Hits: 2707

Lip­tov­ská Mara je obrov­ská vod­ná nádrž na slo­ven­ské pome­ry. Naj­mä z jej juž­nej stra­ny posky­tu­je krás­ny pohľad na Západ­né a Vyso­ké Tat­ry.

Je súčas­ťou Váž­skej kas­ká­dy. Vybu­do­va­ná bola v rokoch 19691975, pri výstav­be bolo zapla­ve­ných 13 obcí, 12 cel­kom: Čemi­ce, Dem­čín, Lip­tov­ská Mara, Lip­tov­ská Siel­ni­ca (sta­rá), Niž­né a Vyšné Dech­tá­re, Palu­dza, Parí­žov­ce, Ráz­to­ky, Sestrč, Sokol­če, Vrbie a čias­toč­ne Lip­tov­ský Trno­vec. Pre­síd­le­ných bol viac ako 4 tisíc oby­va­te­ľov. Jej objem 360.5 mili­ó­nov m3 ju radí za naj­väč­šiu vod­nú nádrž na Slo­ven­sku. Zem­ná prieh­ra­da je vyso­ká 43.5 met­ra, kon­štrukč­ná výš­ka je 52 met­rov. Pri výstav­be sa pou­ži­lo napr. 11 mili­ó­nov m3 zemi­ny. Hlav­ným úče­lom prieh­ra­dy je pro­ti­po­vo­dňo­vá ochra­na, ale slú­ži aj na výro­bu elek­tric­kej ener­gie, pod hrá­dzou sa nachá­dza­jú 4 tur­bí­ny s výko­nom 198 MW a čias­toč­ne na rekre­ač­né úče­ly (Wiki­pe­dia).


Lip­tov­ská Mara is an immen­se reser­vo­ir by Slo­vak stan­dards, offe­ring a beau­ti­ful view of the Wes­tern and High Tatras, espe­cial­ly from its sout­hern side.

It is part of the Váh Cas­ca­de and was cons­truc­ted bet­we­en 1969 and 1975. During its cons­truc­ti­on, 13 vil­la­ges were flo­oded, inc­lu­ding 12 enti­re­ly: Čemi­ce, Dem­čín, Lip­tov­ská Mara, Lip­tov­ská Siel­ni­ca (old), Niž­né and Vyšné Dech­tá­re, Palu­dza, Parí­žov­ce, Ráz­to­ky, Sestrč, Sokol­če, Vrbie, and par­tial­ly Lip­tov­ský Trno­vec. Over 4 thou­sand resi­dents were relo­ca­ted. With a volu­me of 360.5 mil­li­on m3, it ranks as the lar­gest reser­vo­ir in Slo­va­kia. The earth dam is 43.5 meters high, with a struc­tu­ral height of 52 meters. App­ro­xi­ma­te­ly 11 mil­li­on m3 of soil was used in its cons­truc­ti­on. The pri­ma­ry pur­po­se of the dam is flo­od pro­tec­ti­on, but it also ser­ves for hyd­ro­elect­ric power gene­ra­ti­on. The­re are four tur­bi­nes bene­ath the dam with a total capa­ci­ty of 198 MW. Addi­ti­onal­ly, the reser­vo­ir is uti­li­zed for rec­re­a­ti­onal pur­po­ses (Wiki­pe­dia).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post