2006, 2007, 2009, 2016, Časová línia, Ľudia, Rodina

Rodinné udalosti

Hits: 3757

Use Facebook to Comment on this Post

Drsnokožce, Plazy, Príroda, Vtáky, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Olomouc

Hits: 5873

ZOO Olo­mouc je otvo­re­ná pre verej­nosť od roku 1956 (zoo​-olo​mouc​.cz). Zalo­že­ná bola 31.03.1952 (Wiki­pe­dia CS). Na plo­che 42.5 hek­tá­ra sa nachá­dza asi 400 dru­hov zvie­rat. Z vyhliad­ko­vej veže 32 met­rov vyso­kej mož­no pozo­ro­vať oko­lie Olo­mou­cu, okrem iné­ho aj neďa­le­kú bazi­li­ku na Sva­tém Kopeč­ku. ZOO Olo­mouc spo­lu­pra­cu­je so ZOO Opo­le od roku 1985 (zoo​-olo​mouc​.cz). 

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Botanické záhrady, Príroda, Zoologické záhrady

Zoologické a botanické záhrady

Hits: 19283

Kon­tak­ty na zoolo­gic­ké záh­ra­dy, zoopar­ky, safa­ri, bota­nic­ké záh­ra­dy, arbo­ré­ta a iné podob­né inšti­tú­cie. Sú samoz­rej­me zo Slo­ven­ska, z Čes­ka, a z iné­ho sveta.

Slo­ven­sko

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2011, 2012, 2013, 2016, Časová línia, Dokumenty, Dokumenty v čase

Pohyb

Hits: 1800

Use Facebook to Comment on this Post