2006-2010, 2009, Časová línia, Hont, Krajina, Neživé, Slovenská krajina, Stavby, Veže

Vartovka – strážna veža nad Krupinou

Hits: 6940

Var­tov­ka sa nachá­dza nad mes­tom Kru­pi­na. Na roz­hra­ní Štiav­nic­kých vrchov a Kru­pin­skej pla­ni­ny vo výš­ke 393 m n.m (slo​ven​skeh​ra​dy​.sk), na kop­ci Tanis­tra­vár /​Sta­ži­var (Ras­ti­slav Sabu­cha). Táto stráž­na veža bola posta­ve­ná v rokoch 15641571. Kedy­si okrem stráž­nej veže stá­la na kop­ci aj pev­nosť, nazý­va­ná Diev­čen­ský hrad, resp. Panen­ský hrad. Slú­ži­la naj­mä pro­ti Tur­kom (turis​tik​.sk). Neskôr Var­tov­ka infor­mo­va­la o pohy­be povs­ta­lec­kých a cisár­skych voj­sk. podob­ne ako napr. var­tov­ky pri hra­de Čab­raď, na Sit­ne, pri Ban­skej Štiav­ni­ci, Zvo­le­ne, Ban­skej Bys­tri­ci, Ľubie­to­vej. Je vyso­ká 13 met­rov (vir​tu​al​tra​vel​.sk).


Var­tov­ka is situ­ated abo­ve the town of Kru­pi­na, at the junc­tu­re of the Štiav­nic­ké Vrchy (Štiav­ni­ca Hills) and the Kru­pin­ská Pla­ni­na, at an ele­va­ti­on of 393 meters abo­ve sea level (slo​ven​skeh​ra​dy​.sk), on the hill Tanistravár/​Staživar (Ras­ti­slav Sabu­cha). This watch­to­wer was erec­ted bet­we­en 1564 and 1571. In the past, along­si­de the watch­to­wer, the­re also sto­od a for­tress on the hill kno­wn as Diev­čen­ský hrad or Panen­ský hrad. It pri­ma­ri­ly ser­ved as a defen­se against the Turks (turis​tik​.sk). Later on, Var­tov­ka ser­ved as a means of com­mu­ni­ca­ti­on regar­ding the move­ments of rebel and impe­rial armies, simi­lar to other watch­to­wers at Čab­raď Cast­le, Sit­no, Ban­ská Štiav­ni­ca, Zvo­len, Ban­ská Bys­tri­ca, and Ľubie­to­vá. The tower stands at a height of 13 meters (vir​tu​al​tra​vel​.sk).


Odka­zy

2011, 2011-2015, Bratislavské, Časová línia, Oslavné, Reportáže, Slovenské

Korunovačné slávnosti v Bratislave

Hits: 2654

Bra­ti­sla­va bola koru­no­vač­ným mes­tom uhor­ských krá­ľov. Na túto tra­dí­ciu sa nad­via­za­lo od roku 2003 a kaž­do­roč­ne sa tu kona­jú Koru­no­vač­né sláv­nos­ti. Zvy­čaj­ne v prvý sep­tem­bro­vý víkend, avšak v roku 2011 bolo 25. júna 270. výro­čie koru­no­vá­cie Márie Teré­zie, pre­to sa kona­lo podu­ja­tie v inom ter­mí­ne. V roku 2003 koru­no­va­li Maxi­mi­liá­na II., kto­ré­ho stvár­ňo­val Matej Landl, v roku 2004 Máriu Špa­niel­sku (Anna Šiš­ko­vá), v roku 2005 Rudol­fa II., (Vla­di­mír Haj­du), v roku 2006 Mate­ja II. (Mar­tin Niko­dým), v roku 2007 Annu Tirol­skú (Zuza­na Fia­lo­vá), v roku 2008 Fer­di­nan­da II. (Maroš Kra­már), v roku 2009 Máriu Annu Špa­niel­sku (Iva­na Surov­co­vá), v roku 2010 Fer­di­nan­da IV. Habs­bur­ské­ho (Emil Zva­rík) (Wiki­pe­dia).


Bra­ti­sla­va was the coro­na­ti­on city of Hun­ga­rian kings. This tra­di­ti­on has been revi­ved sin­ce 2003, and Coro­na­ti­on Fes­ti­vi­ties are held here annu­al­ly. Typi­cal­ly, they take pla­ce on the first wee­kend of Sep­tem­ber, but in 2011, com­me­mo­ra­ting the 270th anni­ver­sa­ry of Maria The­re­sa­’s coro­na­ti­on on June 25, the event occur­red on a dif­fe­rent date. In 2003, Maxi­mi­lian II was cro­wned, por­tra­y­ed by Matej Landl. In 2004, Maria of Spain (Anna Šiš­ko­vá), in 2005, Rudolf II (Vla­di­mír Haj­du), in 2006, Matt­hias II (Mar­tin Niko­dým), in 2007, Anna of Tyrol (Zuza­na Fia­lo­vá), in 2008, Fer­di­nand II (Maroš Kra­már), in 2009, Maria Anna of Spain (Iva­na Surov­co­vá), and in 2010, Fer­di­nand IV Habs­burg (Emil Zva­rík) were cro­wned (Wiki­pe­dia).


Bra­ti­sla­va war die Krönungss­tadt der unga­ris­chen Köni­ge. Die­se Tra­di­ti­on wur­de seit 2003 wie­der auf­geg­rif­fen, und jähr­lich fin­den hier die Krönungs­fest­lich­ke­i­ten statt. Nor­ma­ler­we­i­se wer­den sie am ers­ten Sep­tem­ber­wo­che­nen­de abge­hal­ten, aber im Jahr 2011, anläss­lich des 270. Jah­res­ta­ges der Krönung von Maria The­re­sia am 25. Juni, fand die Verans­tal­tung zu einem ande­ren Ter­min statt. Im Jahr 2003 wur­de Maxi­mi­lian II. gek­rönt, dar­ges­tellt von Matej Landl. In den fol­gen­den Jah­ren wur­den Maria von Spa­nien (Anna Šiš­ko­vá), Rudolf II. (Vla­di­mír Haj­du), Matt­hias II. (Mar­tin Niko­dým), Anna von Tirol (Zuza­na Fia­lo­vá), Fer­di­nand II. (Maroš Kra­már), Maria Anna von Spa­nien (Iva­na Surov­co­vá) und Fer­di­nand IV. Habs­burg (Emil Zva­rík) gek­rönt (Wiki­pe­dia).


Pozso­ny volt a magy­ar kirá­ly­ok koro­ná­zá­si váro­sa. Ezt a hagy­o­má­nyt 2003 óta ele­ve­ní­tet­ték fel, és éven­te meg­ren­de­zik a Koro­ná­zá­si Ünnep­sé­ge­ket. Álta­lá­ban szep­tem­ber első hét­vé­gé­jén tart­ják, de 2011-​ben Mária Teré­zia koro­ná­zá­sá­nak 270. évfor­du­ló­já­ra emlé­kez­ve június 25-​én más időpont­ban került meg­ren­de­zés­re az ese­mé­ny. 2003-​ban Maxi­mi­lián II. lett koro­náz­va, akit Matej Landl ala­kí­tott. 2004-​ben Spa­ny­ol Mária (Anna Šiš­ko­vá), 2005-​ben II. Rudolf (Vla­di­mír Haj­du), 2006-​ban II. Máty­ás (Mar­tin Niko­dým), 2007-​ben Tiro­li Anna (Zuza­na Fia­lo­vá), 2008-​ban II. Fer­di­nánd (Maroš Kra­már), 2009-​ben Spa­ny­ol Mária Anna (Iva­na Surov­co­vá), 2010-​ben pedig IV. Fer­di­nánd Habs­burg (Emil Zva­rík) került koro­ná­zás­ra (Wiki­pe­dia).


Odka­zy

2011, 2011-2015, 2012, Bratislavské, Časová línia, Ľudia, Reportáže, Slovenské, Šport, Športové

ČSOB Marathon – inline korčuliari

Hits: 1918

V roku 2011 sa ČSOB Marat­hon konal 25.- 27.3.2011. Súčas­ťou prog­ra­mu bol aj beh kor­ču­lia­rov. Nie­sol názov Erdin­ger Inli­ne Race. Po prvý krát som videl podob­né pre­te­ky, bolo to cel­kom zau­jí­ma­vé pre mňa. Inlaj­nis­ti štar­to­va­li pred bež­ca­mi snáď pol­ho­di­nu. Naj­lep­ší bež­ci dobie­ha­li kor­ču­lia­rov na tra­ti, čo samoz­rej­me nevadí.


In 2011, the ČSOB Marat­hon took pla­ce from March 25 to March 27, 2011. As part of the prog­ram, the­re was also a race for inli­ne ska­ters cal­led the Erdin­ger Inli­ne Race. It was the first time I had seen such a race, and it was quite intri­gu­ing for me. The inli­ne ska­ters star­ted about half an hour befo­re the run­ners. The top run­ners caught up with the inli­ne ska­ters on the cour­se, which, of cour­se, was not a problem.


Odka­zy

2011-2015, 2012, Bratislavské, Časová línia, Reportáže, Slovenské, Technické, Zábavné

Silvester v Bratislave

Hits: 1621

Kaž­dý rok sa mes­to Bra­ti­sla­va pri­pra­vu­je na posled­ný deň v roku – Sil­ves­ter. V posled­nom obdo­bí je vyvr­cho­le­ním osláv ohňos­troj nad Duna­jom. Ulič­ky v cen­tre sú večer na Sil­ves­tra plné ľudí. Oby­va­te­lia zvyk­nú variť kapustnicu.


Each year, the city of Bra­ti­sla­va pre­pa­res for the last day of the year – New Yea­r’s Eve, also kno­wn as Sil­ves­ter. In recent times, the cul­mi­na­ti­on of the celeb­ra­ti­ons is the fire­works disp­lay over the Danu­be. The stre­ets in the city cen­ter are fil­led with peop­le on New Yea­r’s Eve. It is a tra­di­ti­on for resi­dents to cook sau­erk­raut soup for the occasion.


Sil­ves­ter v Lama­či 2012

2006-2010, 2008, 2011-2015, 2013, Časová línia, Neživé, Produkty, Reklama

Reklama

Hits: 2637

Rekla­ma je v súčas­nos­ti kaž­do­den­nou súčas­ťou náš­ho živo­ta. Kaž­dý deň sme vysta­ve­ní desiat­kam reklám, kto­ré sú vša­de oko­lo nás – v časo­pi­soch, na bil­bo­ar­doch, tele­ví­zii, sociál­nych médiách a na inter­ne­te. V tej­to dobe vizu­ál­ne­ho doj­mu zohrá­va­jú reklam­né foto­gra­fie kľú­čo­vú rolu v pri­tia­hnu­tí pozor­nos­ti, vyvo­lá­va­ní emó­cií a moti­vo­va­ní spot­re­bi­te­ľov k akcii.

Reklam­né foto­gra­fie majú moc zobra­ziť pro­duk­ty, služ­by a zážit­ky tak, aby oslo­vo­va­li naše city a poci­ty. Kým tex­to­vý obsah môže infor­mo­vať, foto­gra­fie majú schop­nosť pre­ná­šať nála­du a vytvá­rať spo­je­nie so spot­re­bi­teľ­mi. Emo­tív­ne pod­ne­ty zvy­šu­jú zapa­mä­ta­teľ­nosť a zane­chá­va­jú hlb­ší dojem, čím zvy­šu­jú prav­de­po­dob­nosť, že si spot­re­bi­teľ pro­dukt ale­bo služ­bu zapa­mä­tá. Reklam­ná foto­gra­fia je čas­to kľú­čom k zís­ka­niu pozornosti.

Umel­ci a foto­gra­fi v reklam­nom prie­mys­le sa venu­jú vytvá­ra­niu obra­zov, kto­ré sú ori­gi­nál­ne, ino­va­tív­ne a neza­bud­nu­teľ­né. Hľa­da­jú ces­tu ako zachy­tiť kľú­čo­vé momen­ty, kto­ré oslo­vu­jú cie­ľo­vú sku­pi­nu. Foto­gra­fie musia oslo­vo­vať a hovo­riť jazy­kom svoj­ho pub­li­ka. Skve­lí reklam­ní foto­gra­fi a mar­ke­té­ri pra­cu­jú spo­loč­ne na iden­ti­fi­ká­cii štý­lu, farieb a tém, kto­ré rezo­nu­jú s ich kon­krét­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou. S roz­vo­jom tech­no­ló­gií sa reklam­né foto­gra­fie stá­va­jú čoraz pôso­bi­vej­ší­mi a inte­rak­tív­nej­ší­mi. Pou­ži­tie 3D gra­fi­ky, roz­ší­re­nej rea­li­ty a iných ino­vá­cií otvá­ra nové mož­nos­ti pre tvor­cov reklám. Tie­to tech­no­lo­gic­ké prv­ky môžu pre­niesť spot­re­bi­te­ľa do inej dimen­zie a umož­niť mu pre­žiť pro­dukt ale­bo služ­bu pred nákupom.

V súvis­los­ti s ras­tú­cim význa­mom onli­ne naku­po­va­nia sa reklam­né foto­gra­fie stá­va­jú kľú­čo­vým prv­kom pri pre­svied­ča­ní spot­re­bi­te­ľa, aby si pro­dukt zakú­pil. Kva­lit­né foto­gra­fie pro­duk­tov, kto­ré pre­cíz­ne uka­zu­jú detai­ly a vlast­nos­ti, vytvá­ra­jú dôve­ru a zabez­pe­ču­jú kva­lit­ný nákup­ný záži­tok. Reklam­né foto­gra­fie sú takou viac než len obra­zo­vým obsa­hom. Sú to ume­lec­ké die­la, kto­ré ovplyv­ňu­jú našu vní­ma­nú hod­no­tu pro­duk­tov a zna­čiek. V súčas­nom rých­lo sa menia­com sve­te zohrá­va­jú reklam­né foto­gra­fie kľú­čo­vú úlo­hu v komu­ni­ká­cii a vytvá­ra­ní doj­mov. Ich vplyv na našu kul­tú­ru a nákup­né sprá­va­nie je neod­de­li­teľ­ný a pred­sta­vu­je fas­ci­nu­jú­cu kapi­to­lu v deji­nách reklamy.


Adver­ti­sing has beco­me an integ­ral part of our dai­ly lives. Eve­ry day, we are expo­sed to dozens of adver­ti­se­ments that sur­round us eve­ry­whe­re — in maga­zi­nes, on bill­bo­ards, on tele­vi­si­on, social media, and the inter­net. In this age of visu­al impact, adver­ti­sing pho­tog­raphs play a cru­cial role in att­rac­ting atten­ti­on, evo­king emo­ti­ons, and moti­va­ting con­su­mers to take action.

Adver­ti­sing pho­tog­raphs have the power to sho­wca­se pro­ducts, ser­vi­ces, and expe­rien­ces in a way that reso­na­tes with our emo­ti­ons and fee­lings. Whi­le tex­tu­al con­tent may inform, pho­tog­raphs have the abi­li­ty to con­vey mood and estab­lish a con­nec­ti­on with con­su­mers. Emo­ti­onal trig­gers enhan­ce memo­ra­bi­li­ty and lea­ve a dee­per impres­si­on, inc­re­a­sing the like­li­ho­od that con­su­mers will remem­ber a pro­duct or ser­vi­ce. Adver­ti­sing pho­tog­rap­hy is often the key to cap­tu­ring attention.

Artists and pho­tog­rap­hers in the adver­ti­sing indus­try focus on cre­a­ting ima­ges that are ori­gi­nal, inno­va­ti­ve, and unfor­get­tab­le. They seek ways to cap­tu­re key moments that reso­na­te with the­ir tar­get audien­ce. Pho­tog­raphs must spe­ak the lan­gu­age of the­ir audien­ce. Gre­at adver­ti­sing pho­tog­rap­hers and mar­ke­ters col­la­bo­ra­te to iden­ti­fy sty­les, colors, and the­mes that reso­na­te with the­ir spe­ci­fic tar­get group.

With the deve­lop­ment of tech­no­lo­gy, adver­ti­sing pho­tog­raphs are beco­ming inc­re­a­sin­gly impres­si­ve and inte­rac­ti­ve. The use of 3D grap­hics, aug­men­ted rea­li­ty, and other inno­va­ti­ons opens new possi­bi­li­ties for ad cre­a­tors. The­se tech­no­lo­gi­cal ele­ments can tran­s­port con­su­mers to anot­her dimen­si­on, allo­wing them to expe­rien­ce a pro­duct or ser­vi­ce befo­re making a purchase.

With the gro­wing sig­ni­fi­can­ce of onli­ne shop­ping, adver­ti­sing pho­tog­raphs have beco­me a cru­cial ele­ment in con­vin­cing con­su­mers to make a pur­cha­se. High-​quality pro­duct pho­tog­raphs that pre­ci­se­ly sho­wca­se details and fea­tu­res build trust and ensu­re a quali­ty shop­ping experience.

Adver­ti­sing pho­tog­raphs are more than just visu­al con­tent. They are artis­tic works that influ­en­ce the per­ce­i­ved value of pro­ducts and brands. In toda­y­’s rapid­ly chan­ging world, adver­ti­sing pho­tog­raphs play a key role in com­mu­ni­ca­ti­on and impres­si­on cre­a­ti­on. The­ir impact on our cul­tu­re and shop­ping beha­vi­or is inse­pa­rab­le and repre­sents a fas­ci­na­ting chap­ter in the his­to­ry of advertising.