Hits: 6067

V Žili­ne ZO Akva­fit zača­la v decem­bri 2009 orga­ni­zo­vať vždy kaž­dú prvú nede­ľu v mesia­ci v Dome tech­ni­ky na uli­ci Vyso­koš­ko­lá­kov, akva­ris­tic­kú bur­zu. Akcia sa koná spo­lu s vtáč­kar­skou (exo­tár­skou) bur­zou, kto­rá sa koná už dlhé roky. Prvá akcia sa kona­la 6.12.2009 od 6:30 do 11:30. Exo­tár­ska časť vte­dy skon­či­la 9:30, ako býva zvy­kom. Aj mňa zasko­či­lo, že akcie sa kona­jú v nede­ľu a ešte k tomu tak sko­ro ráno. Čudo­val som sa, aj keď som vedel, že exo­tá­ri to tak majú vo zvy­ku aj v iným mes­tách Slo­ven­ska. My sme sa na prvú bur­zu vybra­li šty­ria z Bra­ti­sla­vy v dvoch autách. Jeden z nás dokon­ca ani neb­ral žiad­ny tovar. Aj my ostat­ní sme šli skôr naľah­ko oťu­kať terén. Okrem nás priš­li aj Ostra­vá­ci, Polia­ci, iní Bra­ti­slav­ča­nia a neja­kí domá­ci. Veľ­mi sa nám páči­li sto­ly, kto­ré boli pev­né a aj pek­né. Páči­lo sa nám aj množ­stvo ľudí, kto­ré priš­lo. Odha­du­jem viac ako 500 ľudí. My sme dora­zi­li asi 5:45 na mies­to a už sa aj trú­si­li pome­dzi nás aj prví zákaz­ní­ci. O sied­mej hodi­ne ráno tam bol nával. Po devia­tej zača­lo ľudí evi­den­tne ubú­dať. Akva­ris­tov priš­lo samoz­rej­me pome­nej, ale to sa dalo oča­ká­vať. Exo­tá­ri však neo­hrd­li a popo­ze­ra­li aj našu ponu­ku a poda­kto­rí utra­ti­li aj dáke euryč­ká. Ja som zase rád popo­ze­ral ich vtá­ky, ale eurá som minul iba na pár­ky a kofo­lu v miest­nom pri­dru­že­nom “bufe­te”. Bufet bol zau­jí­ma­vý – prompt­ný, sym­pa­tic­ký per­so­nál, pre­dá­val sa aj PMDD. Snáď sa ho nik nena­pil ;-). Akva­ris­tic­ká časť ponú­ka­la ryby, rast­li­ny, kre­ve­ty, sli­má­ky, krmi­vá suché, živé, mra­ze­né. Naj­mä mra­ze­né krmi­vo bol výbor­ný tovar, plné auto kto­rým ho istý Poliak donie­sol, osta­lo sko­ro prázd­ne. Mra­ze­né ponú­ka­li aj Ostra­vá­ci, okrem toho mali živé patent­ky, koret­ry, niten­ky, daf­nie aj mik­ry. Po akcii sme sa pre­miest­ni­li tuším štyr­mi auta­mi ku Jan­ko­vi Budai­ovi, kde nám uká­zal jeho kle­no­ty. Po odcho­de od Jana sme nabra­li kurz Bratislava.

Medzi­tým sa kona­lo už množ­stvo tých­to búrz. Reak­cie na ne nebo­li vždy len pozi­tív­ne. Pikoš­ky, kto­ré šli v Bra­ti­sla­ve, v Žili­ne nech­cel sko­ro nikto. Dru­há taká­to spo­loč­ná exotársko-​akvaristická akcia bola 3.1.2010, čo je z môj­ho pohľa­du hroz­ný ter­mín. Napriek tomu pre­beh­la ku spo­koj­nos­ti všet­kých :-)). Kaž­do­pád­ne si mys­lím, také­to akcie sa nám páči­li po kaž­dej strán­ke. Vďa­ka tra­dí­cii exo­tá­rov a pra­vi­del­nos­ti budú pre nás prí­no­som. Mys­lím samoz­rej­me aj na pozí­ciu pre­daj­cov aj zákaz­ní­kov. Samoz­rej­mé je aj to, že záuj­my exo­tá­rov a akva­ris­tov sa pre­lí­na­jú aj odli­šu­jú. Ich moti­vá­cia cho­vať aj kupo­vať je podob­ná. Teším sa pre­to na ďal­šie akcie.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post