66  /​100
Hits: 1984

Šariš­ská obec Pus­te Pole leží v doli­ne poto­ka Hrad­lo­vá, na sty­ku Levočs­kých vrchov a poho­ria Čer­gov. Nachá­dza sa v nad­mor­skej výš­ke 560 met­rov nad morom, seve­ro­zá­pad­ne od rov­no­men­né­ho sed­la. Na roz­lo­he 3.24 km2 žije 222 oby­va­te­ľov. Od roku 1956 je obec odčle­ne­ná od obce Kri­va­nyPrvá písom­ná zmien­ka o obci je z roku 1270 pod náz­vom Bacha­me­zey. Dedi­na kon­com 15. sto­ro­čia zanik­la, jej kata­ster spus­tol, čo sa odra­zi­lo v pome­no­va­ní Pus­té Pole pri novo zalo­že­nej obce Vis­lan­ka. V roku 1956 pre­vza­la osa­mos­tat­ne­ním obec názov Pus­té Pole (Wiki­pe­dia).


The Šariš vil­la­ge of Pus­te Pole is situ­ated in the val­ley of the Hrad­lo­vá stre­am, at the junc­ti­on of the Levočs­ké Vrchy and the Čer­gov moun­tain ran­ge. It is loca­ted at an alti­tu­de of 560 meters abo­ve sea level, nort­hwest of the sadd­le of the same name. The vil­la­ge covers an area of 3.24 km², and it is home to 222 resi­dents. Sin­ce 1956, the vil­la­ge has been sepa­ra­te from the muni­ci­pa­li­ty of Kri­va­ny. The first writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge dates back to 1270 under the name Bacha­me­zey. By the end of the 15th cen­tu­ry, the vil­la­ge disap­pe­a­red, and its cadas­tre dete­ri­ora­ted, influ­en­cing the naming of Pus­té Pole near the newly foun­ded vil­la­ge of Vis­lan­ka. In 1956, the vil­la­ge adop­ted the name Pus­té Pole through its inde­pen­den­ce (Wiki­pe­dia).


Use Facebook to Comment on this Post