73  /​100
Hits: 3655

Zava­la sa nachá­dza na Hva­re. Je to troš­ku zabú­da­ná des­ti­ná­cia. Väč­ši­na náv­štev­ní­kov ostro­va Hvar mie­ri do Jel­sy, prí­pad­ne do Ivan Dolac. Ja som počas svoj­ho poby­tu nado­bu­dol dojem, že Zava­la je skôr obec, kde žijú stá­li oby­va­te­lia. Kaž­do­pád­ne Zava­la a jej oko­lie je krás­ne. Ja som šiel ces­tou do Pit­ve a videl som veľ­mi pek­ne aj ostrov Ščed­ro. Zava­la je zná­ma bie­lym vínom bog­dan­ju­ša (dal​ma​ci​ja​.net).

Zava­la je obklo­pe­ná vini­ca­mi a oli­vov­ník­mi. Neďa­le­ko sa nachá­dza­jú pamiat­ky: sta­ro­by­lé kos­to­ly a kamen­né domy, na kto­rých vid­no vplyv rôz­nych kultúr. 


Zava­la is loca­ted on Hvar. It is a some­what over­lo­oked des­ti­na­ti­on. Most visi­tors to the island of Hvar head to Jel­sa or Ivan Dolac. During my stay, I got the impres­si­on that Zava­la is more of a vil­la­ge whe­re per­ma­nent resi­dents live. Nevert­he­less, Zava­la and its sur­roun­dings are beau­ti­ful. I took the road to Pit­ve and saw the pic­tu­re­sque island of Ščed­ro. Zava­la is kno­wn for the whi­te wine Bog­da­nu­ša (dal​ma​ci​ja​.net).

Zava­la is sur­roun­ded by vine­y­ards and oli­ve tre­es. Near­by, the­re are his­to­ri­cal land­marks such as ancient chur­ches and sto­ne hou­ses, sho­wca­sing the influ­en­ce of vari­ous cultures.


Zava­la se nala­zi na Hva­ru. To je malo zane­ma­re­no odre­diš­te. Veći­na posje­ti­tel­ja oto­ka Hva­ra ide pre­ma Jel­si ili Ivan Dola­cu. Tije­kom svog borav­ka ste­kao sam dojam da je Zava­la više selo u kojem žive stal­ni sta­nov­ni­ci. Ipak, Zava­la i nje­zi­na oko­li­ca su pre­kras­ni. Kre­nuo sam pre­ma Pit­vi i vidio vrlo lijep otok Šćed­ro. Zava­la je pozna­ta po bije­lom vinu Bog­da­nu­ša (dal​ma​ci​ja​.net).

Zava­la je okru­že­na vinog­ra­di­ma i mas­li­ni­ci­ma. Neda­le­ko se nala­ze povi­jes­ne zna­me­ni­tos­ti poput sta­rih crka­va i kam­na­tih kuća koje pri­ka­zu­ju utje­caj raz­li­či­tih kultura.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post