2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, Akvaristika, Časová línia, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Poecilia sphenops

Hits: 14906

Poeci­lia sphe­nops for­ma black mol­ly je vypes­to­va­ná for­ma zná­ma u nás ako black­mol­la, mol­la, moli­né­zia pra­ved­po­dob­ne z pôvod­nej for­my Poeci­la sphe­nops, Poeci­la veli­fe­ra a Poeci­lia lati­pin­na. Pôvod­ný druh Poeci­lia sphe­nops je prak­tic­ky bez­fa­re­ný. Pris­pô­so­be­ná je živo­tu v bra­kic­kej vode, tak­že zná­ša vyš­ší obsah solí. Pris­pô­so­be­nie veľ­ké­mu zaso­le­niu je zjav­né napr. úspeš­ným roz­mno­žo­va­ním v popu­lá­cii ter­mál­nych jazie­rok v Pieš­ťa­noch, kto­ré sú obo­ha­te­né okrem iné­ho o síru. Odpo­rú­ča­ná dáv­ka je poliev­ko­vá lyži­ca na 10 lit­rov vody. P. shpe­nops je to živo­rod­ka. Medzi potom­ka­mi sa vždy náj­du jedin­ce, kto­rí sú fľa­ka­té. Čier­ne­ho far­bi­va je na začiat­ku vývi­nu menej, ryby vyze­ra­jú to ako for­my cali­co, prí­pad­ne tuxe­do. Asi 50 % tých­to sa neskor­šie celo­ploš­ne pre­far­bí na čier­no. Mie­ra závi­sí od gene­tic­kej výba­vy popu­lá­cie. Menej čier­ne­ho mela­ní­nu je návrat k pôvod­nej for­me, kto­rá je viac-​menej bez­fa­reb­ná. Chov tých­to rýb je nená­roč­ný, vyža­du­jú však veľa rast­lin­nej zlož­ky v potra­ve, šalát, špe­nát. Zau­jí­ma­vé je, že doslo­va sa vedia pobiť o špa­ge­ty. Black­mol­ly sú živé stvo­re­nia, ak ich cho­vá­me spo­lu s gup­ka­mi, mečov­ka­mi, tak pôso­bia tro­chu sil­nej­šie, mohut­nej­šie. Exis­tu­jú rôz­ne tva­ro­vé varie­ty Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops for­ma black mol­ly is a cul­ti­va­ted variant kno­wn here as black mol­ly, mol­ly, or mol­ly fish, like­ly deri­ved from the ori­gi­nal forms of Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia veli­fe­ra, and Poeci­lia lati­pin­na. The ori­gi­nal spe­cies Poeci­lia sphe­nops is prac­ti­cal­ly color­less. It is adap­ted to brac­kish water life, tole­ra­ting hig­her salt con­tent. Adap­ta­ti­on to high sali­ni­ty is evi­dent, for exam­ple, through suc­cess­ful repro­duc­ti­on in the popu­la­ti­on of ther­mal lakes in Pieš­ťa­ny, which are enri­ched, among other things, with sul­fur. The recom­men­ded dosa­ge is a tab­les­po­on per 10 liters of water. P. sphe­nops is a live­be­a­rer. Among the offs­pring, the­re are alwa­ys indi­vi­du­als with spots. Ini­tial­ly, the­re is less black pig­ment, and the fish look like cali­co or tuxe­do forms. About 50% of them later chan­ge color to black enti­re­ly. The degree depends on the gene­tic make­up of the popu­la­ti­on. Less black mela­nin results in a return to the ori­gi­nal form, which is more or less color­less. The bre­e­ding of the­se fish is unde­man­ding, but they requ­ire a lot of plant-​based com­po­nents in the­ir diet, such as let­tu­ce and spi­nach. Inte­res­tin­gly, they lite­ral­ly know how to fight over spag­het­ti. Black mol­ly fish, when kept toget­her with gup­pies or sword­tails, appe­ar a bit stron­ger and more robust. The­re are vari­ous morp­ho­lo­gi­cal varie­ties of Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops in der Form als Black Mol­ly ist eine kul­ti­vier­te Varian­te, die hier als Black­mol­ly, Mol­ly oder Mol­li­né­sie bekannt ist und wahrs­che­in­lich von den urs­prün­gli­chen For­men von Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia veli­fe­ra und Poeci­lia lati­pin­na abge­le­i­tet ist. Die urs­prün­gli­che Art Poeci­lia sphe­nops ist prak­tisch farb­los. Sie ist an das Leben in Brack­was­ser ange­passt und tole­riert einen höhe­ren Salz­ge­halt. Die Anpas­sung an hohe Sali­ni­tät zeigt sich beis­piel­swe­i­se durch erfolg­re­i­che Repro­duk­ti­on in der Bevöl­ke­rung von Ther­mal­se­en in Pieš­ťa­ny, die unter ande­rem mit Sch­we­fel ange­re­i­chert sind. Die emp­foh­le­ne Dosie­rung bet­rägt ein Ess­löf­fel pro 10 Liter Was­ser. P. sphe­nops ist lebend­ge­bä­rend. Unter dem Nach­wuchs gibt es immer Indi­vi­du­en mit Flec­ken. Anfangs gibt es weni­ger sch­war­zes Pig­ment, und die Fis­che sehen aus wie Calico- oder Smoking-​Formen. Etwa 50% von ihnen ändern spä­ter die Far­be kom­plett zu Sch­warz. Der Grad hängt von der gene­tis­chen Zusam­men­set­zung der Popu­la­ti­on ab. Weni­ger sch­war­zes Mela­nin führt zu einer Rück­kehr zur urs­prün­gli­chen Form, die mehr oder weni­ger farb­los ist. Die Zucht die­ser Fis­che ist ans­pruchs­los, sie benöti­gen jedoch viel pflanz­li­che Nahrung, wie Salat und Spi­nat. Inte­res­san­ter­we­i­se kön­nen sie regel­recht um Spag­het­ti kämp­fen. Black­mol­lys, wenn sie zusam­men mit Gup­pys oder Sch­wertt­rä­gern gehal­ten wer­den, wir­ken etwas kräf­ti­ger und robus­ter. Es gibt vers­chie­de­ne morp­ho­lo­gis­che Varian­ten von Poeci­lia sphe­nops: Black Mol­ly, Sail­fin Mol­ly, Gold Molly.


Odka­zy


2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Altolamprologus compressiceps

Hits: 3933

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) je dra­vec dosa­hu­jú­ci 15 cm. Samič­ky sú výraz­ne men­šie (Růžek). Je ende­mi­tom jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Je zná­my aj Comps” (Elie­son). Sú to špe­cia­lis­ti na lov pote­ru (Růžek). For­my: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Red Fin Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps pat­rí medzi men­šie dru­hy cich­líd, jeho telo je pre­tia­hnu­té a boč­ne sploš­te­né, čo je adap­tá­cia na život medzi ska­la­mi a úkryt­mi v jaze­re Tan­ga­ni­ka. Fareb­ne varí­ru­jú od šedej po hne­dú, čo pomá­ha sply­núť s oko­li­tým pro­stre­dím. Žijú v skal­na­tých oblas­tiach jaze­ra, v hĺb­ke od 5 do 50 met­rov. Sú to teri­to­riál­ne ryby. Je dôle­ži­té poskyt­núť im dosta­tok úkry­tov v akvá­riu, poskyt­núť im tep­lo­tu vody v roz­me­dzí medzi 24 – 28 °C a mier­ne zása­di­té pH.


Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) is a pre­da­tor rea­ching 15 cm in size. Fema­les are sig­ni­fi­can­tly smal­ler (Růžek). It is an ende­mic spe­cies of Lake Tan­ga­ny­i­ka. Also kno­wn as Comps” (Elie­son). They are spe­cia­lists in hun­ting fry (Růžek). Varie­ties inc­lu­de: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Red Fin Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps belo­ngs to the smal­ler cich­lid spe­cies, with its body elon­ga­ted and late­ral­ly com­pres­sed, an adap­ta­ti­on for life among rocks and shel­ters in Lake Tan­ga­ny­i­ka. They vary in color from gray to bro­wn, hel­ping them blend into the sur­roun­ding envi­ron­ment. They inha­bit roc­ky are­as of the lake, at depths ran­ging from 5 to 50 meters. They are ter­ri­to­rial fish. Pro­vi­ding them with enough hiding spots in the aqu­arium, main­tai­ning a water tem­pe­ra­tu­re bet­we­en 24 – 28 °C, and slight­ly alka­li­ne pH are essential.


Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) ist ein Räu­ber, der eine Größe von 15 cm erre­icht. Die Weib­chen sind deut­lich kle­i­ner (Růžek). Er ist ein Ende­mit des Tan­gan­ji­ka­se­es. Auch als Comps” bekannt (Elie­son). Sie sind Spe­zia­lis­ten in der Jagd auf den Nach­wuchs (Růžek). Zu den Varian­ten gehören: Gold­kopf, Sch­warz, Sch­warz Per­lig, Oran­ge, Rotf­los­sen Sch­warz, Rotf­los­sen Oran­ge, Rotf­los­sen Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Rote Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold­ge­sicht, Oran­ge Top, Rot, Rotf­los­sen, Feuerf­los­se, Anthrazit.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps gehört zu den kle­i­ne­ren Bunt­bars­char­ten, sein Kör­per ist ges­trec­kt und seit­lich abgef­lacht, eine Anpas­sung an das Leben zwis­chen Fel­sen und Vers­tec­ken im Tan­gan­ji­ka­see. Die Farb­pa­let­te reicht von Grau bis Braun, was ihnen hilft, sich in die Umge­bung ein­zu­fügen. Sie leben in fel­si­gen Gebie­ten des Sees in Tie­fen von 5 bis 50 Metern. Es han­delt sich um ter­ri­to­ria­le Fis­che. Es ist wich­tig, im Aqu­arium aus­re­i­chend Vers­teck­mög­lich­ke­i­ten zu bie­ten, die Was­ser­tem­pe­ra­tur zwis­chen 24 und 28 °C zu hal­ten und einen leicht alka­lis­chen pH-​Wert zu gewährleisten.


Odka­zy


2002, 2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2011-2015, 2012, 2014, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Terčovce – králi akvaristiky

Hits: 21419

Ter­čov­ce, ale­bo aj dis­ku­sy sú krá­ľov­ské dru­hy slad­ko­vod­nej akva­ris­ti­ky. Pat­ria, podob­ne ako ska­lá­re, medzi juho­ame­ric­ké cich­li­dy. Ich chov a odchov je dosť nároč­ný a odchov. Okrem iné­ho vyža­du­jú tep­lú vodu 2830 °C, veľ­mi mäk­kú pre odchov. V cho­ve sú už dnes dlh­šie cho­va­né ter­čov­ce schop­né zná­šať aj trva­le tvr­dú vodu. Samos­tat­nou kapi­to­lou je chov spo­loč­ne so ska­lár­mi. Spo­loč­ný chov odpo­rú­čam len skú­se­ným cho­va­te­ľov. V zása­de to nie je vylú­če­né, ska­lá­re musia byť dosta­toč­ne odčer­ve­né. Pri ich roz­mno­žo­va­ní je jedi­neč­né, že vylu­ču­jú kož­ný sek­rét, kto­rým živia svo­je potom­stvo. Obsa­hu­je aj ochran­né lát­ky, tak­že plní podob­nú fun­kciu ako mater­ské mlie­ko u cicav­cov, ale­bo trha­nie srs­ti u zaja­cov a krá­li­kov. Je veľ­mi dôle­ži­té, aby sa rodi­čom vytvo­ri­lo dosta­toč­né množ­stvo sek­ré­tu pre úspeš­ný odchov. Odvo­dzu­jú sa od prí­rod­ných foriem tých­to dru­hov: Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus haral­di, Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus axel­ro­di, Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus aequ­ifas­cia­tusSymp­hy­so­don discus.

Dru­hy a for­my rodu Symp­hy­so­don:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: ale­nqu­er.
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Dis­cus fish, also kno­wn as Symp­hy­so­don, stand as regal beings in the realm of fres­hwa­ter aqu­aris­tics. Simi­lar to angel­fish (ska­lá­re), they belo­ng to the fami­ly of South Ame­ri­can cich­lids. The­ir bre­e­ding and rea­ring pose con­si­de­rab­le chal­len­ges and demands. Among other requ­ire­ments, they need warm water bet­we­en 2830 °C, and very soft water, espe­cial­ly during bre­e­ding. Recen­tly, captive-​bred dis­cus fish have adap­ted to tole­ra­te per­ma­nen­tly hard water.

A sepa­ra­te chap­ter in the care of dis­cus fish add­res­ses the­ir com­pa­ti­bi­li­ty with angel­fish. Coexis­ten­ce is recom­men­ded only for expe­rien­ced bre­e­ders. In prin­cip­le, it is not exc­lu­ded, but angel­fish must be ade­qu­ate­ly dewor­med. During the­ir repro­duc­ti­on, dis­cus fish exhi­bit a uni­que beha­vi­or: they exc­re­te a skin sec­re­ti­on that nou­ris­hes the­ir offs­pring. It con­tains pro­tec­ti­ve sub­stan­ces, ful­fil­ling a func­ti­on simi­lar to mater­nal milk in mam­mals or fur tea­ring in rab­bits and hares. It is cru­cial to cre­a­te a suf­fi­cient amount of sec­re­ti­on for suc­cess­ful rearing.

Spe­cies and Forms of the Genus Symphysodon:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: alenquer
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Bre­e­ding dis­cus fish is a fas­ci­na­ting ende­a­vor. The pro­cess invol­ves the fema­le cre­a­ting a bas­ket with her pec­to­ral fins to hold the stic­ky eggs. Suc­cess­ful bre­e­ding requ­ires spe­ci­fic con­di­ti­ons, inc­lu­ding a balan­ced diet and an envi­ron­ment con­du­ci­ve to the bre­e­ding pair. The exc­re­ti­on of skin mucus during repro­duc­ti­on is a dis­tinc­ti­ve fea­tu­re and a cru­cial aspect for a suc­cess­ful rea­ring pro­cess. The vari­ous spe­cies and forms wit­hin the genus Symp­hy­so­don offer aqu­arists a diver­se ran­ge of opti­ons, each disp­la­y­ing its uni­que beau­ty and cha­rac­te­ris­tic features


Dis­kus­fis­che, auch als Symp­hy­so­don bekannt, gel­ten als könig­li­che Wesen in der Welt der Süßwas­se­ra­qu­aris­tik. Ähn­lich wie Ska­la­re (ska­lá­re) gehören sie zur Fami­lie der süda­me­ri­ka­nis­chen Bunt­bars­che. Die Zucht und Auf­zucht stellt erheb­li­che Heraus­for­de­run­gen und Ans­prüche dar. Unter ande­rem benöti­gen sie war­mes Was­ser zwis­chen 2830 °C und sehr wei­ches Was­ser, ins­be­son­de­re wäh­rend der Zucht. In letz­ter Zeit haben sich auch in Gefan­gen­schaft gezüch­te­te Dis­kus­fis­che an dau­er­haft har­tes Was­ser angepasst.

Ein eige­nes Kapi­tel in der Pfle­ge von Dis­kus­fis­chen befasst sich mit ihrer Ver­träg­lich­ke­it mit Ska­la­ren. Das Zusam­men­le­ben wird nur erfah­re­nen Züch­tern emp­foh­len. Grund­sätz­lich ist es nicht aus­gesch­los­sen, aber Ska­la­re müs­sen aus­re­i­chend ent­wurmt sein. Wäh­rend ihrer Fortpf­lan­zung zei­gen Dis­kus­fis­che ein ein­zi­gar­ti­ges Ver­hal­ten: Sie sche­i­den eine Haut­sek­re­te aus, das ihren Nach­wuchs ernä­hrt. Es ent­hält Schutzs­tof­fe und erfüllt eine ähn­li­che Funk­ti­on wie Mut­ter­milch bei Säu­ge­tie­ren oder das Rei­ßen von Fell bei Kanin­chen und Hasen. Es ist ents­che­i­dend, eine aus­re­i­chen­de Men­ge Sek­ret für eine erfolg­re­i­che Auf­zucht zu erzeugen.

Arten und For­men der Gat­tung Symphysodon:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: alenquer
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Die Zucht von Dis­kus­fis­chen ist ein fas­zi­nie­ren­des Unter­fan­gen. Der Pro­zess bein­hal­tet, dass das Weib­chen mit ihren Brustf­los­sen einen Korb bil­det, um die kleb­ri­gen Eier zu hal­ten. Eine erfolg­re­i­che Zucht erfor­dert spe­zi­fis­che Bedin­gun­gen, ein­sch­lie­ßlich einer aus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung und einer Umge­bung, die für das Zucht­pa­ar för­der­lich ist. Die Auss­che­i­dung von Hautsch­le­im wäh­rend der Fortpf­lan­zung ist ein cha­rak­te­ris­tis­ches Merk­mal und ein ents­che­i­den­der Aspekt für einen erfolg­re­i­chen Auf­zuchtp­ro­zess. Die vers­chie­de­nen Arten und For­men inner­halb der Gat­tung Symp­hy­so­don bie­ten Aqu­aria­nern eine viel­fäl­ti­ge Palet­te von Opti­onen, von denen jede ihre eige­ne Schön­he­it und cha­rak­te­ris­tis­chen Merk­ma­le zeigt.


Odka­zy


2006, 2006-2010, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Corydoras paleatus – panciernik škvrnitý

Hits: 16827

Pan­cier­nik C. pale­a­tus pat­rí medzi ryby Juž­nej Ame­ri­ky, via­ce­ré z čeľa­de Cal­licht­hy­i­dae pochá­dza­jú z chlad­ných poto­kov Argen­tí­ny, Chi­le. Tam nie­kto­ré dru­hy pan­cier­ni­kov dosa­hu­jú 50 cm, čo je asi sami uzná­te už úcty­hod­ná dĺž­ka pre akva­ris­tu. Pale­a­tus je pomer­ne malý druh, dosa­hu­je maxi­mál­ne 6 cm. Pat­rí medzi dlho­ve­ké ryby v akvá­riu. Samič­ka je väč­šia, robust­nej­šia ako sam­ček. Majú rad­šej stu­den­šiu vodu 1823°C, vydr­žia však aj v tep­lej­šej vode. Ten­to druh je živý, neus­tá­le pobe­hu­je” hlav­ne po dne nádr­že, kde neus­tá­le hľa­dá. Je to veľ­ký robot­ník. Avšak, pokiaľ by sme ho cho­va­li samos­tat­ne, iba jed­né­ho jedin­ca, jeho sprá­va­nie by sa radi­kál­ne zme­ni­lo – bol by smut­ný. Pale­a­tu­sy robia dojem, že iné dru­hy rýb si veľ­mi nevší­ma­jú, podob­ne ako iné pan­cier­ni­ky. Pan­cier­ni­ky doká­žu pre­ská­kať neje­den prob­lém, čo však nema­jú radi sú veľ­ké, dra­vé ryby, kto­ré ich doká­žu tak otra­vo­vať, oku­so­vať, až ska­pú. Okrem toho sú cit­li­vé na lie­či­vá – pôso­bia na ne toxic­ky. Pan­cier­ni­ky dis­po­nu­jú črev­ným dýcha­ním – doká­žu pri­jí­mať atmo­sfé­ric­ký kys­lík. Prí­sav­ník ako som spo­mí­nal sa väč­ši­nu dňa pohy­bu­je na dne, ale keď sa potre­bu­je nadých­nuť, potre­bu­je voľ­nú hla­di­nu, aby sa dostal ku vzduš­né­mu kys­lí­ku. Počas toh­to pro­ce­su oby­čaj­ne rých­lo vyle­tí sme­rom k hla­di­ne a rov­na­ko rých­lo sa ponáh­ľa nas­päť. Ak sme akva­ris­ti iba v malom, môže­me ten­to zau­jí­ma­vý feno­mén sle­do­vať napr. v akva­ris­tic­kej pre­daj­ni, kde je čas­to viac pan­cier­ni­kov ako máme my.

Roz­mno­žo­va­nie pat­rí medzi jed­no­duch­šie. Veľ­mi dôle­ži­tou súčas­ťou úspeš­né­ho roz­mno­že­nia je pred­chá­dza­jú­ca kva­lit­ná výživ­ná stra­va. Vo veľ­ko­cho­voch sa pou­ží­va masív­ne skr­mo­va­nie nite­niek, celý neres je ešte pod­po­re­ný veľ­kou hus­to­tou jedin­cov na plo­chu. V takých­to pod­mien­kach sa pan­cier­ni­ky odcho­vá­va­jú tak­po­ve­diac v rojoch, ved­ľa seba sa ties­ni aj 500 jedin­cov na jed­nom metri.

Či už v malo­cho­ve, ale­bo veľ­ko­cho­ve, odpo­rú­ča sa zní­žiť tep­lo­tu, prí­pad­ne tep­lo­tu zni­žo­vať napr. o 1°C den­ne. Okrem toho aj zni­žo­va­nie hla­di­ny pan­cier­ni­ky sti­mu­lu­je k repro­duk­cii. Samoz­rej­me, pan­cier­ni­ky sa čas­to krát roz­mno­žia aj bez toho. Pri samot­nom páre­ní, samič­ka s prs­ných plu­tiev vytvá­ra tzv. taš­tič­ku – košík, plut­vy sme­ru­jú k sebe a na nich sú lep­ka­vé ikry. Ikry lepí zvy­čaj­ne na pev­ný plo­chý mate­riál, poko­je aj na sklo. Pár svo­je ikry oby­čaj­ne neže­rie, ale ak chce­me potom­stvo odcho­vať, je lep­šie ryby od ikier izolovať.


The armo­red cat­fish C. pale­a­tus belo­ngs to the fish of South Ame­ri­ca, with seve­ral spe­cies of the Cal­licht­hy­i­dae fami­ly ori­gi­na­ting from the cold stre­ams of Argen­ti­na and Chi­le. In tho­se regi­ons, some spe­cies of armo­red cat­fish can grow up to 50 cm, which is undoub­ted­ly an impres­si­ve length for an aqu­arium ent­hu­siast. Pale­a­tus is a rela­ti­ve­ly small spe­cies, rea­ching a maxi­mum size of 6 cm. It falls into the cate­go­ry of long-​lived aqu­arium fish. The fema­le is lar­ger and more robust than the male. They pre­fer cooler water tem­pe­ra­tu­res, around 1823°C, but can tole­ra­te war­mer water. This spe­cies is live­ly, cons­tan­tly roaming” main­ly at the bot­tom of the tank, whe­re it con­ti­nu­al­ly fora­ges. They are dili­gent wor­kers. Howe­ver, if kept alo­ne, the­ir beha­vi­or would dras­ti­cal­ly chan­ge – they could beco­me melan­cho­lic. Pale­a­tus gives the impres­si­on that they pay litt­le atten­ti­on to other fish, much like other armo­red cat­fish. The­se cat­fish can over­co­me many chal­len­ges, but they do not app­re­cia­te lar­ge, agg­res­si­ve fish that can harass and bite them. Addi­ti­onal­ly, they are sen­si­ti­ve to medi­ca­ti­ons – the­se can be toxic to them. Armo­red cat­fish possess intes­ti­nal bre­at­hing – they can take in atmo­sp­he­ric oxy­gen. The suc­ker, as men­ti­oned, spends most of the day at the bot­tom, but when it needs to bre­at­he, it requ­ires an open sur­fa­ce to access atmo­sp­he­ric oxy­gen. During this pro­cess, it usu­al­ly sho­ots up toward the sur­fa­ce quick­ly and then prompt­ly returns. If we are aqu­arium ent­hu­siasts in a smal­ler spa­ce, we can obser­ve this inte­res­ting phe­no­me­non, for exam­ple, in an aqu­arium sto­re whe­re the­re are often more armo­red cat­fish than we might have.

Repro­duc­ti­on is rela­ti­ve­ly straight­for­ward. A cru­cial part of suc­cess­ful repro­duc­ti­on is pro­vi­ding high-​quality, nut­ri­ti­ous food. In large-​scale bre­e­ding, mas­si­ve fee­ding of live or fro­zen foods is com­mon, and the bre­e­ding tank has a high den­si­ty of indi­vi­du­als per squ­are meter. In such con­di­ti­ons, armo­red cat­fish are bred almost in swarms, with up to 500 indi­vi­du­als cro­wded on one squ­are meter.

Whet­her in small-​scale or large-​scale bre­e­ding, it is recom­men­ded to lower the tem­pe­ra­tu­re or gra­du­al­ly dec­re­a­se it, for exam­ple, by 1°C per day. Addi­ti­onal­ly, redu­cing the water level sti­mu­la­tes armo­red cat­fish to repro­du­ce. Of cour­se, armo­red cat­fish often repro­du­ce wit­hout any spe­ci­fic inter­ven­ti­on. During mating, the fema­le cre­a­tes a pouch or bas­ket with her pec­to­ral fins – the fins point towards each other, and the eggs are stic­ky. The eggs are usu­al­ly atta­ched to a solid, flat mate­rial, inc­lu­ding glass. The pair typi­cal­ly does not eat the­ir eggs, but if you want to rai­se offs­pring, it’s bet­ter to iso­la­te the fish from the eggs.


Der Pan­zer­wels C. pale­a­tus gehört zu den Fis­chen Süda­me­ri­kas, und meh­re­re Arten der Fami­lie Cal­licht­hy­i­dae stam­men aus den kal­ten Strömen Argen­ti­niens und Chi­les. In die­sen Regi­onen kön­nen eini­ge Arten von Pan­zer­wel­sen bis zu 50 cm lang wer­den, was zwe­i­fel­los eine bee­in­druc­ken­de Län­ge für einen Aquarium-​Enthusiasten ist. Pale­a­tus ist eine rela­tiv kle­i­ne Art und erre­icht eine maxi­ma­le Größe von 6 cm. Es gehört zu den lan­gle­bi­gen Aqu­ariums­fis­chen. Das Weib­chen ist größer und robus­ter als das Männ­chen. Sie bevor­zu­gen küh­le­re Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren, etwa 1823°C, kön­nen aber auch wär­me­re Gewäs­ser tole­rie­ren. Die­se Art ist leb­haft und wan­dert” stän­dig haupt­säch­lich am Boden des Tanks, wo sie stän­dig nach Fut­ter sucht. Sie sind fle­i­ßi­ge Arbe­i­ter. Wenn sie jedoch alle­in gehal­ten wer­den, ändert sich ihr Ver­hal­ten dras­tisch – sie könn­ten melan­cho­lisch wer­den. Pale­a­tus gibt den Ein­druck, dass sie wenig Auf­merk­sam­ke­it auf ande­re Fis­che ver­wen­den, ähn­lich wie ande­re Pan­zer­wel­se. Die­se Wel­se kön­nen vie­le Heraus­for­de­run­gen bewäl­ti­gen, schät­zen jedoch kei­ne gro­ßen, agg­res­si­ven Fis­che, die sie beläs­ti­gen und bei­ßen kön­nen. Darüber hinaus rea­gie­ren sie emp­find­lich auf Medi­ka­men­te – die­se kön­nen für sie gif­tig sein. Pan­zer­wel­se besit­zen eine Dar­mat­mung – sie kön­nen atmo­sp­hä­ris­chen Sau­ers­toff auf­neh­men. Der Saug­napf, wie bere­its erwähnt, verb­ringt den Gro­ßte­il des Tages am Boden, aber wenn er Luft holen muss, benötigt er eine offe­ne Oberf­lä­che, um an atmo­sp­hä­ris­chen Sau­ers­toff zu gelan­gen. Wäh­rend die­ses Pro­zes­ses schie­ßt er nor­ma­ler­we­i­se schnell zur Oberf­lä­che und kehrt genau­so schnell zurück. Wenn wir Aquarium-​Enthusiasten in einem kle­i­ne­ren Raum sind, kön­nen wir die­ses inte­res­san­te Phä­no­men beis­piel­swe­i­se in einem Zoofach­ges­chäft beobach­ten, in dem oft mehr Pan­zer­wel­se sind, als wir selbst haben.

Die Fortpf­lan­zung ist rela­tiv ein­fach. Ein ents­che­i­den­der Teil der erfolg­re­i­chen Fortpf­lan­zung ist die Bere­its­tel­lung hoch­wer­ti­ger, nahr­haf­ter Nahrung. In der groß ange­leg­ten Zucht ist das mas­sen­haf­te Füt­tern von Lebend- oder Frost­fut­ter üblich, und das Zucht­bec­ken hat eine hohe Dich­te von Indi­vi­du­en pro Quad­rat­me­ter. Unter sol­chen Bedin­gun­gen wer­den Pan­zer­wel­se prak­tisch in Sch­wär­men gezüch­tet, mit bis zu 500 Indi­vi­du­en pro Quadratmeter.

Egal ob in der kle­i­nen oder gro­ßen Zucht, es wird emp­foh­len, die Tem­pe­ra­tur zu sen­ken oder sie beis­piel­swe­i­se um 1°C pro Tag zu sen­ken. Zusätz­lich regt das Absen­ken des Was­ser­spie­gels die Pan­zer­wel­se zur Fortpf­lan­zung an. Natür­lich pflan­zen sich Pan­zer­wel­se oft ohne spe­zi­fis­ches Ein­gre­i­fen fort. Wäh­rend der Paa­rung ers­tellt das Weib­chen mit sei­nen Brustf­los­sen eine Art Tas­che oder Korb – die Flos­sen zei­gen zue­i­nan­der, und die Eier sind kleb­rig. Die Eier wer­den nor­ma­ler­we­i­se an einem fes­ten, fla­chen Mate­rial, ein­sch­lie­ßlich Glas, befes­tigt. Das Paar frisst sei­ne Eier in der Regel nicht, aber wenn Sie Nach­wuchs auf­zie­hen möch­ten, ist es bes­ser, die Fis­che von den Eiern zu isolieren.


Odka­zy

2004, 2006-2010, 2009, 2011-2015, 2013, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Rastliny, Vodné rastliny

Kryptokoryny

Hits: 9581

Kryp­to­ko­ry­ny pat­ria do čeľa­de Ara­ce­ae. Sú nená­roč­né na pes­to­va­nie. Sú schop­né pris­pô­so­biť sa rôz­nym pod­mien­kam v akvá­riu. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii je jed­na z naj­po­pu­lár­nej­ších kryp­to­ko­rýn medzi akva­ris­ta­mi, exis­tu­je nie­koľ­ko fareb­ných varian­tov. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne bec­ket­tii je obľú­be­ná pre svo­ju odol­nosť voči rôz­nym pod­mien­kam a rôz­nym far­bám lis­tov. Roz­ší­re­ná je v Malaj­zii, Indo­né­zii, Thaj­sku, Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne balan­sae má dlhé a úzke lis­ty. Roz­ší­re­ná je v Thaj­sku, Kam­bo­dži a Viet­na­me. Cryp­to­co­ry­ne spi­ra­lis je cha­rak­te­ris­tic­ká svo­ji­mi špi­rá­lo­vi­to sto­če­ný­mi lis­ta­mi. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne parva pat­rí k men­ším dru­hom, je pre­to vhod­ná do men­ších akvá­rií. Tvo­rí hus­té tráv­ni­ky s malý­mi zele­ný­mi lis­ta­mi. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne lutea má krát­ke a širo­ké lis­ty, kto­ré môžu byť zele­né ale­bo hne­dé. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke, v Indii, v Malaj­zii a Indo­né­zii. Cryp­to­co­ry­ne hudor má jem­né, zele­ný­mi lis­ta­mi a ras­tie do tva­ru roze­ty. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne affi­nis bola kedy­si bež­ne roz­ší­re­ná medzi akva­ris­ta­mi, dnes sa pes­tu­je pome­nej. Už zopár krát som affi­nis­ky nie­sol zná­mym aj menej zná­mym ako neja­kú rari­tu. Je to typic­ká kryp­to­ko­ry­na, tvo­rí dlhé kore­ne, nevy­ža­du­je nut­ne veľa svet­la. Jej lis­ty sú pomer­ne zvrás­ne­né. Dob­re ras­tie v boha­tom dne. Je to veľ­mi vďač­ná rast­li­na, kto­rá neras­tie pri­rých­lo. Doká­že narásť síce do znač­ných roz­me­rov, ale v niž­šom akvá­riu sa vie pris­pô­so­biť. Časom za dosta­toč­né­ho svet­la doká­že vytvo­riť aj súvis­lý kobe­rec. Ja som mal afi­nis­ky dokon­ca upev­ne­né na dre­vo, na kto­rom prosperovali.

Odka­zy