Hits: 2705

Bra­ti­sla­va bola koru­no­vač­ným mes­tom uhor­ských krá­ľov. Na túto tra­dí­ciu sa nad­via­za­lo od roku 2003 a kaž­do­roč­ne sa tu kona­jú Koru­no­vač­né sláv­nos­ti. Zvy­čaj­ne v prvý sep­tem­bro­vý víkend, avšak v roku 2011 bolo 25. júna 270. výro­čie koru­no­vá­cie Márie Teré­zie, pre­to sa kona­lo podu­ja­tie v inom ter­mí­ne. V roku 2003 koru­no­va­li Maxi­mi­liá­na II., kto­ré­ho stvár­ňo­val Matej Landl, v roku 2004 Máriu Špa­niel­sku (Anna Šiš­ko­vá), v roku 2005 Rudol­fa II., (Vla­di­mír Haj­du), v roku 2006 Mate­ja II. (Mar­tin Niko­dým), v roku 2007 Annu Tirol­skú (Zuza­na Fia­lo­vá), v roku 2008 Fer­di­nan­da II. (Maroš Kra­már), v roku 2009 Máriu Annu Špa­niel­sku (Iva­na Surov­co­vá), v roku 2010 Fer­di­nan­da IV. Habs­bur­ské­ho (Emil Zva­rík) (Wiki­pe­dia).


Bra­ti­sla­va was the coro­na­ti­on city of Hun­ga­rian kings. This tra­di­ti­on has been revi­ved sin­ce 2003, and Coro­na­ti­on Fes­ti­vi­ties are held here annu­al­ly. Typi­cal­ly, they take pla­ce on the first wee­kend of Sep­tem­ber, but in 2011, com­me­mo­ra­ting the 270th anni­ver­sa­ry of Maria The­re­sa­’s coro­na­ti­on on June 25, the event occur­red on a dif­fe­rent date. In 2003, Maxi­mi­lian II was cro­wned, por­tra­y­ed by Matej Landl. In 2004, Maria of Spain (Anna Šiš­ko­vá), in 2005, Rudolf II (Vla­di­mír Haj­du), in 2006, Matt­hias II (Mar­tin Niko­dým), in 2007, Anna of Tyrol (Zuza­na Fia­lo­vá), in 2008, Fer­di­nand II (Maroš Kra­már), in 2009, Maria Anna of Spain (Iva­na Surov­co­vá), and in 2010, Fer­di­nand IV Habs­burg (Emil Zva­rík) were cro­wned (Wiki­pe­dia).


Bra­ti­sla­va war die Krönungss­tadt der unga­ris­chen Köni­ge. Die­se Tra­di­ti­on wur­de seit 2003 wie­der auf­geg­rif­fen, und jähr­lich fin­den hier die Krönungs­fest­lich­ke­i­ten statt. Nor­ma­ler­we­i­se wer­den sie am ers­ten Sep­tem­ber­wo­che­nen­de abge­hal­ten, aber im Jahr 2011, anläss­lich des 270. Jah­res­ta­ges der Krönung von Maria The­re­sia am 25. Juni, fand die Verans­tal­tung zu einem ande­ren Ter­min statt. Im Jahr 2003 wur­de Maxi­mi­lian II. gek­rönt, dar­ges­tellt von Matej Landl. In den fol­gen­den Jah­ren wur­den Maria von Spa­nien (Anna Šiš­ko­vá), Rudolf II. (Vla­di­mír Haj­du), Matt­hias II. (Mar­tin Niko­dým), Anna von Tirol (Zuza­na Fia­lo­vá), Fer­di­nand II. (Maroš Kra­már), Maria Anna von Spa­nien (Iva­na Surov­co­vá) und Fer­di­nand IV. Habs­burg (Emil Zva­rík) gek­rönt (Wiki­pe­dia).


Pozso­ny volt a magy­ar kirá­ly­ok koro­ná­zá­si váro­sa. Ezt a hagy­o­má­nyt 2003 óta ele­ve­ní­tet­ték fel, és éven­te meg­ren­de­zik a Koro­ná­zá­si Ünnep­sé­ge­ket. Álta­lá­ban szep­tem­ber első hét­vé­gé­jén tart­ják, de 2011-​ben Mária Teré­zia koro­ná­zá­sá­nak 270. évfor­du­ló­já­ra emlé­kez­ve június 25-​én más időpont­ban került meg­ren­de­zés­re az ese­mé­ny. 2003-​ban Maxi­mi­lián II. lett koro­náz­va, akit Matej Landl ala­kí­tott. 2004-​ben Spa­ny­ol Mária (Anna Šiš­ko­vá), 2005-​ben II. Rudolf (Vla­di­mír Haj­du), 2006-​ban II. Máty­ás (Mar­tin Niko­dým), 2007-​ben Tiro­li Anna (Zuza­na Fia­lo­vá), 2008-​ban II. Fer­di­nánd (Maroš Kra­már), 2009-​ben Spa­ny­ol Mária Anna (Iva­na Surov­co­vá), 2010-​ben pedig IV. Fer­di­nánd Habs­burg (Emil Zva­rík) került koro­ná­zás­ra (Wiki­pe­dia).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post