2006-2010, 2009, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Severoamerické, Typ krajiny, USA, USA, Zahraničie

Las Vegas – hlavné mesto zábavy

Hits: 3883

sa nachá­dza na juhu štá­tu USA v Mohav­skej púš­ti. Vyzna­ču­je sa veľ­mi vyso­kou hus­to­tou oby­va­teľ­stva, navy­še počet oby­va­te­ľov neus­tá­le stú­pa. Jeho kli­ma­tic­ké pome­ry zod­po­ve­da­jú suchej a tep­lej klí­me. O Las Vegas sa hovo­rí ako o mes­te , o mes­te hazar­du. Nachá­dza sa tu množ­stvo hote­lov, kasín. Nie veľ­mi ďale­ko od Las Vegas sa nachá­dza národ­ný park . Nad­ča­so­vý lesk, hra­vá a nespo­čet­né mož­nos­ti zába­vy cha­rak­te­ri­zu­jú Las Vegas, , kto­ré sa čas­to ozna­ču­je ako Hlav­né na sve­te”. Mes­to bolo zalo­že­né v roku 1905 ako želez­nič­ná sta­ni­ca, no jeho sku­toč­ný vzo­stup začal v polo­vi­ci 20. sto­ro­čia, keď sa sta­lo cen­trom hazard­ných hier. Dnes je Las Vegas zná­me pre svo­je luxus­né , kto­ré tvo­ria impo­zant­nú silu­e­tu na sláv­nom bul­vá­ri . Je dlhý pri­bliž­ne 6,8 km, nachá­dza­jú sa tu nie­kto­ré z naj­lu­xus­nej­ších hote­lov a kasín na sve­te, vrá­ta­ne iko­nic­kých sta­vieb ako , , a . Kaž­dý z tých­to kom­ple­xov ponú­ka nie­len hazard­né hry, ale aj nespo­čet­né mož­nos­ti zába­vy, od sve­tel­ných show až po sve­to­vých hviezd. Hazard­né hry sú v Las Vegas prav­de­po­dob­ne naj­zná­mej­ším aspek­tom. S tisíc­ka­mi hra­cích auto­ma­tov a sto­lo­vých hier v kaž­dom kasí­ne sa mes­to sta­lo syno­ny­mom pre .

V posled­ných rokoch sa Las Vegas sna­ží zme­niť svoj imidž tým, že posky­tu­je šir­šiu šká­lu zážit­kov pre náv­štev­ní­kov, vrá­ta­ne rodin­ných atrak­cií, kva­lit­ných reštau­rá­cií a obchod­ných cen­tier. , zná­me aj ako ”, ponú­ka auten­tic­ký pohľad na mes­ta a nie­kto­ré z jeho naj­star­ších kasín. Oko­lie Las Vegas je tiež domo­vom nie­kto­rých úžas­ných prí­rod­ných krás. Las Vegas si tiež udr­žia­va svo­ju pozí­ciu ako význam­né mies­to pre , s mno­hý­mi veľ­ký­mi kon­gre­so­vý­mi cen­tra­mi a výsta­vis­ka­mi. To pri­dá­va na eko­no­mic­kej dôle­ži­tos­ti mes­ta a pri­vá­dza do neho stov­ky tisíc dele­gá­tov a turis­tov kaž­dý rok.


Las Vegas is loca­ted in the sout­hern part of the sta­te of Neva­da in the USA, in the Moja­ve Desert. It is cha­rac­te­ri­zed by a very high popu­la­ti­on den­si­ty, and the num­ber of resi­dents con­ti­nu­es to rise. Its cli­ma­te cor­res­ponds to a dry and warm cli­ma­te. Las Vegas is often refer­red to as the Enter­tain­ment Capi­tal of the World” and the of Gam­bling.” The city boasts nume­rous hotels and casi­nos. Not far from Las Vegas is the Grand Cany­on Nati­onal Park. Time­less gla­mour, a pla­y­ful atmo­sp­he­re, and coun­tless enter­tain­ment opti­ons defi­ne Las Vegas. Foun­ded in 1905 as a rail­ro­ad sta­ti­on, the city tru­ly began to rise in the mid-​20th cen­tu­ry when it beca­me a cen­ter for gam­bling. Today, Las Vegas is kno­wn for its luxu­ri­ous hotels and casi­nos, for­ming an impres­si­ve sil­hou­et­te along the famous Strip. The Strip, app­ro­xi­ma­te­ly 6.8 km long, is the heart of enter­tain­ment in Las Vegas. It is home to some of the worl­d’s most luxu­ri­ous hotels and casi­nos, inc­lu­ding ico­nic struc­tu­res like The Bel­la­gio, The Vene­tian, and Cae­sa­r’s Pala­ce. Each of the­se com­ple­xes offers not only gam­bling but also a myriad of enter­tain­ment opti­ons, from light sho­ws to con­certs fea­tu­ring glo­bal stars.

Gam­bling is pro­bab­ly the most well-​known aspect of Las Vegas. With thou­sands of slot machi­nes and tab­le games in each casi­no, the city has beco­me syno­ny­mous with gam­bling and luck. In recent years, Las Vegas has ende­a­vo­red to chan­ge its ima­ge by pro­vi­ding a bro­ader ran­ge of expe­rien­ces for visi­tors, inc­lu­ding fami­ly att­rac­ti­ons, high-​quality res­tau­rants, and shop­ping cen­ters.  Las Vegas, also kno­wn as Old Vegas,” offers an aut­hen­tic glim­pse into the city­’s past and some of its oldest casi­nos. The sur­roun­ding area of Las Vegas is also home to some bre­ath­ta­king natu­ral won­ders. Las Vegas main­tains its sta­tus as a sig­ni­fi­cant des­ti­na­ti­on for con­fe­ren­ces and con­ven­ti­ons, with nume­rous lar­ge con­ven­ti­on cen­ters and exhi­bi­ti­on spa­ces. This con­tri­bu­tes to the city­’s eco­no­mic impor­tan­ce, att­rac­ting hun­dreds of thou­sands of dele­ga­tes and tou­rists each year.


2006, 2006-2010, 2007, 2008, Časová línia, Ľudia, TOP

Ženy

Hits: 26782

Ženy zohrá­va­jú kľú­čo­vú úlo­hu. Ich prí­nos pre rodi­nu, komu­ni­tu, ale aj poli­ti­ku, je neoce­ni­teľ­ný. Nepla­tí to ani dnes v kaž­dej kul­tú­re, pre­to­že v mno­hých kra­ji­nách je pod­ce­ňo­va­ná, obme­dzo­va­ná. V moder­nom sve­te, v moder­nej dobe dosiah­li význam­ný pokrok v oblas­ti vzde­la­nia a pro­fe­si­onál­ne­ho roz­vo­ja. Aktív­ne sa zapá­ja­jú do pra­cov­né­ho pro­ce­su, zastá­va­jú pozí­cie v rôz­nych odvet­viach biz­ni­su a verej­né­ho živo­ta. Ženy majú význam­ný vplyv na kul­tú­ru, , sú nosi­teľ­ka­mi tra­dí­cií, hod­nôt a emo­ci­onál­nej inte­li­gen­cie. Ich , je jedi­neč­ná pre ume­nie, lite­ra­tú­ru a celú kul­túr­nu scénu.


Women play a cru­cial role with the­ir inva­lu­ab­le con­tri­bu­ti­ons to fami­ly, com­mu­ni­ty, poli­tics, and the arts. This is not uni­ver­sal­ly ack­no­wled­ged in eve­ry cul­tu­re today, as in many coun­tries, the role of women is still under­va­lu­ed and res­tric­ted. In the modern world, women have made sig­ni­fi­cant stri­des in edu­ca­ti­on and pro­fes­si­onal deve­lop­ment. Acti­ve­ly par­ti­ci­pa­ting in the work­for­ce, they hold posi­ti­ons in vari­ous busi­ness sec­tors and pub­lic life. Women wield a sig­ni­fi­cant influ­en­ce on cul­tu­re and socie­ty, ser­ving as bea­rers of tra­di­ti­ons, valu­es, and emo­ti­onal intel­li­gen­ce. The­ir cre­a­ti­vi­ty and sen­si­ti­vi­ty are uni­qu­e­ly expres­sed in art, lite­ra­tu­re, and the enti­re cul­tu­ral scene.


2006-2010, 2010, Časová línia, Ľudia, Móda

Fotoworkshop HVAR

Hits: 2445

V máji 2010 som sa zúčast­nil Medzi­ná­rod­né­ho works­ho­pu HVAR 2010. Foto­gra­fo­va­li sme viac ako 8 mode­liek, nie­kto­ré vyda­re­nej­šie sním­ky sa nachá­dza­jú niž­šie. Na Hva­re som sa rea­li­zo­val aj iným spô­so­bom, sú uve­de­né niž­šie. sú zve­rej­ne­né so súhla­som modeliek.


In May 2010, I par­ti­ci­pa­ted in the Inter­na­ti­onal Works­hop 2010. We pho­tog­rap­hed than 8 models, and some of the more suc­cess­ful shots are disp­la­y­ed below. I also enga­ged in anot­her form of expres­si­on on Hvar, and the links are pro­vi­ded below. The pho­tog­raphs are pub­lis­hed with the models’ consent.


Odka­zy

2006-2010, 2008, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Turiec

Martinské hole – známa lyžiarska oblasť

Hits: 2631

sú pre mňa obľú­be­nou lyžiar­skou loka­li­tou. Nie je to však len lyžiar­sky poten­ciál, kto­rý majú. Mar­tin­ské hole sú hor­skou oblas­ťou, sú súťou Malej Fat­ry, kto­rá je typic­ká hre­beň­mi, hlbo­ký­mi údo­lia­mi a hus­tý­mi les­mi. z Mar­ti­niek sto­jí vidieť. Vid­no , . Počas zim­ných mesia­cov sa Mar­tin­ské hole menia na zim­ný špor­to­vý raj.

Západ­ne od Mar­ti­na, v Lúčan­skej Malej Fat­re, pod Veľ­kou Lúkou. Prvá zmien­ka o nich, ako o loka­li­te turis­tic­ko – lyžiar­skych akti­vít, je z roku 1921. Sklon teré­nu lyžiar­skych tra­tí je 1038 stup­ňov (Rast­li­slav Maž­gút). Lyžiar­ske stre­dis­ko leží v nad­mor­skej výš­ke 11501456 met­rov nad morom (mar​tin​ky​.com). Na juž­nom sva­hu Krí­ža­vy (wiki​pe​dia​.sk). Prvý lyžiar­sky vlek bol posta­ve­ný v roku 1957 a sedač­ko­vá lanov­ka v roku 1974 (mar​tin​ky​.com). Autom sa dá dostať do stre­dis­ka, vo výš­ke 1240 met­rov nad morom. V zime sa odpo­rú­ča mys­lieť na sne­ho­vé (slo​ven​ske​.cz).


Mar­tin­ské Hole is, for me, a favo­ri­te ski­ing des­ti­na­ti­on. Howe­ver, it’s not just the ski­ing poten­tial that makes Mar­tin­ské Hole spe­cial. It’s a moun­tai­nous regi­on, part of the Malá moun­tain ran­ge, cha­rac­te­ri­zed by rid­ges, deep val­le­ys, and den­se forests. The vie­ws from Mar­tin­ské Hole are tru­ly bre­ath­ta­king, sho­wca­sing the pro­mi­nent peaks of Veľ­ký Roz­su­tec and Malý Roz­su­tec. During the months, Mar­tin­ské Hole trans­forms into a win­ter sports haven.

Loca­ted west of , in the , bene­ath the towe­ring Veľ­ká , Mar­tin­ské Hole has been a hub for ski­ing and tou­rism sin­ce 1921. The ter­rai­n’s slo­pe ran­ges from 10 to 38 degre­es (Rast­li­slav Maž­gút). The ski resort spans an ele­va­ti­on from 1150 to 1456 meters abo­ve sea level (mar​tin​ky​.com), situ­ated on the sout­hern slo­pe of (.sk).

Access to the ski resort is possib­le by car, rea­ching an ele­va­ti­on of 1240 meters abo­ve sea level. During win­ter, it’s advi­sab­le to con­si­der snow chains (slo​ven​ske​.cz). The ski lift was erec­ted in 1957, fol­lo­wed by a chair­lift in 1974 (mar​tin​ky​.com).

Mar­tin­ské Hole is not only a ski­ing des­ti­na­ti­on but also a gate­way to the stun­ning natu­ral beau­ty of the moun­tains. Whet­her you­’re a ski­ing ent­hu­siast or some­one see­king the tra­nqu­ili­ty of win­ter lands­ca­pes, Mar­tin­ské Hole offers an unfor­get­tab­le expe­rien­ce in the heart of Slovakia.