Informácie, Informácie o mne

Ja a fotografovanie

Hits: 64682

Foto­gra­fo­va­ním vyjad­ru­jem moje poci­ty, moje vní­ma­nie vecí a uda­los­tí. Počas samot­né­ho foto­gra­fo­va­nia, kto­ré je pre mňa zážit­kom, sa nachá­dzam ako­by v inom sta­ve. Kaž­dé­mu, kto sa pokú­ša neja­ko vyjad­riť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu svet začne javiť inak. Keď far­by začnú byť pes­trej­šie, kraj­šie, línie a štruk­tú­ry zre­teľ­nej­šie. Keď obja­ví, že veci všed­né, kto­ré si pred­tým nevší­mal, sú zau­jí­ma­vé a vôbec nie bied­ne. Kaž­dá chví­ľa je oso­bi­tá, nie­ke­dy vďa­ka svet­lu, okol­nos­tiam, veciam, vďa­ka pou­ži­tej tech­ni­ke, ale­bo jed­no­du­cho vďa­ka vám. A to je dobre :-).


Through pho­tog­rap­hy, I express my emo­ti­ons, my per­cep­ti­on of things, and events. During the act of taking pic­tu­res, which is an expe­rien­ce for me, I find myself in a dif­fe­rent sta­te. I wish eve­ry­o­ne attemp­ting to express them­sel­ves to expe­rien­ce that fee­ling when the world starts appe­a­ring dif­fe­ren­tly. When colors beco­me more vivid, more beau­ti­ful, and lines and struc­tu­res beco­me more dis­tinct. When one dis­co­vers that ordi­na­ry things, pre­vi­ous­ly unno­ti­ced, are inte­res­ting and far from mun­da­ne. Eve­ry moment is uni­que, some­ti­mes thanks to light, cir­cum­stan­ces, objects, the tech­ni­que used, or sim­ply thanks to you. And tha­t’s a good thing :-).


Durch das Foto­gra­fie­ren drüc­ke ich mei­ne Gefüh­le, mei­ne Wahr­neh­mung von Din­gen und Ere­ig­nis­sen aus. Wäh­rend des Foto­gra­fie­rens, das für mich ein Erleb­nis ist, befin­de ich mich in einem ande­ren Zus­tand. Jeder, der ver­sucht, sich irgen­dwie aus­zud­rüc­ken, wün­sche ich das Gefühl zu erle­ben, wenn die Welt für ihn anders ers­che­int. Wenn die Far­ben leben­di­ger, schöner wer­den und Linien sowie Struk­tu­ren kla­rer wer­den. Wenn er ent­dec­kt, dass all­täg­li­che Din­ge, die er zuvor über­se­hen hat, inte­res­sant sind und über­haupt nicht arm. Jeder Moment ist ein­zi­gar­tig, manch­mal durch das Licht, die Umstän­de, die Din­ge, die ver­wen­de­te Tech­nik oder ein­fach durch Sie. Und das ist gut :-).


Foto­gra­fo­wa­nie jest dla mnie wyra­zem moich uczuć, mojej per­cepc­ji rzec­zy i wydar­zeń. Podc­zas same­go foto­gra­fo­wa­nia, co jest dla mnie prze­ży­ciem, znaj­du­ję się jak­by w innym sta­nie. Każde­mu, kto pró­bu­je się jakoś wyra­zić, życ­zę prze­ży­cia tego uczu­cia, gdy świat zaczy­na się dla nie­go uka­zy­wać inac­zej. Gdy kolo­ry sta­ją się bar­dziej inten­sy­wne, pięk­niejs­ze, a linie i struk­tu­ry sta­ją się wyra­źniejs­ze. Gdy odkry­wa, że zwy­kłe rzec­zy, któ­re wcze­śniej pomi­jał, są inte­re­su­jące i wca­le nie bied­ne. Każdy moment jest wyjąt­ko­wy, cza­sem dzi­ęki świa­tłu, oko­licz­no­ści­om, rzec­zom, uży­tej tech­ni­ce, a cza­sem po pros­tu dzi­ęki Tobie. I to jest dobre :-).


Fotó­zás­sal kife­je­zem az érzé­se­i­met, az ész­le­lé­se­i­met a dol­gok­ról és ese­mé­ny­ek­ről. Magá­nak a fotó­zás­nak, ami szá­mom­ra egy élmé­ny, köz­ben oly­an álla­pot­ban vagy­ok, mint­ha más világ­ban len­nék. Min­den­ki­nek, aki vala­ho­gy­an pró­bál kife­je­ződ­ni, azt kívá­nom, hogy átél­je azt az érzést, ami­kor a világ más szín­ben kezd láts­za­ni szá­má­ra. Ami­kor a szí­nek élén­keb­bek és szeb­bek lesz­nek, a vona­lak és struk­tú­rák éle­seb­bek. Ami­kor fel­fe­de­zi, hogy az eddig ész­re nem vett min­den­na­pi dol­gok érde­ke­sek és egy­ál­ta­lán nem sze­gé­ny­ek. Min­den pil­la­nat egy­edi, néha a fény­nek, körül­mé­ny­ek­nek, dol­gok­nak, hasz­nált tech­ni­ká­nak kös­zön­he­tően, vagy egys­ze­rűen csak neked. És ez jó :-).


Фотографією я виражаю свої почуття, своє сприйняття речей і подій. Під час самого процесу фотографування, який для мене є враженням, я перебуваю, мов у іншому стані. Кожному, хто якось намагається щось виразити, я бажаю відчути той момент, коли світ для нього починає виглядати по-​іншому. Коли кольори стають яскравішими, кращими, лінії та структури чіткішими. Коли він відкриває, що звичайні речі, які він раніше не помічав, є цікавими і взагалі не бідними. Кожен момент унікальний, іноді через світло, обставини, речі, використану техніку або просто через вас. І це чудово :-).

Use Facebook to Comment on this Post

2006, Časová línia, Dokumenty, Dokumenty o ľuďoch, Ľudia

Čestná stráž

Hits: 10138

Slo­ven­sko

Domi­nant­nou úlo­hou útva­ru čest­nej strá­že je repre­zen­tá­cia pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky, ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky a Slo­ven­skej repub­li­ky. Vyko­ná­va čest­né strá­že­nie síd­la pre­zi­den­ta a hos­tí pre­zi­den­ta v jeho síd­le. Vyko­ná­va vojen­ské poc­ty, naj­mä pri ofi­ciál­nych náv­šte­vách pred­sta­vi­te­ľov iných štá­tov. V čase voj­ny, voj­no­vé­ho sta­vu, výni­moč­né­ho sta­vu a núdzo­vé­ho sta­vu plní úlo­hy ochra­ny pre­zi­den­ta (mil​.sk). Čest­né strá­že­nie sa vyko­ná­va po celú dobu prí­tom­nos­ti pre­zi­den­ta v Pre­zi­dent­skom palá­ci, spra­vid­la v pra­cov­ných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. Strie­da­nie stráž­nych sa koná kaž­dých 60 minút, kaž­dú celú hodi­nu. Strie­da­nie strá­ží sa koná cez pra­cov­né dni o 12.00 hod (pre​zi​dent​.sk). Dôs­toj­ní­ci Čest­nej strá­že sú vyzb­ro­je­ní šab­ľou dlhou 985 mm. Čepeľ je z ušľach­ti­lej oce­le, poš­va zo smre­ko­vé­ho dre­va potia­hnu­té­ho kožou. Muž­stvo je pri zvlášt­nych prí­le­ži­tos­tiach vyzb­ro­je­né kre­sad­lo­vou puš­kou s hlav­ňou dlhou 1080 mm. Útvar tiež pou­ží­va samo­na­bí­ja­ciu puš­ku vzo­ru 52 a puš­ku vzo­ru 5257, obe čes­ko­slo­ven­skej výro­by (mil​.sk).

Jed­not­ka čest­nej strá­že bola zria­de­ná prvý krát kon­com roka 1968. Po vzni­ku Slo­ven­skej repub­li­ky sa stráž­ny prá­por reor­ga­ni­zo­val na Pluk hrad­nej a čest­nej strá­že. Mal dva prá­po­ry, jeden plní úlo­hy pre pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky a dru­hy pre ostat­ných ústav­ných čini­te­ľov a naj­vyš­ších vojen­ských pred­sta­vi­te­ľov. Mies­ta výko­nu čest­né­ho strá­že­nia boli Bra­ti­slav­ský hrad, Pri­ma­ciál­ny palác a od 30.9.1996 Gras­sal­ko­vi­čov palác (Pre­zi­dent­ský). Od 1.8.2001 vzni­kol samos­tat­ný útvar Čest­nej strá­že pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky (mil​.sk).

Ja som v rokoch 19992000 absol­vo­val základ­nú vojen­skú služ­bu ako člen čest­nej strá­že pre­zi­den­ta SR. Okrem čest­né­ho strá­že­nia sme cho­di­li vítať” rôz­nych štát­ni­kov, dip­lo­ma­tov, sta­va­li sa špa­lie­re. Mož­no, tí kto­rí vedia akú úlo­hu zvy­kol mať pisár na voj­ne”, tak si vedia pred­sta­viť, čo to asi pre mňa zna­me­na­lo. Okrem iné­ho sme bež­ne pou­ží­va­li vyjad­re­nia typu: ide­me posta­viť plné poc­ty, štát­nu akciu, potre­bu­jem 30 voja­kov poži­čať z dru­hej roty, od vlád­nych čest­ňá­kov :-). Počas svoj­ho roč­né­ho poby­tu som dva­krát mohol prí­sť v uni­for­me Čest­nej strá­že domov. Par­krát som v takej­to sláv­nost­nej uni­for­me bol v his­to­ric­kej budo­ve Slo­ven­ské­ho národ­né­ho divad­la v pre­zi­dent­skej lóži. Musím pove­dať, že to malo šmrnc. Raz som mal na sebe aj his­to­ric­kú uni­for­mu, aká je tu – mil​.sk. Bola mimo­riad­ne pohodl­ná. Pokiaľ viem, časom sa zača­la pou­ží­vať ove­ľa viac (Peter Kaclík).

Odka­zy


Slo­va­kia

The pri­ma­ry role of the Honor Guard is to repre­sent the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic, the Armed For­ces of the Slo­vak Repub­lic, and the coun­try itself. They per­form the hono­rab­le guar­ding of the Pre­si­den­t’s resi­den­ce and guests at the Pre­si­den­t’s resi­den­ce. Mili­ta­ry honors, espe­cial­ly during offi­cial visits by repre­sen­ta­ti­ves of other sta­tes, are also part of the­ir duties. In times of war, a sta­te of war, a sta­te of emer­gen­cy, or a sta­te of emer­gen­cy, they ful­fill the tasks of pro­tec­ting the Pre­si­dent (mil​.sk). Honor guar­ding takes pla­ce throug­hout the Pre­si­den­t’s pre­sen­ce in the Pre­si­den­tial Pala­ce, usu­al­ly on week­da­ys from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Guard chan­ges occur eve­ry 60 minu­tes, eve­ry full hour. The guard-​changing cere­mo­ny takes pla­ce on week­da­ys at 12:00 p.m. (pre​si​dent​.sk). Honor Guard offi­cers are armed with a 985 mm long saber. The bla­de is made of stain­less ste­el, and the scab­bard is made of spru­ce wood cove­red with leat­her. On spe­cial occa­si­ons, the unit is equ­ip­ped with a flin­tlock rif­le with a bar­rel length of 1080 mm. The unit also uses a semi-​automatic rif­le model 52 and a rif­le model 5257, both of Cze­cho­slo­vak pro­duc­ti­on (mil​.sk).

The Honor Guard unit was first estab­lis­hed at the end of 1968. After the estab­lish­ment of the Slo­vak Repub­lic, the Guard Bat­ta­li­on was reor­ga­ni­zed into the Cast­le and Honor Guard Regi­ment. It had two bat­ta­li­ons, one ful­fil­ling tasks for the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic and the other for other cons­ti­tu­ti­onal offi­cials and the hig­hest mili­ta­ry repre­sen­ta­ti­ves. The loca­ti­ons for honor guar­ding were Bra­ti­sla­va Cast­le, the Pri­ma­te­’s Pala­ce, and sin­ce Sep­tem­ber 30, 1996, the Gras­sal­ko­vich Pala­ce (Pre­si­den­tial). On August 1, 2001, the inde­pen­dent unit of the Honor Guard of the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic was estab­lis­hed (mil​.sk).

I ser­ved in the Honor Guard of the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic during my basic mili­ta­ry ser­vi­ce from 1999 to 2000. In addi­ti­on to honor guar­ding, we would wel­co­me” vari­ous sta­tes­men and dip­lo­mats, for­ming cere­mo­nial lines. For tho­se fami­liar with the role a clerk typi­cal­ly has in the mili­ta­ry, they can pro­bab­ly ima­gi­ne what this meant for me. Among other things, we com­mon­ly used phra­ses like let’s per­form full honors,” sta­te event,” or I need to bor­row 30 sol­diers from the second com­pa­ny, from the govern­ment honor guards :-).” During my one-​year stay, I had the oppor­tu­ni­ty to come home twi­ce in the Honor Guard uni­form. On a few occa­si­ons, I wore this cere­mo­nial uni­form in the his­to­ri­cal buil­ding of the Slo­vak Nati­onal The­at­re in the pre­si­den­tial box. I must say it had a cer­tain charm. Once, I even wore a his­to­ri­cal uni­form like the one depic­ted here. It was excep­ti­onal­ly com­for­tab­le. As far as I know, over time, it beca­me much more wide­ly used (Peter Kaclík).

Use Facebook to Comment on this Post