Hits: 2088

Turie leží medzi Lúčan­skou Malou Fat­rou a Strá­žov­ský­mi vrch­mi v nad­mor­skej výš­ke 300 met­rom nad morom (obec​tu​rie​.eu), 446 pod­ľa Wiki­pe­die. Pozdĺž Tur­ské­ho poto­ka. Tur­ská doli­na sa kol­mo napá­ja na Rajec­kú doli­nu (obec​tu​rie​.eu). Na plo­che 27.2 km2 tu žije 1995 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Prvá písom­ná zmien­ka o obci je z roku 1386 pod náz­vom Turo. Obec Turie vznik­la zlú­če­ním osád Turo a Tri dvo­ry, názov Turo tri dvo­ry sa pou­ží­val až do roku 1930. Názov Turie je pre obec od roku 1949 (obec​tu​rie​.eu). V obci sa nachá­dza kos­tol svä­té­ho Micha­la archan­je­la, kto­rý bol posta­ve­ný oko­lo roku 1580. Je chrá­ne­ný lipou s obvo­dom kme­ňa 450 cm (obec​tu​rie​.eu).


Turie is situ­ated bet­we­en Lúčan­ská Malá Fat­ra and Strá­žov­ské Vrchy at an alti­tu­de of 300 meters abo­ve sea level (obec​tu​rie​.eu), or 446 meters accor­ding to Wiki­pe­dia. It is loca­ted along the Tur­ský potok (Turie Stre­am). Tur­ská doli­na (Turie Val­ley) inter­sects per­pen­di­cu­lar­ly with the Rajec­ká doli­na (Rajec­ká Val­ley) (obec​tu​rie​.eu). Cove­ring an area of 27.2 km², the vil­la­ge is home to 1995 resi­dents (Wiki­pe­dia). The first writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge dates back to 1386 under the name Turo. Turie was for­med by mer­ging the sett­le­ments of Turo and Tri dvo­ry. The name Turo tri dvo­ry was used until 1930, and the name Turie has been in use sin­ce 1949 (obec​tu​rie​.eu). The vil­la­ge hosts the Church of St. Micha­el the Archan­gel, cons­truc­ted around 1580, and is pro­tec­ted by a lime tree with a trunk cir­cum­fe­ren­ce of 450 cm (obec​tu​rie​.eu).


Use Facebook to Comment on this Post