2006-2010, 2007, 2009, 2011, 2011-2015, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Paracheirodon axelrodi – neónka červená

Hits: 14848

Zau­ží­va­ný je aj názov pra­vé neón­ky, ale­bo aj čer­ve­né neón­ky. Syno­ny­má: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Doží­va­jú sa níz­ke­ho veku – 23 rokov. V prí­ro­de žijú v tzv. čier­nej vode pochá­dza­jú­cej z les­ných oblas­tí, plnej humí­no­vých kyse­lín, výlu­hov z dre­va a pôdy povo­dia Rio Neg­ro v Bra­zí­lii. Vyža­du­jú pre odchov veľ­mi níz­ky obsah hyd­ro­ge­nuh­li­či­ta­nov, váp­ni­ka a hor­čí­ka – vodu veľ­mi mäk­kú, ale pomer­ne boha­tú na ióny. S tet­rou neóno­vou – Para­che­i­ro­don inne­si sa prá­ve neón­ky čas­to mýlia, v sku­toč­nos­ti sa tie­to dva dru­hy v prí­ro­de nestre­tá­va­jú, žijú v dosť roz­diel­nych pod­mien­kach. Neón­ky zís­ka­li svo­je pome­no­va­nie pod­ľa mod­ro­ze­le­né­ho pásu tiah­nu­ce­ho sa pozdĺž celé­ho tela. Vďa­ka svoj­mu vzhľa­du sú veľ­mi popu­lár­ne nie­len medzi akva­ris­ta­mi, ale aj u širo­kej verej­nos­ti. Do vody vylu­ču­jú málo exkre­men­tov a to pris­pie­va k tomu, aby boli veľ­mi vhod­né pre krás­ne rast­lin­né akvá­ria. Neón­ky majú rad­šej vodu stu­den­šiu, ale chov je mož­ný aj v akvá­riu s tep­lej­šou vodou. Napr. v nádr­ži s ter­čov­ca­mi o tep­lo­te 2830°C. Neón­ky majú veľ­mi ostré zúb­ky. Ústa sú pris­pô­so­be­né chy­ta­niu hmy­zu z hla­di­ny. Dro­zo­fi­ly sú pre ne pochúť­ka. Vhod­né na kŕme­nie sú občas aj mik­ry. Pri­jí­ma­jú suchú vloč­ko­vú potra­vu, prí­pad­ne malé gra­nu­le. Cho­vať sa dajú aj vo vode tvr­d­šej. Ak bude­me cho­vať neónky.

Roz­mno­žo­va­nie néo­niek, ak nemá­me mäk­kú vodu s hod­no­ta­mi vodi­vos­ti pod 50 mik­ro­sie­men­sov, nedo­ve­die­me do úspeš­né­ho kon­ca. Ryby sa nám vytrieť doká­žu, ale to je úspe­chom koniec. pH takej­to vody môže dosa­ho­vať hod­no­tu 5. Opti­mál­na vodi­vosť by mala byť 02 mik­roS. Pred­po­kla­daj­me, že máme vodu s mini­mál­nym obsa­hom solí. Mož­nosť ako pri­ro­dze­ne dosiah­nuť níz­ke pH a prí­rod­ný cha­rak­ter čier­nej vody tkvie v pou­ži­tí čerstvé­ho kore­ňa (dre­va) v pri­me­ra­nom štá­diu roz­kla­du, kto­rý vlo­ží­me tes­ne pred tre­ním do nádr­že. Ide­ál­ne ešte pred ryba­mi. Neón­kam sa to bude veľ­mi páčiť, budú sa cítiť ako doma”. Odme­nia sa nám ráno hru­bou vrstvou bie­lych ikier.


The com­mon­ly used name for them is also the true neon tet­ra or red neon tet­ra. Syno­nyms: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. They have a rela­ti­ve­ly short lifes­pan – 23 years. In natu­re, they inha­bit the so-​called black water ori­gi­na­ting from fores­ted are­as, full of humic acids, lea­cha­te from wood, and soil runoff in the Rio Neg­ro basin in Bra­zil. They requ­ire very low levels of bicar­bo­na­tes, cal­cium, and mag­ne­sium for bre­e­ding – very soft water but rela­ti­ve­ly rich in ions. Neon tetras are often con­fu­sed with the neon tet­ra – Para­che­i­ro­don inne­si; howe­ver, the­se two spe­cies do not encoun­ter each other in the wild, living in quite dif­fe­rent con­di­ti­ons. Neon tetras ear­ned the­ir name from the blue-​green stri­pe run­ning along the­ir enti­re body. Thanks to the­ir appe­a­ran­ce, they are very popu­lar not only among aqu­arists but also among the gene­ral pub­lic. They pro­du­ce litt­le was­te in the water, making them high­ly suitab­le for beau­ti­ful plan­ted aqu­ariums. Neon tetras pre­fer cooler water, but they can also be kept in war­mer water aqu­ariums, for exam­ple, with dis­cus at a tem­pe­ra­tu­re of 28 to 30°C. Neon tetras have very sharp teeth, and the­ir mouths are adap­ted to cat­ching insects from the sur­fa­ce. Fru­it flies are a deli­ca­cy for them. Occa­si­onal­ly, they accept mic­ro­or­ga­nisms. They can also be fed with dry fla­ke food or small pel­lets. They can be kept in slight­ly har­der water.

Bre­e­ding neon tetras, if we don’t have soft water with con­duc­ti­vi­ty valu­es below 50 mic­ro­sie­mens, will not lead to a suc­cess­ful out­co­me. The fish can lay eggs, but tha­t’s the end of the suc­cess. The pH of this water can reach a value of 5. The opti­mal con­duc­ti­vi­ty should be 02 mic­roS. Let’s assu­me we have water with a mini­mal salt con­tent. A way to natu­ral­ly achie­ve low pH and the natu­ral cha­rac­ter of black water lies in using fresh decom­po­sing wood pla­ced just befo­re spa­wning in the tank. Ide­al­ly, befo­re the fish. Neon tetras will love it, they will feel at home.” They will reward us in the mor­ning with a thick lay­er of whi­te eggs.


Der geb­rä­uch­li­che Name für sie ist auch der ech­te Neon Tet­ra oder der rote Neon Tet­ra. Syno­ny­me: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Sie haben eine rela­tiv kur­ze Lebens­dau­er – 23 Jah­re. In der Natur bewoh­nen sie das soge­nann­te Sch­war­zwas­ser aus bewal­de­ten Gebie­ten, vol­ler Humin­sä­u­ren, Aus­tritt von Holz und Bode­nabf­luss im Ein­zugs­ge­biet des Rio Neg­ro in Bra­si­lien. Sie benöti­gen sehr nied­ri­ge Gehal­te an Bicar­bo­na­ten, Cal­cium und Mag­ne­sium zur Zucht – sehr wei­ches Was­ser, aber rela­tiv reich an Ionen. Neon Tetras wer­den oft mit dem Neon Tet­ra – Para­che­i­ro­don inne­si ver­wech­selt; jedoch begeg­nen sich die­se zwei Arten in fre­ier Wild­bahn nicht und leben in ziem­lich unters­chied­li­chen Bedin­gun­gen. Neon Tetras haben ihren Namen von dem blaug­rünen Stre­i­fen, der entlang ihres gesam­ten Kör­pers ver­lä­uft. Dank ihres Aus­se­hens sind sie nicht nur bei Aqu­aria­nern, son­dern auch bei der bre­i­ten Öffen­tlich­ke­it sehr beliebt. Sie pro­du­zie­ren wenig Abfall im Was­ser und eig­nen sich daher her­vor­ra­gend für schöne bepf­lanz­te Aqu­arien. Neon Tetras bevor­zu­gen küh­le­re Gewäs­ser, kön­nen aber auch in wär­me­ren Aqu­arien gehal­ten wer­den, zum Beis­piel mit Dis­kus bei einer Tem­pe­ra­tur von 28 bis 30°C. Neon Tetras haben sehr schar­fe Zäh­ne, und ihre Mün­der sind darauf aus­ge­legt, Insek­ten von der Was­se­ro­berf­lä­che zu fan­gen. Obstf­lie­gen sind eine Deli­ka­tes­se für sie. Gele­gen­tlich akzep­tie­ren sie auch Mik­ro­or­ga­nis­men. Sie kön­nen auch mit troc­ke­nem Floc­ken­fut­ter oder kle­i­nen Pel­lets gefüt­tert wer­den. Sie kön­nen auch in etwas här­te­rem Was­ser gehal­ten werden.

Die Zucht von Neon Tetras, wenn wir kein wei­ches Was­ser mit Leit­fä­hig­ke­it­swer­ten unter 50 Mik­ro­sie­mens haben, wird nicht zu einem erfolg­re­i­chen Ergeb­nis füh­ren. Die Fis­che kön­nen Eier legen, aber das ist das Ende des Erfolgs. Der pH-​Wert die­ses Was­sers kann einen Wert von 5 erre­i­chen. Die opti­ma­le Leit­fä­hig­ke­it soll­te 02 Mik­ro­sie­mens bet­ra­gen. Neh­men wir an, wir haben Was­ser mit mini­ma­lem Salz­ge­halt. Eine Mög­lich­ke­it, einen nied­ri­gen pH-​Wert und den natür­li­chen Cha­rak­ter des Sch­war­zwas­sers auf natür­li­che Wei­se zu erre­i­chen, bes­teht darin, fris­ches zer­setz­tes Holz kurz vor der Lai­ch­ze­it in das Aqu­arium zu legen. Ide­al wäre es vor den Fis­chen. Neon Tetras wer­den es lie­ben, sie wer­den sich wie zu Hau­se füh­len”. Sie belo­hnen uns mor­gens mit einer dic­ken Schicht wei­ßer Eier.


O nome comum para eles tam­bém é o ver­da­de­i­ro tet­ra neon ou tet­ra neon ver­mel­ho. Sinô­ni­mos: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Eles têm uma vida rela­ti­va­men­te cur­ta – 23 anos. Na natu­re­za, habi­tam a cha­ma­da água neg­ra ori­gi­ná­ria de áre­as flo­res­ta­das, che­ia de áci­dos húmi­cos, lixi­via­dos de made­i­ra e esco­amen­to do solo na bacia do Rio Neg­ro, no Bra­sil. Eles requ­e­rem níve­is muito bai­xos de bicar­bo­na­tos, cál­cio e mag­né­sio para a repro­du­ção – água muito macia, mas rela­ti­va­men­te rica em íons. Tetras neons são fre­qu­en­te­men­te con­fun­di­dos com o tet­ra neon – Para­che­i­ro­don inne­si; no entan­to, essas duas espé­cies não se encon­tram na natu­re­za, viven­do em con­di­ções bas­tan­te dife­ren­tes. Tetras neons gan­ha­ram seu nome da fai­xa azul-​verde que per­cor­re todo o cor­po deles. Gra­ças à sua apa­rên­cia, são muito popu­la­res não ape­nas entre os aqu­aris­tas, mas tam­bém entre o púb­li­co em geral. Eles pro­du­zem pou­co resí­duo na água, tornando-​os alta­men­te ade­qu­ados para belos aqu­ári­os plan­ta­dos. Tetras neons pre­fe­rem água mais fria, mas tam­bém podem ser man­ti­dos em aqu­ári­os mais quen­tes, por exem­plo, com dis­cos a uma tem­pe­ra­tu­ra de 2830°C. Tetras neons têm den­tes muito afia­dos, e suas bocas são adap­ta­das para pegar inse­tos da super­fí­cie. Mos­cas de fru­tas são uma igu­aria para eles. Oca­si­onal­men­te, eles ace­i­tam mic­ro­or­ga­nis­mos. Eles tam­bém podem ser ali­men­ta­dos com ali­men­tos secos em flo­cos ou pequ­e­nos pel­lets. Eles podem ser man­ti­dos em água um pou­co mais dura.

A repro­du­ção dos tetras neons, se não tiver­mos água macia com valo­res de con­du­ti­vi­da­de abai­xo de 50 mic­ro­sie­mens, não leva­rá a um resul­ta­do bem-​sucedido. Os pei­xes podem botar ovos, mas esse é o fim do suces­so. O pH des­sa água pode atin­gir um valor de 5. A con­du­ti­vi­da­de ide­al deve ser de 0 a 2 mic­ro­sie­mens. Vamos supor que temos água com um teor míni­mo de sal. Uma mane­i­ra de alca­nçar natu­ral­men­te um pH bai­xo e o cará­ter natu­ral da água neg­ra está em usar made­i­ra fres­ca em decom­po­si­ção colo­ca­da pou­co antes do deso­va no aqu­ário. Ide­al­men­te, antes dos pei­xes. Os tetras neons vão ado­rar, eles se sen­ti­rão em casa”. Eles nos recom­pen­sa­rão de man­hã com uma cama­da espes­sa de ovos brancos.


Leur nom cou­rant est éga­le­ment le vrai néon tét­ra ou néon tét­ra rou­ge. Syno­ny­mes : Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Leur espé­ran­ce de vie est rela­ti­ve­ment cour­te – 2 à 3 ans. Dans la natu­re, ils habi­tent l’e­au noire dite ori­gi­nai­re des zones boisé­es, riche en aci­des humi­qu­es, en lixi­viat de bois et en ruis­sel­le­ment du sol dans le bas­sin du Rio Neg­ro au Bré­sil. Ils néces­si­tent des nive­aux très bas de bicar­bo­na­tes, de cal­cium et de mag­né­sium pour la repro­duc­ti­on – une eau très dou­ce mais rela­ti­ve­ment riche en ions. Les tétras néons sont sou­vent con­fon­dus avec le tét­ra néon – Para­che­i­ro­don inne­si ; cepen­dant, ces deux espèces ne se ren­con­trent pas dans la natu­re, vivant dans des con­di­ti­ons assez dif­fé­ren­tes. Les tétras néons ont obte­nu leur nom de la ban­de bleu-​vert qui court le long de tout leur corps. Grâce à leur appa­ren­ce, ils sont très popu­lai­res non seule­ment par­mi les aqu­ari­op­hi­les, mais aus­si par­mi le grand pub­lic. Ils pro­du­isent peu de déchets dans l’e­au, ce qui les rend très adap­tés aux beaux aqu­ariums plan­tés. Les tétras néons pré­fèrent une eau plus fra­îche, mais ils peuvent éga­le­ment être main­te­nus dans des aqu­ariums plus chauds, par exem­ple, avec des dis­cus à une tem­pé­ra­tu­re de 28 à 30°C. Les tétras néons ont des dents très tran­chan­tes, et leurs bou­ches sont adap­té­es pour att­ra­per des insec­tes en sur­fa­ce. Les mou­ches des fru­its sont une déli­ca­tes­se pour eux. De temps en temps, ils accep­tent les micro-​organismes. Ils peuvent éga­le­ment être nour­ris avec des flo­cons secs ou de petits gra­nu­lés. Ils peuvent être main­te­nus dans une eau légère­ment plus dure.

La repro­duc­ti­on des tétras néons, si nous n’a­vons pas d’e­au dou­ce avec des vale­urs de con­duc­ti­vi­té infé­rie­ures à 50 mic­ro­sie­mens, ne con­du­ira pas à un résul­tat réus­si. Les pois­sons peuvent pon­dre des œufs, mais c’est la fin du suc­cès. Le pH de cet­te eau peut atte­in­dre une vale­ur de 5. La con­duc­ti­vi­té opti­ma­le dev­rait être de 0 à 2 mic­ro­sie­mens. Sup­po­sons que nous avons de l’e­au avec une tene­ur mini­ma­le en sel. Une façon d’at­te­in­dre natu­rel­le­ment un pH bas et le carac­tère natu­rel de l’e­au noire con­sis­te à uti­li­ser du bois frais en décom­po­si­ti­on pla­cé jus­te avant la pon­te dans le réser­vo­ir. Idé­a­le­ment, avant les pois­sons. Les tétras néons vont ado­rer, ils se sen­ti­ront com­me à la mai­son”. Ils nous récom­pen­se­ront le matin avec une épais­se cou­che d’œufs blancs.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Paracheirodon innesi

Hits: 10920

Tet­ra neóno­vá – zau­ží­va­ný je aj názov nepra­vá neón­ka. Doží­va­jú sa níz­ke­ho veku – 2 až 3 rokov. V prí­ro­de žijú v rieč­nych oblas­tiach Ama­zo­nu. Nevy­ža­du­jú tak extrém­ne mäk­kú vodu ako P. axel­ro­di. Tet­ry neóno­vé sú hej­no­vé ryby. Pri väč­šom množ­stve sa sprá­va­jú čas­to ako jeden orga­niz­mus. Kam sa pohne čelo hej­na, tam sa behom oka­mi­hu pohnú všet­ky. Je to úžas­né divad­lo. Pre aké také pozo­ro­va­nie toh­to javu tre­ba v akvá­riu aspoň 20 jedin­cov. Kto sa raz zadí­val napr. na akvá­ri­um o obje­me tisíc lit­rov s 300 tet­ra­mi neóno­vý­mi ale­bo neón­ka­mi pra­vý­mi, ťaž­ko odo­lá ich krá­se. Neón­ky zís­ka­li svo­je pome­no­va­nie pod­ľa mod­ro­ze­le­né­ho pásu tiah­nu­ce­ho sa pozdĺž celé­ho tela. Chov neóniek je nená­roč­ný, ale začia­toč­ní­kom by som ju neod­po­rú­čal. Chov by opti­mál­ne mal pre­bie­hať vo vode mäk­šej – do 5 °dKH. Na odchov nie je nut­ná tak extrém­ne mäk­ká voda ako pre pra­vé neón­ky, ale opti­mum je do 2 °dKH.


Neon Tet­ra – com­mon­ly kno­wn as the Fal­se Neon Tet­ra. They have a rela­ti­ve­ly short lifes­pan, typi­cal­ly 2 to 3 years. In the wild, they inha­bit river are­as in the Ama­zon. They do not requ­ire water as soft as P. axel­ro­di. Neon Tetras are scho­oling fish, and in lar­ger num­bers, they often beha­ve as a sin­gle orga­nism. Whe­re the front of the scho­ol moves, all indi­vi­du­als fol­low almost ins­tan­tly. It’s an ama­zing spec­tac­le. To obser­ve this phe­no­me­non in an aqu­arium, you need at least 20 indi­vi­du­als. Any­o­ne who has seen a thousand-​liter aqu­arium with 300 Neon Tetras or True Neon Tetras can hard­ly resist the­ir beau­ty. Neon Tetras are named for the blue-​green stri­pe run­ning along the­ir enti­re bodies. Kee­ping Neon Tetras is unde­man­ding, but it might not be recom­men­ded for begin­ners. Ide­al­ly, they should be kept in soft water – up to 5 °dKH. Bre­e­ding does­n’t requ­ire water as soft as for True Neon Tetras, but the opti­mum is up to 2 °dKH.


Neon Tet­ra – auch als Fals­cher Neon Tet­ra bekannt. Sie haben eine rela­tiv kur­ze Lebens­dau­er, in der Regel 2 bis 3 Jah­re. In der Natur leben sie in Fluss­ge­bie­ten im Ama­zo­nas. Sie benöti­gen nicht so wei­ches Was­ser wie P. axel­ro­di. Neon Tetras sind Sch­warm­fis­che, und in größe­ren Grup­pen ver­hal­ten sie sich oft wie ein ein­zi­ges Orga­nis­mus. Wohin sich die Spit­ze des Sch­warms bewegt, fol­gen alle fast augenb­lick­lich. Es ist ein ers­taun­li­ches Schaus­piel. Um die­ses Phä­no­men in einem Aqu­arium zu beobach­ten, benöti­gen Sie min­des­tens 20 Exem­pla­re. Jeder, der ein tau­send Liter Aqu­arium mit 300 Neon Tetras oder Ech­ten Neon Tetras gese­hen hat, kann ihrer Schön­he­it kaum widers­te­hen. Neon Tetras sind nach dem blaug­rünen Stre­i­fen benannt, der sich entlang ihres gesam­ten Kör­pers ers­trec­kt. Die Hal­tung von Neon Tetras ist ans­pruchs­los, aber Anfän­gern wird sie mög­li­cher­we­i­se nicht emp­foh­len. Ide­a­ler­we­i­se soll­ten sie in wei­chem Was­ser gehal­ten wer­den – bis zu 5 °dKH. Die Zucht erfor­dert nicht so wei­ches Was­ser wie bei Ech­ten Neon Tetras, aber das Opti­mum liegt bei bis zu 2 °dKH.


Tet­ra Neon – comu­men­te con­he­ci­do como Fal­so Neon Tet­ra. Eles têm uma vida rela­ti­va­men­te cur­ta, tipi­ca­men­te de 2 a 3 anos. Na natu­re­za, habi­tam áre­as de rios na Ama­zô­nia. Eles não requ­e­rem água tão macia quan­to P. axel­ro­di. Os Tetras Neon são pei­xes car­du­me­i­ros e, em núme­ros mai­ores, muitas vezes se com­por­tam como um úni­co orga­nis­mo. Para onde a fren­te do car­du­me se move, todos segu­em quase ins­tan­ta­ne­a­men­te. É um espe­tá­cu­lo inc­rí­vel. Para obser­var esse fenô­me­no em um aqu­ário, são neces­sá­ri­os pelo menos 20 indi­ví­du­os. Quem já viu um aqu­ário de mil lit­ros com 300 Tetras Neon ou Tetras Neon ver­da­de­i­ros difi­cil­men­te resis­ti­rá à sua bele­za. Os Tetras Neon são assim cha­ma­dos pela fai­xa azul-​verde que per­cor­re todo o cor­po deles. Man­ter Tetras Neon é des­com­pli­ca­do, mas tal­vez não seja reco­men­da­do para ini­cian­tes. Ide­al­men­te, eles devem ser man­ti­dos em água macia – até 5 °dKH. A repro­du­ção não exi­ge água tão macia quan­to para os Tetras Neon ver­da­de­i­ros, mas o ide­al é até 2 °dKH.


Odka­zy

Paracheirodon innesi

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2008, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Phenacogrammus interruptus

Hits: 1995

Phe­na­co­gram­mus inter­rup­tus (Bou­len­ger, 1899) – tet­ra kongž­ská ako názov napo­ve­dá, pochá­dza z Kon­ga. Vyža­du­je nádrž dlh­šiu ako 100 cm (rybic​ky​.net). pH vyža­du­je 67.5, tvrdo­sť dGH 418°N, tep­lo­tu 2326°C. Doží­va sa 5 rokov (aqua​-fish​.net). Doras­tá do 8 cm sam­ček, 6 cm samič­ka (fish​ba​se​.org), 1013 cm (akva​por​tal​.cz). Je zná­ma aj pod náz­vom Con­go Tet­ra”. Samec je fareb­nej­ší a pes­trej­ší ako samič­ka, v cho­ve tvo­ria páry. Má štíh­le telo s výraz­ný­mi plut­va­mi a jeho sfar­be­nie je výraz­né, s mod­rým, čer­ve­ným a žltým nády­chom. Je to pokoj­ná, kto­rá je vhod­ná do spo­lo­čen­ských akvá­rií. Ryby sú aktív­ne a plá­va­jú v stred­ných a vrch­ných vrstvách vody. Má schop­nos­ťou vydá­vať taneč­né pred­sta­ve­nia, naj­mä počas obdo­bia roz­mno­žo­va­nia. Samec sa pred­vá­dza pred sami­cou pomo­cou pohy­bov, aby zau­jal jej pozor­nosť. Po páre­ní sami­ca kla­die ikry na rast­li­ny, a samec sa podie­ľa na ich ochrane.


Phe­na­co­gram­mus inter­rup­tus (Bou­len­ger, 1899) – Con­go Tet­ra, as the name sug­gests, ori­gi­na­tes from the Con­go. It requ­ires a tank lon­ger than 100 cm (rybic​ky​.net). It pre­fers a pH of 67.5, hard­ness (dGH) bet­we­en 418°N, and a tem­pe­ra­tu­re of 2326°C. The lifes­pan is about 5 years (aqua​-fish​.net). Males reach a size of 8 cm, fema­les 6 cm (fish​ba​se​.org), or 1013 cm (akva​por​tal​.cz). It is kno­wn for its vib­rant colors, with blue, red, and yel­low hues. It is a pea­ce­ful fish suitab­le for com­mu­ni­ty aqu­ariums, being acti­ve in the midd­le to upper water lay­ers. It has the abi­li­ty to per­form dan­ce disp­la­ys, espe­cial­ly during the bre­e­ding peri­od. The male sho­wca­ses move­ments to att­ract the atten­ti­on of the fema­le. After mating, the fema­le depo­sits eggs on plants, and the male par­ti­ci­pa­tes in guar­ding and pro­tec­ting the eggs.


Phe­na­co­gram­mus inter­rup­tus (Bou­len­ger, 1899) – Kon­go­tet­ra, wie der Name ver­mu­ten lässt, stammt aus dem Kon­go. Es benötigt ein Bec­ken von mehr als 100 cm Län­ge (rybic​ky​.net). Es bevor­zugt einen pH-​Wert von 6 bis 7,5, eine Här­te (dGH) zwis­chen 4 und 18°N und eine Tem­pe­ra­tur von 23 bis 26°C. Die Lebens­dau­er bet­rägt etwa 5 Jah­re (aqua​-fish​.net). Männ­chen erre­i­chen eine Größe von 8 cm, Weib­chen 6 cm (fish​ba​se​.org) oder 10 bis 13 cm (akva​por​tal​.cz). Es ist bekannt für sei­ne leben­di­gen Far­ben mit blau­en, roten und gel­ben Nuan­cen. Es han­delt sich um einen fried­li­chen Fisch, der sich für Gesells­chaft­sa­qu­arien eig­net und in den mitt­le­ren bis obe­ren Was­ser­be­re­i­chen aktiv ist. Es hat die Fähig­ke­it, Tanz­vor­füh­run­gen zu zei­gen, ins­be­son­de­re wäh­rend der Paa­rungs­ze­it. Das Männ­chen prä­sen­tiert Bewe­gun­gen, um die Auf­merk­sam­ke­it des Weib­chens zu erre­gen. Nach der Paa­rung legt das Weib­chen Eier auf Pflan­zen ab, und das Männ­chen bete­i­ligt sich am Schutz der Eier.


Phe­na­co­gram­mus inter­rup­tus (Bou­len­ger, 1899) – Tet­ra ya Kon­go, way­eko­la­ki na yo, eza­li na Kon­gó. Eko­ma na tan­gi ete elin­gi mosu­su na 100 cm (rybic​ky​.net). pH ete eza­li 67.5, dure­té (dGH) moko te 418°N, na tem­pe­ra­tu­ra ete 2326°C. Eza na lopan­zi ya 5 mwa mwa­si (aqua​-fish​.net). Mala­mu mwa malem­be ete eza­li na tail­le ya 8 cm mwa mwa­na, 6 cm mwa mwa­si (fish​ba​se​.org), to 1013 cm (akva​por​tal​.cz). Esa­la­ki kola­la te na ndi­mi ya Con­go Tet­ra”. Mwa­na moto aza­li na cou­le­ur min­gi na ye na yo, ako­ki koka­ko­la na mwa­si moto, na yan­go oyo, ezo koma yan­go te na bolin­go. Eza­li eko­ma moko na ban­go, waya eza­li na libo­so ya moy­en mpe ya nden­ge ya mpe­ko. Eza­li na likam­bo loko­la kolo­ba te, min­gi­min­gi na mote­ma ya ngwen­de. Mwa­na moto ako­mi kosa­li­sa moto ya nden­ge na na ye, na likon­zi ya mpun­da, mpo aza­la­ki koy­eba­na na ye. Loko­la bape­sa, mwa­si moto ako­mi koy­eka may­ele na bilo­ko na yan­go, mpe mwa­na moto aza­la­ki kosam­be­la na bato ya ngwende.


Odka­zy

Phenacogrammus interruptus

Phenacogrammus interruptus

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Organizmy, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Hemigrammus marginatus

Hits: 1917

Hemi­gram­mus mar­gi­na­tus Ellis, 1911 dosa­hu­je 4.5 cm. Žije v tep­lo­te 2028°C v Juž­nej Ame­ri­ke (fish​ba​se​.com), povo­die riek Para­ná, Ori­no­ko, Ama­zon – od Vene­zu­e­ly po Argen­tí­nu. Doží­va sa cca 45 rokov. Je to pokoj­ná hej­no­vá, spo­lo­čen­ská ryba (rybic​ky​.net).

Hemi­gram­mus mar­gi­na­tus pat­rí do čeľa­de Cha­ra­ci­dae. Je zná­ma aj pod náz­va­mi Gold Tet­ra” ale­bo Gold-​lined Tet­ra”. Je mie­ru­mi­lov­ná, vhod­ná do spo­lo­čen­ských akvá­rií. Je vhod­né ju cho­vať v sku­pi­nách, sú aktív­ne, radi plá­va­jú v stred­ných a vrch­ných vrstvách vody. Pre­fe­ru­je mier­ne kys­lú až neut­rál­nu vodu s tep­lo­tou v roz­me­dzí 2328 °C. Chov je pomer­ne nenáročný.


Hemi­gram­mus mar­gi­na­tus Ellis, 1911, attains a size of 4.5 cm. It inha­bits tem­pe­ra­tu­res ran­ging from 2028°C in South Ame­ri­ca (fish​ba​se​.com), wit­hin the basins of the Para­ná, Ori­no­co, and Ama­zon rivers – exten­ding from Vene­zu­e­la to Argen­ti­na. Its lifes­pan is app­ro­xi­ma­te­ly 45 years. Kno­wn for its tra­nqu­il natu­re, it is a scho­oling and com­mu­ni­ty fish (rybic​ky​.net).

Hemi­gram­mus mar­gi­na­tus belo­ngs to the Cha­ra­ci­dae fami­ly and is also recog­ni­zed by the names Gold Tet­ra” or Gold-​lined Tet­ra”. It is pea­ce­ful and suitab­le for com­mu­ni­ty aqu­ariums. Kee­ping them in groups is advi­sab­le, as they are acti­ve and enjoy swim­ming in the midd­le and upper lay­ers of the water. They thri­ve in slight­ly aci­dic to neut­ral water with a tem­pe­ra­tu­re ran­ge of 2328 °C. Ove­rall, the­ir care is undemanding.


Hemi­gram­mus mar­gi­na­tus Ellis, 1911, erre­icht eine Größe von 4,5 cm. Er lebt in Tem­pe­ra­tu­ren von 2028°C in Süda­me­ri­ka (fish​ba​se​.com) in den Flus­se­in­zugs­ge­bie­ten des Para­ná, Ori­no­ko und Ama­zo­nas – von Vene­zu­e­la bis nach Argen­ti­nien. Die Lebens­dau­er bet­rägt etwa 45 Jah­re. Als fried­fer­ti­ger Sch­warm­fisch ist er gut für Gesells­chaft­sa­qu­arien gee­ig­net (rybic​ky​.net).

Hemi­gram­mus mar­gi­na­tus gehört zur Fami­lie Cha­ra­ci­dae und ist auch unter den Namen Gold Tet­ra” oder Gold-​lined Tet­ra” bekannt. Er ist fried­lich und eig­net sich gut für Geme­in­schaft­sa­qu­arien. Es wird emp­foh­len, sie in Grup­pen zu hal­ten, da sie aktiv sind und ger­ne in den mitt­le­ren und obe­ren Was­sers­chich­ten sch­wim­men. Sie gede­i­hen in leicht sau­rem bis neut­ra­lem Was­ser bei Tem­pe­ra­tu­ren zwis­chen 23 und 28 °C. Ins­ge­samt ist die Pfle­ge unkompliziert.


Use Facebook to Comment on this Post