2015, Časová línia, České mestá, Česko, Krajina, Mestá, Severné Čechy, Zahraničie

Varnsdorf – malý Manchester

Hits: 250

Varns­dorf je mes­to v Sever­ných Čechách. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že je z 3 strán obklo­pe­né Nemec­kom. Leží v nad­mor­skej výš­ke 332 met­rov nad morom. Na 26 km2 tu žije 15 664 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Neďa­le­ko sú Lužic­ké hory a Žitav­ská kot­li­na. Mes­to má 3 čas­ti: Stu­dán­ka, Svět­li­ny, Varns­dorf (varns​dorf​.cz). Do roku 1868 bol Varns­dorf naj­väč­šou dedi­nou Rakúsko-​Uhorska. Od 18. sto­ro­čia je tex­til­ným cen­trom, stá­va sa malým Man­che­strom. Nachá­dza sa tu vyhliad­ko­vá veža z reštau­rá­ci­ou na vrchu Hrá­dek. Je vyso­ká 29 met­rov a posky­tu­je pano­ra­ma­tic­ký výhľad na mes­to, na Seif­hen­ner­dorf, Šluk­nov­skú pahor­ka­ti­nu a na Lužic­ké hory, časť Krko­noš a Jizer­ských hôr. Viet­nam­ská komu­ni­ta si tu v roku 2008 otvo­ri­la prvý bud­his­tic­ký chrám na úze­mí Čes­kej repub­li­ky (Infor­mač­né letáky).


Varns­dorf is a town in Nort­hern Bohe­mia. An inte­res­ting fact is that it is sur­roun­ded by Ger­ma­ny on three sides. It is loca­ted at an alti­tu­de of 332 meters abo­ve sea level. Wit­hin an area of​26 squ­are kilo­me­ters, it is home to 15,664 inha­bi­tants (Wiki­pe­dia). Near­by are the Lusa­tian Moun­tains and the Žita­va Basin. The town is divi­ded into three parts: Stu­dán­ka, Svět­li­ny, and Varns­dorf (varns​dorf​.cz). Until 1868, Varns­dorf was the lar­gest vil­la­ge in Austria-​Hungary. Sin­ce the 18th cen­tu­ry, it has been a tex­ti­le cen­ter, ear­ning the nick­na­me Litt­le Man­ches­ter.” The­re is an obser­va­ti­on tower with a res­tau­rant on the top of Hrá­dek hill. It is 29 meters high and offers a pano­ra­mic view of the town, Seif­hen­ners­dorf, the Šluk­nov Upland, the Lusa­tian Moun­tains, and parts of the Giant Moun­tains and the Jize­ra Moun­tains. In 2008, the Viet­na­me­se com­mu­ni­ty ope­ned the first Budd­hist tem­ple in the Czech Repub­lic here (Infor­ma­ti­on leaflets).


Varns­dorf ist eine Stadt in Nord­böh­men. Eine inte­res­san­te Tat­sa­che ist, dass sie von Deutsch­land auf drei Sei­ten umge­ben ist. Sie liegt auf einer Höhe von 332 Metern über dem Mee­ress­pie­gel. Auf einer Flä­che von 26 Quad­rat­ki­lo­me­tern leben hier 15.664 Ein­woh­ner (Wiki­pe­dia). In der Nähe befin­den sich das Lau­sit­zer Gebir­ge und das Zit­tau­er Bec­ken. Die Stadt ist in drei Tei­le geg­lie­dert: Stu­dán­ka, Svět­li­ny und Varns­dorf (varns​dorf​.cz). Bis 1868 war Varns­dorf das größte Dorf in Österreich-​Ungarn. Seit dem 18. Jahr­hun­dert ist es ein Tex­til­zen­trum und trägt den Spitz­na­men Kle­i­nes Man­ches­ter”. Auf dem Hügel Hrá­dek befin­det sich ein Aus­sichts­turm mit einem Res­tau­rant auf der Spit­ze. Er ist 29 Meter hoch und bie­tet einen Pano­ra­mab­lick auf die Stadt, Seif­hen­ners­dorf, das Šluk­nov­ské pahor­ka­ti­ny, das Lau­sit­zer Gebir­ge sowie Tei­le des Rie­sen­ge­bir­ges und des Iser­ge­bir­ges. Im Jahr 2008 eröff­ne­te die viet­na­me­sis­che Geme­in­schaft hier den ers­ten budd­his­tis­chen Tem­pel in der Tsche­chis­chen Repub­lik (Infor­ma­ti­onsb­ros­chüren).


Varns­dorf je měs­to na seve­ru Čech. Jeho zají­ma­vos­tí je, že je obklo­pe­no Němec­kem ze tří stran. Leží v nad­mo­řs­ké výš­ce 332 met­rů. Na plo­še 26 km² zde žije 15 664 oby­va­tel. Neda­le­ko se nachá­ze­jí Lužic­ké hory a Žitav­ská kot­li­na. Měs­to se dělí na tři čás­ti: Stu­dán­ka, Svět­li­ny a Varns­dorf. Do roku 1868 byl Varns­dorf nej­vět­ší ves­ni­cí Rakousko-​Uherska. Od 18. sto­le­tí je tex­til­ním cen­trem a stá­vá se malým Man­ches­te­rem”. V měs­tě sto­jí vyhlíd­ko­vá věž s res­tau­ra­cí na vrchu Hrá­dek. Je vyso­ká 29 met­rů a nabí­zí pano­ra­ma­tic­ký výhled na měs­to, na Seif­hen­ner­dorf, Šluk­nov­skou pahor­ka­ti­nu, Lužic­ké hory, část Krko­noš a Jizer­ských hor. V roce 2008 si viet­nam­ská komu­ni­ta ote­vře­la prv­ní budd­his­tic­ký chrám na úze­mí Čes­ké republiky.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2015, Časová línia, České mestá, České obce, Česko, Krajina, Mestá, Mestá, Obce, Severné Čechy, Typ krajiny, Zahraničie

Filipov v Severných Čechách

Hits: 1043

Fili­pov je čas­ťou mes­ta Jiří­kov v Šluk­nov­skej pahor­ka­ti­ne v Sever­ných Čechách. Nemec­ký názov je Phi­lipps­dorf. Žije tu 470 oby­va­te­ľov. Fili­pov zalo­žil v roku 1540 istý Filip (Wiki­pe­dia CS), prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1713 (Čes­ký šta­tis­tic­ký úřad). V roku 1866 sa tu stal Fili­pov­ský zázrak, jedi­né zja­ve­nie Pan­ny Márie v Čes­ku v 19. sto­ro­čí. Do roku 1945 bol Fili­pov osíd­le­ný občan­mi nemec­kej národ­nos­ti. Nachá­dza sa tu kos­tol Pan­ny Marie z roku 1866 – hono­sí sa titu­lom Bazi­li­ka minor. Kos­to­lom za hlav­ným oltá­rom pre­chá­dza his­to­ric­ká česko-​nemecká hra­ni­ca (Wiki­pe­dia CS). Od roku 2008 sa tu koná­va medzi­ná­rod­ný var­ha­no­vý fes­ti­val duchov­nej hud­by (Pavel Tichý, Jiří Hou­dek, Marie Rút Kříž­ko­vá, Ben­no Beneš).


Fili­pov is a part of the town Jiří­kov in the Šluk­nov Hills in Nort­hern Bohe­mia. Its Ger­man name is Phi­lipps­dorf, and it is home to 470 resi­dents. Fili­pov was foun­ded in 1540 by a man named Filip (Wiki­pe­dia CS), with the first writ­ten men­ti­on dating back to 1713 (Czech Sta­tis­ti­cal Offi­ce). In 1866, the Fili­pov Mirac­le occur­red here, being the only appe­a­ran­ce of the Vir­gin Mary in the Czech Repub­lic in the 19th cen­tu­ry. Until 1945, Fili­pov was inha­bi­ted by citi­zens of Ger­man nati­ona­li­ty. The town is home to the Church of Our Lady from 1866, which boasts the tit­le of Basi­li­ca minor. The his­to­ri­cal Czech-​German bor­der pas­ses through the church behind the main altar (Wiki­pe­dia CS). Sin­ce 2008, an inter­na­ti­onal organ fes­ti­val of spi­ri­tu­al music has been held here (Pavel Tichý, Jiří Hou­dek, Marie Rút Kříž­ko­vá, Ben­no Beneš).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post