Hits: 4060

Jel­sa je men­šie mes­to. Leží medzi dvo­ma naj­vyš­ší­mi ostrov­ný­mi vrchol­mi – na zápa­de Sv. Niko­la a na výcho­de Hum. Na juhu sa týči Vrh, Samo­to­racGozd. Jel­sa bola nav­šte­vo­va­ná čas­to už v stre­do­ve­ku mno­hý­mi dob­ro­druh­mi, prí­ro­do­ved­ca­mi, etno­lóg­mi a arche­ológ­mi (hva​rin​fo​.com). Jel­sa vznik­la v 13. sto­ro­čí (islandh​var​.com).

Odka­zy


Jel­sa is a smal­ler town situ­ated bet­we­en two of the hig­hest island peaks – St. Niko­la to the west and Hum to the east. To the south, it is bor­de­red by Vrh, Samo­to­rac, and Gozd. Jel­sa has been fre­qu­en­ted sin­ce medie­val times by many adven­tu­rers, natu­ra­lists, eth­no­lo­gists, and archa­e­olo­gists (hva​rin​fo​.com). The town of Jel­sa was estab­lis­hed in the 13th cen­tu­ry (islandh​var​.com).

Use Facebook to Comment on this Post