Hits: 4424

Pec­ka je morav­ské meno. Ako sa napo­kon aj tra­du­je po gene­rá­ciách, ale neviem nič bliž­šie. Naj­star­ší zná­my Pec­ka je Ondrej Pec­ka. Jeho syn Ján cho­dil na robo­ty do Rakús­ka a zrej­me pre­bý­val čas­tej­šie v Uhor­skej Vsi kde aj zomrel, keď sa sta­vil, že dvih­ne 100 lit­ro­vý sud piva (mimo­cho­dom asi 170 kg). Jeho syn Mar­tin Pec­ka mal nie­koľ­ko zra­ne­ní z 1. sve­to­vej voj­ny, napr. mal aj guľ­ku pod lopat­kou. Kuri­óz­nym spô­so­bom sa jej zba­vil. Dopo­mo­hol mu k tomu kôň. Šli spo­lu s Dr. Ber­lan­ským na voze, kôň mykol opra­ta­mi, kto­ré držal Mar­tin Pec­ka a to spô­so­bi­lo, že guľ­ka spod lopat­ky sa dosta­la na povrch pod kožu. Krát­ko nato mu ju spo­mí­na­ný Dr. Ber­lan­ský vybral. Mar­tin Pec­ka si vzal najprv Máriu Púchov­skú, avšak kým sa vrá­til z voj­ny, zomre­la na tuber­ku­ló­zu – sucho­ty. Násled­ne si vzal jej o 5 rokov mlad­šiu tetu – Máriu Šug­ro­vú, kto­rej mat­ka bola Anna Púchov­ská, otec bol Matej Šug­ra.

V Pieš­ťa­noch žil aj Fran­ti­šek Pec­ka – obchod­ník. Avšak neviem o spo­ji­tos­ti s našou rodi­nou. Mal dcé­ru a syna. Vlast­nil obchod s mie­ša­ným tova­rom v dneš­ných sta­rých Pieš­ťa­noch, opro­ti far­ské­mu kos­to­lu. Dnes už na tom mies­te sto­jí iná stav­ba. Neskôr mal obchod opro­ti dneš­né­mu Domos­su na Bra­ti­slav­skej uli­ci. Ten­to obchod od neho kúpil v Pieš­ťa­noch veľ­mi dob­re zná­my Krš­jak.

Use Facebook to Comment on this Post