2011, 2011-2015, Akvaristika, Časová línia, Obchody

Třinecká akvaristika

Hits: 2880

Na akva­ris­tic­kej auto­bu­so­vej výpra­ve, kto­rú spá­cha­li ban­sko­bys­tri­ča­nia sme sa ces­tou z Kra­ko­va, Žer­ma­nic­kej prieh­ra­dy Třá­no­vic zasta­vi­li v jed­nom akva­ris­tic­kom obcho­de v Třin­ci. Bol to pek­ný obchod.


On the aqu­arium bus trip orga­ni­zed by the resi­dents of Ban­ská Bys­tri­ca, we made a stop at an aqu­arium shop in Tři­nec on our way from Kra­kow, through the Žer­ma­ni­ce Reser­vo­ir, and Třá­no­vi­ce. It was a love­ly store.


2004, 2005, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Kráľovský druh východoafrického jazera Malawi Cynotilapia pulpican

Hits: 10874

Sku­toč­ne krá­ľov­ský druh výcho­do­af­ric­ké­ho jaze­ra Mala­wi, kto­rý je krás­ne sfar­be­ný, sam­ček o nie­čo výraz­nej­šie. Pomer­ne žra­vý a odváž­ny. Dosa­hu­je 10 cm. Sam­ček doká­že byť neuve­ri­teľ­ne nebo­jác­ny a bojov­ný. Pri kaž­dej prí­le­ži­tos­ti jeden sna­ži­vec aktív­ne úto­čil na moju ruku ale­bo hadi­cu, kto­rá bola v akvá­riu. Až je to mies­ta­mi neprí­jem­né. King­sájz neub­lí­ži, ale ruka by moh­la jemu, keď sa tak blíz­ko odva­žu­je. Už som ho zopár krát rukou nahá­ňal a až vte­dy dosta­ne strach a zale­zie. Časom, ale začne vykú­kať a zabud­ne” na výstra­hu. Voči ostat­ným dru­hom je tiež teri­to­riál­ny a odváž­ny. Je to zau­jí­ma­vé, pre­to­že viac mu vadí iný druh ako sam­ci vlast­né­ho dru­hu. Čas­to krát bol samec ner­vóz­ny, rých­lo sa pohy­bo­val po rov­na­kej tra­se hore dole, ako zmys­lov zba­ve­ný. Nerad­no rad­šej vte­dy inej rybe vojsť mu do ces­ty. Cho­val som ich spo­lu v nádr­ži s Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri a zopár krát som už videl, ako buše­ráč­ka otvo­ri­la papu­ľu a šla sa zahnať. Našťas­tie k tomu nikdy nedoš­lo, pre­to­že výba­va zubov oboch dru­hov je veľ­mi odliš­ná, king­si­zei by dopa­dol zle. Buše­rá­ky sú voči iným rybám v tom­to tole­rant­né, ale cho­le­ric­ké sprá­va­nie kin­ga už zopár krát pre­siah­lo mie­ru ich trpez­li­vos­ti. King­si­zei si je asi vedo­mý svoj­ho pod­ria­de­né­ho posta­ve­nia a časom vždy pre­sta­ne pokú­šať. King­si­zei sa cel­kom ochot­ne netrú, chce to trpez­li­vosť. Regis­tru­jem tie­to for­my: Chi­ca­ne, Lon­do, Lupin­gu, Man­da, Mbu­zi, Mem­be, north, oran­ge, Pon­ta Mes­su­li, Tumbi.


A tru­ly roy­al spe­cies from the East Afri­can Lake Mala­wi, beau­ti­ful­ly colo­red, with males exhi­bi­ting more vib­ran­cy. Rela­ti­ve­ly vora­ci­ous and bold, rea­ching up to 10 cm. The male can be inc­re­dib­ly fear­less and com­ba­ti­ve, acti­ve­ly attac­king my hand or the hose in the aqu­arium on mul­tip­le occa­si­ons, which can be some­what unsett­ling. The King­si­zei won’t cau­se harm, but the hand might unin­ten­ti­onal­ly pose a thre­at to him when it ven­tu­res so clo­se. I’ve cha­sed him with my hand a few times, and only then does he beco­me frigh­te­ned and retre­at. Howe­ver, over time, he starts pee­king out again and for­gets” about the war­ning. He is ter­ri­to­rial and bold towards other spe­cies, espe­cial­ly dis­li­king dif­fe­rent spe­cies more than males of his own. Often, the male seems ner­vous, swift­ly moving up and down the same path as if devo­id of sen­ses. It’s bet­ter not to let anot­her fish get in his way during such moments. I kept them toget­her with Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri, and a few times I wit­nes­sed the bues­che­ri ope­ning its papil­la, rea­dy to con­front. For­tu­na­te­ly, it never came to that, as the den­tal equ­ip­ment of both spe­cies is vast­ly dif­fe­rent, and King­si­zei would have been at a disad­van­ta­ge. Bues­che­ri are tole­rant towards other fish in this regard, but the cho­le­ric beha­vi­or of the king has tes­ted the­ir patien­ce a few times. King­si­zei seems awa­re of his subor­di­na­te posi­ti­on and even­tu­al­ly stops attemp­ting. King­si­zei are rela­ti­ve­ly wil­ling not to fight; it just requ­ires patience.


Eine wirk­lich könig­li­che Art des Ostaf­ri­ka­nis­chen Mala­wi­se­es, wun­ders­chön gefärbt, wobei die Männ­chen noch auf­fäl­li­ger sind. Rela­tiv gef­rä­ßig und mutig, erre­icht bis zu 10 cm. Das Männ­chen kann unglaub­lich furcht­los und kämp­fe­risch sein, griff mehr­mals aktiv mei­ne Hand oder den Sch­lauch im Aqu­arium an, was etwas beun­ru­hi­gend sein kann. Der King­si­zei wird kei­nen Scha­den anrich­ten, aber die Hand könn­te ihm unbe­ab­sich­tigt eine Bed­ro­hung dars­tel­len, wenn sie sich so nahe wagt. Ein paar Mal habe ich ihn mit mei­ner Hand ver­folgt, und erst dann bekommt er Angst und zieht sich zurück. Im Lau­fe der Zeit beginnt er jedoch wie­der heraus­zus­chau­en und ver­gisst” die War­nung. Er ist ter­ri­to­rial und mutig gege­nüber ande­ren Arten, wobei er vers­chie­de­ne Arten mehr als Männ­chen sei­ner eige­nen Art ablehnt. Oft wir­kt das Männ­chen ner­vös, bewegt sich schnell auf und ab, als ob es aller Sin­ne beraubt wäre. Es ist bes­ser, einer ande­ren Fis­chart wäh­rend sol­cher Momen­te nicht in den Weg zu gera­ten. Ich habe sie zusam­men mit Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri gehal­ten, und ein paar Mal habe ich beobach­tet, wie der Bues­che­ri sei­ne Papil­la öff­ne­te, bere­it für die Kon­fron­ta­ti­on. Glück­li­cher­we­i­se kam es nie dazu, da die Zahn­me­di­zin bei­der Arten sehr unters­chied­lich ist und King­si­zei im Nach­te­il gewe­sen wäre. Bues­che­ri sind in die­ser Hin­sicht tole­rant gege­nüber ande­ren Fis­chen, aber das cho­le­ri­che Ver­hal­ten des Königs hat ihre Geduld ein paar Mal auf die Pro­be ges­tellt. King­si­zei sche­int sich sei­ner unter­ge­ord­ne­ten Posi­ti­on bewusst zu sein und hört sch­lie­ßlich auf, es zu ver­su­chen. King­si­zei sind rela­tiv bere­it, nicht zu kämp­fen; es erfor­dert nur Geduld.


Spis­hi ya kwe­li kuto­ka Ziwa Mala­wi huko Mas­ha­ri­ki mwa Afri­ka, ili­y­o­pamb­wa vizu­ri, na wanau­me waki­ony­es­ha ran­gi zai­di. Ina­ku­la kwa kia­si na jasi­ri, iki­fi­kia hadi sen­ti­mi­ta 10. Kiu­me ana­we­za kuwa na uja­si­ri na kuwa na mapam­ba­no, mara nyin­gi akis­ham­bu­lia mko­no wan­gu au hose nda­ni ya bwa­wa, jam­bo amba­lo lina­we­za kuwa la kutis­ha kido­go. King­si­zei hata­le­ta mad­ha­ra, laki­ni mko­no una­we­za kwa baha­ti mba­ya kuwa tis­hio kwa­ke ana­po­ji­so­ge­za sana. Mara kad­haa nimem­kim­bi­za kwa mko­no wan­gu, na waka­ti huo ndi­po ana­po­chu­kua woga na kuon­do­ka. Hata hivyo, kwa muda, ana­an­za kuta­za­ma tena na kusa­hau” onyo. Ana­chu­kua eneo lake na ni hoda­ri mbe­le ya spis­hi nyin­gi­ne, hasa kuchu­kia spis­hi nyin­gi­ne zai­di kuli­ko wanau­me wa spis­hi yake. Mara nyin­gi, kiu­me huone­ka­na na wasi­wa­si, aki­son­ga hara­ka juu na chi­ni kama vile hana hisia. Ni bora kuto­we­za kum­ru­hu­su sama­ki mwin­gi­ne kuin­gia njia­ni mwa­ke waka­ti wa nyaka­ti kama hizo. Nili­ku­wa nawas­hi­ki­lia pamo­ja na Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri, na mara kad­haa nilis­hu­hu­dia bues­che­ri aki­fun­gua papil­la, tay­ari kwa kuka­bi­lia­na. Baha­ti nzu­ri, hau­ku­to­kea hivyo, kwa­ni vifaa vya meno vya spis­hi zote mbi­li ni tofau­ti sana, na King­si­zei ange­ku­wa kati­ka hasa­ra. Bues­che­ri wana­ku­ba­li wen­zao wa aina nyin­gi­ne kati­ka suala hili, laki­ni tabia ya kichaa ya mfal­me ime­wa­ja­ri­bu subi­ra mara kad­haa. King­si­zei ana­one­ka­na kufa­ha­mu nafa­si yake ya chi­ni na hati­ma­ye ana­si­ma­mis­ha majaribio.


Odka­zy

2011, 2011-2015, Akvaristika, Časová línia, Inštitúcie

Tubifex Czestochowa

Hits: 2724

Na svo­jich ces­tách som mal mož­nosť zaví­tať do pre­vádz­ky fir­my Tubi­fex v Czes­to­cho­wej. My sme priš­li cez víkend. Vide­li sme ako sa s práš­ko­vé­ho krmi­va spra­via pev­né pele­ty, resp. gra­nu­le. Vide­li sme aj ako stroj vyro­bí nádo­bu na krmi­vo. Okrem toho množ­stvo krmív rôz­ne­ho druhu.


During my tra­vels, I had the oppor­tu­ni­ty to visit the Tubi­fex com­pa­ny faci­li­ty in Częs­to­cho­wa. We came over the wee­kend. We obser­ved the pro­cess of trans­for­ming powde­red feed into solid pel­lets or gra­nu­les. Addi­ti­onal­ly, we wit­nes­sed the manu­fac­tu­ring of feed con­tai­ners by a machi­ne. Apart from that, the­re were vari­ous types of feeds.


Podc­zas moich pod­ró­ży mia­łem okaz­ję odwie­dzić zakład fir­my Tubi­fex w Częs­to­cho­wie. Przy­je­cha­li­śmy na wee­kend. Obejr­ze­li­śmy, jak pro­ces przeksz­ta­łca­nia kar­my w prosz­ku w sta­łe gra­nul­ki prze­bie­ga, a także zobac­zy­li­śmy, jak mas­zy­na wyt­war­za pojem­nik na kar­mę. Ponad­to, mie­li­śmy okaz­ję zobac­zyć różne rodza­je karmy.


2006-2010, 2007, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus elongatus

Hits: 14417

Dru­hy rodu Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elongatus

Elon­ga­tu­sy sú ende­mi­tom jaze­ra Mala­wi. Syno­ny­má: Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. V rám­ci dru­hu Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus je usta­no­ve­ný kom­plex – dru­ho­vá sku­pi­na, do kto­rej okrem pra­vé­ho P. elon­ga­tus pat­rí ešte ďal­ších 5 dru­hov: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus a množ­stvo foriem. Mpan­gá­če sú for­mou dru­hu Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, čo je z hľa­dis­ka taxo­no­mic­ké­ho snáď naj­pes­trej­ší druh, vytvá­ra­jú­ci úcty­hod­né množ­stvo foriem, jed­nou z nich je aj P. e. mpan­ga. Počas impo­no­va­nia sam­ca samič­ke sa dosť výraz­ne sam­ček pre­far­bí na ove­ľa kon­trast­nej­šiu kom­bi­ná­ciu. Vte­dy je bož­ský, a keď sa začne pred­vá­dzať samič­ke, tak je to úžas­né. Samič­ky mpan­gá­čov dosa­hu­jú veľ­mi malých roz­me­rov a sam­ce nie sú na tom tiež prá­ve naj­lep­šie. Mla­dé samič­ky držia už vo veľ­mi mla­dom veku svo­je potom­stvo. Iné dru­hy si mpan­gá­če veľ­mi nevší­ma­jú. Obe pohla­via, ale viac sam­ček sa sprá­va pomer­ne rezer­vo­va­ne, v pred­ných čas­tiach akvá­ria sa tak­mer neuka­zu­je. Regis­tru­jem tie­to for­my Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Spe­cies of the genus Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, com­mon­ly kno­wn as elon­ga­tus, is an ende­mic spe­cies of Lake Mala­wi. Syno­nyms inc­lu­de Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. Wit­hin the spe­cies Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, a com­plex spe­cies group is estab­lis­hed, inc­lu­ding the true P. elon­ga­tus and 5 other spe­cies: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus, and nume­rous forms. Mpan­ga is a form of the spe­cies Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, cre­a­ting a remar­kab­le varie­ty of forms, inc­lu­ding P. e. mpan­ga. During courts­hip, the male under­go­es a sig­ni­fi­cant color trans­for­ma­ti­on to a more con­tras­ting com­bi­na­ti­on, cre­a­ting a spec­ta­cu­lar disp­lay for the fema­le. Mpan­ga fema­les achie­ve small sizes, and the males are not par­ti­cu­lar­ly lar­ge eit­her. Young fema­les hold onto the­ir offs­pring at a very young age. Other spe­cies gene­ral­ly pay litt­le atten­ti­on to mpan­ga. Both gen­ders, but most­ly the males, exhi­bit rela­ti­ve­ly reser­ved beha­vi­or, rare­ly appe­a­ring in the front parts of the aqu­arium. I regis­ter the fol­lo­wing forms of Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Arten der Gat­tung Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, all­ge­me­in bekannt als elon­ga­tus, ist eine ende­mis­che Art des Mala­wi­se­es. Syno­ny­me sind Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. Inner­halb der Art Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus wur­de eine kom­ple­xe Arten­grup­pe etab­liert, zu der neben dem eigen­tli­chen P. elon­ga­tus auch 5 wei­te­re Arten gehören: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus und zahl­re­i­che For­men. Mpan­ga ist eine Form der Art Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus und schafft eine bemer­ken­swer­te Viel­falt von For­men, ein­sch­lie­ßlich P. e. mpan­ga. Wäh­rend des Wer­bens unter­zieht sich das Männ­chen einer sig­ni­fi­kan­ten Farb­trans­for­ma­ti­on zu einer kon­tras­tre­i­che­ren Kom­bi­na­ti­on und bie­tet einen spek­ta­ku­lä­ren Anb­lick für das Weib­chen. Mpanga-​Weibchen erre­i­chen kle­i­ne Größen, und auch die Männ­chen sind nicht beson­ders groß. Jun­ge Weib­chen behal­ten ihren Nach­wuchs schon in sehr jun­gem Alter bei sich. Ande­re Arten schen­ken Mpan­ga im All­ge­me­i­nen wenig Auf­merk­sam­ke­it. Bei­de Gesch­lech­ter, vor allem die Männ­chen, zei­gen ein rela­tiv zurück­hal­ten­des Ver­hal­ten und ers­che­i­nen sel­ten in den vor­de­ren Tei­len des Aqu­ariums. Ich regis­trie­re die fol­gen­den For­men von Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Aina za jena­si ya Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, ina­ju­li­ka­na kwa kawai­da kama elon­ga­tus, ni spis­hi ina­y­eku­wa ende­mi­ki kati­ka Ziwa Mala­wi. Visa­we ni pamo­ja na Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. Nda­ni ya spis­hi ya Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, kuna kikun­di cha spis­hi kili­cho­wek­wa, iki­wa ni pamo­ja na P. elon­ga­tus hali­si na spis­hi zin­gi­ne 5: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus, na aina nyin­gi. Mpan­ga ni aina ya spis­hi ya Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, ikium­ba aina mba­lim­ba­li ya fomu, iki­wa ni pamo­ja na P. e. mpan­ga. Waka­ti wa kuton­go­za, dume hupi­tia maba­di­li­ko makub­wa ya ran­gi kuwa mchan­ga­ny­i­ko una­opin­ga­na zai­di, iki­toa maony­es­ho ya kus­han­ga­za kwa jike. Mpan­ga wa kike hufi­kia ukub­wa mdo­go, na hata wa kiu­me hawa­ko hasa kwa ukub­wa. Waki­ke wachan­ga wanas­hi­ki­lia wato­to wao tan­gu umri mdo­go sana. Spis­hi zin­gi­ne kwa ujum­la hazi­li­pi Mpan­ga sana. Jin­sia zote mbi­li, laki­ni hasa wanau­me, huony­es­ha tabia ya kuji­zu­ia kido­go, mara cha­che waki­one­ka­na kati­ka sehe­mu za mbe­le za bwa­wa la sama­ki. Nina­re­ko­di aina zifu­ata­zo za Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Odka­zy

2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Synodontis eupterus – 30 rokov dožívajúci sa akváriový druh ryby

Hits: 11512

Syno­don­tis eup­te­ra pat­rí medzi afric­ké sum­če­ky. Doží­va sa až 30 rokov. Pat­rí do čeľa­de Mocho­ki­dae a roz­ší­ril sa po celej Afri­ke. Je ľah­ko roz­poz­na­teľ­ný svo­jím jedi­neč­ným vzhľa­dom. Má pre­dĺže­né telo pokry­té malý­mi kost­ný­mi doska­mi, čo mu dáva tvr­dý a obr­ne­ný vzhľad. Naj­vý­raz­nej­šou črtou je jeho veľ­ká hre­be­ňo­vi­tá plut­va na chrb­te, pri­po­mí­na­jú­ca perie. Živí sa hlav­ne malý­mi bez­sta­vov­ca­mi a hmyzom.


Syno­don­tis eup­te­rus, com­mon­ly kno­wn as the feat­her­fin squ­e­a­ker, belo­ngs to the Afri­can cat­fish spe­cies. It has a lifes­pan of up to 30 years. It belo­ngs to the fami­ly Mocho­ki­dae and is wides­pre­ad across Afri­ca. It is easi­ly recog­ni­zab­le by its uni­que appe­a­ran­ce. It has an elon­ga­ted body cove­red with small bony pla­tes, giving it a tough and armo­red look. The most dis­tinc­ti­ve fea­tu­re is its lar­ge dor­sal fin, resem­bling feat­hers. It pri­ma­ri­ly feeds on small inver­teb­ra­tes and insects.


Syno­don­tis eup­te­rus, auch als Federf­los­ser bekannt, gehört zu den afri­ka­nis­chen Wel­sar­ten. Es hat eine Lebens­dau­er von bis zu 30 Jah­ren. Es gehört zur Fami­lie Mocho­ki­dae und ist in ganz Afri­ka verb­re­i­tet. Es ist leicht durch sein ein­zi­gar­ti­ges Aus­se­hen erkenn­bar. Es hat einen lang­ges­trec­kten Kör­per, der von kle­i­nen Kno­chen­plat­ten bedec­kt ist, was ihm ein robus­tes und gepan­zer­tes Aus­se­hen ver­le­iht. Das auf­fäl­ligs­te Merk­mal ist sei­ne gro­ße Rüc­ken­flos­se, die an Federn erin­nert. Es ernä­hrt sich haupt­säch­lich von kle­i­nen Wir­bel­lo­sen und Insekten.


Syno­don­tis eup­te­rus, maa­ru­fu kama feat­her­fin squ­e­a­ker, ni mion­go­ni mwa aina za sama­ki wa maji­ni wa Kiaf­ri­ka. Ina mais­ha ya hadi mia­ka 30. Ina­hu­sis­hwa na fami­lia ya Mocho­ki­dae na ime­e­nea kote Afri­ka. Ina­we­za kutam­bu­li­ka kwa ura­hi­si kuto­ka­na na muone­ka­no wake wa kipe­kee. Ina mwi­li mre­fu uli­ofu­nik­wa na vipan­de vido­go vya mfu­pa, ikim­pa muone­ka­no wa ngu­mu na wenye kin­ga. Sifa kuu ni mape­zi yake makub­wa ya mgon­go­ni, yana­y­o­fa­na­na na many­o­ya. Ina­ku­la kwa kia­si kikub­wa wany­ama wado­go wasio na uti wa mgon­go na wadudu.


Odka­zy

Synodontis eupterus

Synodontis eupterus

Synodontis eupterus