Hits: 12855

Led­ni­ce sa nachá­dza­jú na juž­nej Mora­ve, neďa­le­ko od Břec­la­vi. Pat­ria do tzv. Led­nic­ko – val­tic­ké­ho are­álu. Súčas­ťou are­álu sú Akvá­ri­um Mala­wi, Zámoc­ký skle­ník, Lovec­ký zámo­ček, Mina­ret, Apol­ló­nov chrám, Ryb­nič­ný zámo­ček, Nový dvor, Hra­nič­ný zámo­ček, Chrám troch grá­cií, Janov hrad, Obe­lisk, Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), Grot­ta – ume­lá jas­ky­ňa, Akva­dukt a roman­tic­ká jas­ky­ňa, hos­po­dár­ska stav­ba Nový dvor, súso­šie gréc­kych bohýň Tri Grá­cie, Kapl­n­ka svä­té­ho Huber­ta, Dia­nin chrám (Ren­dez­vous), Bel­ve­der, 8 km vzdia­le­ný zámok Val­ti­ce, Salón vín, Kolo­ná­da – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

Prvá písom­ná zmien­ka o Led­ni­ciach (Izg­ru­obi) je z roku 1222 (unes​co​-czech​.cz). Od roku 1996 sú Led­ni­ce v Zozna­me sve­to­vé­ho prí­rod­né­ho a kul­túr­ne­ho dedič­stva UNESCO (led​ni​ce​.cz). Súčas­nú podo­bu dala zám­ku novo­go­tic­ká pre­stav­ba v štý­le goti­ky v rokoch 18461858. Časť baro­ko­vých stien zosta­la zacho­va­ná. Za pozor­nosť sto­jí vre­te­no­vi­té scho­dis­ko v kniž­ni­ci, kaze­to­vý strop z lipo­vé­ho dre­va v mod­rom sále, reli­éf stro­mu živo­ta zo slo­no­vej kos­ti ale­bo mra­mo­ro­vé krby (unes​co​-czech​.cz). Akvá­ri­um Mala­wi bol súčas­ťou zám­ku od roku 1993. Cel­ko­vý objem akvá­rií a terá­rií je 40 000 lit­rov (wzd​.cz).

Led­nic­ký zámok je skvos­tom archi­tek­tú­ry, menil sa v prie­be­hu sto­ro­čí. Pôvod­ne to bol gotic­ký hrad, v 17. sto­ro­čí bol pre­sta­va­ný do baro­ko­vej podo­by. Násled­ne bol nie­koľ­ko krát upra­vo­va­ný. V 19. sto­ro­čí bol pre­sta­va­ný do roman­tic­ké­ho štý­lu. Zámok je sym­bo­lom luxu­su a ele­gan­cie. Inte­ri­é­ry ponú­ka­jú honos­né sály, nád­her­ný náby­tok, ume­lec­ké zbier­ky. Uni­kát­ny je mina­ret, na tom­to úze­mí exo­tic­ká vežo­vi­tá stav­ba pri­dá­va­jú­ca orien­tál­ny nádych. Celý are­ál tvo­rí aj roz­ľah­lý park na viac ako 200 hek­tá­roch. Pat­rí k naj­roz­siah­lej­ším kra­ji­nár­skym par­kom v Euró­pe. Inšpi­ru­je aj rôz­no­ro­dým štý­lom, od anglic­ké­ho par­ku až po roman­tic­kú záh­ra­du. Nachá­dza­jú sa tu ume­lé aj pri­ro­dze­né jaze­rá, mos­ty, pavi­ló­ny. Celý are­ál je uni­kát­na kolek­cia his­tó­rie, kul­tú­ry a prí­ro­dy. Mes­to Led­ni­ce ponú­ka rôz­ne kul­túr­ne akcie. Ponú­ka aj dob­ré jed­lo a ochot­nú obsluhu.


Led­ni­ce is loca­ted in sout­hern Mora­via, near Břec­lav. It belo­ngs to the Lednice-​Valtice Cul­tu­ral Lands­ca­pe. The com­plex inc­lu­des the Mala­wi Aqu­arium, Cast­le Gre­en­hou­se, Hun­ting Lod­ge, Mina­ret, Apol­lo­’s Tem­ple, Fis­her­ma­n’s Lod­ge, New Court, Bor­der Cast­le, Tem­ple of the Three Gra­ces, Jan’s Cast­le, Obe­lisk, Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), Grot­to – arti­fi­cial cave, Aqu­e­duct and roman­tic cave, eco­no­mic buil­ding New Court, the sculp­tu­re of the Gre­ek god­des­ses Three Gra­ces, Cha­pel of St. Hubert, Dia­na­’s Tem­ple (Ren­dez­vous), Bel­ve­de­re, and the Val­ti­ce Cast­le loca­ted 8 km away, Wine Salon, Colon­na­de – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

The first writ­ten men­ti­on of Led­ni­ce (Izg­ru­obi) dates back to the year 1222 (unes​co​-czech​.cz). Sin­ce 1996, Led­ni­ce has been lis­ted as a UNESCO World Natu­ral and Cul­tu­ral Heri­ta­ge Site (led​ni​ce​.cz). The cur­rent appe­a­ran­ce of the cast­le is a result of its neo-​Gothic recons­truc­ti­on in the Got­hic sty­le from 1846 to 1858. Some Baro­que walls have been pre­ser­ved. Note­wort­hy fea­tu­res inc­lu­de the spi­ral stair­ca­se in the lib­ra­ry, cof­fe­red cei­ling of lime wood in the blue hall, relief of the tree of life from ivo­ry, and marb­le firep­la­ces (unes​co​-czech​.cz). The Mala­wi Aqu­arium has been part of the cast­le sin­ce 1993. The total volu­me of aqu­ariums and ter­ra­riums is 40,000 liters (wzd​.cz).

The Led­ni­ce Cast­le is an archi­tec­tu­ral mas­ter­pie­ce that has evol­ved over cen­tu­ries. Ori­gi­nal­ly a Got­hic for­tress, it was trans­for­med into a Baro­que sty­le in the 17th cen­tu­ry. Sub­se­qu­en­tly, it under­went seve­ral modi­fi­ca­ti­ons. In the 19th cen­tu­ry, it was recons­truc­ted in the Roman­tic sty­le. The cast­le sym­bo­li­zes luxu­ry and ele­gan­ce. The inte­ri­ors offer grand halls, exqu­isi­te fur­ni­tu­re, and art col­lec­ti­ons. The mina­ret, an exo­tic tower, adds an orien­tal touch to the enti­re com­plex. The exten­si­ve park cove­ring more than 200 hec­ta­res is one of the lar­gest lands­ca­pe parks in Euro­pe, fea­tu­ring arti­fi­cial and natu­ral lakes, brid­ges, pavi­li­ons, and a uni­que col­lec­ti­on of his­to­ry, cul­tu­re, and nature. 

The town of Led­ni­ce hosts vari­ous cul­tu­ral events and offers excel­lent food and friend­ly service.


Led­ni­ce befin­det sich in Süd­mäh­ren, in der Nähe von Břec­lav. Es gehört zum Kul­tu­ra­re­al Lednice-​Valtice. Der Kom­plex umfasst das Malawi-​Aquarium, das Sch­loss­ge­wächs­haus, das Jagdsch­loss, den Mina­rett, den Tem­pel des Apol­lo, den Fis­cher­pa­last, den Neuen Hof, das Grenzsch­loss, den Tem­pel der Drei Gra­zien, das Jan-​Schloss, den Obe­lis­ken, das Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), die Grot­te – künst­li­che Höh­le, den Aqu­ä­dukt und roman­tis­che Höh­le, den Wirts­chafts­bau Neuer Hof, die Skulp­tur der grie­chis­chen Göt­tin­nen Drei Gra­zien, die Kapel­le des Hei­li­gen Huber­tus, Dia­nas Tem­pel (Ren­dez­vous), Bel­ve­de­re und das 8 km ent­fern­te Sch­loss Val­ti­ce, Wein-​Salon, Kolon­na­de – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

Die ers­te sch­rift­li­che Erwäh­nung von Led­ni­ce (Izg­ru­obi) stammt aus dem Jahr 1222 (unes​co​-czech​.cz). Seit 1996 ist Led­ni­ce im Ver­ze­ich­nis des UNESCO-​Welterbes für Natur und Kul­tur auf­ge­fü­hrt (led​ni​ce​.cz). Das heuti­ge Ers­che­i­nungs­bild des Sch­los­ses ist das Ergeb­nis sei­nes neugo­tis­chen Umbaus im gotis­chen Stil von 1846 bis 1858. Eini­ge Barock­mau­ern wur­den erhal­ten. Bemer­ken­swer­te Merk­ma­le sind die Wen­del­trep­pe in der Bib­li­ot­hek, die Kas­set­ten­dec­ke aus Lin­den­holz im Blau­en Saal, das Relief des Lebens­baums aus Elfen­be­in und Mar­mor­ka­mi­ne (unes​co​-czech​.cz). Das Malawi-​Aquarium ist seit 1993 Teil des Sch­los­ses. Das Gesamt­vo­lu­men der Aqu­arien und Ter­ra­rien bet­rägt 40.000 Liter (wzd​.cz).

Das Lednice-​Schloss ist ein archi­tek­to­nis­ches Meis­ter­werk, das sich über Jahr­hun­der­te ent­wic­kelt hat. Urs­prün­glich eine gotis­che Fes­tung, wur­de es im 17. Jahr­hun­dert in einen baroc­ken Stil umge­wan­delt. Ansch­lie­ßend wur­de es mehr­mals modi­fi­ziert. Im 19. Jahr­hun­dert wur­de es im roman­tis­chen Stil umge­baut. Das Sch­loss sym­bo­li­siert Luxus und Ele­ganz. Die Innen­rä­u­me bie­ten präch­ti­ge Säle, exqu­isi­te Möbel und Kunst­samm­lun­gen. Das Mina­rett, ein exo­tis­cher Turm, ver­le­iht dem gesam­ten Kom­plex einen orien­ta­lis­chen Touch. Der weit­lä­u­fi­ge Park von mehr als 200 Hek­tar gehört zu den größten Lands­chafts­parks Euro­pas und bie­tet künst­li­che und natür­li­che Seen, Brüc­ken, Pavil­lons und eine ein­zi­gar­ti­ge Samm­lung von Ges­chich­te, Kul­tur und Natur.

Die Stadt Led­ni­ce verans­tal­tet vers­chie­de­ne kul­tu­rel­le Verans­tal­tun­gen und bie­tet aus­ge­ze­ich­ne­tes Essen und fre­und­li­chen Service.


Led­ni­ce se nachá­ze­jí na již­ní Mora­vě, neda­le­ko od Břec­la­vi. Patří do tzv. Led­nic­ko – val­tic­ké­ho are­álu. Sou­čás­tí are­álu jsou Akvá­ri­um Mala­wi, Zámec­ká skle­ni­ce, Lovec­ký záme­ček, Mina­ret, Apol­ló­nův chrám, Ryb­nič­ní záme­ček, Nový dvůr, Hra­nič­ní záme­ček, Chrám tří grá­cií, Janův hrad, Obe­lisk, Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), Grot­ta – umělá jes­ky­ně, Akva­dukt a roman­tic­ká jes­ky­ně, hos­po­dá­řs­ká stav­ba Nový dvůr, socha­řs­ká sku­pi­na řec­kých bohyň Tří Grá­cií, Kap­le sva­té­ho Huber­ta, Dia­nin chrám (Ren­dez­vous), Bel­ve­der, 8 km vzdá­le­ný zámek Val­ti­ce, Salón vín, Kolo­ná­da – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

Prv­ní písem­ná zmín­ka o Led­ni­cích (Izg­ru­obi) je z roku 1222 (unes​co​-czech​.cz). Od roku 1996 jsou Led­ni­ce v Sez­na­mu světo­vé­ho pří­rod­ní­ho a kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO (led​ni​ce​.cz). Sou­čas­ný vzhled zám­ku dala novo­go­tic­ká pře­stav­ba v gotic­kém sty­lu v letech 18461858. Část barok­ních stěn zůs­ta­la zacho­vá­na. Za pozor­nost sto­jí vře­te­no­vi­té scho­diš­tě v kni­hov­ně, kaze­to­vý strop z lipo­vé­ho dře­va v mod­rém sále, reli­éf Stro­mu živo­ta ze slo­no­vi­ny nebo mra­mo­ro­vé krby (unes​co​-czech​.cz). Akvá­ri­um Mala­wi bylo sou­čás­tí zám­ku od roku 1993. Cel­ko­vý objem akvá­rií a terá­rií je 40 000 lit­rů (wzd​.cz).

Led­nic­ký zámek je skvos­tem archi­tek­tu­ry, měnil se v průběhu sta­le­tí. Původ­ně to byl gotic­ký hrad, v 17. sto­le­tí byl pře­sta­věn do barok­ní podo­by. Násled­ně byl něko­li­krát upra­vo­ván. V 19. sto­le­tí byl pře­sta­věn do roman­tic­ké­ho sty­lu. Zámek je sym­bo­lem luxu­su a ele­gan­ce. Inte­ri­é­ry nabí­ze­jí honos­né sály, nád­her­ný náby­tek, umělec­ké sbír­ky. Uni­kát­ní je mina­ret, na tom­to úze­mí exo­tic­ká věžo­vi­tá stav­ba dodá­va­jí­cí orien­tál­ní nádech. Celý are­ál tvo­ří také roz­leh­lý park na více než 200 hek­ta­rech. Patří k nej­roz­sáh­lej­ším kra­ji­ná­řs­kým par­kům v Evro­pě. Ins­pi­ro­ván je růz­no­ro­dý­mi sty­ly, od anglic­ké­ho par­ku až po roman­tic­kou zahra­du. Nachá­ze­jí se zde umělá i při­ro­ze­ná jeze­ra, mos­ty, pavi­ló­ny. Celý are­ál je uni­kát­ní kolek­ce his­to­rie, kul­tu­ry a pří­ro­dy. Měs­to Led­ni­ce nabí­zí růz­né kul­tur­ní akce. Nabí­zí také dob­ré jíd­lo a ochot­nou obsluhu.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post