Hits: 2518

Mar­tin­ské hole sú pre mňa obľú­be­nou lyžiar­skou loka­li­tou. Nie je to však len lyžiar­sky poten­ciál, kto­rý Mar­tin­ky majú.

Západ­ne od Mar­ti­na, v Lúčan­skej Malej Fat­re, pod Veľ­kou Lúkou. Prvá zmien­ka o nich, ako o loka­li­te turis­tic­ko – lyžiar­skych akti­vít, je z roku 1921. Sklon teré­nu lyžiar­skych tra­tí je 10 až 38 stup­ňov (Rast­li­slav Maž­gút). Lyžiar­ske stre­dis­ko leží v nad­mor­skej výš­ke 1150 až 1456 met­rov nad morom (mar​tin​ky​.com). Na juž­nom sva­hu Krí­ža­vy (wiki​pe​dia​.sk). Prvý lyžiar­sky vlek bol posta­ve­ný v roku 1957 a sedač­ko­vá lanov­ka v roku 1974 (mar​tin​ky​.com). Autom sa dá dostať do stre­dis­ka, vo výš­ke 1240 met­rov nad morom. V zime sa odpo­rú­ča mys­lieť na sne­ho­vé reťa­ze (slo​ven​ske​.cz).


Mar­tin­ské hole is a favo­ri­te ski­ing des­ti­na­ti­on for me. Howe­ver, it’s not just the ski­ing poten­tial that Mar­tin­ky offers.

To the west of Mar­tin, in the Lúčan­ská Malá Fat­ra, bene­ath Veľ­ká Lúka. The first men­ti­on of them as a loca­ti­on for tou­rist and ski­ing acti­vi­ties dates back to 1921. The slo­pe of the ter­rain on the ski­ing trails ran­ges from 10 to 38 degre­es (Ras­ti­slav Maž­gút). The ski resort is situ­ated at an alti­tu­de of 1150 to 1456 meters abo­ve sea level (mar​tin​ky​.com). It is on the sout­hern slo­pe of Krí­ža­va (wiki​pe​dia​.sk). The first ski lift was built in 1957, and a chair­lift in 1974 (mar​tin​ky​.com). You can reach the resort by car, at an ele­va­ti­on of 1240 meters abo­ve sea level. In win­ter, it is recom­men­ded to con­si­der snow chains (slo​ven​ske​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post