Hits: 5032

Podob­ne ako meno Faš­ko, aj tu doš­lo v his­tó­rii ku zme­ne mena. Meno Rus­nák sa meni­lo na Dugát. Avšak doš­lo k tro­chu iné­mu vývo­ju ako v prí­pa­de prí­sluš­ní­kov mien Faš­ko – Kac­lík. V tom­to prí­pa­de sa tak­mer nevys­ky­to­va­li prí­me­nia a ani zlo­že­ni­ny, napr. Rus­nák – Dugát. Ku zme­ne doš­lo vo všet­kých vet­vách a zme­na bola doko­na­lá – sko­ro všet­ci boli rela­tív­ne rých­lo nosi­teľ­mi mena Dugát. Je otáz­ne, koľ­ko z potom­kov našich pred­kov sa dnes volá Rus­nák. Ja o žiad­nom neviem. S menom Dugát som sa podob­ne ako aj s menom Kac­lík vo väč­šom počte stre­tol na Slo­ven­sku iba na Horeh­ro­ní. Naj­star­ší zná­my člen pat­ria­ci do našej rodi­ny je Michal Rus­nák nar. 1725, kto­rý si vzal Máriu Macu­ľo­vú. Rov­na­ko ako Kac­lí­kov­ci, odiš­li nie­kto­rí do Ameriky.

Moja mat­ka mala svok­ru Máriu za slo­bod­na Dugá­to­vú – od Rata­jov a jej ses­tra Jar­mi­la si vza­la Vla­di­mí­ra Dugá­ta, ale od Klin­cov. Dve ses­try Ondrá­ši­ko­vé z Pieš­ťan si vza­li dvoch chlap­cov z Horeh­ro­nia. Zau­jí­ma­vé úda­je zo sčí­ta­nia oby­va­te­ľov v roku 1810tu.


Simi­lar to the name Faš­ko, the­re was also a chan­ge in the name­’s his­to­ry here. The name Rus­nák was chan­ged to Dugát. Howe­ver, the deve­lop­ment was some­what dif­fe­rent than in the case of indi­vi­du­als with the names Faš­ko – Kac­lík. In this case, sur­na­mes and com­pounds such as Rus­nák – Dugát were almost non-​existent. The chan­ge occur­red in all bran­ches, and the trans­for­ma­ti­on was com­ple­te – almost eve­ry­o­ne quick­ly beca­me bea­rers of the name Dugát. It is ques­ti­onab­le how many des­cen­dants of our ances­tors are now cal­led Rus­nák. I don’t know of any. I have encoun­te­red the name Dugát, as well as the name Kac­lík, in lar­ger num­bers only in Horeh­ro­nie in Slo­va­kia. The oldest kno­wn mem­ber of our fami­ly is Michal Rus­nák, born in 1725, who mar­ried Mária Macu­ľo­vá. Simi­lar­ly to the Kac­lík fami­ly, some also went to America.

My mot­he­r’s mother-​in-​law, Maria, was a mai­den Dugá­to­vá – from Rata­je, and her sis­ter Jar­mi­la mar­ried Vla­di­mír Dugát, but from Klin­ce. Two Ondrá­šik sis­ters from Pieš­ťa­ny mar­ried two boys from Horeh­ro­nie. Inte­res­ting infor­ma­ti­on from the 1810 cen­sus is here.


Use Facebook to Comment on this Post