Hits: 2396

Bra­ti­sla­va bola koru­no­vač­ným mes­tom uhor­ských krá­ľov. Na túto tra­dí­ciu sa nad­via­za­lo od roku 2003 a kaž­do­roč­ne sa tu kona­jú Koru­no­vač­né sláv­nos­ti. Zvy­čaj­ne v prvý sep­tem­bro­vý víkend, avšak v roku 2011 bolo 25. júna 270. výro­čie koru­no­vá­cie Márie Teré­zie, pre­to sa kona­lo podu­ja­tie v inom ter­mí­ne. V roku 2003 koru­no­va­li Maxi­mi­liá­na II., kto­ré­ho stvár­ňo­val Matej Landl, v roku 2004 Máriu Špa­niel­sku (Anna Šiš­ko­vá), v roku 2005 Rudol­fa II., (Vla­di­mír Haj­du), v roku 2006 Mate­ja II. (Mar­tin Niko­dým), v roku 2007 Annu Tirol­skú (Zuza­na Fia­lo­vá), v roku 2008 Fer­di­nan­da II. (Maroš Kra­már), v roku 2009 Máriu Annu Špa­niel­sku (Iva­na Surov­co­vá), v roku 2010 Fer­di­nan­da IV. Habs­bur­ské­ho (Emil Zva­rík) (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post