2006-2010, 2007, Časová línia, České, Česko, Krajina, Mestá, Mestá, Typ krajiny, Východné Čechy, Zahraničie

Hradec Králové – salón Republiky

Hits: 4628

(nemec­ky ) Kle­ží na súto­ku a Orli­ce. Žije tu asi 100 000 oby­va­te­ľov. V roku 995 sa sta­lo síd­lom knie­ža­ťa za Pře­mys­lov­cov (wiki​pe​dia​.cz). V 2. polo­vi­ci 13. sto­ro­čia kolo­ni­zo­va­li  (Wirth, Tichý). V 13. sto­ro­čí sa stal slo­bod­ným krá­ľov­ským mes­tom. V roku 1567 tu bolo 780 . V roku 1864 vznik­la sve­to­zná­ma tová­reň na pia­na . V 80-​tych rokoch 19. sto­ro­čia bolo posta­ve­né Klic­pe­ro­ve  (wiki​pe​dia​.cz).

Hra­dec Krá­lo­vé sa nachá­dza na seve­ro­vý­cho­de Čes­ka, pri­bliž­ne 100 kilo­met­rov východ­ne od Pra­hy. Je význam­ným mest­ským cen­trom. Veľ­mi výraz­nou črtou je . Mes­to je domo­vom via­ce­rých gotic­kých a baro­ko­vých sta­vieb, napr. a aj his­to­ric­kej . Námes­tie pôso­bí ako mes­ta. Hra­dec Krá­lo­vé je aj kul­túr­nym cen­trom, koná sa tu . Nachá­dza­jú sa tu krás­ne a zá, napr. park , park .


Hra­dec Krá­lo­vé (Ger­man: Königg­rätz) is situ­ated at the con­flu­en­ce of the Elbe and Orli­ce rivers. App­ro­xi­ma­te­ly 100,000 peop­le resi­de here. In 995, it beca­me the resi­den­ce of a prin­ce during the rule of the Pře­mys­lid dynas­ty (.cz). In the second half of the 13th cen­tu­ry, the was colo­ni­zed by Ger­mans (Wirth, Tichý). In the 13th cen­tu­ry, it gai­ned sta­tus as a free roy­al city. In 1567, the­re were 780 hou­ses in the city. The world-​famous pia­no fac­to­ry Anto­nín Pet­rof was estab­lis­hed in 1864. In the 1880s, the Klic­pe­ra The­at­re was built (wiki​pe​dia​.cz).

Hra­dec Krá­lo­vé is loca­ted in the nort­he­ast of the Repub­lic, app­ro­xi­ma­te­ly 100 kilo­me­ters east of . It is a sig­ni­fi­cant urban cen­ter with a dis­tinc­ti­ve fea­tu­re being its archi­tec­tu­re. The city is home to seve­ral Got­hic and Baro­que buil­dings, such as the Cat­hed­ral of the Holy Spi­rit and the his­to­ri­cal town hall. Vel­ké náměs­tí Squ­are acts as the heart of the city. Hra­dec Krá­lo­vé is also a cul­tu­ral hub, hos­ting events like the Sum­mer Film Scho­ol and the Inter­na­ti­onal Fes­ti­val of Pup­pet The­at­re. Beau­ti­ful parks and gar­dens, such as Zahra­da na Valech Park and Let­ní láz­ně Park, can be found here.


Hra­dec Krá­lo­vé (deutsch Königg­rätz) liegt an der Mün­dung der Elbe und Orli­ce. Etwa 100.000 Men­schen leben hier. Im Jahr 995 wur­de es unter der Herrs­chaft der Pře­mys­li­den zum Sitz des Fürs­ten (wiki​pe​dia​.cz). In der zwe­i­ten Hälf­te des 13. Jahr­hun­derts wur­de die Stadt von Deuts­chen kolo­ni­siert (Wirth, Tichý). Im 13. Jahr­hun­dert wur­de es zu einer fre­ien könig­li­chen Stadt. Im Jahr 1567 gab es hier 780 Häu­ser. Im Jahr 1864 wur­de das welt­be­rühm­te Kla­vier­werk Anto­nín Pet­rof geg­rün­det. In den 1880er Jah­ren wur­de das Klicper-​Theater erbaut (wiki​pe​dia​.cz).

Hra­dec Krá­lo­vé befin­det sich im Nor­dos­ten Tsche­chiens, etwa 100 Kilo­me­ter öst­lich von . Es ist ein bede­uten­des Stadt­zen­trum. Eine sehr mar­kan­te Eigen­schaft ist die Archi­tek­tur. Die Stadt beher­bergt meh­re­re gotis­che und baroc­ke Gebä­u­de, wie die Kat­hed­ra­le des Hei­li­gen Geis­tes und das his­to­ris­che . Der Vel­ké náměstí-​Platz fun­giert als Herzs­tück der Stadt. Hra­dec Krá­lo­vé ist auch ein kul­tu­rel­les Zen­trum, in dem Verans­tal­tun­gen wie die Som­mer­film­hochs­chu­le und das Inter­na­ti­ona­le Fes­ti­val des Pup­pent­he­a­ters statt­fin­den. Es gibt schöne Parks und Gär­ten wie den Zahra­da na Valech Park und den Let­ní láz­ně Park.


2006-2010, 2008, 2009, 2011-2015, 2012, Časová línia, Ľudia, TOP, Umenie

Tanec

Hits: 3907

je jed­no z naj­star­ších ume­ní, cez neho vyjad­ru­je svo­je . Je jeho kul­tú­rou. Kedy­si to boli kme­ňo­vé , tanec pre­ni­kol do rôz­nych aspek­tov náš­ho živo­ta, pri­ná­ša . Ritu­ály slú­ži­li aj ako spo­lo­čen­ský komu­ni­kač­ný nástroj a to sa dodnes nezme­ni­lo. Rôz­ne vytvo­ri­li svo­je vlast­né . Tan­com vyjad­ru­je­me radosť, , , , . Tanec je ume­lec­ký výraz, komu­ni­kač­ný nástroj, kto­rý pre­ko­ná­va . pri tan­ci vyda­jú neraz za tisíc slov. Tanec má jedi­neč­nú schop­nosť spá­jať ľudí. Doslo­va je schop­ný vytvá­rať .

Vďa­ka Špa­niel­sku pozná­me , Indii , USA hip-​hop. Po cel­kom sve­te je uzná­va­ný . Tanec je aj skve­lou fyzic­kou akti­vi­tou, pro­fe­si­oná­li ho vyko­ná­va­jú ako . Tanec roz­ví­ja sva­lo­vú hmo­tu, a pris­pie­va ku lep­šie­mu zdra­vot­né­mu stavu.


Dan­ce, as one of the oldest forms of art, is a means through which humans express the­ir emo­ti­ons. It is ingrai­ned in cul­tu­re. Once tri­bal ritu­als, dan­ce has per­me­a­ted vari­ous aspects of our lives, brin­ging joy. Ritu­als ser­ved as social com­mu­ni­ca­ti­on tools, a pur­po­se that remains unchan­ged today. Dif­fe­rent cul­tu­res have cre­a­ted the­ir own dan­ce forms. Through dan­ce, we express joy, hap­pi­ness, sor­row, ent­hu­siasm, deter­mi­na­ti­on. Dan­ce is an artis­tic expres­si­on, a com­mu­ni­ca­ti­on tool that trans­cends lin­gu­is­tic bar­riers. The move­ments in dan­ce often con­vey than a thou­sand words. Dan­ce has a uni­que abi­li­ty to bring peop­le toget­her. It lite­ral­ly has the power to cre­a­te communities.

Thanks to Spain, we know fla­men­co; intro­du­ced Bha­ra­ta­na­ty­am, and the USA gave us hip-​hop. Bal­let is recog­ni­zed worl­dwi­de. Dan­ce is also a fan­tas­tic phy­si­cal acti­vi­ty; pro­fes­si­onals con­si­der it a sport. Dan­ce deve­lops musc­le strength, endu­ran­ce, and con­tri­bu­tes to ove­rall health.


2006-2010, 2007, Časová línia, Ľudia, Portrét

Mužský portrét

Hits: 7951

Muž­ský por­trét je aj vo foto­gra­fii zau­jí­ma­vým náme­tom. Je zachy­tiť výraz, indi­vi­du­ali­tu muža. Jedi­neč­né , silu­e­tu, ba dokon­ca cha­rak­ter. Muž­ský por­trét doká­že odha­liť hlbo­ké . Pohľad môže byť plný , , ale aj váž­nos­ti. Silu­e­ta odrá­ža postoj, silu, . Por­trét môže byť aj vizu­ál­nou inter­pre­tá­ci­ou život­né­ho prí­be­hu. Prí­pad­né môžu roz­prá­vať o skú­se­nos­tiach, minu­los­ti, odrá­žať , osob­nosť.


Man por­trait is an intri­gu­ing sub­ject in pho­tog­rap­hy as well. It is an art to cap­tu­re the expres­si­on, indi­vi­du­ali­ty of a man. Uni­que fea­tu­res, sil­hou­et­te, and even cha­rac­ter. A  por­trait can reve­al deep emo­ti­ons. The gaze can be full of pas­si­on, joy, but also seri­ous­ness. The sil­hou­et­te ref­lects postu­re, strength, con­fi­den­ce, and deter­mi­na­ti­on. The por­trait can also ser­ve as a visu­al inter­pre­ta­ti­on of a life sto­ry. Any wrin­kles may tell tales of expe­rien­ces, his­to­ry, ref­lect hob­bies, personality.


2006-2010, 2010, Časová línia, Chorvátske, Chorvátsko, Európske, Krajina, Mestá, Mestá, Typ krajiny, Zahraničie

Jelsa – obľúbené miesto mnohých v minulosti aj dnes

Hits: 4254

je men­šie . Leží medzi dvo­ma naj­vyš­ší­mi ostrov­ný­mi vrchol­mi – na zápa­de Sv. Niko­la a na výcho­de Hum. Na juhu sa týči Vrh, . Jel­sa bola nav­šte­vo­va­ná čas­to už v stre­do­ve­ku mno­hý­mi dob­ro­druh­mi, prí­ro­do­ved­ca­mi, etno­lóg­mi a arche­ológ­mi (hva​rin​fo​.com). Jel­sa vznik­la v 13. sto­ro­čí (islandh​var​.com). Jel­sa je pokoj­né prí­stav­né mes­to, his­to­ric­ké­ho cha­rak­te­ru. Leží na sever­nom pobre­ží ostro­va . Cen­trum si zacho­va­lo his­to­ric­ký cha­rak­ter s úzky­mi ulič­ka­mi. je v rene­sanč­nom slo­hu. Nachá­dza­jú sa tu aj veľ­mi pek­né .


Jel­sa is a smal­ler town situ­ated bet­we­en two of the hig­hest peaks – St. Niko­la to the west and Hum to the east. To the south, it is bor­de­red by Vrh, Samo­to­rac, and Gozd. Jel­sa has been fre­qu­en­ted sin­ce medie­val times by many adven­tu­rers, natu­ra­lists, eth­no­lo­gists, and archa­e­olo­gists (hva​rin​fo​.com). The town of Jel­sa was estab­lis­hed in the 13th cen­tu­ry (islandh​var​.com). Jel­sa is a pea­ce­ful har­bor town with a his­to­ri­cal cha­rac­ter situ­ated on the nort­hern coast of the island of Hvar. The cen­ter has pre­ser­ved it.s his­to­ri­cal charm with nar­row stre­ets. The Church of St. John is in the Renais­san­ce sty­le. The­re are also very beau­ti­ful bea­ches in the area.


Jel­sa je man­je mjes­to. Smješ­te­no je izme­đu dva naj­vi­ša otoč­na vrha – na zapa­du Sv. Niko­la i na isto­ku Hum. Na jugu se uzdi­žu Vrh, Samo­to­rac i Gozd. Jel­su su čes­to posje­ći­va­li još u sredn­jem vije­ku mno­gi istra­ži­va­či, pri­ro­dos­lov­ci, etno­lo­zi i arhe­olo­zi (hva​rin​fo​.com). Jel­sa je nasta­la u 13. stol­je­ću (islandh​var​.com). Jel­sa je mir­no lukaš­ko mjes­to s povi­jes­nim karak­te­rom. Smješ­te­no je na sje­ver­noj oba­li oto­ka Hva­ra. Nje­zi­no sre­diš­te zadr­ža­lo je povi­jes­ni šarm s uskim uli­ca­ma. Crkva sv. Iva­na je u rene­sans­nom sti­lu. U oko­li­ci se nala­ze i vrlo lije­pe plaže.