2006-2010, 2008, Časová línia, Mäkkýše, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Marisa cornuarietis – kombajn na rastliny

Hits: 6092

Veľ­mi žra­vý druh pat­ria­ci do čeľa­de Ampul­la­ri­i­dae. Je úpl­ne nevhod­ný do rast­lin­ných akvá­rií. Obľu­bu­je rast­li­ny a doká­že ich skon­zu­mo­vať veľ­ké množ­stvo v krát­kej dobe. Živí sa aj ria­sa­mi, pre­to sa hodí do kamen­ných” nádr­ží bez vod­ných rast­lín, v kto­rých žerie zvyš­ky potra­vy a ria­sy. Aj šte­tin­ko­vé ria­sy. Napr. do akvá­rií s afric­ký­mi cich­li­da­mi. Kla­die vajíč­ka v rôso­lo­vi­tom sli­ze. Bola náj­de­ná v Bra­zí­lii, v Hon­du­ra­se, vo Vene­zu­e­le, v Pana­me, v Kos­ta­ri­ke, na Flo­ri­de, v Texa­se (Ale­xan­dra Beh­rendt).


A high­ly vora­ci­ous spe­cies belo­n­ging to the Ampul­la­ri­i­dae fami­ly. It is enti­re­ly unsu­itab­le for plan­ted aqu­ariums. It favors plants and can con­su­me a lar­ge amount of them in a short peri­od. It also feeds on algae, making it suitab­le for roc­ky” tanks wit­hout aqu­atic plants, whe­re it con­su­mes lef­to­ver food and algae, inc­lu­ding fila­men­tous algae. For exam­ple, in aqu­ariums with Afri­can cich­lids. It lays eggs in a gela­ti­nous sli­me. It has been found in Bra­zil, Hon­du­ras, Vene­zu­e­la, Pana­ma, Cos­ta Rica, Flo­ri­da, and Texas (Ale­xan­dra Behrendt).


Eine sehr gef­rä­ßi­ge Art, die zur Fami­lie der Ampul­la­ri­i­dae gehört. Sie eig­net sich über­haupt nicht für bepf­lanz­te Aqu­arien. Sie bevor­zugt Pflan­zen und kann in kur­zer Zeit eine gro­ße Men­ge davon ver­zeh­ren. Sie ernä­hrt sich auch von Algen, was sie für ste­i­ni­ge” Bec­ken ohne Was­serpf­lan­zen gee­ig­net macht, in denen sie Rest­fut­ter und Algen, ein­sch­lie­ßlich faden­för­mi­ger Algen, frisst. Zum Beis­piel in Aqu­arien mit afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen. Sie legt Eier in sch­le­i­mi­ger Gela­ti­ne. Sie wur­de in Bra­si­lien, Hon­du­ras, Vene­zu­e­la, Pana­ma, Cos­ta Rica, Flo­ri­da und Texas gefun­den (Ale­xan­dra Behrendt).


Odka­zy2006-2010, 2007, 2009, Časová línia, Mäkkýše, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Pomacea bridgesii

Hits: 12306

Čelaď Ampul­la­ri­i­dae – App­le snails – jabl­ko­vé sli­má­ky sú nie­ke­dy nazý­va­né aj mys­te­ry snails – záhad­né sli­má­ky (App­le snail). Druh Poma­cea brid­ge­si doras­tá bež­ne do 67 cm, maxi­mum je 15 cm. Pochá­dza z Juž­nej Ame­ri­ky – Rio Gran­de, Rey­es River at Beni, povo­die Ama­zo­nu (App­le snail). Syno­ny­mom je pome­no­va­nie Ampul­la­rius aus­tra­lis. P. brid­ge­sii pat­rí do čeľa­de Ampu­lár­ko­vi­té, kto­rá sa vyzna­ču­je tým, že na roz­mno­žo­va­nie tre­ba mať samič­ku aj sam­če­ka. Ten­to druh sa nevyz­na­ču­je her­maf­ro­di­tiz­mom. Do tej­to sku­pi­ny pat­ria aj iné dru­hy, avšak do rast­lin­ných akvá­rií je vhod­ný len rod P. brid­ge­sii, pre­to­že ako jedi­ný neže­rie rast­li­nyChov tých­to sli­má­kov – ampu­lá­rii si nevy­ža­du­je žiad­ne špe­ciál­ne náro­ky, čo sa však už nedá cel­kom pove­dať o ich odcho­ve. Avšak veľ­ké požia­dav­ky nekla­die ani ten. Sta­čí, aby mala ampu­lá­ria prí­stup k suché­mu mies­tu. Oby­čaj­ne vytvo­ria kokón na kry­com skle, na vyčnie­va­jú­com liste.

Vplyv na chov má obsah váp­ni­ka vo vode, čo môže byť prob­lém v mäk­kej vode, kde je potreb­né poskyt­núť sli­má­kom pra­vú sépiu. Zo sépie bude sli­mák čer­pať váp­nik. Napo­kon via­ce­ro akva­ris­tov, naj­mä rast­lin­ká­rov pou­ží­va sli­má­ky na zmäk­če­nie vody. Sli­má­ky samoz­rej­me čer­pa­jú váp­nik aj z vody. Doká­žu ho vo väč­šom množ­stvo via­zať do svo­jich ulít. Naopak pri jeho nedos­tat­ku chrad­nú, schrán­ka im mäkne.


The fami­ly Ampul­la­ri­i­dae, com­mon­ly kno­wn as App­le snails, are some­ti­mes also refer­red to as mys­te­ry snails. The spe­cies Poma­cea brid­ge­si typi­cal­ly gro­ws to a length of 6 – 7 cm, with a maxi­mum size of 15 cm. It ori­gi­na­tes from South Ame­ri­ca, spe­ci­fi­cal­ly the Rio Gran­de, Rey­es River at Beni, and the Ama­zon River basin. Syno­ny­mous­ly, it is also cal­led Ampul­la­rius aus­tra­lis. P. brid­ge­sii belo­ngs to the Ampul­la­ri­i­dae fami­ly, cha­rac­te­ri­zed by the need for both a fema­le and a male for repro­duc­ti­on. This spe­cies does not exhi­bit her­maph­ro­di­tism. Whi­le other spe­cies belo­ng to this group, only the P. brid­ge­sii genus is suitab­le for plan­ted aqu­ariums becau­se it is the only one that does not con­su­me plants. The care of the­se snails, ampul­la­ries, does not requ­ire any spe­cial demands, but the same can­not be said about the­ir bre­e­ding. Nevert­he­less, the­ir bre­e­ding does not impo­se sig­ni­fi­cant requ­ire­ments eit­her. It is suf­fi­cient for the ampul­la­ria to have access to a dry area, typi­cal­ly cre­a­ting a coco­on on the tan­k’s cover glass or a prot­ru­ding leaf.

The cal­cium con­tent in the water affects the­ir bre­e­ding, and this can be a con­cern in soft water, whe­re pro­vi­ding real cutt­le­bo­ne is neces­sa­ry. Snails extract cal­cium from the cutt­le­bo­ne, which is cru­cial for the­ir deve­lop­ment. Some aqu­arium ent­hu­siasts, espe­cial­ly tho­se with plan­ted tanks, use snails to sof­ten water. Snails natu­ral­ly absorb cal­cium from the water and can bind a con­si­de­rab­le amount into the­ir shells. Con­ver­se­ly, a lack of cal­cium can lead to the­ir shells wea­ke­ning and shrinking.


Die Fami­lie Ampul­la­ri­i­dae, all­ge­me­in als Apfel­schnec­ken bekannt, wer­den manch­mal auch als Mystery-​Schnecken bez­e­ich­net. Die Art Poma­cea brid­ge­si erre­icht nor­ma­ler­we­i­se eine Län­ge von 6 – 7 cm, mit einer maxi­ma­len Größe von 15 cm. Sie stammt aus Süda­me­ri­ka, genau­er gesagt dem Rio Gran­de, dem Rey­es River am Beni und dem Amazonas-​Einzugsgebiet. Syno­nym wird sie auch Ampul­la­rius aus­tra­lis genannt. P. brid­ge­sii gehört zur Fami­lie der Ampul­la­ri­i­dae, die durch die Not­wen­dig­ke­it von sowohl einem Weib­chen als auch einem Männ­chen für die Fortpf­lan­zung gekenn­ze­ich­net ist. Die­se Art zeigt kei­ne Her­maph­ro­di­tis­mus. Wäh­rend ande­re Arten zu die­ser Grup­pe gehören, ist nur die Gat­tung P. brid­ge­sii für bepf­lanz­te Aqu­arien gee­ig­net, da sie die ein­zi­ge ist, die kei­ne Pflan­zen frisst. Die Pfle­ge die­ser Schnec­ken, auch Ampul­la­rien genannt, erfor­dert kei­ne beson­de­ren Ans­prüche, aber das­sel­be kann nicht unbe­dingt über ihre Zucht gesagt wer­den. Den­noch stellt auch die Zucht kei­ne gro­ßen Anfor­de­run­gen. Es reicht aus, wenn die Ampul­la­ria Zugang zu einem troc­ke­nen Bere­ich hat, in der Regel durch die Bil­dung eines Kokons auf der Abdec­kung des Aqu­ariums oder einem heraus­ra­gen­den Blatt.

Der Kal­zium­ge­halt im Was­ser bee­in­flusst ihre Zucht, und dies kann in wei­chem Was­ser ein Prob­lem sein, wo es not­wen­dig ist, den Schnec­ken ech­te Sepien­kno­chen zur Ver­fügung zu stel­len. Schnec­ken ent­zie­hen der Sepie Kal­zium, das für ihre Ent­wick­lung ents­che­i­dend ist. Eini­ge Aqu­arien­lieb­ha­ber, ins­be­son­de­re sol­che mit bepf­lanz­ten Aqu­arien, ver­wen­den Schnec­ken, um das Was­ser auf natür­li­che Wei­se zu erwe­i­chen. Schnec­ken neh­men natür­lich Kal­zium aus dem Was­ser auf und bin­den eine erheb­li­che Men­ge in ihre Scha­len. Umge­ke­hrt kann ein Man­gel an Kal­zium zu einer Sch­wä­chung und Sch­rump­fung ihrer Scha­len führen.


Odka­zy2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, Akvaristika, Časová línia, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Poecilia sphenops

Hits: 14955

Poeci­lia sphe­nops for­ma black mol­ly je vypes­to­va­ná for­ma zná­ma u nás ako black­mol­la, mol­la, moli­né­zia pra­ved­po­dob­ne z pôvod­nej for­my Poeci­la sphe­nops, Poeci­la veli­fe­ra a Poeci­lia lati­pin­na. Pôvod­ný druh Poeci­lia sphe­nops je prak­tic­ky bez­fa­re­ný. Pris­pô­so­be­ná je živo­tu v bra­kic­kej vode, tak­že zná­ša vyš­ší obsah solí. Pris­pô­so­be­nie veľ­ké­mu zaso­le­niu je zjav­né napr. úspeš­ným roz­mno­žo­va­ním v popu­lá­cii ter­mál­nych jazie­rok v Pieš­ťa­noch, kto­ré sú obo­ha­te­né okrem iné­ho o síru. Odpo­rú­ča­ná dáv­ka je poliev­ko­vá lyži­ca na 10 lit­rov vody. P. shpe­nops je to živo­rod­ka. Medzi potom­ka­mi sa vždy náj­du jedin­ce, kto­rí sú fľa­ka­té. Čier­ne­ho far­bi­va je na začiat­ku vývi­nu menej, ryby vyze­ra­jú to ako for­my cali­co, prí­pad­ne tuxe­do. Asi 50 % tých­to sa neskor­šie celo­ploš­ne pre­far­bí na čier­no. Mie­ra závi­sí od gene­tic­kej výba­vy popu­lá­cie. Menej čier­ne­ho mela­ní­nu je návrat k pôvod­nej for­me, kto­rá je viac-​menej bez­fa­reb­ná. Chov tých­to rýb je nená­roč­ný, vyža­du­jú však veľa rast­lin­nej zlož­ky v potra­ve, šalát, špe­nát. Zau­jí­ma­vé je, že doslo­va sa vedia pobiť o špa­ge­ty. Black­mol­ly sú živé stvo­re­nia, ak ich cho­vá­me spo­lu s gup­ka­mi, mečov­ka­mi, tak pôso­bia tro­chu sil­nej­šie, mohut­nej­šie. Exis­tu­jú rôz­ne tva­ro­vé varie­ty Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops for­ma black mol­ly is a cul­ti­va­ted variant kno­wn here as black mol­ly, mol­ly, or mol­ly fish, like­ly deri­ved from the ori­gi­nal forms of Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia veli­fe­ra, and Poeci­lia lati­pin­na. The ori­gi­nal spe­cies Poeci­lia sphe­nops is prac­ti­cal­ly color­less. It is adap­ted to brac­kish water life, tole­ra­ting hig­her salt con­tent. Adap­ta­ti­on to high sali­ni­ty is evi­dent, for exam­ple, through suc­cess­ful repro­duc­ti­on in the popu­la­ti­on of ther­mal lakes in Pieš­ťa­ny, which are enri­ched, among other things, with sul­fur. The recom­men­ded dosa­ge is a tab­les­po­on per 10 liters of water. P. sphe­nops is a live­be­a­rer. Among the offs­pring, the­re are alwa­ys indi­vi­du­als with spots. Ini­tial­ly, the­re is less black pig­ment, and the fish look like cali­co or tuxe­do forms. About 50% of them later chan­ge color to black enti­re­ly. The degree depends on the gene­tic make­up of the popu­la­ti­on. Less black mela­nin results in a return to the ori­gi­nal form, which is more or less color­less. The bre­e­ding of the­se fish is unde­man­ding, but they requ­ire a lot of plant-​based com­po­nents in the­ir diet, such as let­tu­ce and spi­nach. Inte­res­tin­gly, they lite­ral­ly know how to fight over spag­het­ti. Black mol­ly fish, when kept toget­her with gup­pies or sword­tails, appe­ar a bit stron­ger and more robust. The­re are vari­ous morp­ho­lo­gi­cal varie­ties of Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops in der Form als Black Mol­ly ist eine kul­ti­vier­te Varian­te, die hier als Black­mol­ly, Mol­ly oder Mol­li­né­sie bekannt ist und wahrs­che­in­lich von den urs­prün­gli­chen For­men von Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia veli­fe­ra und Poeci­lia lati­pin­na abge­le­i­tet ist. Die urs­prün­gli­che Art Poeci­lia sphe­nops ist prak­tisch farb­los. Sie ist an das Leben in Brack­was­ser ange­passt und tole­riert einen höhe­ren Salz­ge­halt. Die Anpas­sung an hohe Sali­ni­tät zeigt sich beis­piel­swe­i­se durch erfolg­re­i­che Repro­duk­ti­on in der Bevöl­ke­rung von Ther­mal­se­en in Pieš­ťa­ny, die unter ande­rem mit Sch­we­fel ange­re­i­chert sind. Die emp­foh­le­ne Dosie­rung bet­rägt ein Ess­löf­fel pro 10 Liter Was­ser. P. sphe­nops ist lebend­ge­bä­rend. Unter dem Nach­wuchs gibt es immer Indi­vi­du­en mit Flec­ken. Anfangs gibt es weni­ger sch­war­zes Pig­ment, und die Fis­che sehen aus wie Calico- oder Smoking-​Formen. Etwa 50% von ihnen ändern spä­ter die Far­be kom­plett zu Sch­warz. Der Grad hängt von der gene­tis­chen Zusam­men­set­zung der Popu­la­ti­on ab. Weni­ger sch­war­zes Mela­nin führt zu einer Rück­kehr zur urs­prün­gli­chen Form, die mehr oder weni­ger farb­los ist. Die Zucht die­ser Fis­che ist ans­pruchs­los, sie benöti­gen jedoch viel pflanz­li­che Nahrung, wie Salat und Spi­nat. Inte­res­san­ter­we­i­se kön­nen sie regel­recht um Spag­het­ti kämp­fen. Black­mol­lys, wenn sie zusam­men mit Gup­pys oder Sch­wertt­rä­gern gehal­ten wer­den, wir­ken etwas kräf­ti­ger und robus­ter. Es gibt vers­chie­de­ne morp­ho­lo­gis­che Varian­ten von Poeci­lia sphe­nops: Black Mol­ly, Sail­fin Mol­ly, Gold Molly.


Odka­zy


2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Altolamprologus compressiceps

Hits: 3995

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) je dra­vec dosa­hu­jú­ci 15 cm. Samič­ky sú výraz­ne men­šie (Růžek). Je ende­mi­tom jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Je zná­my aj Comps” (Elie­son). Sú to špe­cia­lis­ti na lov pote­ru (Růžek). For­my: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Red Fin Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps pat­rí medzi men­šie dru­hy cich­líd, jeho telo je pre­tia­hnu­té a boč­ne sploš­te­né, čo je adap­tá­cia na život medzi ska­la­mi a úkryt­mi v jaze­re Tan­ga­ni­ka. Fareb­ne varí­ru­jú od šedej po hne­dú, čo pomá­ha sply­núť s oko­li­tým pro­stre­dím. Žijú v skal­na­tých oblas­tiach jaze­ra, v hĺb­ke od 5 do 50 met­rov. Sú to teri­to­riál­ne ryby. Je dôle­ži­té poskyt­núť im dosta­tok úkry­tov v akvá­riu, poskyt­núť im tep­lo­tu vody v roz­me­dzí medzi 24 – 28 °C a mier­ne zása­di­té pH.


Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) is a pre­da­tor rea­ching 15 cm in size. Fema­les are sig­ni­fi­can­tly smal­ler (Růžek). It is an ende­mic spe­cies of Lake Tan­ga­ny­i­ka. Also kno­wn as Comps” (Elie­son). They are spe­cia­lists in hun­ting fry (Růžek). Varie­ties inc­lu­de: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Red Fin Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps belo­ngs to the smal­ler cich­lid spe­cies, with its body elon­ga­ted and late­ral­ly com­pres­sed, an adap­ta­ti­on for life among rocks and shel­ters in Lake Tan­ga­ny­i­ka. They vary in color from gray to bro­wn, hel­ping them blend into the sur­roun­ding envi­ron­ment. They inha­bit roc­ky are­as of the lake, at depths ran­ging from 5 to 50 meters. They are ter­ri­to­rial fish. Pro­vi­ding them with enough hiding spots in the aqu­arium, main­tai­ning a water tem­pe­ra­tu­re bet­we­en 24 – 28 °C, and slight­ly alka­li­ne pH are essential.


Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) ist ein Räu­ber, der eine Größe von 15 cm erre­icht. Die Weib­chen sind deut­lich kle­i­ner (Růžek). Er ist ein Ende­mit des Tan­gan­ji­ka­se­es. Auch als Comps” bekannt (Elie­son). Sie sind Spe­zia­lis­ten in der Jagd auf den Nach­wuchs (Růžek). Zu den Varian­ten gehören: Gold­kopf, Sch­warz, Sch­warz Per­lig, Oran­ge, Rotf­los­sen Sch­warz, Rotf­los­sen Oran­ge, Rotf­los­sen Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Rote Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold­ge­sicht, Oran­ge Top, Rot, Rotf­los­sen, Feuerf­los­se, Anthrazit.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps gehört zu den kle­i­ne­ren Bunt­bars­char­ten, sein Kör­per ist ges­trec­kt und seit­lich abgef­lacht, eine Anpas­sung an das Leben zwis­chen Fel­sen und Vers­tec­ken im Tan­gan­ji­ka­see. Die Farb­pa­let­te reicht von Grau bis Braun, was ihnen hilft, sich in die Umge­bung ein­zu­fügen. Sie leben in fel­si­gen Gebie­ten des Sees in Tie­fen von 5 bis 50 Metern. Es han­delt sich um ter­ri­to­ria­le Fis­che. Es ist wich­tig, im Aqu­arium aus­re­i­chend Vers­teck­mög­lich­ke­i­ten zu bie­ten, die Was­ser­tem­pe­ra­tur zwis­chen 24 und 28 °C zu hal­ten und einen leicht alka­lis­chen pH-​Wert zu gewährleisten.


Odka­zy


2002, 2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2011-2015, 2012, 2014, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Terčovce – králi akvaristiky

Hits: 21483

Ter­čov­ce, ale­bo aj dis­ku­sy sú krá­ľov­ské dru­hy slad­ko­vod­nej akva­ris­ti­ky. Pat­ria, podob­ne ako ska­lá­re, medzi juho­ame­ric­ké cich­li­dy. Ich chov a odchov je dosť nároč­ný a odchov. Okrem iné­ho vyža­du­jú tep­lú vodu 2830 °C, veľ­mi mäk­kú pre odchov. V cho­ve sú už dnes dlh­šie cho­va­né ter­čov­ce schop­né zná­šať aj trva­le tvr­dú vodu. Samos­tat­nou kapi­to­lou je chov spo­loč­ne so ska­lár­mi. Spo­loč­ný chov odpo­rú­čam len skú­se­ným cho­va­te­ľov. V zása­de to nie je vylú­če­né, ska­lá­re musia byť dosta­toč­ne odčer­ve­né. Pri ich roz­mno­žo­va­ní je jedi­neč­né, že vylu­ču­jú kož­ný sek­rét, kto­rým živia svo­je potom­stvo. Obsa­hu­je aj ochran­né lát­ky, tak­že plní podob­nú fun­kciu ako mater­ské mlie­ko u cicav­cov, ale­bo trha­nie srs­ti u zaja­cov a krá­li­kov. Je veľ­mi dôle­ži­té, aby sa rodi­čom vytvo­ri­lo dosta­toč­né množ­stvo sek­ré­tu pre úspeš­ný odchov. Odvo­dzu­jú sa od prí­rod­ných foriem tých­to dru­hov: Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus haral­di, Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus axel­ro­di, Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus aequ­ifas­cia­tusSymp­hy­so­don discus.

Dru­hy a for­my rodu Symp­hy­so­don:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: ale­nqu­er.
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Dis­cus fish, also kno­wn as Symp­hy­so­don, stand as regal beings in the realm of fres­hwa­ter aqu­aris­tics. Simi­lar to angel­fish (ska­lá­re), they belo­ng to the fami­ly of South Ame­ri­can cich­lids. The­ir bre­e­ding and rea­ring pose con­si­de­rab­le chal­len­ges and demands. Among other requ­ire­ments, they need warm water bet­we­en 2830 °C, and very soft water, espe­cial­ly during bre­e­ding. Recen­tly, captive-​bred dis­cus fish have adap­ted to tole­ra­te per­ma­nen­tly hard water.

A sepa­ra­te chap­ter in the care of dis­cus fish add­res­ses the­ir com­pa­ti­bi­li­ty with angel­fish. Coexis­ten­ce is recom­men­ded only for expe­rien­ced bre­e­ders. In prin­cip­le, it is not exc­lu­ded, but angel­fish must be ade­qu­ate­ly dewor­med. During the­ir repro­duc­ti­on, dis­cus fish exhi­bit a uni­que beha­vi­or: they exc­re­te a skin sec­re­ti­on that nou­ris­hes the­ir offs­pring. It con­tains pro­tec­ti­ve sub­stan­ces, ful­fil­ling a func­ti­on simi­lar to mater­nal milk in mam­mals or fur tea­ring in rab­bits and hares. It is cru­cial to cre­a­te a suf­fi­cient amount of sec­re­ti­on for suc­cess­ful rearing.

Spe­cies and Forms of the Genus Symphysodon:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: alenquer
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Bre­e­ding dis­cus fish is a fas­ci­na­ting ende­a­vor. The pro­cess invol­ves the fema­le cre­a­ting a bas­ket with her pec­to­ral fins to hold the stic­ky eggs. Suc­cess­ful bre­e­ding requ­ires spe­ci­fic con­di­ti­ons, inc­lu­ding a balan­ced diet and an envi­ron­ment con­du­ci­ve to the bre­e­ding pair. The exc­re­ti­on of skin mucus during repro­duc­ti­on is a dis­tinc­ti­ve fea­tu­re and a cru­cial aspect for a suc­cess­ful rea­ring pro­cess. The vari­ous spe­cies and forms wit­hin the genus Symp­hy­so­don offer aqu­arists a diver­se ran­ge of opti­ons, each disp­la­y­ing its uni­que beau­ty and cha­rac­te­ris­tic features


Dis­kus­fis­che, auch als Symp­hy­so­don bekannt, gel­ten als könig­li­che Wesen in der Welt der Süßwas­se­ra­qu­aris­tik. Ähn­lich wie Ska­la­re (ska­lá­re) gehören sie zur Fami­lie der süda­me­ri­ka­nis­chen Bunt­bars­che. Die Zucht und Auf­zucht stellt erheb­li­che Heraus­for­de­run­gen und Ans­prüche dar. Unter ande­rem benöti­gen sie war­mes Was­ser zwis­chen 2830 °C und sehr wei­ches Was­ser, ins­be­son­de­re wäh­rend der Zucht. In letz­ter Zeit haben sich auch in Gefan­gen­schaft gezüch­te­te Dis­kus­fis­che an dau­er­haft har­tes Was­ser angepasst.

Ein eige­nes Kapi­tel in der Pfle­ge von Dis­kus­fis­chen befasst sich mit ihrer Ver­träg­lich­ke­it mit Ska­la­ren. Das Zusam­men­le­ben wird nur erfah­re­nen Züch­tern emp­foh­len. Grund­sätz­lich ist es nicht aus­gesch­los­sen, aber Ska­la­re müs­sen aus­re­i­chend ent­wurmt sein. Wäh­rend ihrer Fortpf­lan­zung zei­gen Dis­kus­fis­che ein ein­zi­gar­ti­ges Ver­hal­ten: Sie sche­i­den eine Haut­sek­re­te aus, das ihren Nach­wuchs ernä­hrt. Es ent­hält Schutzs­tof­fe und erfüllt eine ähn­li­che Funk­ti­on wie Mut­ter­milch bei Säu­ge­tie­ren oder das Rei­ßen von Fell bei Kanin­chen und Hasen. Es ist ents­che­i­dend, eine aus­re­i­chen­de Men­ge Sek­ret für eine erfolg­re­i­che Auf­zucht zu erzeugen.

Arten und For­men der Gat­tung Symphysodon:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: alenquer
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Die Zucht von Dis­kus­fis­chen ist ein fas­zi­nie­ren­des Unter­fan­gen. Der Pro­zess bein­hal­tet, dass das Weib­chen mit ihren Brustf­los­sen einen Korb bil­det, um die kleb­ri­gen Eier zu hal­ten. Eine erfolg­re­i­che Zucht erfor­dert spe­zi­fis­che Bedin­gun­gen, ein­sch­lie­ßlich einer aus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung und einer Umge­bung, die für das Zucht­pa­ar för­der­lich ist. Die Auss­che­i­dung von Hautsch­le­im wäh­rend der Fortpf­lan­zung ist ein cha­rak­te­ris­tis­ches Merk­mal und ein ents­che­i­den­der Aspekt für einen erfolg­re­i­chen Auf­zuchtp­ro­zess. Die vers­chie­de­nen Arten und For­men inner­halb der Gat­tung Symp­hy­so­don bie­ten Aqu­aria­nern eine viel­fäl­ti­ge Palet­te von Opti­onen, von denen jede ihre eige­ne Schön­he­it und cha­rak­te­ris­tis­chen Merk­ma­le zeigt.


Odka­zy


TOP

Všet­ky