Hits: 2009

Beňu­šov­ce sú miest­nou čas­ťou Lip­tov­ské­ho Trnov­ca (Wiki­pe­dia).


Beňu­šov­ce is a local part of Lip­tov­ský Trno­vec (Wiki­pe­dia).


Use Facebook to Comment on this Post