70  /​100
Hits: 1113

je ťou mes­ta v Šluk­nov­skej pahor­ka­ti­ne v Sever­ných Čechách. Nemec­ký názov je . Žije tu 470 oby­va­te­ľov. Fili­pov zalo­žil v roku 1540 istý Filip (Wiki­pe­dia CS), prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1713 (Čes­ký šta­tis­tic­ký úřad). V roku 1866 sa tu stal Fili­pov­ský zá, jedi­né zja­ve­nie Pan­ny Márie v Čes­ku v 19. sto­ro­čí. Do roku 1945 bol Fili­pov osíd­le­ný občan­mi nemec­kej národ­nos­ti. Nachá­dza sa tu kos­tol Pan­ny Marie z roku 1866 – hono­sí sa titu­lom . Kos­to­lom za hlav­ným oltá­rom pre­chá­dza his­to­ric­ká česko- hra­ni­ca (Wiki­pe­dia CS). Od roku 2008 sa tu koná­va medzi­ná­rod­ný var­ha­no­vý fes­ti­val duchov­nej (Pavel Tichý, Jiří Hou­dek, Marie Rút Kříž­ko­vá, Ben­no Beneš).


Fili­pov is a part of the town Jiří­kov in the Šluk­nov Hills in Nort­hern Bohe­mia. Its Ger­man name is Phi­lipps­dorf, and it is home to 470 resi­dents. Fili­pov was foun­ded in 1540 by a man named Filip ( CS), with the writ­ten men­ti­on dating back to 1713 ( Sta­tis­ti­cal Offi­ce). In 1866, the Fili­pov Mirac­le occur­red here, being the only appe­a­ran­ce of the Vir­gin Mary in the Czech Repub­lic in the 19th cen­tu­ry. Until 1945, Fili­pov was inha­bi­ted by citi­zens of Ger­man nati­ona­li­ty. The town is home to the Church of Our Lady from 1866, which boasts the tit­le of . The his­to­ri­cal Czech-​German bor­der pas­ses through the church behind the main altar (Wiki­pe­dia CS). Sin­ce 2008, an inter­na­ti­onal organ fes­ti­val of spi­ri­tu­al music has been held here ( Tichý, Jiří Hou­dek, Marie Rút Kříž­ko­vá, Ben­no Beneš).


Fili­pov je čás­tí měs­ta Jiří­kov v Šluk­nov­ské pahor­ka­ti­ně v Sever­ních Čechách. Němec­ký název je Phi­lipps­dorf. Žije zde 470 oby­va­tel. Fili­pov zalo­žil v roce 1540 urči­tý Filip (Wiki­pe­dia CS), prv­ní písem­ná zmín­ka je z roku 1713 (Čes­ký sta­tis­tic­ký úřad). V roce 1866 se zde stal , jedi­né zje­ve­ní Pan­ny Marie v Čes­ku v 19. sto­le­tí. Do roku 1945 byl Fili­pov osíd­len obča­ny němec­ké národ­nos­ti. Nachá­zí se zde kos­tel Pan­ny Marie z roku 1866 – hono­sí se titu­lem minor. Kos­te­lem za hlav­ním oltá­řem pro­chá­zí his­to­ric­ká česko-​německá (Wiki­pe­dia CS). Od roku 2008 se zde koná mezi­ná­rod­ní var­han­ní fes­ti­val duchov­ní hud­by (Pavel Tichý, Jiří Hou­dek, Marie Rút Kříž­ko­vá, Ben­no Beneš).


Use to Comment on this Post