2006-2010, 2009, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Severoamerické, Typ krajiny, USA, USA, Zahraničie

Las Vegas – hlavné mesto zábavy

Hits: 3722

Las Vegas sa nachá­dza na juhu štá­tu Neva­daUSA v Mohav­skej púš­ti. Vyzna­ču­je sa veľ­mi vyso­kou hus­to­tou oby­va­teľ­stva, navy­še počet oby­va­te­ľov neus­tá­le stú­pa. Jeho kli­ma­tic­ké pome­ry zod­po­ve­da­jú suchej a tep­lej klí­me. O Las Vegas sa hovo­rí ako o mes­te zába­vy, o mes­te hazar­du. Nachá­dza sa tu množ­stvo hote­lov, kasín. Nie veľ­mi ďale­ko od Las Vegas sa nachá­dza národ­ný park Grand Cany­on. Nad­ča­so­vý lesk, hra­vá atmo­sfé­ra a nespo­čet­né mož­nos­ti zába­vy cha­rak­te­ri­zu­jú Las Vegas, mes­to, kto­ré sa čas­to ozna­ču­je ako Hlav­né mes­to zába­vy na sve­te”. Mes­to bolo zalo­že­né v roku 1905 ako želez­nič­ná sta­ni­ca, no jeho sku­toč­ný vzo­stup začal v polo­vi­ci 20. sto­ro­čia, keď sa sta­lo cen­trom hazard­ných hier. Dnes je Las Vegas zná­me pre svo­je luxus­né hote­ly a kasí­na, kto­ré tvo­ria impo­zant­nú silu­e­tu na sláv­nom bul­vá­ri The Strip. Je dlhý pri­bliž­ne 6,8 km, nachá­dza­jú sa tu nie­kto­ré z naj­lu­xus­nej­ších hote­lov a kasín na sve­te, vrá­ta­ne iko­nic­kých sta­vieb ako The Bel­la­gio, The Vene­tian, a Cae­sa­r’s Pala­ce. Kaž­dý z tých­to kom­ple­xov ponú­ka nie­len hazard­né hry, ale aj nespo­čet­né mož­nos­ti zába­vy, od sve­tel­ných show až po kon­cer­ty sve­to­vých hviezd. Hazard­né hry sú v Las Vegas prav­de­po­dob­ne naj­zná­mej­ším aspek­tom. S tisíc­ka­mi hra­cích auto­ma­tov a sto­lo­vých hier v kaž­dom kasí­ne sa mes­to sta­lo syno­ny­mom pre hazard a šťastie.

V posled­ných rokoch sa Las Vegas sna­ží zme­niť svoj imidž tým, že posky­tu­je šir­šiu šká­lu zážit­kov pre náv­štev­ní­kov, vrá­ta­ne rodin­ných atrak­cií, kva­lit­ných reštau­rá­cií a obchod­ných cen­tier. Down­to­wn Las Vegas, zná­me aj ako Old Vegas”, ponú­ka auten­tic­ký pohľad na minu­losť mes­ta a nie­kto­ré z jeho naj­star­ších kasín. Oko­lie Las Vegas je tiež domo­vom nie­kto­rých úžas­ných prí­rod­ných krás. Las Vegas si tiež udr­žia­va svo­ju pozí­ciu ako význam­né mies­to pre kon­gre­sy a kon­fe­ren­cie, s mno­hý­mi veľ­ký­mi kon­gre­so­vý­mi cen­tra­mi a výsta­vis­ka­mi. To pri­dá­va na eko­no­mic­kej dôle­ži­tos­ti mes­ta a pri­vá­dza do neho stov­ky tisíc dele­gá­tov a turis­tov kaž­dý rok.


Las Vegas is loca­ted in the sout­hern part of the sta­te of Neva­da in the USA, in the Moja­ve Desert. It is cha­rac­te­ri­zed by a very high popu­la­ti­on den­si­ty, and the num­ber of resi­dents con­ti­nu­es to rise. Its cli­ma­te cor­res­ponds to a dry and warm cli­ma­te. Las Vegas is often refer­red to as the Enter­tain­ment Capi­tal of the World” and the City of Gam­bling.” The city boasts nume­rous hotels and casi­nos. Not far from Las Vegas is the Grand Cany­on Nati­onal Park. Time­less gla­mour, a pla­y­ful atmo­sp­he­re, and coun­tless enter­tain­ment opti­ons defi­ne Las Vegas. Foun­ded in 1905 as a rail­ro­ad sta­ti­on, the city tru­ly began to rise in the mid-​20th cen­tu­ry when it beca­me a cen­ter for gam­bling. Today, Las Vegas is kno­wn for its luxu­ri­ous hotels and casi­nos, for­ming an impres­si­ve sil­hou­et­te along the famous Strip. The Strip, app­ro­xi­ma­te­ly 6.8 km long, is the heart of enter­tain­ment in Las Vegas. It is home to some of the worl­d’s most luxu­ri­ous hotels and casi­nos, inc­lu­ding ico­nic struc­tu­res like The Bel­la­gio, The Vene­tian, and Cae­sa­r’s Pala­ce. Each of the­se com­ple­xes offers not only gam­bling but also a myriad of enter­tain­ment opti­ons, from light sho­ws to con­certs fea­tu­ring glo­bal stars.

Gam­bling is pro­bab­ly the most well-​known aspect of Las Vegas. With thou­sands of slot machi­nes and tab­le games in each casi­no, the city has beco­me syno­ny­mous with gam­bling and luck. In recent years, Las Vegas has ende­a­vo­red to chan­ge its ima­ge by pro­vi­ding a bro­ader ran­ge of expe­rien­ces for visi­tors, inc­lu­ding fami­ly att­rac­ti­ons, high-​quality res­tau­rants, and shop­ping cen­ters. Down­to­wn Las Vegas, also kno­wn as Old Vegas,” offers an aut­hen­tic glim­pse into the city­’s past and some of its oldest casi­nos. The sur­roun­ding area of Las Vegas is also home to some bre­ath­ta­king natu­ral won­ders. Las Vegas main­tains its sta­tus as a sig­ni­fi­cant des­ti­na­ti­on for con­fe­ren­ces and con­ven­ti­ons, with nume­rous lar­ge con­ven­ti­on cen­ters and exhi­bi­ti­on spa­ces. This con­tri­bu­tes to the city­’s eco­no­mic impor­tan­ce, att­rac­ting hun­dreds of thou­sands of dele­ga­tes and tou­rists each year.


Odka­zy

2006-2010, 2009, Časová línia, Európske, Krajina, Mestá, Mestá, Talianske mestá, Taliansko, Typ krajiny

Benátky – mesto ležiace na vode

Hits: 5394

Benát­ky sa nachá­dza­jú na seve­ro­vý­chod­nom pobre­ží Talian­ska, v oblas­ti zná­mej ako Benát­ska lagú­na. Mes­to sa skla­dá z 118 ostro­vov spo­je­ných séri­ou kaná­lov a mos­tov. Hlav­ný­mi doprav­ný­mi ces­ta­mi v Benát­kach sú kaná­ly, kto­ré nahrá­dza­jú kla­sic­ké ces­ty a uli­ce. Naj­zná­mej­ší kanál je Canal Gran­de, kto­rý pre­chá­dza cez celé mes­to. Rov­na­ko zná­me sú aj mos­ty, vrá­ta­ne sláv­ne­ho Rial­tov­ho mos­ta. Benát­ky sú zná­me svo­jou archi­tek­tú­rou. Sláv­ne sú naprí­klad Bazi­li­ka svä­té­ho Mar­ka, Palaz­zo Duca­le (Dóžen­ský palác) a Cam­pa­ni­le di San Mar­co – Zvo­ni­ca svä­té­ho Mar­ka. Gon­do­ly, tra­dič­né benát­ske lode sú sym­bo­lom mes­ta. Turis­ti si čas­to uží­va­jú roman­tic­kú plav­bu kanál­mi s gon­do­lie­rom. Okrem toho sú k dis­po­zí­cii aj verej­né vod­né auto­bu­sy, tzv. vapo­ret­ty, kto­ré slú­žia ako doprav­ný pros­trie­dok pre miest­nych a náv­štev­ní­kov. Benát­ky sú domo­vom pre­stíž­ne­ho ume­nia a archi­tek­tú­ry na sve­to­vom stup­ni, vrá­ta­ne sláv­ne­ho Benát­ske­ho bie­ná­le, kto­ré je jed­ným z naj­star­ších a naj­výz­nam­nej­ších sve­to­vých ume­lec­kých podu­ja­tí. Benát­ky majú svo­ju vlast­nú flo­ti­lu lodi, vrá­ta­ne tzv. vapo­ret­to, vod­ných taxí­kov a iných malých pla­vi­diel, kto­ré slú­žia na dopra­vu a pre­pra­vu tova­ru. Benát­ky čelia prob­lé­mu stú­pa­jú­cej hla­di­ny mora (aqua alta), čo zna­me­ná, že nie­kto­ré čas­ti mes­ta môžu byť občas zapla­ve­né. Je to prob­lém aj v súvis­los­ti s kli­ma­tic­kou zme­nou. Benát­ky majú neza­me­ni­teľ­ný cha­rak­ter, roman­tic­kú atmo­sfé­ru, kto­rá kaž­do­roč­ne pri­tiah­ne mili­ó­ny turistov.

Mes­to Benát­ky zalo­ži­li v roku 452 Ilýr­ski Vené­ti (Gosur​fing​.sk). V 5. sto­ro­čí sa na neobý­va­né ostro­vy uchý­li­li oby­va­te­lia oko­li­tých pev­nin­ských miest pred nájazd­mi bar­ba­rov – Hunov. Pre­dov­šet­kým aqu­ilej­skí Rima­nia. V roku 829 boli do Bená­tok sláv­nost­ne pri­ve­ze­né relik­vie evan­je­lis­tu sv. Mar­ka, kto­ré boli ulú­pe­né v Ale­xan­drii. V roku 1866 sú Benát­ky pri­po­je­né ku Talian­ske­mu krá­ľov­stvu. (Wiki­pe­dia). Benát­ky sú seve­ro­ta­lian­skym hlav­ným mes­tom regi­ó­nu Benát­ky – Vene­to, vybu­do­va­ným na 118 plo­chých lagú­no­vých ostro­voch tiah­nu­cich sa pozdĺž Jad­ran­ské­ho mora, kto­ré navzá­jom odde­ľu­jú úzke kaná­ly, pre­po­je­né vyše 400 mos­tmi. Naj­star­ší a asi naj­zná­mej­ší z nich je Pon­te di Rial­to, kto­rý sto­jí od kon­ca 16. sto­ro­čia na 12 000 dre­ve­ných koloch. Je dlhý 48 a širo­ký 22 met­rov (Gosur​fing​.sk). Zau­jí­ma­ví ľudia spo­je­ní s Benát­ka­mi: ces­to­va­teľ Mar­co Polo (12541324), rene­sanč­ný maliar Titian (cca 148814901576), hudob­ník Clau­dio Mon­te­ver­di (15671643), diva­del­ník Car­lo Gol­do­ni, Gia­co­mo Casa­no­va (17251798) (Wiki­pe­dia).


Veni­ce is loca­ted on the nort­he­ast coast of Ita­ly in an area kno­wn as the Vene­tian Lago­on. The city is com­po­sed of 118 islands con­nec­ted by a series of canals and brid­ges. The pri­ma­ry tho­rough­fa­res in Veni­ce are the canals, which repla­ce tra­di­ti­onal roads and stre­ets. The most famous canal is the Grand Canal, which tra­ver­ses the enti­re city. Equ­al­ly reno­wned are the brid­ges, inc­lu­ding the ico­nic Rial­to Bridge.

Veni­ce is celeb­ra­ted for its archi­tec­tu­re, with notab­le land­marks such as St. Mar­k’s Basi­li­ca, the Doge­’s Pala­ce (Palaz­zo Duca­le), and the Cam­pa­ni­le di San Mar­co (St. Mar­k’s Cam­pa­ni­le). Gon­do­las, tra­di­ti­onal Vene­tian boats, ser­ve as a sym­bol of the city. Tou­rists often enjoy roman­tic canal rides with gon­do­liers. Addi­ti­onal­ly, pub­lic water buses, kno­wn as vapo­ret­tos, ser­ve as a means of tran­s­por­ta­ti­on for both locals and visitors.

The city is a hub of pre­sti­gi­ous art and archi­tec­tu­re on the glo­bal sta­ge, hos­ting events like the reno­wned Veni­ce Bien­na­le, one of the oldest and most sig­ni­fi­cant inter­na­ti­onal art exhi­bi­ti­ons. Veni­ce main­tains its own fle­et of boats, inc­lu­ding vapo­ret­tos, water taxis, and other small ves­sels used for tran­s­por­ta­ti­on and cargo.

Veni­ce faces the chal­len­ge of rising sea levels (aqua alta), lea­ding to occa­si­onal flo­oding in cer­tain parts of the city. This issue is exa­cer­ba­ted by cli­ma­te chan­ge. Des­pi­te the­se chal­len­ges, Veni­ce remains an unpa­ral­le­led des­ti­na­ti­on, offe­ring a dis­tinc­ti­ve cha­rac­ter and a roman­tic atmo­sp­he­re that att­racts mil­li­ons of tou­rists annually.

The city of Veni­ce was foun­ded in 452 by Illy­rian Vene­ti (Gosur​fing​.sk). In the 5th cen­tu­ry, inha­bi­tants of sur­roun­ding main­land cities sought refu­ge on unin­ha­bi­ted islands from the inva­si­ons of bar­ba­rians, par­ti­cu­lar­ly the Aqu­ile­ian Romans fle­e­ing the Huns. In 829, the relics of the Evan­ge­list Saint Mark, sto­len in Ale­xan­dria, were cere­mo­ni­ous­ly brought to Veni­ce. In 1866, Veni­ce was anne­xed to the King­dom of Ita­ly (Wiki­pe­dia). Veni­ce is the nort­hern Ita­lian capi­tal of the Vene­to regi­on, built on 118 flat lago­on islands along the Adria­tic Sea. The­se islands are sepa­ra­ted by nar­row canals and con­nec­ted by over 400 brid­ges. The oldest and per­haps most famous of them is the Rial­to Brid­ge, which has sto­od sin­ce the late 16th cen­tu­ry on 12,000 wooden piles. It is 48 meters long and 22 meters wide (Gosur​fing​.sk). Notab­le figu­res asso­cia­ted with Veni­ce inc­lu­de the explo­rer Mar­co Polo (12541324), Renais­san­ce pain­ter Titian (cir­ca 1488 to 14901576), musi­cian Clau­dio Mon­te­ver­di (15671643), pla­y­wright Car­lo Gol­do­ni, and Gia­co­mo Casa­no­va (17251798) (Wiki­pe­dia).


Vene­zia si tro­va­no sul­la cos­ta nord-​orientale del­l’I­ta­lia, nel­la zona conos­ciu­ta come Lagu­na di Vene­zia. La cit­tà è com­pos­ta da 118 iso­le col­le­ga­te da una serie di cana­li e pon­ti. Le prin­ci­pa­li vie di tra­spor­to a Vene­zia sono i cana­li, che sos­ti­tu­is­co­no le stra­de e le vie tra­di­zi­ona­li. Il cana­le più famo­so è il Canal Gran­de, che att­ra­ver­sa l’in­te­ra cit­tà. Anche i pon­ti, com­pre­so il famo­so Pon­te di Rial­to, sono ben noti.

Vene­zia è famo­sa per la sua archi­tet­tu­ra. Tra i suoi monu­men­ti più celeb­ri ci sono la Basi­li­ca di San Mar­co, il Palaz­zo Duca­le e il Cam­pa­ni­le di San Mar­co. Le gon­do­le, tra­di­zi­ona­li imbar­ca­zi­oni vene­zia­ne, sono il sim­bo­lo del­la cit­tà. I turis­ti spes­so godo­no di roman­ti­che pas­seg­gia­te sui cana­li con il gon­do­lie­re. Inol­tre, sono dis­po­ni­bi­li i vapo­ret­ti, i tra­spor­ti pubb­li­ci via acqua, che ser­vo­no sia i resi­den­ti che i visitatori.

Vene­zia è pat­ria di un’ar­te e archi­tet­tu­ra pre­sti­gi­osa a livel­lo mon­dia­le, inc­lu­sa la famo­sa Bien­na­le di Vene­zia, uno degli even­ti artis­ti­ci più anti­chi e impor­tan­ti al mon­do. Vene­zia possie­de una prop­ria flot­ta di imbar­ca­zi­oni, tra cui i vapo­ret­ti, i taxi acqu­ati­ci e altre pic­co­le imbar­ca­zi­oni uti­liz­za­te per il tra­spor­to e la movi­men­ta­zi­one di mer­ci. La cit­tà aff­ron­ta il prob­le­ma del­l’in­nal­za­men­to del livel­lo del mare (acqua alta), il che sig­ni­fi­ca che alcu­ne par­ti del­la cit­tà posso­no esse­re occa­si­onal­men­te inon­da­te. Ques­to è un prob­le­ma lega­to al cam­bia­men­to cli­ma­ti­co. Vene­zia ha un carat­te­re uni­co e un’at­mos­fe­ra roman­ti­ca che atti­ra mili­oni di turis­ti ogni anno.

La cit­tà di Vene­zia fu fon­da­ta nel 452 dai Vene­ti Illi­ri­ci (Gosur​fing​.sk). Nel V seco­lo, gli abi­tan­ti del­le cit­tà cir­cos­tan­ti sul­la ter­ra­fer­ma cer­ca­ro­no rifu­gio su iso­le disa­bi­ta­te dal­le inva­si­oni dei bar­ba­ri, in par­ti­co­la­re dai Roma­ni aqu­ile­ie­si in fuga dag­li Unni. Nel 829 le reli­qu­ie del­l’e­van­ge­lis­ta San Mar­co, ruba­te ad Ales­san­dria, furo­no por­ta­te solen­ne­men­te a Vene­zia. Nel 1866 Vene­zia fu annes­sa al Regno d’I­ta­lia (Wiki­pe­dia). Vene­zia è la capi­ta­le ita­lia­na del Vene­to, situ­ata nel nord, cos­tru­ita su 118 iso­le piat­te nel­la lagu­na lun­go il Mar Adria­ti­co. Ques­te iso­le sono sepa­ra­te da stret­ti cana­li e col­le­ga­te da oltre 400 pon­ti. Il più anti­co e for­se più famo­so di essi è il Pon­te di Rial­to, che si erge dal tar­do XVI seco­lo su 12.000 pali di leg­no. Ha una lun­ghez­za di 48 met­ri e una larg­hez­za di 22 met­ri (Gosur​fing​.sk). Per­so­nag­gi note­vo­li asso­cia­ti a Vene­zia inc­lu­do­no l’esp­lo­ra­to­re Mar­co Polo (12541324), il pit­to­re rinas­ci­men­ta­le Tizia­no (cir­ca 148814901576), il musi­cis­ta Clau­dio Mon­te­ver­di (15671643), il dram­ma­tur­go Car­lo Gol­do­ni e Gia­co­mo Casa­no­va (17251798) (Wiki­pe­dia).


Odka­zy

2006, 2006-2010, 2007, 2008, Časová línia, Ľudia, TOP

Ženy

Hits: 26734

Ženy zohrá­va­jú kľú­čo­vú úlo­hu. Ich prí­nos pre rodi­nu, komu­ni­tu, ale aj poli­ti­ku, ume­nie je neoce­ni­teľ­ný. Nepla­tí to ani dnes v kaž­dej kul­tú­re, pre­to­že v mno­hých kra­ji­nách je úlo­ha ženy pod­ce­ňo­va­ná, obme­dzo­va­ná. V moder­nom sve­te, v moder­nej dobe ženy dosiah­li význam­ný pokrok v oblas­ti vzde­la­nia a pro­fe­si­onál­ne­ho roz­vo­ja. Aktív­ne sa zapá­ja­jú do pra­cov­né­ho pro­ce­su, zastá­va­jú pozí­cie v rôz­nych odvet­viach biz­ni­su a verej­né­ho živo­ta. Ženy majú význam­ný vplyv na kul­tú­ru, spo­loč­nosť, sú nosi­teľ­ka­mi tra­dí­cií, hod­nôt a emo­ci­onál­nej inte­li­gen­cie. Ich kre­a­ti­vi­ta, vní­ma­nie a cit­li­vosť je jedi­neč­ná pre ume­nie, lite­ra­tú­ru a celú kul­túr­nu scénu.


Women play a cru­cial role with the­ir inva­lu­ab­le con­tri­bu­ti­ons to fami­ly, com­mu­ni­ty, poli­tics, and the arts. This is not uni­ver­sal­ly ack­no­wled­ged in eve­ry cul­tu­re today, as in many coun­tries, the role of women is still under­va­lu­ed and res­tric­ted. In the modern world, women have made sig­ni­fi­cant stri­des in edu­ca­ti­on and pro­fes­si­onal deve­lop­ment. Acti­ve­ly par­ti­ci­pa­ting in the work­for­ce, they hold posi­ti­ons in vari­ous busi­ness sec­tors and pub­lic life. Women wield a sig­ni­fi­cant influ­en­ce on cul­tu­re and socie­ty, ser­ving as bea­rers of tra­di­ti­ons, valu­es, and emo­ti­onal intel­li­gen­ce. The­ir cre­a­ti­vi­ty and sen­si­ti­vi­ty are uni­qu­e­ly expres­sed in art, lite­ra­tu­re, and the enti­re cul­tu­ral scene.


2006-2010, 2010, Časová línia, Ľudia, Móda

Fotoworkshop HVAR

Hits: 2411

V máji 2010 som sa zúčast­nil Medzi­ná­rod­né­ho works­ho­pu HVAR 2010. Foto­gra­fo­va­li sme viac ako 8 mode­liek, nie­kto­ré vyda­re­nej­šie sním­ky sa nachá­dza­jú niž­šie. Na Hva­re som sa rea­li­zo­val aj iným spô­so­bom, odka­zy sú uve­de­né niž­šie. Foto­gra­fie sú zve­rej­ne­né so súhla­som modeliek.


In May 2010, I par­ti­ci­pa­ted in the Inter­na­ti­onal Works­hop HVAR 2010. We pho­tog­rap­hed more than 8 models, and some of the more suc­cess­ful shots are disp­la­y­ed below. I also enga­ged in anot­her form of expres­si­on on Hvar, and the links are pro­vi­ded below. The pho­tog­raphs are pub­lis­hed with the models’ consent.


Odka­zy

2006-2010, 2008, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Turiec

Martinské hole – známa lyžiarska oblasť

Hits: 2594

Mar­tin­ské hole sú pre mňa obľú­be­nou lyžiar­skou loka­li­tou. Nie je to však len lyžiar­sky poten­ciál, kto­rý Mar­tin­ky majú. Mar­tin­ské hole sú hor­skou oblas­ťou, sú súčas­ťou Malej Fat­ry, kto­rá je typic­ká hre­beň­mi, hlbo­ký­mi údo­lia­mi a hus­tý­mi les­mi. Výhľa­dy z Mar­ti­niek sto­jí vidieť. Vid­no Veľ­ký Roz­su­tec, Malý Roz­su­tec. Počas zim­ných mesia­cov sa Mar­tin­ské hole menia na zim­ný špor­to­vý raj.

Západ­ne od Mar­ti­na, v Lúčan­skej Malej Fat­re, pod Veľ­kou Lúkou. Prvá zmien­ka o nich, ako o loka­li­te turis­tic­ko – lyžiar­skych akti­vít, je z roku 1921. Sklon teré­nu lyžiar­skych tra­tí je 1038 stup­ňov (Rast­li­slav Maž­gút). Lyžiar­ske stre­dis­ko leží v nad­mor­skej výš­ke 11501456 met­rov nad morom (mar​tin​ky​.com). Na juž­nom sva­hu Krí­ža­vy (wiki​pe​dia​.sk). Prvý lyžiar­sky vlek bol posta­ve­ný v roku 1957 a sedač­ko­vá lanov­ka v roku 1974 (mar​tin​ky​.com). Autom sa dá dostať do stre­dis­ka, vo výš­ke 1240 met­rov nad morom. V zime sa odpo­rú­ča mys­lieť na sne­ho­vé reťa­ze (slo​ven​ske​.cz).


Mar­tin­ské Hole is, for me, a favo­ri­te ski­ing des­ti­na­ti­on. Howe­ver, it’s not just the ski­ing poten­tial that makes Mar­tin­ské Hole spe­cial. It’s a moun­tai­nous regi­on, part of the Malá Fat­ra moun­tain ran­ge, cha­rac­te­ri­zed by rid­ges, deep val­le­ys, and den­se forests. The vie­ws from Mar­tin­ské Hole are tru­ly bre­ath­ta­king, sho­wca­sing the pro­mi­nent peaks of Veľ­ký Roz­su­tec and Malý Roz­su­tec. During the win­ter months, Mar­tin­ské Hole trans­forms into a win­ter sports haven.

Loca­ted west of Mar­tin, in the Lúčan­ská Malá Fat­ra, bene­ath the towe­ring Veľ­ká Lúka, Mar­tin­ské Hole has been a hub for ski­ing and tou­rism sin­ce 1921. The ter­rai­n’s slo­pe ran­ges from 10 to 38 degre­es (Rast­li­slav Maž­gút). The ski resort spans an ele­va­ti­on from 1150 to 1456 meters abo­ve sea level (mar​tin​ky​.com), situ­ated on the sout­hern slo­pe of Krí­ža­va (wiki​pe​dia​.sk).

Access to the ski resort is possib­le by car, rea­ching an ele­va­ti­on of 1240 meters abo­ve sea level. During win­ter, it’s advi­sab­le to con­si­der snow chains (slo​ven​ske​.cz). The first ski lift was erec­ted in 1957, fol­lo­wed by a chair­lift in 1974 (mar​tin​ky​.com).

Mar­tin­ské Hole is not only a ski­ing des­ti­na­ti­on but also a gate­way to the stun­ning natu­ral beau­ty of the Malá Fat­ra moun­tains. Whet­her you­’re a ski­ing ent­hu­siast or some­one see­king the tra­nqu­ili­ty of win­ter lands­ca­pes, Mar­tin­ské Hole offers an unfor­get­tab­le expe­rien­ce in the heart of Slovakia.


Odka­zy