Hits: 3362

Zava­la sa nachá­dza na Hva­re. Je to troš­ku zabú­da­ná des­ti­ná­cia. Väč­ši­na náv­štev­ní­kov ostro­va Hvar mie­ri do Jel­sy, prí­pad­ne do Ivan Dolac. Ja som počas svoj­ho poby­tu nado­bu­dol dojem, že Zava­la je skôr obec, kde žijú stá­li oby­va­te­lia. Kaž­do­pád­ne Zava­la a jej oko­lie je krás­ne. Ja som šiel ces­tou do Pit­ve a videl som veľ­mi pek­ne aj ostrov Ščed­ro. Zava­la je zná­ma bie­lym vínom bog­dan­ju­ša (dal​ma​ci​ja​.net).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post