Hits: 20045

K pôvo­du mien

 • slo­vo Kac­lík zna­me­ná v tureč­ti­ne nie­čo ako stav, hod­no­ta, cena
 • meno Faš­ko vznik­lo mož­no z nemec­ké­ho Fachmann
 • meno Ondrá­šik je na Slo­ven­sku, aj v Čechách veľ­mi používané
 • meno Rus­nák je prav­de­po­dob­ne odvo­de­né od kme­ňa slo­va rus
 • meno Dugát je pre mňa zatiaľ záha­dou. Vína vo Fran­cúz­sku nesú taký názov
 • meno Kern je zrej­me nemec­ké­ho pôvo­du. Kern zna­me­ná zrno v nemčine
 • meno Pec­ka pochá­dza z Moravy
 • meno Šaj­ga­lík môže byť odvo­de­né od saj­gy, prí­pad­ne od saglika
 • meno Púchov­ský

Naša rodi­na je pomer­ne roz­siah­la. Sna­žím sa zis­tiť kam sia­ha­jú jej kore­ne. Poda­ri­lo sa mi už nájsť veľ­ké množ­stvo ľudí, kto­rí mi pomoh­li. Prí­pad­ne som ja tro­chu pomo­hol im. Pát­ram pre­dov­šet­kým po menách ako Kac­lík, Faš­ko, Dugát, Rus­nák, Kern, Cit­ter­berg, Šaj­ga­lík, Púchov­ský, Ondrá­šik, Pec­ka, prí­pad­ne Lič­ko, Kán, Baliak, Košec­ká, Nemčok, Knap­čok, Orav­co­vá. Zau­jí­ma ma aj his­tó­ria miest, osíd­le­nia v kto­rých žili naši pred­ko­via. Ide o Pieš­ťa­ny, Fili­po­vo, Brez­no, Gaš­pa­ro­vo, Bra­vä­co­vo, Hôr­ka nad Váhom, Pôbi­šo­vo, Srn­ko­vo, Pod­ho­lie, Duchon­ku, Sta­ré Hory atď. V roku 2003 žilo na Slo­ven­sku prav­de­po­dob­ne 58 Kaclíkovcov.

K zme­nám priez­visk dochá­dza­lo aj v našej rodi­ne. Mena­mi Faš­ko, Kac­lík, Dugát, Rus­nák sa pod­rob­nej­šie zaobe­rám na samos­tat­ných strán­kach. Zis­til som tie­to mož­né zme­ny mien: Lič­ko – Baliak, Búto­ra – Kochan, Tro­li­ga – Pôbiš, Kern – Hor­ský. Čo vied­lo tých­to ľudí k zme­ne? Asi v našom prí­pa­de skôr ide o sna­hu po roz­li­šo­va­ní sa. Nie­ke­dy mož­no šlo o oba­vy z pre­na­sle­do­va­nia, či už kvô­li pre­sved­če­niu, ale­bo kvô­li neslo­ven­sky zne­jú­ce­mu menu, prí­pad­ne z iných dôvo­dov (Kern, Herák, mož­no aj Rus­nák). Pôvod Faš­kov­ské­ho rodu sa via­že na obec Fili­po­vo. Neviem zatiaľ kedy vznik­la. Vyze­rá to, že mož­no oko­lo roku 1690. Je však veľ­mi zau­jí­ma­vé, že pod­ľa his­to­ric­kých pra­me­ňov Fili­po­vo exis­to­va­lo už v 15. sto­ro­čí. Nie však tam, kde je dnes, ale pri Dob­ši­nej. Tam však v 16. sto­ro­čí zanik­lo. Gene­a­lo­gic­ké úda­je sa dajú zís­kať na mat­ri­kách, na far­ských úra­doch, v archí­voch. Na Slo­ven­sku sa nachá­dza asi 7 oblast­ných archí­vov. V Štát­nom oblast­nom archí­ve v Ban­skej Bys­tri­ci sa nachá­dza­jú mat­ri­ky z väč­ši­ny býva­lé­ho stre­do­slo­ven­ské­ho kra­ja z rokov 17861895. Kon­krét­ne sa tam nachá­dza­jú aj nami zis­te­né úda­je z obce Beňuš, avšak star­šie mat­ri­ky sa tu nena­chá­dza­jú, nakoľ­ko v Beňu­ši nebol far­ský úrad, star­šie úda­je – do roku 1682 sú v mat­ri­kách v Brez­ne.

Úda­je, kto­ré sú zve­rej­ne­né, neob­sa­hu­jú pres­né adre­sy, žiad­ne tele­fó­ny, žiad­ne fot­ky, nič čoby naru­šo­va­lo súkro­mie dot­knu­tých osôb. Výnim­kou sú fot­ky najb­liž­ších. Fot­ky obcí, aj väč­ši­ny osôb som fotil ja sám. Aké­koľ­vek výhra­dy voči uve­rej­ne­né­mu obsa­hu mi adre­suj­te. Ospra­vedl­ňu­jem sa za nepres­nos­ti, nie všet­ky infor­má­cie sú dokon­če­né. Ak by sa nie­kto našiel, kto by mi vedel pomôcť, pora­diť, ak by naopak, nie­kto chcel radu odo mňa, nech sa obrá­ti na mňa. Budem vďač­ný za kaž­dú infor­má­ciu. V tom­to duchu by som sa chcel poďa­ko­vať pre­dov­šet­kým Bra­ni­sla­vo­vi Faš­ko­vi a Igo­ro­vi Faš­ko­vi kto­rý mi poskyt­li množ­stvo cen­ných informácií.

Jed­not­li­vé zau­jí­ma­vé generácie


About the ori­gin of names

 • The word Kac­lík” means somet­hing like con­di­ti­on, value, or pri­ce in Turkish.
 • The name Faš­ko” might have ori­gi­na­ted from the Ger­man word Fach­mann,” which means spe­cia­list or expert.
 • The name Ondrá­šik” is com­mon­ly used in Slo­va­kia and the Czech Republic.
 • Rus­nák” is like­ly deri­ved from the root rus,” which may be rela­ted to the term for Russian.
 • The ori­gin of the name Dugát” is cur­ren­tly unkno­wn but resem­bles the name of wines in France.

Your fami­ly is exten­si­ve, and you are explo­ring the roots of names such as Kac­lík, Faš­ko, Dugát, Rus­nák, Kern, Cit­ter­berg, Šaj­ga­lík, Púchov­ský, Ondrá­šik, Pec­ka, as well as Lič­ko, Kán, Baliak, Košec­ká, Nemčok, Knap­čok, Orav­co­vá. You are also inte­res­ted in the his­to­ry of pla­ces whe­re your ances­tors lived, such as Pieš­ťa­ny, Fili­po­vo, Brez­no, Gaš­pa­ro­vo, Bra­vä­co­vo, Hôr­ka nad Váhom, Pôbi­šo­vo, Srn­ko­vo, Pod­ho­lie, Duchon­ka, Sta­ré Hory, etc.

You­’ve encoun­te­red chan­ges in sur­na­mes wit­hin your fami­ly, such as Faš­ko, Kac­lík, Dugát, Rus­nák, Kern, Cit­ter­berg, Šaj­ga­lík, Púchov­ský, Ondrá­šik, Pec­ka, and Lič­ko. Some of the­se chan­ges may be rela­ted to the desi­re for dif­fe­ren­tia­ti­on, con­cerns about per­se­cu­ti­on, or language-​related reasons.

You­’ve also del­ved into the his­to­ry of the Faš­ko fami­ly, tra­cing it back to the vil­la­ge of Fili­po­vo around 1690. You­’ve col­lec­ted gene­a­lo­gi­cal data from vari­ous sour­ces, inc­lu­ding church records, parish offi­ces, and archi­ves. The Sta­te Regi­onal Archi­ve in Ban­ská Bys­tri­ca holds records from the for­mer cen­tral Slo­vak regi­on from 1786 to 1895.

The pub­lis­hed infor­ma­ti­on res­pects pri­va­cy, avo­iding pre­ci­se add­res­ses, pho­ne num­bers, or intru­si­ve details. You­’ve taken pho­tog­raphs of vil­la­ges and indi­vi­du­als your­self, with excep­ti­ons for pho­tos of clo­se fami­ly mem­bers. You ack­no­wled­ge any poten­tial inac­cu­ra­cies and wel­co­me cor­rec­ti­ons. You express gra­ti­tu­de to Bra­ni­slav Faš­ko and Igor Faš­ko for pro­vi­ding valu­ab­le infor­ma­ti­on and encou­ra­ge any­o­ne with addi­ti­onal infor­ma­ti­on to con­tact you.


Zur Her­kunft der Namen

Das Wort Kac­lík bede­utet im Tür­kis­chen etwas wie Zus­tand, Wert, Pre­is. Der Name Faš­ko könn­te mög­li­cher­we­i­se aus dem deuts­chen Fach­mann ents­tan­den sein. Der Name Ondrá­šik ist in der Slo­wa­kei und auch in Tsche­chien sehr geb­rä­uch­lich. Der Name Rus­nák lei­tet sich wahrs­che­in­lich vom Stamm des Wor­tes rus ab. Der Urs­prung des Namens Dugát ist für mich bis­her ein Rät­sel. Wei­ne in Fran­kre­ich tra­gen jedoch einen ähn­li­chen Namen. Der Name Kern ist wahrs­che­in­lich deuts­chen Urs­prungs. Kern bede­utet auf Deutsch Korn. Der Name Pec­ka stammt aus Mäh­ren. Der Name Šaj­ga­lík könn­te von saj­gy oder sag­li­ka abge­le­i­tet sein. Der Name Púchovský.

Unse­re Fami­lie ist ziem­lich umfan­gre­ich. Ich ver­su­che heraus­zu­fin­den, wo ihre Wur­zeln lie­gen. Es ist mir bere­its gelun­gen, vie­le Men­schen zu fin­den, die mir gehol­fen haben. Mög­li­cher­we­i­se habe ich auch ihnen ein wenig gehol­fen. Ich suche vor allem nach Namen wie Kac­lík, Faš­ko, Dugát, Rus­nák, Kern, Cit­ter­berg, Šaj­ga­lík, Púchov­ský, Ondrá­šik, Pec­ka, sowie Lič­ko, Kán, Baliak, Košec­ká, Nemčok, Knap­čok, Orav­co­vá. Mich inte­res­siert auch die Ges­chich­te der Orte, in denen unse­re Vor­fah­ren leb­ten. Dazu gehören Pieš­ťa­ny, Fili­po­vo, Brez­no, Gaš­pa­ro­vo, Bra­vä­co­vo, Hôr­ka nad Váhom, Pôbi­šo­vo, Srn­ko­vo, Pod­ho­lie, Duchon­ka, Sta­ré Hory usw. Im Jahr 2003 leb­ten wahrs­che­in­lich 58 Kac­líks in der Slowakei.

Es gab auch Verän­de­run­gen in den Nach­na­men unse­rer Fami­lie. Mit den Namen Faš­ko, Kac­lík, Dugát, Rus­nák befas­se ich mich genau­er auf sepa­ra­ten Sei­ten. Ich habe mög­li­che Namen­sän­de­run­gen fest­ges­tellt, wie Lič­ko – Baliak, Búto­ra – Kochan, Tro­li­ga – Pôbiš, Kern – Hor­ský. Was führ­te die­se Men­schen zu einer Ände­rung? In unse­rem Fall sche­int es eher darum zu gehen, sich zu unters­che­i­den. Manch­mal könn­te es auch die Angst vor Ver­fol­gung gewe­sen sein, sei es wegen Über­ze­ugun­gen oder wegen eines nicht-​slowakisch klin­gen­den Namens, oder aus ande­ren Grün­den (Kern, Herák, viel­le­icht auch Rus­nák). Der Urs­prung des Faško-​Geschlechts ist mit dem Dorf Fili­po­vo ver­bun­den. Ich weiß noch nicht, wann es ents­tan­den ist. Es sche­int jedoch sehr inte­res­sant zu sein, dass laut his­to­ris­chen Quel­len Fili­po­vo bere­its im 15. Jahr­hun­dert exis­tier­te. Aller­dings nicht dort, wo es heute ist, son­dern bei Dob­ši­ná. Dort versch­wand es jedoch im 16. Jahr­hun­dert. Gene­a­lo­gis­che Daten kön­nen aus Kir­chen­büchern, Pfar­räm­tern und Archi­ven gewon­nen wer­den. In der Slo­wa­kei gibt es etwa 7 regi­ona­le Archi­ve. Im Sta­at­sar­chiv in Ban­ská Bys­tri­ca befin­den sich Kir­chen­bücher aus dem Gro­ßte­il der ehe­ma­li­gen Mit­tels­lo­wa­kei von 1786 bis 1895. Spe­ziell dort sind auch die von uns gefun­de­nen Daten aus dem Dorf Beňuš vor­han­den, älte­re Kir­chen­bücher sind jedoch nicht vor­han­den, da es in Beňuš kein Pfar­ramt gab; älte­re Daten bis 1682 sind in den Kir­chen­büchern in Brez­no zu finden.

Die veröf­fen­tlich­ten Daten ent­hal­ten kei­ne genau­en Adres­sen, Tele­fon­num­mern, Fotos von Per­so­nen, die ihre Pri­vatsp­hä­re ver­let­zen könn­ten. Aus­nah­men sind Fotos der nächs­ten Ver­wand­ten. Die Fotos von Dör­fern und den meis­ten Per­so­nen habe ich selbst gemacht. Even­tu­el­le Ein­wän­de gegen den veröf­fen­tlich­ten Inhalt kön­nen mir mit­ge­te­ilt wer­den. Ich ents­chul­di­ge mich für Unvoll­kom­men­he­i­ten, nicht alle Infor­ma­ti­onen sind abgesch­los­sen. Wenn sich jemand fin­det, der mir hel­fen kann, Ratsch­lä­ge geben möch­te oder im Gegen­te­il, jemand Rat von mir möch­te, soll sich bit­te an mich wen­den. Ich bin dank­bar für jede Infor­ma­ti­on. In die­sem Sin­ne möch­te ich mich beson­ders bei Bra­ni­slav Faš­ko und Igor Faš­ko bedan­ken, die mir vie­le wer­tvol­le Infor­ma­ti­onen gege­ben haben.


A nevek eredetéről

A Kac­lík szó törökül vala­mi oly­as­mit jelent, mint álla­pot, érték, ár. A Faš­ko név talán a német Fach­mann szó­ból szár­ma­zik. Az Ondrá­šik név a Szlo­vá­kiá­ban és Cse­hors­zág­ban is nagy­on elter­jedt. A Rus­nák név valós­zí­nűleg a rus szó törz­sé­ről szár­ma­zik. A Dugát név szá­mom­ra eddig rej­té­ly. Fran­cia borok vise­lik ugy­anazt a nevet. A Kern név valós­zí­nűleg német ere­de­tű. A Kern a német­ben magot jelent. A Pec­ka név Morá­viá­ból szár­ma­zik. A Šaj­ga­lík név lehet, hogy a saj­gy vagy sag­li­ka szó­ból ered. A Púchov­ský név.

A csa­lá­dunk vis­zo­ny­lag ter­je­del­mes. Pró­bá­lom kide­rí­te­ni, hogy hon­nan ered­nek a gyöke­rei. Sike­rült már talál­nom sok embert, akik segí­tet­tek nekem. Vagy talán én is segí­tet­tem nekik egy kic­sit. Főként oly­an neve­ket kuta­tok, mint a Kac­lík, Faš­ko, Dugát, Rus­nák, Kern, Cit­ter­berg, Šaj­ga­lík, Púchov­ský, Ondrá­šik, Pec­ka, vala­mint Lič­ko, Kán, Baliak, Košec­ká, Nemčok, Knap­čok, Orav­co­vá. Érde­kel a hely­ek tör­té­nel­me, ahol előde­ink éltek. Ily­enek Pieš­ťa­ny, Fili­po­vo, Brez­no, Gaš­pa­ro­vo, Bra­vä­co­vo, Hôr­ka nad Váhom, Pôbi­šo­vo, Srn­ko­vo, Pod­ho­lie, Duchon­ka, Sta­ré Hory stb. 2003-​ban valós­zí­nűleg 58 Kac­lík élt Szlovákiában.

Vol­tak vál­to­zá­sok a csa­lá­dunk veze­ték­ne­ve­i­ben is. A Faš­ko, Kac­lík, Dugát, Rus­nák nevek­kel rész­le­te­sen fog­lal­ko­zom külön olda­la­kon. Az aláb­bi lehet­sé­ges név­vál­to­za­to­kat talál­tam: Lič­ko – Baliak, Búto­ra – Kochan, Tro­li­ga – Pôbiš, Kern – Hor­ský. Mi veze­tett eze­ket az embe­re­ket a vál­to­zá­sok­hoz? Talán az volt a szán­dé­kuk, hogy meg­külön­böz­ze­nek. Néha lehet, hogy az üldözés félel­me miatt tör­tént, legy­en az meg­gy­őződés vagy a német hang­zá­sú név miatt, vagy más okok­ból (Kern, Herák, eset­leg Rus­nák). A Faško-​család ere­de­te a Fili­po­vo falu­hoz kapc­so­ló­dik. Még nem tudom, mikor kelet­ke­zett. Azon­ban nagy­on érde­kes, hogy a tör­té­nel­mi for­rá­sok sze­rint Fili­po­vo már a 15. szá­zad­ban léte­zett. Nem ott, ahol ma van, hanem Dob­ši­ná mel­lett. Azon­ban 16. szá­zad­ban megs­zűnt. A gene­a­ló­giai ada­to­kat any­aköny­vek­ből, plé­bá­niák­ról és levél­tá­rak­ból lehet bes­ze­rez­ni. Szlo­vá­kiá­ban kb. 7 terüle­ti levél­tár talál­ha­tó. Bán­ská Bys­tri­cai Terüle­ti Levél­tár­ban a közép-​szlovákiai régió nagy rés­zé­ről szár­ma­zó any­aköny­vek van­nak 1786-​tól 1895-​ig. Különösen ott talál­ha­tó­ak az álta­lunk meg­ta­lált ada­tok Beňuš falu­ból, de az idősebb any­aköny­vek Brez­nó­ban talál­ha­tó­ak, mivel Beňu­šon nem volt plé­bá­nia; a régeb­bi ada­tok 1682-​ig Brez­nó any­aköny­ve­i­ben találhatóak.

A köz­zé­tett ada­tok nem tar­tal­ma­znak pon­tos címe­ket, tele­fons­zá­mo­kat, oly­an fény­ké­pe­ket, ame­ly­ek meg­sér­tet­he­tik az érin­tett sze­mé­ly­ek magá­né­le­tét. Kivé­telt képez­nek a leg­köze­leb­bi roko­nok fény­ké­pei. A fal­vak és a leg­több sze­mé­ly fény­ké­pe­it én kés­zí­tet­tem. Bár­mi­ly­en kifo­gást a köz­zé­tett tar­ta­lom ellen, kérem, velem közöl­jék. Elné­zést kérek a pon­tat­lan­sá­go­kért, nem min­den infor­má­ció kés­zült el. Ha vala­ki meg­ta­lál­ná magát, aki segí­te­ni tud­na, tanác­sot adna, vagy éppen vala­ki tanács­ra van tőlem szük­sé­ge, for­dul­jon hoz­zám. Hálás len­nék min­den infor­má­ci­ó­ért. Ebben a szel­lem­ben külön kös­zöne­tet sze­ret­nék mon­da­ni elsősor­ban Bra­ni­slav Faš­kó­nak és Igor Faš­kó­nak, akik sok érté­kes infor­má­ci­ót szol­gál­tat­tak nekem.


O pocho­dze­niu nazwisk

Sło­wo Kac­lík w turec­kim oznac­za coś w rodza­ju sta­nu, war­to­ści, ceny. Nazwa Faš­ko pra­wdo­po­dob­nie wywo­dzi się z nie­miec­kie­go Fach­mann. Nazwis­ko Ondrá­šik jest bar­dzo popu­lar­ne na Sło­wac­ji, a także w Cze­chach. Nazwis­ko Rus­nák pra­wdo­po­dob­nie wywo­dzi się od rdze­nia sło­wa rus. Nazwis­ko Dugát pozos­ta­je dla mnie jak dotąd zagad­ką. Wina we Franc­ji nos­zą podob­ną nazwę. Nazwis­ko Kern jest pra­wdo­po­dob­nie nie­miec­kie­go pocho­dze­nia. Kern oznac­za ziar­no po nie­miec­ku. Nazwis­ko Pec­ka pocho­dzi z Moraw. Nazwis­ko Šaj­ga­lík może być odmie­ni­one od sło­wa saj­gy lub sag­li­ka. Nazwis­ko Púchovský.

Nasza rodzi­na jest dość roz­le­gła. Sta­ram się dowie­dzieć, skąd się bio­rą jej kor­ze­nie. Uda­ło mi się już zna­le­źć wie­lu ludzi, któr­zy mi pomog­li. Cza­sa­mi również ja pomo­głem im tro­chę. Poszu­ku­ję prze­de wszys­tkim nazwisk takich jak Kac­lík, Faš­ko, Dugát, Rus­nák, Kern, Cit­ter­berg, Šaj­ga­lík, Púchov­ský, Ondrá­šik, Pec­ka, a także Lič­ko, Kán, Baliak, Košec­ká, Nemčok, Knap­čok, Orav­co­vá. Inte­re­su­je mnie także his­to­ria miejsc, osad, w któ­rych żyli nasi przod­ko­wie. Są to między inny­mi Pieš­ťa­ny, Fili­po­vo, Brez­no, Gaš­pa­ro­vo, Bra­vä­co­vo, Hôr­ka nad Váhom, Pôbi­šo­vo, Srn­ko­vo, Pod­ho­lie, Duchon­ka, Sta­ré Hory itp. W roku 2003 w Pols­ce miesz­ka­ło pra­wdo­po­dob­nie 58 osób o nazwis­ku Kaclík.

W naszej rodzi­nie docho­dzi­ło również do zmian nazwisk. Nazwy Faš­ko, Kac­lík, Dugát, Rus­nák szc­ze­gó­ło­wo oma­wiam na osob­nych stro­nach. Zna­la­złem te możli­we zmia­ny nazwisk: Lič­ko – Baliak, Búto­ra – Kochan, Tro­li­ga – Pôbiš, Kern – Hor­ský. Co skło­ni­ło tych ludzi do zmia­ny nazwisk? W naszym przy­pad­ku cho­dzi pra­wdo­po­dob­nie o pró­bę odró­żnie­nia się. Cza­sa­mi mogło to wyni­kać z obaw przed prze­śla­do­wa­nia­mi, czy to z powo­du prze­ko­nań, czy też z powo­du nie­miec­ko brz­mi­ącej nazwy, albo z innych powo­dów (Kern, Herák, być może też Rus­nák). Poc­ząt­ki rodu Faš­ko wiążą się z miejs­co­wo­ścią Fili­po­vo. Na razie nie wiem, kie­dy zosta­ła zało­żo­na. Wyda­je się jed­nak bar­dzo inte­re­su­jące, że według źró­deł his­to­rycz­nych Fili­po­vo ist­nia­ło już w XV wie­ku. Nie tam, gdzie jest dziś, ale koło Dob­ši­ny. Jed­nak w XVI wie­ku to miejs­ce zani­kło. Dane gene­a­lo­gicz­ne można uzys­kać z met­ryk, urzędów para­fial­nych i archi­wów. W Pols­ce ist­nie­je oko­ło 7 archi­wów regi­onal­nych. W Państ­wo­wym Archi­wum Regi­onal­nym w Ban­ská Bys­tri­ca znaj­du­ją się met­ry­ki z więks­zo­ści byłe­go środ­ko­wo­sło­wac­kie­go kra­ju z lat 1786 – 1895. Kon­kret­nie tam znaj­du­ją się również dane z wsi Beňuš, któ­re uda­ło nam się ziden­ty­fi­ko­wać, ale stars­ze met­ry­ki tam nie są dostęp­ne, ponie­waż w Beňuš nie było urzędu para­fial­ne­go, a stars­ze dane do roku 1682 znaj­du­ją się w met­ry­kach w Breznie.

Opub­li­ko­wa­ne dane nie zawie­ra­ją dokład­nych adre­sów, nume­rów tele­fo­nów, zdjęć osób, co mogło­by narus­zać ich pry­wat­no­ść. Wyjąt­kiem są zdjęcia najb­li­żs­zych. Zdjęcia wiosek i więks­zo­ści osób robi­łem sam. Wszel­kie zastr­ze­że­nia co do opub­li­ko­wa­ne­go tre­ści pros­zę skie­ro­wać do mnie. Przep­ras­zam za nie­do­kład­no­ści, nie wszys­tkie infor­mac­je są kom­plet­nie opra­co­wa­ne. Jeśli ktoś się znaj­dzie, kto mógłby mi pomóc, dora­dzić, a może ktoś potr­ze­bu­je rady ode mnie, pros­zę o kon­takt. Będę wdzi­ęcz­ny za każdą infor­mac­ję. W tym duchu chcia­łbym szc­ze­gól­nie podzi­ęko­wać Bra­ni­sla­vo­wi Faš­ko­wi i Igo­ro­wi Faš­ko­wi, któr­zy udos­tęp­ni­li mi wie­le cen­nych informacji.

Use Facebook to Comment on this Post