Hits: 2044

Tar­nov leží v Níz­kych Bes­ky­dách, neďa­le­ko od Bar­de­jo­va, v nad­mor­skej výš­ke 333 met­rov nad morom. Na plo­che 5.84 km2 žije 382 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Zalo­ži­li ho prav­de­po­dob­ne usad­lí­ci z poľ­ské­ho Tar­no­va na pre­lo­me 13. a 14. sto­ro­čia. Naj­star­šia písom­ná sprá­va je z roku 1355. Od polo­vi­ce 16. sto­ro­čia do roku 1848 pat­ri­la Bar­de­jo­vu. S malou pre­stáv­kou až do roku 1883. V dáv­nej­šej minu­los­ti to bola poľ­no­hos­po­dár­ska a šind­liar­ska obec (tar​nov​.sk).

Use Facebook to Comment on this Post