Hits: 2321

Sha­kes­pe­a­re Wil­liam 0 belet­ria SLO neznámy

Pla­tón 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Homér 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Ezop 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Poe Allan Edgar Jama a kyvad­lo 0 horor, belet­ria SLO knižka

Gyula Illés Petöfi 1990 Obzor Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kni­ha 8021501138

Wal­ter Scott Waver­ley 0 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­rat­rú­ry Bra­ti­sla­va belet­ria SLO román

Karol Csec­sot­ka (ed.) Ant­ho­lo­gia zo slo­ven­ských bás­ni­kov v r. 18471900 1934 Uhor­sko – kra­jin­ský vzde­lá­va­cí spo­lok slo­ven­ský Buda­pest poé­zia, belet­ria SLO knižka

Maka­nin Vla­di­mír Sám a sama 1989 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va belet­ria SLO nezná­my 8022000698

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag I 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag II 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag III 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Svo­bo­da Lud­vík Z Buzu­lu­ku do Pra­hy 1963 Naša voj­sko Pra­ha 4 belet­ria SLO neznámy

Tiben­ský Rudolf Jáchy­mov­ské pek­lo 1991 Nezá­vis­losť Bra­ti­sla­va belet­ria SLO nezná­my 8085217090

Böll Hein­rich Ženy v údo­lí Rýna 1990 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria SLO nezná­my 8022201634

Val­lés Jules Vzbú­re­nec 1975 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria SLO neznámy

Moric Rudo Z poľov­níc­kej kap­sy 1982 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ondre­jov Ľudo Zboj­níc­ka mla­dosť 1984 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO Jer­guš Lapin kniha

Defoe Daniel Robin­soe Cru­soe 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Kas­siľ Lev Brat a bra­ček 1950 Sme­na Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Krüss James Dob­ro­druž­stvá Tim­ma Tha­le­ra 1972 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Lorenz Peter Homun­ku­lo­via 1988 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce belet­ria, scien­ce – fic­ti­on SLO kniha

Rawlings Kin­nan Mar­jo­rie Die­ťa divo­či­ny 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Dvat­sať­ti­síc míľ pod morom 1965 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Ľado­vá sfin­ga 1976 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Dva roky práz­dnin 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Ces­ta oko­lo sve­ta za 80 dní 1972 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Gabaj Fer­di­nand Prvá­ci 1954 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Káš Sva­top­luk Injek­ce, kte­ré nebo­lí 1990 Stře­do­čes­ké nakla­da­tels­tví a kníh­ku­pec­tví Pra­ha belet­ria SLO knižka

Něm­co­vá Bože­na Babič­ka 1951 Prá­ca Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ste­uben Fritz Tekum­seh 1987 Albat­ros Pra­ha belet­ria CES kniha

May Karl Win­ne­tou II., III. diel 1965 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO kniha

May Karl Win­ne­tou I. diel 1964 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO kniha

May Karl Čier­ny mus­tang 1967 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Seals­field Char­les Veľ­ký náčel­ník Toke­ah 1974 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Edi­gey Jer­zy Stráž­ca pyra­mí­dy 1983 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Cooper Feni­mo­re J. Lovec jele­ňov 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO kniha

Petec­ki Boh­dan X – 1 neuná­šaj hviez­dy 1987 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Bur­roughs Edgar Rice Tar­zan II. Tar­za­nov syn (1. časť) 1967 Ľud Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Bur­roughs Edgar Rice Tar­zan I. Syn divo­či­ny 1966 Ľud Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Seko­ra Ondřej Vese­lá kníž­ka seriá­lu 1982 Albat­ros Pra­ha belet­ria, komiks CES knižka

Swift Jonat­han Gul­li­ve­ro­ve ces­ty 1981 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 6 belet­ria SLO knižka

Jirá­sek Alo­is Pso­hlav­ci 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 4 belet­ria SLO kniha

Fran­ko­vá Anna Den­ník Anny Fran­ko­vej 1960 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Paso­li­ni Pier Paolo Búr­li­vý život 1963 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Dumas Ale­xan­dre Tra­ja muš­ke­tie­ri 1984 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 5 belet­ria SLO kniha

Dumas Ale­xan­dre Tra­ja muš­ke­tie­ry po dvad­sia­tich rokoch 1985 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO kniha

Rol­land Romain Hudob­ní­ci prí­tom­nos­ti 1960 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rol­land Romain Hudob­ní­ci minu­los­ti 1957 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Puzo Mario Bláz­ni zomie­ra­jú 1993 Edi­poss Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kni­ha 8085327139

Ver­ne Jules Deti kapi­tá­na Gran­ta 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

May Karl Posled­ný Inkov odkaz 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Qued­nau Wer­ner Klá­ra Schu­man­no­vá 1959 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Kras­ko Ivan Die­lo 1954 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Pod­ja­vo­rin­ská Ľud­mi­la Už ho vezú 1976 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 4 belet­ria SLO knižka

Gin­te­ro­vá Nata­ša Dva­násť let­ných daž­ďov 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Einau­di Giu­lio Svie­tia­ca ryba – talian­ske roz­práv­ky 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Dre­ve­ný trón 0 belet­ria SLO knižka

Domas­ta Ján Mrav­ček Paľ­ček 1946 Druž­stev­né vyda­va­teľ­stvo a kníh­ku­pec­tvo Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Čopič Bran­ko Prí­ho­dy kocú­ra Tošu 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Grimm Jakob, Grimm Wil­helm Stol­ček pre­stri sa 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Ander­sen Hans Chris­tian Cisá­ro­vé nové šaty 1980 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hron­ský J.C. Bud­ká­čik a dub­ká­čik 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rázusová-​Martáková Mária Na vese­lej posied­ke 1977 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Lindg­ren Astrid Deti z Bul­ler­by­nu 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rázusová-​Martáková Mária Koza odra­tá a jež 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hitch­cock Alf­red a tra­ja pát­ra­či Záha­da vreš­tia­cích hodín 1981 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Tay­lor Richard Roz­práv­ky z nef­ri­to­vých hôr 1973 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Válek Miro­slav Do Tram­tá­rie 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Čep­če­ko­vá Ele­na Slnieč­ko na motú­ze 1979 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Ďuríč­ko­vá Mária (ed.) Išlo diev­ča po vodu 1969 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hus­ka M.A. Skal­ný hrad na Kri­vá­ni 1972 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rázusová-​Martáková Mária Dru­hý ven­ček 1969 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Jarun­ko­vá Klá­ra Hrdin­ský zápis­ník 1965 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Ská­cel Jan Ako šiel Brú­sik na van­dry 0 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Čapek Josef Pop­lach na Kováčs­kej uli­ci 1964 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Jano­vic Tomáš, Vanek Marián Neuk­rad­ni tri vaj­cia 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hav­ran a líš­ka 0 belet­ria SLO neznámy

Feus­tel Inge O diev­čat­ku Bibi a pra­siat­ku Kvik 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Janc­zar­ski Czes­law Noví kama­rá­ti Mac­ka Uška 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Domas­ta Ján Vzdy­chy spod dere­ša 1951 Štát­ne nakla­da­teľ­stvo Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Dob­rý stre­lec. Výber z pros­to­ná­rod­ných slo­ven­ských roz­prá­vok 1946 Nakla­da­teľ­stvo Slo­ven­skej ligy Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Kuku­čín Mar­tin Pred skúš­kou 1969 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Iľjin M. Hory a ľudia 1954 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo det­skej kni­hy Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Cooper Feni­mo­re J. Zve­ro­bij­ca 0 Bib­li­oté­ka Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Hviez­do­slav Pavol-​Országh Výbor z krat­šej epi­ky 1943 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­sky Svä­tý Mar­tin belet­ria SLO knižka

Hviez­do­slav Pavol-​Országh Hero­des a Hero­dias 1934 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­sky Svä­tý Mar­tin belet­ria SLO knižka

Lon­don Jack Vola­nie divo­či­ny 1963 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Jesen­ský Jan­ko Výbor z malo­s­trans­kých roz­prá­vok 1941 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­sky Svä­tý Mar­tin 3 belet­ria SLO knižka

Tajov­ský Jozef Gre­gor Do kon­ca 1951 Hviez­do­sla­vo­va spo­loč­nosť Mar­tin 1 belet­ria SLO knižka

Olgia­ti Fran­ces­co Poš­ta kocú­ra 1946 Mečiar Kamil Dob­rá Niva 2 belet­ria SLO knižka

Čel­ko Ele­mír Sprie­vod­ca pamät­nou izbou Iva­na Kras­ku 1980 Bal­neo­lo­gic­ké múze­um Pieš­ťa­ny belet­ria SLO Kras­ko Ivan sprievodca

Tate­ro­vá M., Novák J. Vte­ři­na smr­ti 1973 Mag­net Pra­ha belet­ria CES knižka

Pet­rov­ský Ľudo­vít (ed.) Zima bude zimič­ka 1960 Osve­ta Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Slo­ven­ské báje 1973 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO kniha

Alja Rach­ma­no­va Tová­reň na nové­ho člo­ve­ka 1937 Svet­lo Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Dob­šin­ský Pavol Sln­co­vý kôň 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Smir­nov Niko­laj Ríša Sln­ka 1982 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce belet­ria SLO knižka

Mňač­ko Ladi­slav Ďale­ko je do Wham­poa 0 belet­ria SLO knižka

Padi­ša­cho­va dcé­ra 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Bam­ber­ger Richard Skle­ná stud­ňa 0 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Seko­ra Ondřej Chro­bák Truh­lík 1972 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce 2 belet­ria SLO knižka

Seko­ra Ondřej Fer­do Cvi­čí mra­ve­nis­ko 1972 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce 1 belet­ria SLO knižka

Her­gé Explo­rers on the moon 1959 Met­hu­en and Co Ltd Met­hu­en belet­ria ENG komiks

Hur­ban Vajan­ský Sve­to­zár Pus­to­kvet ľalia 1947 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­ský Svä­tý Mar­tin belet­ria SLO knižka

Drim­mer Fre­de­rick Vel­mi zvlášt­ní lidé 1996 Smart Pra­ha belet­ria CES siam­ské dvoj­ča­tá, dlhí, tuč­ní, troj­no­hí, štvor­no­hí, bez­ru­kí, bez­no­hí kniha

Janou­šek Milan, Remiš Peter (eds.) Pun­to a ryba­cé hla­vy (Slnieč­ko – Tex­ty) 1997 Meri­tum Bra­ti­sla­va belet­ria SLO Slnieč­ko, hud­ba, Pieš­ťa­ny, pieš­ťan­ské náre­čie zbor­ník 8088791200

Use Facebook to Comment on this Post