68  /​100
Hits: 12064

Pre­čo sa volá ? Nuž pre­to, lebo sa s man­žel­kou jej maji­teľ doho­dol, že názov bude zlo­že­ný z mena Richard, jej mena Zla­ti­ca a ich spo­loč­né­ho priez­vis­ka Cirák. Akva­ris­ti­ka sa nachá­dza v Ban­skej Bys­tri­ci na nám. SNP č. 20. Vchod do pre­daj­ne je z Lazov­nej , čo je od asi 60 met­rov. Pre­daj­ňa má len krát­ku his­tó­riu, otvo­ri­la po prvý­krát 6. novem­bra 2006 a má roz­lo­hu 89 m2. Je orien­to­va­ná hlav­ne na pre­daj akvá­ri­ových rybi­čiek a pre­daj rast­li­niek do akvá­rií. Je to Rišov koní­ček, kto­ré­mu sa s men­ším pre­stáv­ka­mi venu­je tak­mer 30 rokov. V akvá­riách sa nachá­dza veľ­mi širo­ký výber rybi­čiek z celé­ho sve­ta. V tej­to pre­daj­ni sa v posled­nom obdo­bí kona­jú aj tzv. akvas­tret­ká“, na kto­rých sa stre­tá­va­jú skú­se­ní ale aj menej , kto­rí sa vzá­jom­ne dopĺňa­jú o  z oblas­ti .

V naj­väč­šej miest­nos­ti, sa nachá­dza pre­daj­ný pult, na kto­rom sú umiest­ne­né rôz­ne dru­hy gra­nu­lo­va­né­ho, vloč­ko­vé­ho a mra­ze­né­ho krmi­va v roz­vá­že­nom sta­ve, ale aj v ori­gi­nál­nom bale­ní, terá­riá s rôz­ny­mi druh­mi hadov a iných terá­ri­ových zvie­rat. Ponu­ka krmív je pes­trá, náj­du sa tu naj­mä výrob­ky firiem TROPICAL, SAK, DAJANA. Mra­ze­né sú zastú­pe­né v plnej zosta­ve. Veľ­mi klad­ne hod­no­tím, že Richard máva v ponu­ke aj živú potra­vu – koret­ru, patent­ku a . V pre­sk­le­nej čas­ti pre­daj­né­ho pul­tu sú rôz­ne pochúť­ky pre psov a , ako aj potre­by pre akva­ris­tov a tera­ris­tov. Za pre­daj­ným pul­tom sa nachá­dza­jú tri väč­šie kovo­vé sto­ja­ny, na kto­rých sú umiest­ne­né rôz­ne dru­hy fil­trov do akvá­rií, vzdu­cho­va­cie , , ako aj kera­mi­ky slú­žia­ce na deko­rá­ciu do akvá­rií. Okrem iné­ho aj potre­by pre cho­va­te­ľov terá­ri­ových zvie­rat, hlo­dav­cov, vtá­kov a v nepo­sled­nom rade aj pre cho­va­te­ľov psov a mačiek. V tej­to miest­nos­ti, v ľavej čas­ti sa nachá­dza­jú kovo­vé sto­ja­ny na kto­rých je cel­kom umiest­ne­ných 50 akvá­rií, pri­čom naj­väč­šie má objem 550 lit­rov. V stre­de miest­nos­ti sa nachá­dza aj anti­ko­ro­vá tzv. vaňa“, kto­rá má objem do 1000 lit­rov a v nej spo­koj­ne plá­va­jú rôz­ne fareb­né dru­hy kara­sov a koi kap­rov ako aj jese­te­rov, urče­ných hlav­ne do von­kaj­ších záh­rad­ných jazie­rok. V dru­hej miest­nos­ti sa nachá­dza­jú rôz­ne dru­hy terá­rií a akvá­rií a klie­tok. V tej­to miest­nos­ti sú aj terá­riá s väč­ší­mi druh­mi pla­zov a kliet­ky s rôz­ny­mi druh­mi okras­ných vtá­kov. Ponu­ku rast­lín tvo­rí pre­važ­ne ponu­ka -DAHO v emerz­nej aj v sub­merz­nej for­me. Obľú­be­né sú naj­mä dru­hy rodov , a Cri­num. v akva­ris­ti­ke sú naj­mä od fir­my .

Riša bavia a je to vidieť aj v jeho pre­daj­ni. V nádr­žiach sa nachá­dza veľ­ké množ­stvo dru­hov rýb, z kto­rých via­ce­ré nepat­ria do bež­né­ho sor­ti­men­tu v cho­va­teľ­ských obcho­doch. Riša som poznal ešte pred­tým, ako si spra­vil” Akva­ris­ti­ku a poznal som ho ako nad­šen­ca, kto­rý vte­dy pre seba aktív­ne sám zhá­ňal ryby od výmys­lu sve­ta. Prav­de­po­dob­ne tomu zostal ver­ný, pre­to­že v jeho obcho­de vždy náj­de­te zau­jí­ma­vé kús­ky aj pre ostrie­ľa­né­ho cho­va­te­ľa. Je ško­da, že pre­daj­ňa spre­du nepô­so­bí prí­ve­ti­vo. Fasá­da mest­skej je ošar­pa­ná a doslo­va ška­re­dá. Ďal­šou vecou, kto­rá by sa hodi­la ku nádr­žiam je poza­die, keď­že v sto­ja­noch sú bez neho. Lep­šie by vynik­li ryby aj a celé by to zís­ka­lo kom­pakt­nosť. V čase mojej nedáv­nej EXOTIC Show v Ban­skej Bys­tri­ci som zis­til, že Richard dal za akvá­ria . V akva­ris­ti­ke RIZLACI sú vždy, keď som tam, ryby oči­vid­ne v poriad­ku. Akva­ris­ti­ka RIZLACI je pre mňa veľ­mi zau­jí­ma­vá. Nie je to typic­ká uhla­de­ná pre­daj­ňa, pre­mys­le­ná do detai­lov, ale je to die­lo, kto­ré sa sta­via za pocho­du. Zanie­te­ný akva­ris­ta by si mal do nej ces­tu nájsť a verím tomu, že vďa­ka zau­jí­ma­vým rybám vo výbor­nom sta­ve a prí­stu­pu per­so­ná­lu, sa tam aj čas­to vráti.

Akva­ris­ti­ka bohu­žiaľ medzi­ča­som skon­či­la, avšak tí kto­rí ju zosob­ňo­va­li sú stá­le fajn.


The name RIZLACI” for the aqu­arium shop in has an inte­res­ting ori­gin. It is a com­bi­na­ti­on of the names Richard and Zla­ti­ca, the owners of the shop, and the­ir sha­red sur­na­me, Cirák. Loca­ted at SNP Squ­are No. 20 in Ban­ská , the entran­ce to the shop is from Stre­et, app­ro­xi­ma­te­ly 60 meters from the squ­are. Des­pi­te its short his­to­ry, as it ope­ned its doors on Novem­ber 6, 2006, the shop has made a mark with its area of 89 m², pri­ma­ri­ly focu­sing on the sale of aqu­arium fish and aqu­atic plants.

Richard, the owner, has been invol­ved in this hob­by for almost 30 years, dedi­ca­ting him­self to it with occa­si­onal bre­aks. The shop offers a wide selec­ti­on of fish from around the world. In recent times, the shop has also been hos­ting akva­streks,” whe­re expe­rien­ced and less expe­rien­ced aqu­arists come toget­her to sha­re the­ir kno­wled­ge and expe­rien­ces in the field of aquatics.

The main room fea­tu­res a sales coun­ter disp­la­y­ing vari­ous types of gra­nu­la­ted, fla­ke, and fro­zen fish food, both in bulk and ori­gi­nal pac­ka­ging. Addi­ti­onal­ly, ter­ra­riums with dif­fe­rent spe­cies of sna­kes and other ter­ra­rium ani­mals are sho­wca­sed. The diver­se food selec­ti­on inc­lu­des pro­ducts from repu­tab­le brands such as TROPICAL, SAK, and DAJANA. Fro­zen foods are also avai­lab­le in full supp­ly. Notab­ly, the shop offers live food such as worms, bri­ne shrimp, and daph­nia. A glass sec­ti­on of the sales coun­ter disp­la­ys tre­ats for dogs and cats, as well as supp­lies for aqu­arists and ter­ra­rists. Behind the coun­ter are three lar­ger stands hol­ding vari­ous aqu­arium fil­ters, air pumps, hea­ters, roots, sto­nes, and cera­mics for aqu­arium deco­ra­ti­on. The shop also caters to the needs of repti­le, rodent, bird, dog, and cat enthusiasts.

In the left part of the room, metal stands with 50 aqu­ariums, the lar­gest having a volu­me of 550 liters, are neat­ly arran­ged. Addi­ti­onal­ly, the­re is an anti­cor­ro­si­ve tub” with a capa­ci­ty of up to 1000 liters, hou­sing vari­ous color­ful spe­cies of carp, koi carp, stur­ge­ons, main­ly inten­ded for out­do­or gar­den ponds. The second room hou­ses dif­fe­rent types of ter­ra­riums, aqu­ariums, and bird­ca­ges, along with lar­ger ter­ra­ria con­tai­ning vari­ous repti­les and cages hou­sing dif­fe­rent spe­cies of orna­men­tal birds.

The plant selec­ti­on main­ly con­sists of offe­rings from , both in emer­sed and sub­mer­sed forms. Popu­lar spe­cies inc­lu­de Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne, and Cri­num. Medi­ca­ti­ons in aqu­aris­tics are pri­ma­ri­ly from the SERA company.

Richar­d’s ent­hu­siasm for fish is evi­dent, and it is ref­lec­ted in his shop. The tanks are stoc­ked with a wide varie­ty of fish, inc­lu­ding some not com­mon­ly found in typi­cal pet sto­res. Richard was kno­wn to me even befo­re he estab­lis­hed Akva­ris­ti­ka RIZLACI.” I knew him as an ent­hu­siast who acti­ve­ly sought fish from all cor­ners of the world. He seems to have remai­ned true to this pas­si­on becau­se his shop alwa­ys offers inte­res­ting finds for both sea­so­ned and novi­ce hobbyists.

It’s unfor­tu­na­te that the sto­ref­ront does­n’t exu­de a wel­co­ming vibe. The faca­de against the wall is worn and frank­ly unatt­rac­ti­ve. Anot­her impro­ve­ment that would enhan­ce the tanks is a backg­round, as the aqu­ariums in the stands are cur­ren­tly wit­hout one. This addi­ti­on would make the fish and plants stand out, giving the enti­re setup a  cohe­si­ve appearance.

During my recent visit to the in Ban­ská Bys­tri­ca, I noti­ced that Richard had added backg­rounds to the aqu­ariums. The fish are visib­ly in good con­di­ti­on whe­ne­ver I visit RIZLACI. Akva­ris­ti­ka RIZLACI is fas­ci­na­ting to me. It’s not the typi­cal polis­hed sto­re meti­cu­lous­ly plan­ned to the last detail but rat­her a work in prog­ress. An ent­hu­sias­tic aqu­arist should find the­ir way the­re, and I belie­ve that thanks to the inte­res­ting and healt­hy fish and the staf­f’s app­ro­ach, they will return frequently.

Unfor­tu­na­te­ly, Akva­ris­ti­ka has ended in the mean­ti­me, but tho­se who embo­died it are still great.


Use to Comment on this Post