Hits: 1840

Obec leží na okra­ji Chočs­kých vrchov, neďa­le­ko Kva­čian­skej a Pro­siec­kej doli­ny. Tvo­rí svoj­ráz­ny goral­ský mik­ro­re­gi­ón s Malým Boro­vým a Huta­mi. Leží v nad­mor­skej výš­ke 835 met­rov nad morom. Na plo­che 10.99 km2 žije 50 oby­va­te­ľov. Obec zalo­ži­li prav­de­po­dob­ne gora­li v 16. sto­ro­čí z Hor­nej Ora­vy. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1646. Oby­va­te­lia sa veno­va­li výro­be skla v neďa­le­kej sklár­skej hute v obce Huty. Okrem toho cho­vom oviec, poľ­no­hos­po­dár­stvom. V roku 1910 tu žilo 670 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Dňa 9. mája roku 1895 v blíz­kos­ti obce dopa­dol mete­orit. Oby­va­te­lia sa zaobe­ra­li aj pre­da­jom rie­čic a skla, a to naj­mä v Maďar­sku, Juho­slá­vii a Poľ­sku. Mno­hé domy kto­ré boli v minu­los­ti trva­lo obý­va­né, sú v súčas­nos­ti využí­va­né ako cha­lu­py na rekre­ač­né úče­ly (ora​va​-lip​tov​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post