: Wooden pole for secu­ring hay on a dry­ing rack, pre­ven­ting hay loss.
 • Prť: Path along which she­ep walk.

MUDr. Fran­ti­šek Kac­lík a ľud” – Prí­ho­dy z ambulancie

Posu­dzo­va­nie vzdelania:
Aké máte vzdelanie?“
Vše­obec­né, teda no nyšt…“
U bab­ky na návšteve:
Čo ste taká chudá?“
Mas­so mi vanne…“
Stra­ta pre­hľa­du pri uží­va­ní množ­stva liekov:
Mám z tých lie­kov úpl­ný Babylon, 
musím sa naučiť receptovať…“
Ded­ko s demenciou:
Ako sa voláte?“
Já nevím.“
Koľ­ko máte rokov?“
Já se temu nevenujem…“
Boles­ti kolena:
Mna ci Vám tak bolí koleno…“
Prob­lé­my s močením:
Pán doktor, ja stá­le štím, aj v noci, aj cez deň, jak taká sta­rá myš…“
Žia­dosť na pred­pis lie­ku pre mat­ku na žen­ské problémy:
Daj­te mi pre babu Kolor gel na škatulu…“
Zlé trá­ve­nie:
Pán doktor, keď si grg­nem, tak ide ako zo žumpy…“
Pred­pis na liek Accupro:
Pred­píš­te mi ten, čo sa volá Kuprikol…“
Pred­pis Nitrazepanu:
Toh­to mi daj­te 2‑krát, lebo to je na spa­nie a spá­vať cho­dím kaž­dú noc, pravdaže…“
Pred­pis na Cinnarizine:
Pred­píš­te mi Cicirizín…
Pred­pis na Quamatel:
Pred­píš­te mi Guatemal…“
Pred­pis Rohypnolu:
Pán doktor, pred­píš­te mi ten Rehopnol…“
Pred­pis na Monopril:
Pred­píš­te mi Montriol…“

Dr. Fran­ti­šek Kac­lík and The Peop­le” – Adven­tu­res from the Clinic

 • Edu­ca­ti­on assess­ment: What is your edu­ca­ti­on?” Gene­ral, so basi­cal­ly none…”
 • At grand­ma­’s visit: Why are you so thin?” I just don’t have the appetite…”
 • Loss of over­view when taking mul­tip­le medi­ca­ti­ons: I have a com­ple­te Baby­lon from all tho­se medi­ca­ti­ons, I need to learn how to pre­sc­ri­be them…”
 • Grand­pa with demen­tia: Wha­t’s your name?” I don’t know.” How old are you?” I don’t pay atten­ti­on to that…”
 • Knee pain: Whet­her it hurts my knee or yours…”
 • Uri­na­ti­on prob­lems: Doc­tor, I’m alwa­ys dribb­ling, day and night, like an old mouse…”
 • Requ­est for a pre­sc­rip­ti­on for a medi­ca­ti­on for wome­n’s issu­es: Give me a pre­sc­rip­ti­on for Color glue for the old lady…”
 • Diges­ti­ve issu­es: Doc­tor, when I burp, it comes up like from a well…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for the medi­ca­ti­on Accup­ro: Pre­sc­ri­be me the one cal­led Kuprikol…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Nit­ra­ze­pam: Give me this twi­ce, becau­se it’s for sle­e­ping, and I go to sle­ep eve­ry night, of course…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Cin­na­ri­zi­ne: Pre­sc­ri­be me Cicirizine…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Quama­tel: Pre­sc­ri­be me Guatemala…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Rohyp­nol: Doc­tor, pre­sc­ri­be me that Rehopnol…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Monop­ril: Pre­sc­ri­be me Montriol…” 

Use Facebook to Comment on this Post