Dokumenty, V čase

Najzobrazovanejšie zimné fotografie

Hits: 197

Use Facebook to Comment on this Post

Dokumenty, Príroda, Prírodné, V čase, V čase

Najzobrazovanejšie jesenky

Hits: 162

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2015, Časová línia, Dokumenty, Krajina, Kysuce, Kysucké, Kysucké, Neživé, Obce, Slovenská krajina, Slovenské, Slovenské, Stavby, Stavby, V čase

Skanzen kysuckej dediny vo Vychylovke

Hits: 329

Skan­zen – múze­um kysuc­kej dedi­ny pre­zen­tu­je sídel­nú kra­ji­ny, spô­sob živo­ta, ľudo­vú kul­tú­ru a archi­tek­tú­ru v obdo­bí 19. a začiat­ku 20. sto­ro­čia, vychá­dza­jú­cu z valaš­skej a kopa­ni­čiar­skej for­my osíd­ľo­va­nia. Tak­mer 11 km dlhý zacho­va­ný úsek les­nej želez­ni­ce je národ­nou kul­túr­nou pamiat­kou. Tech­nic­ky a pamiat­ko­vo naj­cen­nej­šou čas­ťou želez­ni­ce je úvra­ťo­vý sys­tém na pre­ko­ná­va­nie väč­šie­ho pre­vý­še­nia na krát­kom úse­ku. Je to jeden z dvoch takých­to sys­té­mov, kto­ré sa do súčas­nos­ti zacho­va­li v Euró­pe. Poľ­no­hos­po­dár­ske políč­ka pri domoch pre­zen­tu­jú pôvod­ný troj­poľ­ný sys­tém hos­po­dá­re­nia, Obno­ve­ných bolo aj nie­koľ­ko chol­vár­kov (Infor­mač­ná tabu­ľa). Skan­zen bol zalo­že­ný v roku 1972. V rám­ci expo­zí­cie sa nachá­dza aj his­to­ric­ká les­ná úvra­ťo­vá želez­ni­ca (kysuc​ke​mu​ze​um​.sk). Želez­ni­ca pôvod­ne slú­ži­la na zvá­ža­nie dre­va, zača­la fun­go­vať pred tak­mer 100 rok­mi a v pre­vádz­ke bola do roku 1971. Hlav­ná trať mala dĺž­ku 61 km (kysuc​ke​mu​ze​um​.sk). Expo­zí­cia kysuc­kej dedi­ny vznik­la v roku 1974, aby zachrá­ni­la pamiat­ky zo zato­pe­ných obcí Rieč­ni­ca a Har­vel­ka, kto­ré pad­li za obeť vod­nej nádr­ži Nová Bys­tri­ca. Pre­su­nu­li sem 34 sta­vieb, väč­ši­nou obyt­ných domov, hos­po­dár­skych budov, krč­mu z Kor­ne, dva mly­ny a kapl­n­ku. Želez­ni­ca sa spá­ja s Orav­skou les­nou želez­ni­cou. Skan­zen okrem iné­ho ponú­ka množ­stvo sprie­vod­ných prog­ra­mov (turis​tic​ky​.sk).


The open-​air muse­um of the Kysu­ce vil­la­ge pre­sents the sett­le­ment lands­ca­pe, way of life, folk cul­tu­re, and archi­tec­tu­re during the 19th and ear­ly 20th cen­tu­ries, ori­gi­na­ting from the Wal­la­chian and hill sett­le­ment forms. The near­ly 11 km long pre­ser­ved sec­ti­on of the forest rai­lway is a nati­onal cul­tu­ral monu­ment. The most tech­ni­cal­ly and monu­men­tal­ly valu­ab­le part of the rai­lway is the inc­li­ne sys­tem used to over­co­me sig­ni­fi­cant ele­va­ti­on chan­ges over a short dis­tan­ce. It is one of two such sys­tems that have been pre­ser­ved in Euro­pe to this day. Agri­cul­tu­ral fields near the hou­ses sho­wca­se the ori­gi­nal three-​field far­ming sys­tem. Seve­ral char­co­al kilns have also been res­to­red (Infor­ma­ti­on Board). The open-​air muse­um was estab­lis­hed in 1972. The exhi­bi­ti­on also inc­lu­des a his­to­ri­cal forest inc­li­ne rai­lway (kysuc​ke​mu​ze​um​.sk). The rai­lway ori­gi­nal­ly ser­ved for tim­ber tran­s­por­ta­ti­on, star­ting ope­ra­ti­ons almost 100 years ago and being in ope­ra­ti­on until 1971. The main line was 61 km long (kysuc​ke​mu​ze​um​.sk). The exhi­bi­ti­on of the Kysu­ce vil­la­ge was cre­a­ted in 1974 to pre­ser­ve the monu­ments from the flo­oded vil­la­ges of Rieč­ni­ca and Har­vel­ka, which fell vic­tim to the Nová Bys­tri­ca reser­vo­ir. 34 buil­dings, most­ly resi­den­tial hou­ses, farm buil­dings, a tavern from Kor­na, two mills, and a cha­pel were relo­ca­ted here. The rai­lway is con­nec­ted with the Ora­va forest rai­lway. In addi­ti­on to other att­rac­ti­ons, the open-​air muse­um offers a varie­ty of accom­pa­ny­ing prog­rams (turis​tic​ky​.sk).


Skan­sen – muze­um wsi kysuc­kiej pre­zen­tu­je kra­job­raz osad­nic­zy, spo­sób życia, kul­tu­rę ludo­wą i archi­tek­tu­rę z XIX i poc­ząt­ku XX wie­ku, wywo­dzącą się z form osad­nict­wa wołos­kie­go i góral­skie­go. Zacho­wa­ny nie­mal 11-​kilometrowy odci­nek leśnej kolei jest naro­do­wym zabyt­kiem kul­tu­ry. Tech­nicz­nie i zabyt­ko­wo naj­cen­niejs­zą częścią kolei jest sys­tem pochyl­ni­owy uży­wa­ny do poko­ny­wa­nia znacz­nych różnic wyso­ko­ści na krót­kim odcin­ku. Jest to jeden z dwóch takich sys­te­mów, któ­re zacho­wa­ły się w Euro­pie do dziś. Pola upra­wne obok domów pre­zen­tu­ją pier­wot­ny sys­tem upra­wy trój­po­lo­wej. Odtwor­zo­no także kil­ka pie­ców węg­lo­wych (Tab­li­ca infor­ma­cyj­na). Skan­sen został zało­żo­ny w 1972 roku. W skład eks­po­zyc­ji wcho­dzi także his­to­rycz­na kolej leśna (kysuc​ke​mu​ze​um​.sk). Kolej pier­wot­nie słu­ży­ła do tran­s­por­tu dre­wna, roz­poc­zęła dzia­łal­no­ść pra­wie 100 lat temu i była w uży­ciu do 1971 roku. Głó­wna linia mia­ła dłu­go­ść 61 km (kysuc​ke​mu​ze​um​.sk). Eks­po­zyc­ja wsi kysuc­kiej pows­ta­ła w 1974 roku, aby zacho­wać zabyt­ki z zala­nych wsi Rieč­ni­ca i Har­vel­ka, któ­re padły ofia­rą zbi­or­ni­ka Nová Bys­tri­ca. Prze­nie­si­ono tu 34 budyn­ki, głó­wnie domy miesz­kal­ne, budyn­ki gos­po­darc­ze, karcz­mę z Kor­na, dwa mły­ny i kap­li­cę. Kolej jest połąc­zo­na z Orav­ską leśną kole­ją. Oprócz innych atrakc­ji, skan­sen ofe­ru­je wie­le prog­ra­mów towar­zys­zących (turis​tic​ky​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Dokumenty, TOP, V čase

Zima – obdobie vegetačného pokoja a snehovej periny

Hits: 4724

Zima je obdo­bie, kto­ré pri­ná­ša so sebou svo­je jedi­neč­né čaro. Je to čas, keď prí­ro­da spo­ma­lí svoj hek­tic­ký ryt­mus a pre­chá­dza do sta­vu vege­tač­né­ho poko­ja. Je to veľ­mi dôle­ži­té pre zem, prí­ro­du. Zima je obdo­bím, kedy sa zvie­ra­tá a nie­kto­ré rast­li­ny stiah­nu do úkry­tov, hľa­da­júc prí­le­ži­tosť na oddych a obno­ve­nie sily. V tom­to obdo­bí sú nie­kto­ré dru­hy rast­lín v sta­ve vege­tač­né­ho poko­ja, kedy ich rast a vývoj dočas­ne utí­cha­jú. Je to ako­by prí­ro­da zadr­ža­la svoj vlast­ný dych, pri­pra­ve­ná na obno­ve­nie živo­ta v ďal­šom cyk­le. Zima môže byť tvr­dá na zvie­ra­tá a rast­li­ny, a pre­to ochra­na ich život­né­ho pro­stre­dia je kľú­čo­vá. Sneh sa nie­ke­dy spúš­ťa z oblo­hy a láme svet­lo na tisíc­ky dia­man­tov, kto­ré tan­cu­jú na zemi. Zim­né obdo­bie pri­ná­ša aj rad rados­tí a akti­vít pre ľudí. Bež­ko­va­nie, lyžo­va­nie, sán­ko­va­nie, sta­va­nie sne­hu­lia­kov sú len nie­kto­ré z čin­nos­tí, kto­ré sú cha­rak­te­ris­tic­ké pre zimu.


Win­ter is a sea­son that brings with it its uni­que charm. It is a time when natu­re slo­ws down its hec­tic rhythm and enters a sta­te of vege­ta­ti­ve rest. This is cru­cial for the Earth, for natu­re itself. Win­ter is a peri­od when ani­mals and some plants retre­at to shel­ters, see­king an oppor­tu­ni­ty for rest and reju­ve­na­ti­on. During this time, cer­tain plant spe­cies enter a sta­te of vege­ta­ti­ve rest, tem­po­ra­ri­ly quie­ting the­ir gro­wth and deve­lop­ment. It’s as if natu­re is hol­ding its own bre­ath, rea­dy for the rene­wal of life in the next cycle.

Win­ter can be chal­len­ging for ani­mals and plants, making envi­ron­men­tal pro­tec­ti­on cru­cial. Some­ti­mes, snow des­cends from the sky, bre­a­king the light into thou­sands of dia­monds that dan­ce on the ground. The win­ter sea­son also brings a plet­ho­ra of joys and acti­vi­ties for peop­le. Cross-​country ski­ing, down­hill ski­ing, sled­ding, and buil­ding sno­wmen are just some of the acti­vi­ties that cha­rac­te­ri­ze win­ter. Win­ter is not just a sea­son of cold weat­her; it is a time of beau­ty, tra­nqu­ili­ty, and a uni­que per­spec­ti­ve on the world around us. It tea­ches us about the impor­tan­ce of rest and rene­wal, not only for natu­re but also for our­sel­ves. In the hus­hed lands­ca­pes cove­red by snow, we can find a cer­tain magic that trans­forms the ordi­na­ry into the extraordinary.


Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2011-2015, 2012, 2013, Bratislavské, Časová línia, Dokumenty, Krajina, Mestá, Mestá, Noc, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské, Slovenské, Typ krajiny, V čase

Nočná Bratislava

Hits: 3343

Odka­zy

TOP

Všet­ky

Use Facebook to Comment on this Post