Hits: 7577

Ak by som mal vyjad­riť svo­ju nák­lon­nosť k neja­kej vedec­kej dis­cip­lí­ne, tak by som si vybral eko­ló­giu. Eko­ló­gia je pre mňa veda, kto­rá ma naj­viac zau­jí­ma. Skú­ma vzťa­hy medzi orga­niz­ma­mi a ich pro­stre­dím, štruk­tú­ru tých­to vzťa­hov. Nemož­no zabud­núť, že pro­stre­die tvo­ria aj orga­niz­my. Pre porov­na­nie so spo­lo­čen­skou vedou by som k eko­ló­gii pri­rov­nal eko­nó­miu. Sám ana­ló­gie z eko­ló­gie v pohľa­de na spo­loč­nosť a v pod­ni­ka­ní využí­vam. Eko­ló­gia sa svo­jím cha­rak­te­rom javí ako bio­lo­gic­ká dis­cip­lí­na. Rád by som zdô­raz­nil, že eko­ló­gia nie je ochra­na prí­ro­dy, ako si mno­hí ľudia mys­lia. Tvr­de­nie že dob­rý eko­lóg je záro­veň niči­te­ľom prí­ro­dy a je odpor­com ochra­ná­rov nie je logic­kým nezmys­lom. Eko­ló­gia, už ako z defi­ní­cie vyplý­va, nepo­su­dzu­je nega­tív­nosť vo vzťa­hu k člo­ve­ku, ku ochra­ne. To je oblasť envi­ron­men­ta­lis­ti­ky.


If I were to express my affi­ni­ty for a scien­ti­fic dis­cip­li­ne, I would cho­ose eco­lo­gy. Eco­lo­gy is the field of stu­dy that cap­ti­va­tes me the most. It exa­mi­nes the rela­ti­ons­hips bet­we­en orga­nisms and the­ir envi­ron­ment, the struc­tu­re of the­se rela­ti­ons­hips. It’s essen­tial not to for­get that orga­nisms also cons­ti­tu­te the envi­ron­ment. In com­pa­ri­son with social scien­ces, I would liken eco­lo­gy to eco­no­mics. I per­so­nal­ly use ana­lo­gies from eco­lo­gy in my per­spec­ti­ve on socie­ty and busi­ness. Eco­lo­gy, by its natu­re, appe­ars as a bio­lo­gi­cal dis­cip­li­ne. I would like to emp­ha­si­ze that eco­lo­gy is not syno­ny­mous with envi­ron­men­tal pro­tec­ti­on, as many peop­le might think. The claim that a good eco­lo­gist is simul­ta­ne­ous­ly a des­tro­y­er of natu­re and oppo­ses con­ser­va­ti­onists is not a logi­cal absur­di­ty. Eco­lo­gy, as implied by its defi­ni­ti­on, does not assess nega­ti­vi­ty in rela­ti­on to humans or con­ser­va­ti­on. This falls under the realm of envi­ron­men­tal studies.

Use Facebook to Comment on this Post