2011-2015, 2013, 2014, Časová línia, Krajina, Obce, Rakúske, Rakúsko, Zahraničie, Zahraničné

Berg a Königswarte

Hits: 2472

Obec Berg je obec Dol­né­ho Rakús­ka v okre­se Bruck an der Leit­ha v nad­mor­skej výš­ke 154 met­rov nad morom (Wiki­pe­dia) na úpä­tí vrchu König­swar­te (geme​in​de​berg​.at). Chor­vát­sky názov pre obec je Pier­ga. Na plo­che 9.47 km2 tu žije 757 oby­va­te­ľov. Neďa­le­ko sa nachá­dza Bra­ti­sla­va, resp. jej miest­na časť Petr­žal­ka. Do roku 1996 tvo­ri­la s obcou Wolfst­hal jed­nu obec Wolfsthal-​Berg. Je obľú­be­ným cie­ľom cyk­lis­tov (Wiki­pe­dia). Berg sa ozna­ču­je za agrár­nu a vinoh­rad­níc­ku obec (geme​in​de​berg​.at).

Prví usad­lí­ci, kto­rí polo­ži­li zákla­dy obce boli z Bavor­ska v roku 800. Obec leža­la aj v minu­los­ti na pohra­ni­čí, veľa­krát bola zni­če­ná, a zno­vu vybu­do­va­ná (geme​in​de​berg​.at). Prvá písom­ná zmien­ka o obci je z roku 862 pod pome­no­va­ním Pagus ad Per­go. Nachá­dza sa tu stĺp svä­tej Márie - moro­vý stĺp, kto­rý sto­jí na býva­lom okra­ji obce, na hra­ni­ci s Bur­gen­lan­dom, čo bola v minu­los­ti hra­ni­ca medzi Rakús­kom a Uhor­skom. Bol prav­de­po­dob­ne posta­ve­ný na pamiat­ku moro­vej epi­dé­mie z roku 1679 (Wiki­pe­dia).

nig­swar­te - je východ­nou čas­ťou Hunds­he­im­ských vrchov. Nachá­dza sa tu vyhliad­ko­vá veža (geme​in​de​berg​.at). Leží v nad­mor­skej výš­ke 344 met­rov nad morom. Má výš­ku 22.7 met­ra. Vyhliad­ko­vá plo­ši­na je vo výš­ke 19.2 met­ra. Hore vedie 120 scho­dov (Róbert Pin­tér), sto­jí tu od roku 2001 (city​li​fe​.sk). Od roku 1958 sa tu nachá­dza vojen­ský objekt. Za čias Habs­bur­gov­cov König­swar­te slú­ži­la ako pozo­ro­va­teľ­ňa. Medzi obca­mi Kitt­see, Berg, Bra­ti­sla­va tu nechá­va­li Habs­bur­gov­ci pocho­do­vať voj­sko a orga­ni­zo­va­li vojen­ské pre­hliad­ky. Napr. cisár Fran­ti­šek I., ale aj Napo­le­on (Róbert Pin­tér).


The vil­la­ge of Berg is a muni­ci­pa­li­ty in Lower Aus­tria in the Bruck an der Leit­ha dis­trict at an ele­va­ti­on of 154 meters abo­ve sea level (Wiki­pe­dia) at the foot of the König­swar­te moun­tain (geme​in​de​berg​.at). The Cro­atian name for the vil­la­ge is Pier­ga. With an area of 9.47 km², it is home to 757 inha­bi­tants. Near­by is Bra­ti­sla­va, spe­ci­fi­cal­ly its dis­trict Petr­žal­ka. Until 1996, it for­med a sin­gle muni­ci­pa­li­ty with the vil­la­ge of Wolfst­hal cal­led Wolfsthal-​Berg. It is a popu­lar des­ti­na­ti­on for cyc­lists (Wiki­pe­dia). Berg is kno­wn as an agri­cul­tu­ral and viti­cul­tu­ral com­mu­ni­ty (geme​in​de​berg​.at).

The first sett­lers who laid the foun­da­ti­ons of the vil­la­ge came from Bava­ria in 800. The vil­la­ge has a his­to­ry of being on the bor­der, often des­tro­y­ed, and rebu­ilt again (geme​in​de​berg​.at). The first writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge dates back to 862 under the name Pagus ad Per­go. The­re is a column of Saint Mary – a pla­gue column loca­ted on the for­mer edge of the vil­la­ge, on the bor­der with Bur­gen­land, which used to be the bor­der bet­we­en Aus­tria and Hun­ga­ry. It was pro­bab­ly built in memo­ry of the pla­gue epi­de­mic of 1679 (Wiki­pe­dia).

König­swar­te – is the eas­tern part of the Hunds­he­im Moun­tains. The­re is an obser­va­ti­on tower here (geme​in​de​berg​.at). It is loca­ted at an alti­tu­de of 344 meters abo­ve sea level. The tower has a height of 22.7 meters. The obser­va­ti­on plat­form is at a height of 19.2 meters. The­re are 120 stairs lea­ding to the top (Róbert Pin­tér), and it has been stan­ding here sin­ce 2001 (city​li​fe​.sk). Sin­ce 1958, a mili­ta­ry faci­li­ty has been loca­ted here. During the Habs­burg era, König­swar­te ser­ved as an obser­va­ti­on point. Habs­bur­gs used to para­de the­ir tro­ops and orga­ni­ze mili­ta­ry revie­ws bet­we­en the vil­la­ges of Kitt­see, Berg, and Bra­ti­sla­va. For exam­ple, Empe­ror Fran­cis I and even Napo­le­on (Róbert Pintér).


Die Geme­in­de Berg ist eine Geme­in­de in Nie­de­rös­ter­re­ich im Bez­irk Bruck an der Leit­ha auf einer Höhe von 154 Metern über dem Mee­ress­pie­gel (Wiki­pe­dia) am Fuße des Ber­ges König­swar­te (geme​in​de​berg​.at). Der kro­atis­che Name für die Geme­in­de lau­tet Pier­ga. Mit einer Flä­che von 9,47 km² leben hier 757 Ein­woh­ner. In der Nähe befin­det sich Bra­ti­sla­va, genau­er gesagt der Stadt­te­il Petr­žal­ka. Bis 1996 bil­de­te sie zusam­men mit der Geme­in­de Wolfst­hal eine Geme­in­de namens Wolfsthal-​Berg. Es ist ein belieb­tes Ziel für Rad­fah­rer (Wiki­pe­dia). Berg gilt als lan­dwirts­chaft­li­che und wein­bau­li­che Geme­in­de (geme​in​de​berg​.at).

Die ers­ten Sied­ler, die die Grund­la­gen des Dor­fes leg­ten, kamen im Jahr 800 aus Bay­ern. Das Dorf hat eine Ges­chich­te an der Gren­ze, oft zers­tört und wie­der auf­ge­baut wor­den zu sein (geme​in​de​berg​.at). Die ers­te sch­rift­li­che Erwäh­nung des Dor­fes stammt aus dem Jahr 862 unter dem Namen Pagus ad Per­go. Es gibt eine Säu­le der Hei­li­gen Maria – eine Pest-​Säule am ehe­ma­li­gen Rand des Dor­fes, an der Gren­ze zu Bur­gen­land, die früher die Gren­ze zwis­chen Öster­re­ich und Ungarn bil­de­te. Sie wur­de wahrs­che­in­lich zum Geden­ken an die Pes­te­pi­de­mie von 1679 errich­tet (Wiki­pe­dia).

König­swar­te – ist der öst­li­che Teil des Hundsheim-​Gebirges. Hier gibt es einen Aus­sichts­turm (geme​in​de​berg​.at). Er befin­det sich auf einer Höhe von 344 Metern über dem Mee­ress­pie­gel. Der Turm hat eine Höhe von 22,7 Metern. Die Aus­sichts­platt­form befin­det sich in einer Höhe von 19,2 Metern. Es gibt 120 Stu­fen, die nach oben füh­ren (Róbert Pin­tér), und er steht hier seit 2001 (city​li​fe​.sk). Seit 1958 befin­det sich hier eine Mili­tä­re­in­rich­tung. Wäh­rend der Habs­bur­ger­ze­it dien­te die König­swar­te als Beobach­tungs­punkt. Die Habs­bur­ger lie­ßen ihre Trup­pen zwis­chen den Dör­fern Kitt­see, Berg und Bra­ti­sla­va auf­mars­chie­ren und orga­ni­sier­ten mili­tä­ris­che Para­den. Zum Beis­piel Kai­ser Franz I. und sogar Napo­le­on (Róbert Pintér).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2012, Časová línia, Krajina, Obce, Rakúske, Rakúsko, Zahraničie, Zahraničné

Poddersdorf am See

Hits: 2531

Pod­ders­dorf am See je malé mes­teč­ko pri Nezi­der­skom jaze­reRakús­ku. Poders­dorf am See je obľú­be­nou turis­tic­kou des­ti­ná­ci­ou, naj­mä počas let­ných mesia­cov. Nezi­der­ské jaze­ro je jed­ným z naj­väč­ších rakús­kych jazier. Mes­to je tiež zná­me svo­ji­mi vini­ca­mi a vinármi.

V mes­te na plo­che 41.7 km2 žije 2051 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Nachá­dza sa tu 1.4 km dlhá pláž z jem­ných kamien­kov na kúpa­nie. Mólo ma 200 met­rov a jeho kon­ci a nachá­dza 12 met­rov vyso­ký maják. Na svo­je si tu prí­du aj náv­štev­ní­ci ak si chcú zašpor­to­vať, dá sa tu sur­fo­vať, plach­tiť, vyko­ná­vať kite­sur­fing (moje​ra​kus​ko​.sk) padd­le­bo­ar­ding (wet​ra​ve​lwit​hlo​ve​.com), hrať plá­žo­vý volej­bal, mini­golf, stol­ný tenis, inli­ne kor­ču­ľo­vať (moje​ra​kus​ko​.sk). V oko­lí sú cyk­lis­tic­ké tra­sy (wet​ra​ve​lwit​hlo​ve​.com). Pre deti sú tu jas­lič­ky, vod­né ihris­ko, tram­po­lí­ny a iné atrak­cie (moje​ra​kus​ko​.sk).


Poders­dorf am See is a small town near Lake Neusiedl in Aus­tria. It is a popu­lar tou­rist des­ti­na­ti­on, espe­cial­ly during the sum­mer months. Lake Neusiedl is one of the lar­gest lakes in Aus­tria. The town is also kno­wn for its vine­y­ards and winemakers.

The town, cove­ring an area of 41.7 km², is home to 2,051 inha­bi­tants (Wiki­pe­dia). The­re is a 1.4 km long beach with fine pebb­les for swim­ming. The pier is 200 meters long, and at its end stands a 12-​meter-​high light­hou­se. Visi­tors can enga­ge in vari­ous water sports acti­vi­ties such as sur­fing, sai­ling, kite­sur­fing (moje​ra​kus​ko​.sk), padd­le­bo­ar­ding (wet​ra​ve​lwit​hlo​ve​.com), as well as play beach vol­le­y­ball, mini­golf, tab­le ten­nis, and inli­ne ska­ting (moje​ra​kus​ko​.sk). The­re are cyc­ling rou­tes in the vici­ni­ty (wet​ra​ve​lwit​hlo​ve​.com). For chil­dren, the­re are nur­se­ries, a water pla­yg­round, tram­po­li­nes, and other att­rac­ti­ons (moje​ra​kus​ko​.sk).


Poders­dorf am See ist eine kle­i­ne Stadt am Neusied­ler See in Öster­re­ich. Es ist ein belieb­tes Tou­ris­ten­ziel, beson­ders wäh­rend der Som­mer­mo­na­te. Der Neusied­ler See ist einer der größten Seen in Öster­re­ich. Die Stadt ist auch für ihre Wein­ber­ge und Win­zer bekannt.

Die Stadt ers­trec­kt sich über eine Flä­che von 41,7 km² und beher­bergt 2.051 Ein­woh­ner (Wiki­pe­dia). Es gibt einen 1,4 km lan­gen Strand mit fei­nen Kie­sels­te­i­nen zum Sch­wim­men. Der Pier ist 200 Meter lang, und an sei­nem Ende steht ein 12 Meter hoher Leucht­turm. Besu­cher kön­nen sich in vers­chie­de­nen Was­ser­spor­tak­ti­vi­tä­ten wie Sur­fen, Segeln, Kite­sur­fen (moje​ra​kus​ko​.sk), Stand-​Up Padd­ling (wet​ra​ve​lwit​hlo​ve​.com) enga­gie­ren sowie Beach­vol­le­y­ball, Mini­golf, Tisch­ten­nis und Inli­nes­ka­ten spie­len (moje​ra​kus​ko​.sk). In der Umge­bung gibt es Radwe­ge (wet​ra​ve​lwit​hlo​ve​.com). Für Kin­der gibt es Kin­der­gär­ten, einen Was­ser­spiel­platz, Tram­po­li­ne und ande­re Att­rak­ti­onen (moje​ra​kus​ko​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2011-2015, Časová línia, Krajina, Obce, Poľské obce, Zahraničné

Cyrhla – rekreačná oblasť neďaleko od Vysokých Tatier

Hits: 1779

Cyrh­la sa nachá­dza blíz­ko od slo­ven­ských hra­níc, za Vyso­ký­mi Tat­ra­mi. Neďa­le­ko od Zako­pa­ne. Je mož­né, že Cyrh­la je nie­čo ako miest­na časť Zakopane.


Cyrh­la is loca­ted near the Slo­vak bor­ders, bey­ond the High Tatras, not far from Zako­pa­ne. It is possib­le that Cyrh­la is somet­hing like a local part of Zakopane.


Cyrrh­la znaj­du­je się blis­ko gra­ni­cy sło­wac­kiej, za Wyso­ki­mi Tat­ra­mi. Nie­opo­dal Zako­pa­ne­go. Możli­we, że Cyrrh­la to coś w rodza­ju lokal­nej dziel­ni­cy Zakopanego.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2010, Časová línia, Chorvátske, Chorvátsko, Krajina, Obce, Zahraničie, Zahraničné

Ivan Dolac – južné pobrežie Hvaru

Hits: 3410

Ivan Dolac je malá obec na juž­nom pobre­ží Hva­ru, 3 km od obce Zava­la. Miest­ne oby­va­teľ­stvo sa zaobe­rá okrem ces­tov­né­ho ruchu vinár­stvom. Pes­tu­je sa tu jed­na z naj­vyš­šie hod­no­te­ných odrôd pla­vac mali” (ihvar​.cz).

Ivan Dolac je rybár­ska obec, kto­rá si zís­ka­la ľudí túžia­cich po útul­nom a auten­tic­kom chor­vát­skom zážit­ku. Situ­ova­né je v str­mom sva­hu s výhľa­dom na Jad­ran­ské more. Tra­dič­ná kuchy­ňa využí­va ryby, bylin­ky, zele­ni­nu. Ulič­ky sú aj tú úzke medzi kamen­ný­mi domami.


Ivan Dolac is a small vil­la­ge on the sout­hern coast of Hvar, 3 km from the vil­la­ge of Zava­la. In addi­ti­on to tou­rism, the local popu­la­ti­on is invol­ved in wine­ma­king. One of the highest-​rated varie­ties, pla­vac mali,” is cul­ti­va­ted here (ihvar​.cz).

Ivan Dolac is a fis­hing vil­la­ge that has cap­ti­va­ted tho­se see­king a cozy and aut­hen­tic Cro­atian expe­rien­ce. It is situ­ated on a ste­ep slo­pe over­lo­oking the Adria­tic Sea. The tra­di­ti­onal cuisi­ne makes use of fish, herbs, and vege­tab­les. The nar­row stre­ets wind bet­we­en sto­ne hou­ses, adding to the charm of the village.


Ivan Dolac je malo mjes­to na juž­noj oba­li oto­ka Hva­ra, udal­je­no 3 km od nasel­ja Zava­la. Mješ­ta­ni se, osim turiz­ma, bave i vinog­ra­dar­stvom. Ovd­je se uzga­ja jed­na od najc­jen­je­ni­jih sor­ti, pla­vac mali” (ihvar​.cz).

Ivan Dolac je ribar­sko nasel­je koje pri­vla­či one koji žele uži­va­ti u ugod­nom i auten­tič­nom hrvat­skom doživl­ja­ju. Smješ­te­no je na str­mom bre­žulj­ku s pog­le­dom na Jad­ran­sko more. Tra­di­ci­onal­na kuhin­ja koris­ti ribu, bil­je i povrće. Uli­ce su uske, pro­la­ze izme­đu kame­nih kuća, doda­ju­ći šarm ovom mjestu.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2010, Časová línia, Chorvátske, Chorvátsko, Krajina, Obce, Organizmy, Príroda, Rastliny, Zahraničie, Zahraničné

Zavala

Hits: 3655

Zava­la sa nachá­dza na Hva­re. Je to troš­ku zabú­da­ná des­ti­ná­cia. Väč­ši­na náv­štev­ní­kov ostro­va Hvar mie­ri do Jel­sy, prí­pad­ne do Ivan Dolac. Ja som počas svoj­ho poby­tu nado­bu­dol dojem, že Zava­la je skôr obec, kde žijú stá­li oby­va­te­lia. Kaž­do­pád­ne Zava­la a jej oko­lie je krás­ne. Ja som šiel ces­tou do Pit­ve a videl som veľ­mi pek­ne aj ostrov Ščed­ro. Zava­la je zná­ma bie­lym vínom bog­dan­ju­ša (dal​ma​ci​ja​.net).

Zava­la je obklo­pe­ná vini­ca­mi a oli­vov­ník­mi. Neďa­le­ko sa nachá­dza­jú pamiat­ky: sta­ro­by­lé kos­to­ly a kamen­né domy, na kto­rých vid­no vplyv rôz­nych kultúr. 


Zava­la is loca­ted on Hvar. It is a some­what over­lo­oked des­ti­na­ti­on. Most visi­tors to the island of Hvar head to Jel­sa or Ivan Dolac. During my stay, I got the impres­si­on that Zava­la is more of a vil­la­ge whe­re per­ma­nent resi­dents live. Nevert­he­less, Zava­la and its sur­roun­dings are beau­ti­ful. I took the road to Pit­ve and saw the pic­tu­re­sque island of Ščed­ro. Zava­la is kno­wn for the whi­te wine Bog­da­nu­ša (dal​ma​ci​ja​.net).

Zava­la is sur­roun­ded by vine­y­ards and oli­ve tre­es. Near­by, the­re are his­to­ri­cal land­marks such as ancient chur­ches and sto­ne hou­ses, sho­wca­sing the influ­en­ce of vari­ous cultures.


Zava­la se nala­zi na Hva­ru. To je malo zane­ma­re­no odre­diš­te. Veći­na posje­ti­tel­ja oto­ka Hva­ra ide pre­ma Jel­si ili Ivan Dola­cu. Tije­kom svog borav­ka ste­kao sam dojam da je Zava­la više selo u kojem žive stal­ni sta­nov­ni­ci. Ipak, Zava­la i nje­zi­na oko­li­ca su pre­kras­ni. Kre­nuo sam pre­ma Pit­vi i vidio vrlo lijep otok Šćed­ro. Zava­la je pozna­ta po bije­lom vinu Bog­da­nu­ša (dal​ma​ci​ja​.net).

Zava­la je okru­že­na vinog­ra­di­ma i mas­li­ni­ci­ma. Neda­le­ko se nala­ze povi­jes­ne zna­me­ni­tos­ti poput sta­rih crka­va i kam­na­tih kuća koje pri­ka­zu­ju utje­caj raz­li­či­tih kultura.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post