Hits: 10687

Chtel­ni­ca

Obec bola osíd­le­ná už v mlad­šej dobe kamen­nej. Spo­mí­na sa v roku 1208 pod náz­vom Witel­ni­ze v donač­nej lis­ti­ne uhor­ské­ho krá­ľa Ondre­ja I. V obci sa nachá­dza kos­tol Jána Krs­ti­te­ľa z prvej polo­vi­ce 14. sto­ro­čia. Od roku 1990 sa koná kaž­do­roč­ne Chtel­nic­ký jar­mok ako spo­mien­ka na časy, keď obec v roku 1423 zís­ka­la trho­vé prá­vo, a keď bola oslo­bo­de­ná od pla­te­nia mýta a trid­siat­ku (Šte­fan Gre­go­rič­ka, 2008: Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 37, p. 8).

Mod­rov­ka

V cho­tá­ri Mod­rov­ky sa pred 10 tisíc rok­mi už natrva­lo usíd­li­li ľudia. V minu­los­ti bola Mod­rov­ka spo­me­nu­tá v his­tó­rii ako Kis­mod­ro (Mod​ro​va​.eu​.sk). Nad obcou sa našlo množ­stvo pazú­ri­kov. V Babi­céch jár­ku” obja­vi­li v roku 1958 kos­tru skr­čen­ca sta­rú asi 3 000 rokov. Názov Mod­rov­ka nie je odvo­de­ný od slo­va mod­rý”, ale od latin­ské­ho slo­víč­ka mador”. Zna­me­ná vlh­ký, mok­rý. Súvi­sí to s mok­ra­ďa­mimočiar­mi, kto­ré sa v minu­los­ti nachá­dza­li pri obci. Váh, kým nebol tak zvia­za­ný regu­lá­ci­ou, čas­to zapla­vo­val pri­ľah­lé úze­mia (Vie­ra Dusíková).


Chtel­ni­ca

The vil­la­ge was sett­led in the Neolit­hic peri­od. It is men­ti­oned in 1208 under the name Witel­ni­ze in a dona­ti­on deed of the Hun­ga­rian King Andrew I. The vil­la­ge is home to the Church of St. John the Bap­tist from the first half of the 14th cen­tu­ry. Sin­ce 1990, the Chtel­ni­ca Fair has been held annu­al­ly, com­me­mo­ra­ting the times when the vil­la­ge acqu­ired mar­ket rights in 1423 and was exemp­ted from tolls and tit­hes (Šte­fan Gre­go­rič­ka, 2008: Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 37, p. 8).

Mod­rov­ka

Peop­le sett­led per­ma­nen­tly in the ter­ri­to­ry of Mod­rov­ka around 10,000 years ago. In the past, Mod­rov­ka was men­ti­oned in his­to­ry as Kis­mod­ro (Mod​ro​va​.eu​.sk). Many arti­facts have been found abo­ve the vil­la­ge. In Babi­ca­’s Val­ley,” the ske­le­ton of a per­son from about 3,000 years ago was dis­co­ve­red in 1958. The name Mod­rov­ka is not deri­ved from the word blue” but from the Latin word mador,” mea­ning damp or wet. This is rela­ted to the mars­hes and wet­lands that were pre­sent near the vil­la­ge in the past. The Váh River, befo­re it was so clo­se­ly tied to regu­la­ti­on, often flo­oded the adja­cent are­as (Vie­ra Dusíková).

Use Facebook to Comment on this Post