Hits: 3277

Zoolo­gic­ká záh­ra­da sa nachá­dza v Mlyn­skej doli­ne. Mimo­cho­dom neďa­le­ko od Bota­nic­kej záh­ra­dy.

ZOO má cel­ko­vú roz­lo­hu 96 hek­tá­rov, expo­zič­ná časť 35 hek­tá­rov. Súčas­ťou je okrem iné­ho sú pavi­ló­ny šeliem, pri­má­tov, výbe­hy noso­rož­cov, ken­gúr, zebier, žiráf, anti­lop, hro­ší­kov, prí­rod­né jaze­rá pla­me­nia­kov a peli­ká­nov (zoob​ra​ti​sla​va​.sk). Z výstav­bou zoolo­gic­kej záh­ra­dy sa zača­lo v roku 1959. Uva­žo­va­lo sa od nej od roku 1948. V rokoch 198185 priš­lo k lik­vi­dá­cii dvoch tre­tín zo záh­ra­dy kvô­li výstav­be kana­li­zač­né­ho zbe­ra­ča a diaľ­nič­nej prí­poj­ky. Pri­čom zanik­la tá časť, kto­rá bola pre náv­štev­ní­kov naj­zau­jí­ma­vej­šia. Ďal­ším zása­hom bola výstav­ba diaľ­ni­ce D2 Bra­ti­sla­va Lamačs­ká ces­ta – Sta­ré Grun­ty, kto­rá zača­la v mar­ci 2003. Napriek tomu sa po roku 2000 zoolo­gic­ká záh­ra­da adap­to­va­la a roz­ví­ja­la. Vybu­do­va­li sa rôz­ne nové čas­ti, napr. pavi­lón šeliem, pri­má­tov, Dino­Park. Ku kon­cu roku 2016 dis­po­no­va­la ZOO 174 druh­mi zvie­rat v počte 968 cho­va­ných jedin­cov (zoob​ra​ti​sla​va​.sk).


The Zoolo­gi­cal Gar­den is loca­ted in the Mlyn­ská doli­na, not far from the Bota­ni­cal Garden.

The zoo covers a total area of 96 hec­ta­res, with an exhi­bi­ti­on area of 35 hec­ta­res. It fea­tu­res pavi­li­ons for big cats, pri­ma­tes, enc­lo­su­res for rhi­no­ce­ro­ses, kan­ga­ro­os, zeb­ras, giraf­fes, ante­lo­pes, hip­pos, natu­ral lakes for fla­min­gos and peli­cans (zoob​ra​ti​sla​va​.sk). Cons­truc­ti­on of the zoo began in 1959, alt­hough the idea had been con­si­de­red sin­ce 1948. In the years 1981 – 85, two-​thirds of the zoo were demo­lis­hed for the cons­truc­ti­on of a sewer col­lec­tor and a hig­hway con­nec­ti­on, with the part that was most inte­res­ting for visi­tors being lost. Anot­her inter­ven­ti­on was the cons­truc­ti­on of the D2 hig­hway Bra­ti­sla­va Lamačs­ká ces­ta – Sta­ré Grun­ty, which began in March 2003. Des­pi­te the­se chal­len­ges, the zoo adap­ted and deve­lo­ped after the year 2000. Vari­ous new sec­ti­ons were built, such as the pavi­li­on for big cats, pri­ma­tes, and Dino­Park. By the end of 2016, the zoo hou­sed 174 spe­cies with a total of 968 indi­vi­du­als (zoob​ra​ti​sla​va​.sk).


Odka­zy

Vlky, hyeny, leopar­dy, levy, tigre

Opi­ce, oran­gu­ta­ny, šimpanzy

Hro­chy, noso­rož­ce, žirafy

Vtá­ky

Kone, ovce, pras­ce, zeb­ry a surikaty

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post