Hits: 5411

My, XXX, s božou milosťou ý za rímskeho cisára a naveky vekov vlastník ríše, kráľ Nemecka, -Uhorska, Chorvátska, Rávska, Srbska, Galície, Lodomerska, Rumunska, Bulharska, atď, arcivojvoda Rakúska, Burgundska, Brabantska, Štajerska, Korutánska, Krianska, sídelný gróf Moravy, Luxemburska, Dolného a Horného Sliezska, Württembergu a Fecku, knieža Švábska, gróf habsburský, gróf Tirolska, Pfirtu, Kiburgu a Gorcu, krajinný gróf Alsaska, sídelný gróf Svätej rímskej ríše národa nemeckého, Burgundska ako aj oboch Lužíc, pánov sídelného grófstva Slovinska, prístavov Nas a , odporúčame dať do pamäte tu prítomným a dole podpísaným, ktorí toto dajú do povedomia širšej verejnosti, a čo je aj nevýslovná a ponížená žiadosť našich verníkov, z dôvodu skutočne pozornej a premyslenej vernosti a verných služieb nášho Johannesa Faschka, sľubujúc to isté svätej korune našej Uhorskej ríši, a tým vzdialenej vlasti našej.

A preto sa odvolávame na zvyk našich mŕtvych predchodcov, uhorských panovníkov, v súvislosti s kráľovskou milosťou a dobrotivosťou tým, ktorí verne slúžili nám a kresťanskému štátu, a ktorí sa usilovali o svoju česť, touto listinou ich deťom a nasledovníkom zaistiť na základe našej kráľovskej právomoci a našej milosti práva im z hľadiska ich meštiackeho stavu prislúchajúce.

a prostredníctvom neho jeho žena Barbara a ich synovia David a Matthias, Johannes a Jakob a jeho pokrvný brat Georg zo ženou Helenou a ich synovia Jakob, Georg a Johannes ako aj Jakob, druhý brat a podobne jeho manželka Dorothea, aj brat Andreas sa prijímajú do kruhu a do počtu hodnoverných, nespochybniteľných šľachticov nášho uhorského kráľovstva a jemu prislúchajúcich častí. Každý z nich má teraz i v budúcnosti disponovať všetkými prislúchajúcimi právami, milosťami, privilégiami, výsadami, slobodami, oslobodením napr. platenia daní., z čoho majú úprimnú radosť aj ostatní hodnoverní, praví, starí a nespochybniteľní šľachtici nášho uvedeného uhorského kráľovstva a jeho častí.

Súčasne udeľujeme tomu istému Johannesovi Faschkovi a prostredníctvom neho už uvedeným osobám ako aj ich nasledovníkom a dedičom oboch pohlaví na dôkaz našej milosti a dobroty a súčasne aj ako symbol skutočnej a nespochybniteľnej šľachty tento erb: štít pozdvihnutý akoby k boju s podkladom na zelenom poli, na ktorom je znázornený muž obrátený vpravo a symbolizuje múdrosť s klobúkom na hlave, odetý do oblečenia v univerzálnych farbách, s dlhšou bradou a vykrútenými fúzmi, s ľavou rukou chrániacou si spodnú ť lona, v pravej ruke stískajúci smerom nadol horiacu fakľu. Okrem toho je možno na štíte vidieť zamrežovanú vojenskú helmu, verne zobrazeného bociana s krkom vzpriameným do výšky a vztýčeným telom, s otvoreným zobákom, pravou nohou stojaci na zlatej korune a ľavou v polohe pozoru symbolizujúc pohotovosť a obozretnosť. Na vrchole helmy sú umiestnené a stuhy, modré a , biele a červené, na okraji rozstrapkané, celý štít esteticky ozdobujúce. Všetko je zobrazené v súlade so základnými princípmi našej spoločnosti.

Ďalej sa pri plnom vedomí rozhodli a súhlasíme s tým, že už menovaní od teraz a na veky vekov budú môcť používať tento erb a podľa zvykov kráľovskej Uhorskej monarchie i jej priľahlých častí s rovnakou vážnosťou a úctou, čo platí aj pre uvedené a z toho vyplývajúce práva, milosti, slobody a výsady podľa starých zvykov. Muž môže tento erb a používať pri rôznych zápasoch, sporoch, hrách, v zajatí, pri dueloch, v turnajoch, v súbojoch i vo vojnách, pri všetkých ostatných podnetoch vojenského alebo šľachtického charakteru: na pečatiach, na plachtách, na vlajkách, na závesných kobercoch, na pokrovoch, na prsteňoch, na zástavách, na medailóne, na stane, na dome a na hrobe, teda pri rôznych procesoch a činnostiach.

Očakávame, že tento erb bude nosený a uctievaný všetkými tu menovanými nezávisle od ich povolania, hodnosti, postavenia, cti a prestíže ako uctievaný symbol skutočnej a po dlhé roky váženej šľachty. Je im umožnené nosiť tento erb na veky vekov, požívať jeho práva a tešiť sa z toho, že aj ich nasledovníci a potomci majú túto česť.

Áno, toto dávame všetkým na známosť i prostredníctvom tu menovaných. Ako potvrdenie tohoto predkladáme my, kráľ Uhorska, erbovú listinu s našou pečaťou, ktorú používame, so všetkými výsadnými právami, s milosťou a dobrodennosťou našou podarované a venované, ktoré prislúchajú používateľovi Johannesovi Faschkovi a prostredníctvom neho už menovaným osobám, jeho potomkom oboch pohlaví, teraz žijúcim ako aj ich nasledovníkom.

Dané deviateho dňa v mesiaci február roku pána 1651 nášho panovania v našich krajinách rukou nášho verného a vysoko váženého ctihodného , vysokopočestného biskupa von , pre túto oblasť povereného a zodpovedného grófa, našich stálych radcov, nášho kancléra zodpovedného pre kráľovstvo Uhorska pri dvore nášho mesta , nášho mesta v Rakúsku.

Úctu skladáme vysokováženým a ctihodným pánom v Krista, pánovi Georgovi Lippayovi z Lombardska, z cirkevnej provincie , Johanovi Thelegdymu z kresťanskej zjednotenej cirkvi a , sídelnému biskupovi, už menovanému Georgovi Szelepheniovi, menovanému biskupovi von Neutrovi … (pokračuje dlhý výpis) a všetkým ostatným, ktorí sa podieľajú na správa grófstviev nášho kráľovstva.

Use to Comment on this Post