2011-2015, 2015, Akvaristika, Burzy, Časová línia, Teraristické burzy, Výstavy, Výstavy rýb, Výstavy zvierat

Exotika Bratislava 2015

Hits: 317

13.6.2015

11.4.2015 – výsta­va krabov

14.3.2015 – sme mali malú pre­hliad­ku kreviet.

14.2.2015 – sme uká­za­li v zvý­še­nej mie­re čaro panciernikov.

Use to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Akvaristika, Burzy, Časová línia

Vivaristika Levice

Hits: 4273

Ja som na októb­ro­vej Viva­ris­ti­ke v roku 2007 hovo­ril o našom klu​be​.akva​.sk na tému Ako vzni­kol a fun­gu­je klub.”. Viva­ris­ti­ka bola o bur­ze a nie­ke­dy o prednáškach.


I spo­ke at the Octo­ber Viva­ris­ti­ka event in 2007 about our club​.akva​.sk on the topic How club​.akva​.sk was cre­a­ted and ope­ra­tes”. The Viva­ris­ti­ka event focu­sed on the tra­de fair and some­ti­mes inc­lu­ded lectures.


Pre­te­ky švá­bov na Viva­ris­ti­ke Levi­ce vyhral Rých­ly Maxo


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Akvaristika, Burzy, Časová línia, Chovateľstvo, Teraristické burzy

Akvatera Trnava

Hits: 4423

prís­pev­kov – Milan Kánya, Milan Sabo, Follrich

20.9.2009

Akva­ris­tic­ko – tera­ris­tic­ká výstava/​burza sa kona­la 20. sep­tem­bra 2009 v pries­to­roch Obvod­né­ho úra­du prá­ce. Na 81 sto­loch pre­dá­va­lo 35 pre­dá­va­jú­cich zo Slo­ven­ska, Čiech a Rakús­ka. Cel­ko­vý odha­do­va­ný počet náv­štev­ní­kov pre­vý­šil magic­kú hra­ni­cu tisíc­ky. V tom­to čís­le sú zará­ta­ní aj nepla­tia­ci z radov detí, dôchod­cov a zdra­vot­ne a teles­ne pos­ti­hnu­tých. Verím, že sa nám poda­rí udr­žať kva­li­tu mini­mál­ne na súčas­nej úrov­ni a spra­ví­me všet­ko pre­to aby tak náv­štev­ní­ci ako aj pre­dá­va­jú­ci odchá­dza­li z Akva­Te­ra Trna­va rov­na­ko spo­koj­ní ako tomu bolo dote­raz. Ter­mín kona­nia ďal­šej akcie bude na jar 2010. Kon­krét­ny dátum spres­ní­me čosko­ro na strán­ke att​.pla​zy​unas​.com.


Aut­hors of the con­tri­bu­ti­ons – Milan Kánya, Milan Sabo, Matej Follrich

Akva­Te­ra Trna­va 20.9.2009

The aqu­arium and ter­ra­rium exhibition/​fair Akva­Te­ra Trna­va took pla­ce on Sep­tem­ber 20, 2009, at the pre­mi­ses of the Dis­trict Labor Offi­ce. 35 sel­lers from Slo­va­kia, the Repub­lic, and sold the­ir goods at 81 tab­les. The esti­ma­ted total num­ber of visi­tors exce­e­ded the magi­cal thres­hold of a thou­sand. This num­ber inc­lu­des non-​paying visi­tors from the ranks of chil­dren, reti­re­es, and the disab­led. I belie­ve that we will mana­ge to main­tain the quali­ty of the event at least at the cur­rent level and we will do eve­ryt­hing to ensu­re that both visi­tors and sel­lers lea­ve Akva­Te­ra Trna­va as satis­fied as they have been so far. The date of the next event will be in spring 2010. We will spe­ci­fy the exact date soon on the web­si­te att​.pla​zy​unas​.com.


Akva­Te­ra Trna­va 31.5.2009

Posled­ný májo­vý deň v roku 2009 sa usku­toč­ni­la už štvr­tá ATT výstava/​burza v Trna­ve. Vďa­ka veľ­ké­mu záuj­mu pre­dá­va­jú­cich a náv­štev­ní­kov sa kona­la vo väč­ších pries­to­roch ako tomu bolo prvé tri razy. Na naše pote­še­nie boli aj nové , šty­ri krát väč­šie ako dovte­dy, bez­ná­dej­ne vypre­da­né pre­dá­va­jú­ci­mi a napl­ne­né dych­ti­vý­mi náv­štev­ník­mi. Pre­dá­va­jú­ci zo šty­roch kra­jín vysta­vo­va­li svo­ju ponu­ku na 78 sto­loch. Pote­ši­la na slo­ven­ské pome­ry úť pre­dá­va­jú­cich z Čes­kej repub­li­ky. Pia­ti vysta­vo­va­li na 18 sto­loch , kto­rý pútal davu náv­štev­ní­kov. Tých priš­lo behom 3 hodín na ATT cca 1000! Aj pre­to sme sa roz­hod­li pre­dĺžiť čas nad­chá­dza­jú­cej na 4  od 8:00 – 12:00.

Prvé tri akcie sa kona­li v CVČ Kalo­ka­ga­tia v Trna­ve. Prvá akcia sa kona­la 16.9.2007, ďal­šie 8.6.2008, 5.10.2008. Vzhľa­dom na vyso­kú účasť náv­štev­ní­kov a nedos­ta­toč­né kapa­ci­ty pre uspo­ko­je­nie pre­dá­va­jú­cich sme už túto, v pora­dí štvr­tú bur­zu zor­ga­ni­zo­va­li vo väč­ších pries­to­roch v pries­to­roch Obvod­né­ho úra­du prác (ved­ľa OC MAX) – Jána Bot­tu 4, Trna­va GPS: 48°229.02“N /​17°3438.62“E.


Akva­Te­ra Trna­va 31.5.2009

On the last day of May in 2009, the fourth ATT exhibition/​fair took pla­ce in Trna­va. Thanks to the gre­at inte­rest of sel­lers and visi­tors, it was held in lar­ger pre­mi­ses than the three times. To our delight, the­re were also new spa­ces, four times lar­ger than befo­re, hope­less­ly sold out by sel­lers and fil­led with eager visi­tors. Sel­lers from four coun­tries disp­la­y­ed the­ir offe­rings on 78 tab­les. The high par­ti­ci­pa­ti­on of sel­lers from the Czech Repub­lic was ple­a­sing by Slo­vak stan­dards. Five exhi­bi­tors pre­sen­ted ani­mals and goods on 18 tab­les, att­rac­ting the atten­ti­on of the cro­wd of visi­tors. About 1000 peop­le came to ATT during the 3 hours! Tha­t’s why we deci­ded to extend the dura­ti­on of the upco­ming fair to 4 hours from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.

The first three events took pla­ce at the CVČ Kalo­ka­ga­tia in Trna­va. The first event was held on Sep­tem­ber 16, 2007, fol­lo­wed by June 8, 2008, and Octo­ber 5, 2008. Due to the high atten­dan­ce of visi­tors and insuf­fi­cient capa­ci­ty to satis­fy sel­lers, we orga­ni­zed this, the fourth fair in lar­ger pre­mi­ses at the Dis­trict Labor Offi­ce (next to OC MAX) – Jána Bot­tu 4, Trna­va GPS: 48°229.02“N /​17°3438.62“E.


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Akvaristika, Burzy, Časová línia, Teraristické burzy

Tropicana Pressburg

Hits: 3335

10.10.2009 sa usku­toč­ni­la v Dome v Dúb­rav­ke, v Bra­ti­sla­ve v pora­dí dru­há bra­ti­slav­ská tera­ris­tic­ká bur­za (BTB) . Naj­viac boli ponú­ka­né , pre­dov­šet­kým . Veľa bolo aj sli­má­kov, hadov. Čias­toč­ne bola zastú­pe­ná aj . Zvlášt­ne pre mňa boli kalo­ne, čo sú . Pod­ľa í si môže­te spra­viť obraz o tom, ako to tam vypa­da­lo. Ja odha­du­jem, že pre­daj­co­via boli zhru­ba na 50 met­roch, keby boli v jed­nom rade. bola výbor­ná, sú tak­mer bez výnim­ky tole­rant­ní, pokoj­ní , kto neve­rí, nech prí­de napr. na ďal­šiu Tro­pi­ca­nu, kto­rá bude na jar 2010.


On Octo­ber 10, 2009, the second ter­ra­rium fair in , Tro­pi­ca­na (BTB), took pla­ce at the Cul­tu­re Hou­se in . The event fea­tu­red a sig­ni­fi­cant offe­ring of repti­les, espe­cial­ly lizards. The­re were also many snails and sna­kes avai­lab­le. Addi­ti­onal­ly, the­re was a par­tial repre­sen­ta­ti­on of aquarium-​related items. Par­ti­cu­lar­ly intri­gu­ing for me were kalo­ne,” which are bats. From the pho­tos, you can get an idea of how it looked the­re. I esti­ma­te that the sel­lers were spre­ad over app­ro­xi­ma­te­ly 50 meters if they were in a sin­gle row. The atmo­sp­he­re was excel­lent; ter­ra­rium ent­hu­siasts are, wit­hout excep­ti­on, tole­rant and pea­ce­ful peop­le. Any­o­ne who doubts this should come to the next Tro­pi­ca­na, sche­du­led for spring 2010.


Use to Comment on this Post