Hits: 7448

Ak by som mal vyjad­riť svo­ju nák­lon­nosť k neja­kej vedec­kej dis­cip­lí­ne, tak by som si vybral eko­ló­giu. Eko­ló­gia je pre mňa veda, kto­rá ma naj­viac zau­jí­ma. Skú­ma vzťa­hy medzi orga­niz­ma­mi a ich pro­stre­dím, štruk­tú­ru tých­to vzťa­hov. Nemož­no zabud­núť, že pro­stre­die tvo­ria aj orga­niz­my. Pre porov­na­nie so spo­lo­čen­skou vedou by som k eko­ló­gii pri­rov­nal eko­nó­miu. Sám ana­ló­gie z eko­ló­gie v pohľa­de na spo­loč­nosť a v pod­ni­ka­ní využí­vam. Eko­ló­gia sa svo­jím cha­rak­te­rom javí ako bio­lo­gic­ká disciplína.

Rád by som zdô­raz­nil, že eko­ló­gia nie je ochra­na prí­ro­dy, ako si mno­hí ľudia mys­lia. Tvr­de­nie že dob­rý eko­lóg je záro­veň niči­te­ľom prí­ro­dy a je odpor­com ochra­ná­rov nie je logic­kým nezmys­lom. Eko­ló­gia, už ako z defi­ní­cie vyplý­va, nepo­su­dzu­je nega­tív­nosť vo vzťa­hu k člo­ve­ku, ku ochra­ne. To je oblasť envi­ron­men­ta­lis­ti­ky.

Use Facebook to Comment on this Post