Hits: 2598

Vrbos­ka je úžas­ná loka­li­ta. Ja som mal to šťas­tie foto­gra­fo­vať okrem kra­ji­ny aj diev­ča­tá. Vrbos­ka posky­tu­je nád­her­nú vodu, ska­ly, krás­ne pobre­žie. Z Vrbos­ky je vid­no iný chor­vát­sky ostrov Brač. Vrbos­ka vznik­la v 15. sto­ro­čí. Je spá­ja­ná s pome­no­va­ním “Malé Benát­ky” (jel​sa​.hr).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post