Hits: 1578

Ellis, 1911 dosahuje 4.5 cm. Žije v teplote 20 – 28°C v Južnej Amerike (fishbase.com), povodie riek Paraná, Orinoko, – od Venezuely po Argentínu. Dožíva sa cca 4 – 5 rokov. Je to pokojná hejnová, spoločenská ryba (rybicky.net).

 

Use to Comment on this Post