Hits: 12731

Led­ni­ce sa nachá­dza­jú na juž­nej Mora­ve, neďa­le­ko od Břec­la­vi. Pat­ria do tzv. Led­nic­ko – val­tic­ké­ho are­álu. Súčas­ťou are­álu sú Akvá­ri­um Mala­wi, Zámoc­ký skle­ník, Lovec­ký zámo­ček, Mina­ret, Apol­ló­nov chrám, Ryb­nič­ný zámo­ček, Nový dvor, Hra­nič­ný zámo­ček, Chrám troch grá­cií, Janov hrad, Obe­lisk, Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), Grot­ta – ume­lá jas­ky­ňa, Akva­dukt a roman­tic­ká jas­ky­ňa, hos­po­dár­ska stav­ba Nový dvor, súso­šie gréc­kych bohýň Tri Grá­cie, Kapl­n­ka svä­té­ho Huber­ta, Dia­nin chrám (Ren­dez­vous), Bel­ve­der, 8 km vzdia­le­ný zámok Val­ti­ce, Salón vín, Kolo­ná­da – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

Prvá písom­ná zmien­ka o Led­ni­ciach (Izg­ru­obi) je z roku 1222 (unes​co​-czech​.cz). Od roku 1996 sú Led­ni­ce v Zozna­me sve­to­vé­ho prí­rod­né­ho a kul­túr­ne­ho dedič­stva UNESCO (led​ni​ce​.cz). Súčas­nú podo­bu dala zám­ku novo­go­tic­ká pre­stav­ba v štý­le goti­ky v rokoch 1846 – 1858. Časť baro­ko­vých stien zosta­la zacho­va­ná. Za pozor­nosť sto­jí vre­te­no­vi­té scho­dis­ko v kniž­ni­ci, kaze­to­vý strop z lipo­vé­ho dre­va v mod­rom sále, reli­éf stro­mu živo­ta zo slo­no­vej kos­ti ale­bo mra­mo­ro­vé krby (unes​co​-czech​.cz). Akvá­ri­um Mala­wi je súčas­ťou zám­ku od roku 1993. Cel­ko­vý objem akvá­rií a terá­rií je 40 000 lit­rov (wzd​.cz).


Led­ni­ce is loca­ted in sout­hern Mora­via, near Břec­lav, and is part of the Lednice-​Valtice Cul­tu­ral Lands­ca­pe, a UNESCO World Heri­ta­ge Site. The com­plex inc­lu­des vari­ous struc­tu­res such as the Mala­wi Aqu­arium, Cast­le Gre­en­hou­se, Hun­te­r’s Cha­te­au, Mina­ret, Apol­lo­’s Tem­ple, Fish­pond Cha­te­au, New Court, Bor­der Cha­te­au, Tem­ple of the Three Gra­ces, Jan’s Cast­le, Obe­lisk, Ren­dez­vous, Grot­to, Aqu­e­duct and Roman­tic Cave, New Court Farm­ste­ad, Sta­tue of the Three Gra­ces, Cha­pel of St. Hubert, Dia­na­’s Tem­ple (Ren­dez­vous), Bel­ve­de­re, the near­by Val­ti­ce Cast­le, Wine Salon, and Colon­na­de – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

The first writ­ten men­ti­on of Led­ni­ce (Izg­ru­obi) dates back to 1222. Sin­ce 1996, Led­ni­ce has been lis­ted as part of the UNESCO World Heri­ta­ge Site for its natu­ral and cul­tu­ral sig­ni­fi­can­ce (led​ni​ce​.cz). The cast­le under­went a neo-​Gothic recons­truc­ti­on in the Got­hic sty­le from 1846 to 1858, pre­ser­ving some baro­que ele­ments. Notab­le fea­tu­res inc­lu­de the spi­ral stair­ca­se in the lib­ra­ry, a cof­fe­red lime wood cei­ling in the Blue Salon, a relief of the Tree of Life made of ivo­ry, and marb­le firep­la­ces (unes​co​-czech​.cz). The Mala­wi Aqu­arium has been part of the cast­le sin­ce 1993, fea­tu­ring a total volu­me of 40,000 liters across vari­ous aqu­ariums and ter­ra­riums (wzd​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post