Hits: 18781

Pod­ľa početnosti

Priez­vis­koPočetPriez­vis­koPočetPriez­vis­koPočet
Faš­ko953Gabo­vic13Ištván8
Kac­lík164Šug­ra13Libič8
Dugát97Vološ­čuk13Pam­pú­rik8
Ondrá­šik72Divok12Sma­ta­na8
Lič­ko64Pec­ka12Antal7
Javor­čík50Ľup­tov­čiak11Mihá­lik7
Rus­nák47Komo­ra11Nikel7
Šaj­ga­lík47Šper­ka11Poho­re­lec7
Nemčok41Švec11Wei­sen­pa­cher7
Lau­rinc35Biel­čík10Zátu­rec­ký7
Cit­te­berg30Hor­ský10Bru­oth6
Gaš­pe­ran29Jelí­nek10Dax­ner6
Lopuš­ný29Juhás10Gyula6
Pet­ráš29Kach­nič10Jur­čo6
Knap­čok27Kraj­či10Kole­sár6
Kán25Zaho­rec10Kol­le­ga Franko6
Pav­lo­vič25Babač9Med­veď6
Vrbov­ský25Dunaj­ský9Šimu­ny6
Púchov­ský24Gro­nel9Spi­sár6
Slo­vák22Košík9Ste­i­nec­ker6
Baliak20Kova­lik9Tur­ňa6
Kern20Kozel­níc­ky9Bez­ek5
Pôbiš20Ľup­ták9Klčov­ský5
Poliak20Pau­liak9Ková­čik5
Macu­ľa17Šev­čík9Loj­ko5
Hria­deľ15Švan­tner9Maza­nec5
Kup­čok15Sýko­ra9Michel­čík5
Lau­bert14Barek8Roš­tár5
Ondre­ič­ka14Dolin­ský8Sle­ziak5
Zachar14Dol­naň8Suro­vý5

Naj­frek­ven­to­va­nej­šie rod­né mená

Medzi muž­mi: Ján – 220x, Jozef – 146x, Matej – 88x, Šte­fan – 75x, Pavol – 56x, Michal – 50x, Fran­ti­šek – 41x, Andrej – 33x, Ladi­slav – 33x, Peter – 30x, Milan – 26x, Július – 25x, Ivan – 24x, Mar­tin – 22x, Juraj – cel­ko­vo naj­pou­ží­va­nej­šie slo­ven­ské muž­ské meno do 18 sto­ro­čia iba 20x,

Ján Faš­ko sa vysky­tu­je – 99x, Jozef Faš­ko – 53x, Matej Faš­ko – 79x, Šte­fan Faš­ko – 28x, Pavol Faš­ko – 22x

Medzi žena­mi: Mária – 209x, Anna – 198x, Zuza­na – 125x, Hele­na – 55x, Kata­rí­na – 47x, Agne­ša – 29x, Jana – 29x, Júlia – 28x, Sabi­na – 24x, Eva – 23x

Mária Faš­ko­vá – 81x, Anna Faš­ko­vá – 80x, Zuza­na Faš­ko­vá – 71x, Hele­na Faš­ko­vá – 27x


Most Com­mon First Names

Among Men: Ján – 220x, Jozef – 146x, Matej – 88x, Šte­fan – 75x, Pavol – 56x, Michal – 50x, Fran­ti­šek – 41x, Andrej – 33x, Ladi­slav – 33x, Peter – 30x, Milan – 26x, Július – 25x, Ivan – 24x, Mar­tin – 22x, Juraj – ove­rall the most com­mon­ly used Slo­vak male name until the 18th cen­tu­ry only 20x,

Ján Faš­ko occurs – 99x, Jozef Faš­ko – 53x, Matej Faš­ko – 79x, Šte­fan Faš­ko – 28x, Pavol Faš­ko – 22x

Among Women: Mária – 209x, Anna – 198x, Zuza­na – 125x, Hele­na – 55x, Kata­rí­na – 47x, Agne­ša – 29x, Jana – 29x, Júlia – 28x, Sabi­na – 24x, Eva – 23x

Mária Faš­ko­vá – 81x, Anna Faš­ko­vá – 80x, Zuza­na Faš­ko­vá – 71x, Hele­na Faš­ko­vá – 27x


Na strán­ke Minis­ter­stva vnit­ra ČR si môže­te zis­tiť výskyt mena ale­bo priez­vis­ka pod­ľa Cen­trál­ní­ho regis­tra obča­nů, kto­ré vás zau­jí­ma. Ja som pod­ľa toho zis­til, že mená Dugát, Šaj­ga­lík, Hria­deľ a Gaš­pe­ran sa v ČR vôbec nevys­ky­tu­jú. Pomer­ne počet­né sú priez­vis­ká Slo­vák a Pec­ka, ako počet­né by som hod­no­til priez­vis­ká Ondrá­šik, Faš­ko, Lič­ko, Rus­nák, Pav­lo­vič, Kern, Vrbov­ský, Juhász, Juhás, ostat­né pre mňa zau­jí­ma­vé, sú málo početné.


On the web­si­te of the Minis­try of the Inte­ri­or of the Czech Repub­lic, you can find the occur­ren­ce of a given first name or sur­na­me accor­ding to the Cen­tral Regis­ter of Citi­zens that inte­rests you. Accor­ding to this, I found that the names Dugát, Šaj­ga­lík, Hria­deľ, and Gaš­pe­ran do not occur at all in the Czech Repub­lic. Sur­na­mes such as Slo­vák and Pec­ka are rela­ti­ve­ly com­mon, and I would eva­lu­ate sur­na­mes like Ondrá­šik, Faš­ko, Lič­ko, Rus­nák, Pav­lo­vič, Kern, Vrbov­ský, Juhász, and Juhás as mode­ra­te­ly com­mon. Others that are inte­res­ting to me are less common.


MenoPočet pokrv­ných prí­buz­ných /​Num­ber of blo­od relativesMenoPočet pokrv­ných príbuzných
Matej Faš­ko665Javor­čík75
Tomáš Faš­ko579Jozef Cit­ter­berg68
Michal Rus­nák487Michal Švan­tner11
Ján Faš­ko220Michal Cit­ter­berg25
Rudolf Kern176Šte­fan Pet­ráš (Ištván)39
Matej Šaj­ga­lík157Baštr­nák38
Púchov­ský95Jozef Slo­vák37
Mar­tin Ondrášik78Ondrej Pal­lag20
Ondrej Pec­ka59Fran­ti­šek Juhász20

Množstvo pokrvných príbuzných a priamych predkov na koncoch rodových línií – žijúci predstavitelia /​The number of blood relatives and direct ancestors at the ends of family lines – living representatives

MenoPokrv­ní príbuzníPria­mi predkovia
Len­ka Kaclíková118683
Peter Kac­lík112863
Bra­ni­slav Faško872121

Use Facebook to Comment on this Post