2015, Časová línia, České reportáže, Neživé, Podujatia, Reportáže, Technika

Veterány v Jiříkove

Hits: 879

Keď som bol v Čes­kom Švaj­čiar­sku, náho­dou som pri Jiří­ko­ve nara­zil na jaz­du veteránov.


When I was in Čes­ké Švaj­čiar­sko, I stum­bled upon a vin­ta­ge car ride near Jiří­kov by chance.


Use Facebook to Comment on this Post

2015, Časová línia, České mestá, České obce, Česko, Krajina, Mestá, Mestá, Obce, Severné Čechy, Typ krajiny, Zahraničie

Filipov v Severných Čechách

Hits: 1043

Fili­pov je čas­ťou mes­ta Jiří­kov v Šluk­nov­skej pahor­ka­ti­ne v Sever­ných Čechách. Nemec­ký názov je Phi­lipps­dorf. Žije tu 470 oby­va­te­ľov. Fili­pov zalo­žil v roku 1540 istý Filip (Wiki­pe­dia CS), prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1713 (Čes­ký šta­tis­tic­ký úřad). V roku 1866 sa tu stal Fili­pov­ský zázrak, jedi­né zja­ve­nie Pan­ny Márie v Čes­ku v 19. sto­ro­čí. Do roku 1945 bol Fili­pov osíd­le­ný občan­mi nemec­kej národ­nos­ti. Nachá­dza sa tu kos­tol Pan­ny Marie z roku 1866 – hono­sí sa titu­lom Bazi­li­ka minor. Kos­to­lom za hlav­ným oltá­rom pre­chá­dza his­to­ric­ká česko-​nemecká hra­ni­ca (Wiki­pe­dia CS). Od roku 2008 sa tu koná­va medzi­ná­rod­ný var­ha­no­vý fes­ti­val duchov­nej hud­by (Pavel Tichý, Jiří Hou­dek, Marie Rút Kříž­ko­vá, Ben­no Beneš).


Fili­pov is a part of the town Jiří­kov in the Šluk­nov Hills in Nort­hern Bohe­mia. Its Ger­man name is Phi­lipps­dorf, and it is home to 470 resi­dents. Fili­pov was foun­ded in 1540 by a man named Filip (Wiki­pe­dia CS), with the first writ­ten men­ti­on dating back to 1713 (Czech Sta­tis­ti­cal Offi­ce). In 1866, the Fili­pov Mirac­le occur­red here, being the only appe­a­ran­ce of the Vir­gin Mary in the Czech Repub­lic in the 19th cen­tu­ry. Until 1945, Fili­pov was inha­bi­ted by citi­zens of Ger­man nati­ona­li­ty. The town is home to the Church of Our Lady from 1866, which boasts the tit­le of Basi­li­ca minor. The his­to­ri­cal Czech-​German bor­der pas­ses through the church behind the main altar (Wiki­pe­dia CS). Sin­ce 2008, an inter­na­ti­onal organ fes­ti­val of spi­ri­tu­al music has been held here (Pavel Tichý, Jiří Hou­dek, Marie Rút Kříž­ko­vá, Ben­no Beneš).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2015, Časová línia, Neživé, Technika, TOP

Autá

Hits: 2151

Autá od si od svo­jich začiat­kov pre­šli neuve­ri­teľ­ným vývo­jom a sta­li sa neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou náš­ho živo­ta. Sú doprav­ný­mi pros­tried­ka­mi, kto­ré nám posky­tu­jú pohodl­ný spô­sob pre­pra­vy z mies­ta na mies­to. Svoj pôvod majú dato­va­ný v 19. sto­ro­čí, kedy sa obja­vi­li prvé par­né vozid­lá. Sku­toč­ný boom nastal v 20. sto­ro­čí. S tech­no­lo­gic­kým pokro­kom sa neus­tá­le zdo­ko­na­ľu­jú. Elek­tro­ni­ka a infor­mač­né tech­no­ló­gie dnes domi­nu­jú aj auto­mo­bi­lo­vé­mu prie­mys­lu. Inves­tu­jú sa nema­lé pros­tried­ky do vývo­ja auto­nóm­nych vozi­diel, elek­tric­ké­ho poho­nu a inte­li­gent­né­ho sys­té­mu ria­de­nia. Auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel sti­mu­lu­je výraz­ným spô­so­bom eko­no­mi­ku. Pri­ná­ša­jú aj nega­tív­ne násled­ky ako doprav­né záp­chy, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, stra­ty na ľud­ských živo­toch. Bude­me musieť čeliť výzvam a hľa­dať rov­no­vá­hu medzi tech­no­lo­gic­kým pokro­kom, eko­lo­gic­kou udr­ža­teľ­nos­ťou a spo­lo­čen­ský­mi potre­ba­mi. Auto­mo­bi­ly sú nosi­teľ­mi kul­tú­ry, ich budúc­nosť bude vďa­ka nim dyna­mic­ká, plná rôz­nych príležitostí.


Cars have under­go­ne inc­re­dib­le deve­lop­ment sin­ce the­ir begin­nings and have beco­me an integ­ral part of our lives. They are means of tran­s­por­ta­ti­on that pro­vi­de us with a con­ve­nient way to tra­vel from one pla­ce to anot­her. The­ir ori­gin dates back to the 19th cen­tu­ry, with the emer­gen­ce of the first ste­am vehic­les. The real boom occur­red in the 20th cen­tu­ry. With tech­no­lo­gi­cal prog­ress, they are cons­tan­tly impro­ving. Elect­ro­nics and infor­ma­ti­on tech­no­lo­gies now domi­na­te the auto­mo­ti­ve indus­try as well. Sig­ni­fi­cant resour­ces are inves­ted in the deve­lop­ment of auto­no­mous vehic­les, elect­ric pro­pul­si­on, and intel­li­gent con­trol sys­tems. The auto­mo­ti­ve indus­try sig­ni­fi­can­tly sti­mu­la­tes the eco­no­my. Howe­ver, it also brings nega­ti­ve con­se­qu­en­ces such as traf­fic jams, air pol­lu­ti­on, and human life los­ses. We will have to face chal­len­ges and seek a balan­ce bet­we­en tech­no­lo­gi­cal prog­ress, envi­ron­men­tal sus­tai­na­bi­li­ty, and socie­tal needs. Cars are car­riers of cul­tu­re, and the­ir futu­re will be dyna­mic, full of vari­ous opportunities.20 naj­zob­ra­zo­va­nej­ších áut /​20 Most Vie­wed Cars


Use Facebook to Comment on this Post