Hits: 4850

Podob­ne ako meno Faš­ko, aj tu doš­lo v his­tó­rii ku zme­ne mena. Meno Rus­nák sa meni­lo na Dugát. Avšak doš­lo k tro­chu iné­mu vývo­ju ako v prí­pa­de prí­sluš­ní­kov mien Faš­ko – Kac­lík. V tom­to prí­pa­de sa tak­mer nevys­ky­to­va­li prí­me­nia a ani zlo­že­ni­ny, napr. Rus­nák – Dugát. Ku zme­ne doš­lo vo všet­kých vet­vách a zme­na bola doko­na­lá – sko­ro všet­ci boli rela­tív­ne rých­lo nosi­teľ­mi mena Dugát. Je otáz­ne, koľ­ko z potom­kov našich pred­kov sa dnes volá Rus­nák. Ja o žiad­nom neviem. S menom Dugát som sa podob­ne ako aj s menom Kac­lík vo väč­šom počte stre­tol na Slo­ven­sku iba na Horeh­ro­ní. Naj­star­ší zná­my člen pat­ria­ci do našej rodi­ny je Michal Rus­nák nar. 1725, kto­rý si vzal Máriu Macu­ľo­vú. Rov­na­ko ako Kac­lí­kov­ci, odiš­li nie­kto­rí do Ameriky.

Moja mat­ka mala svok­ru Máriu za slo­bod­na Dugá­to­vú – od Rata­jov a jej ses­tra Jar­mi­la si vza­la Vla­di­mí­ra Dugá­ta, ale od Klin­cov. Dve ses­try Ondrá­ši­ko­vé z Pieš­ťan si vza­li dvoch chlap­cov z Horeh­ro­nia. Zau­jí­ma­vé úda­je zo sčí­ta­nia oby­va­te­ľov v roku 1810 sú tu

Use Facebook to Comment on this Post