Ostatné, Rodina

Zdroje genealogických a historických poznatkov

Hits: 9237

Zdro­je, z kto­rých môže­te čer­pať infor­má­cie sú rôz­ne. Nie je prá­ve naj­ľah­šie sa o nich dozve­dieť, pre­to nie­kto­ré z nich uve­diem. Ja by som kaž­dé­mu, koho aspoň tro­chu zau­jí­ma jeho pôvod, prí­pad­ne rodi­na, odpo­rú­čal v prvom rade sa opý­tať svo­jich vlast­ných rodi­čov, sta­rých rodi­čov, strý­kov atď na svo­ju rodi­nu. Tam by mali všet­ci začať, aj tí, kto­rí si mys­lia, že od nich vedia dosť. Ak toto absol­vu­je­te, bude­te mať kos­tru, na kto­rej sa dá sta­vať. Nie vždy sú tie­to infor­má­cie na 100 % prav­di­vé, ale je to výbor­ná pomôc­ka. Okrem toho, člo­vek sa dozvie pop­ri tom kopec vecí, kto­ré v papie­roch nemô­že nájsť. Nasle­du­je tá ťaž­šia strán­ka. Mat­ri­ky a archí­vy a iné inšti­tú­cie. Netre­ba však zabú­dať na časo­pi­sy, kni­hy, múzeá, fary atď. Samoz­rej­me, že aj Inter­net môže pomôcť pri hľa­da­ní, týka sa to naj­mä zahra­ni­čia. Kto­vie, dneš­ný infor­mač­ný svet sa roz­ví­ja chva­la­bo­hu aj tým­to sme­rom, mož­no sa doč­ká­me aj kva­lit­ných infor­má­cií toh­to dru­hu na Internete.

Oblastné, okresné a špeciálne archívy SR (neúplne)

 • Ban­ská Bys­tri­ca, Námes­tie SNP 1, 974 01
 • Ban­ská Bys­tri­ca, Slád­ko­vi­čo­va 1, 974 05
 • Bar­de­jov, Dlhý rad 16, 085 77
 • Boj­ni­ce, Tehelná.1, 972 01
 • Bra­ti­sla­va, Križ­ko­va 7, 811 04
 • Brzo­tín, Kaš­tieľ’ 049 51
 • Byt­ča, Kaš­tieľ 014 35
 • Čad­ca, Palá­ri­ko­va 1158, 022 01
 • Dob­rá Niva, Ostrá Lúka – Kaš­tieľ, 962 61
 • Dol­ný Kubín, Matuš­ko­va 16548, 026 01
 • Humen­né, Štú­ro­va uli­ce 1, 066 80
 • Komár­no, Čer­ve­nej armá­dy 15, 945 36
 • Koši­ce, Bačí­ko­va 1, 041 56
 • Koši­ce, Kováčs­ka 201, 040 01, Archív Mes­ta Košíc
 • Koši­ce, Kováčs­ka 20/​II, 042 11
 • Krem­ni­ca, Námes­tie 1 mája 47, 976 01
 • Levi­ce, Vojen­ská 1
 • Levo­ča, Mie­ro­vé námes­tie 7, 054 01
 • Lip­tov­ský Miku­láš, Škol­ská 4, 031 01
 • Luče­nec, Kubí­ny­i­ho námes­tie 984 01
 • Micha­lov­ce, S. Tuče­ka 4, 071 01
 • Mar­tin, Vajan­ské­ho náb­re­žie 1, 036 58
 • Mod­ra, Dol­ná 140, 900 01
 • Nit­ra – Iván­ka, Novo­zá­moc­ká 388, 949 08
 • Nit­ra, Pod Kat­ru­šou ‚1 949 05
 • Nové Zám­ky, Tyr­šo­va 1, 940 65
 • Pop­rad, Pop­rad­ské náb­re­žie 16, 058 44
 • Považ­ská Bys­tri­ca, Slo­ven­ských par­ti­zá­nov 113555, 017 01
 • Pre­šov, Hlav­ná 137, 080 01
 • Pre­šov, Slo­ven­ská 40, 080 01
 • Rimav­ská Sobo­ta, Hlav­né námes­tie 2, 979 80
 • Ska­li­ca, Krá­ľov­ská 16, 909 01
 • Spiš­ská Nová Ves, Let­ná 67, 052 80
 • Sta­rá Ľubov­ňa, Gott­wal­do­vo námes­tie 5, 064 80
 • Svid­ník, Par­ti­zán­ska 62512, 089 01
 • Šaľa, Soviet­skej armá­dy 1, 927 00
 • Topoľ­ča­ny, Pod Kal­vá­ri­ou 2140, 955 01
 • Tre­bi­šov, Šte­fá­ni­ko­va 201, 075 01
 • Tren­čín, Kožuš­níc­ka 1, 911 00
 • Trna­va, Šte­fá­ni­ko­va 46, 917 38
 • Veľ­ký Krtíš, Za par­kom 851, 990 01
 • Vra­nov nad Top­ľou, Soviet­skej armá­dy 114, 093 00
 • Žili­na, Buda­tín – Zámok 010 03

Oblastné, okresné a špeciálne archívy ČR (neúplne)

 • Bene­šov, Masa­ry­ko­vo náměs­tí 1, 256 01
 • Beroun, Tří­da poli­tic­kých věz­ňů 21, 266 49
 • Blan­sko, Sei­fer­to­va 7, 678 01
 • Blo­vi­ce, Náměs­tí 137, 336 01
 • Bos­ko­vi­ce, Pod Kláš­te­rem 6, 680 01
 • Brno, Domi­ni­kán­ske náměs­tí 1, 601 67, Archiv mes­ta Brna
 • Brno, Zero­ti­no­vo náměs­tí 35, 662 02, mzabrno@​mvcr.​cz, Morav­ský zem­ský archiv v Brne
 • Brun­tál, Zahrad­ní uli­ce, 792 11
 • Čes­ká Lípa, Náměs­tí Osvo­bo­ze­ní 297, 470 01
 • Čes­ké Budějo­vi­ce, Pře­mys­la Ota­ka­ra II. 1, 370 92
 • Čes­ký Krum­lov, Zámek 381 11
 • Děčín, Žiž­ko­va uli­ce 4, 405 02
 • Frýdek-​Místek, Bez­ru­čo­va uli­ce, 738 20
 • Hodo­nin, Kou­pel­ní uli­ce 10, 695 01
 • Hole­šov, Náměs­tí Edvar­da Bene­še 24, 769 01
 • Hor­šov­ský Týn, Náměs­tí Repub­li­ky 10, 346 11
 • Cheb, Fran­tiš­kán­ské náměs­tí 14, 350 11
 • Jab­lo­nec nad Nisou, Jeh­lár­ska 2, 466 01
 • Jihla­va , Hlu­bo­ká uli­ce 1, 586 01
 • Jin­dři­cho­vi­ce 1, Zámek 357 05
 • Jin­dři­chův Hra­dec, Vác­lav­ská 37/​III, 377 11
 • Kadaň, Bože­ny Něm­co­vé 68, 432 01
 • Kar­lo­vy Vary, Náměs­tí 17 lis­to­pa­du 2, 360 05
 • Kar­vi­ná, Fryš­tat­ská uli­ce 40, 733 21
 • Klad­no, plk. Stří­br­né­ho 1443, 272 01
 • Kla­to­vy, Plzeňs­ká 178/​III, 339 13
 • Kolín, Zahrad­ní 278, 280 00
 • Kro­měříž, Zámek 767 01
 • Kun­štát, Zámek 679 72
 • Kut­ná Hora, Poděb­ra­do­va 288, 284 80
 • Libe­rec, Mos­kev­ská uli­ce 23, 460 01
 • Lito­vel, Náměs­tí Svo­bo­dy 11, 784 01
 • Lou­ny, Míro­vé náměs­tí 57, 440 01
 • Lovo­si­ce, Tere­zin­ska 90959, 410 02, sokalitomerice@​soalitomerice.​cz
 • Lysá nad Labem, Zámek 289 22
 • Měl­ník, Kromb­hol­co­va 246, 276 41
 • Miku­lov, Náměs­tí 7, 692 24
 • Miro­vi­ce 37, 398 06
 • Mla­dá Bole­slav, Sta­ro­mest­ské náměs­tí 70/​I, 293 59
 • Most, Leoše Janáč­ka 13102, 434 01
 • Neh­viz­dy, Praž­ská uli­ce 12, 250 81
 • Nový Jičín, Slo­van­ská uli­ce 3, 741 01
 • Olo­mouc, Križ­kov­ské­ho uli­ce 2, 771 11
 • Olo­mouc, Wur­mo­va 11, 771 11
 • Opa­va, Lidic­ká uli­ce 2a, 746 84
 • Opa­va, Sněmov­ní 1, 746 22, Zem­ský archiv
 • Opa­va, Tří­da Vítez­né­ho Úno­ra 39, 746 22
 • Ostra­va 2 – Pří­voz, Spá­lo­va uli­ce 23, 702 19, Archiv mes­ta Ostravy
 • Pel­hři­mov, Praž­ská 127, 393 01
 • Pet­ro­vi­ce 1, Zámek 270 35
 • Pla­sy, Kon­vent, 331 11 Stát­ní okres­ní archiv Rokycany
 • Plzeň, Sed­láč­ko­va 44, 306 12
 • Pra­ha 1, Bada­tel­na 4, 110 00, Archiv Aka­de­mie věd ČR
 • Pra­ha 1, Kle­men­tí­num 190, 118 01, Archiv Narod­ní knihovny
 • Pra­ha 1, Leten­ská 15, 118 00, Ústřed­ní archiv geode­sie a kartografie
 • Pra­ha 1, Ovoc­ny trho­vé 5, 116 36, Archiv Uni­ver­zi­ty Karlovy
 • Pra­ha 1 – Hrad­ča­ny, Poho­re­lec 8 118 00, Archiv Narod­ní­ho muzea v Praze
 • Pra­ha 2, Hor­ská 7, 128 00
 • Pra­ha 5 – Zbra­slav, Zámek 255 01, Archiv Narod­ní galerie
 • Pra­ha 8 – Kar­lín, Soko­lov­ska 136, 186 00, Vojen­ský his­to­ric­ký archiv
 • Pra­ha, Pod­skal­ská uli­ce 19, 128 20
 • Pra­cha­ti­ce, Vel­ká náměs­tí 43, 383 11
 • Pros­tějov, Pern­štýn­ske náměs­tí 8, 796 40
 • Pře­rov, Hor­ní náměs­tí 7, 750 00
 • Příb­ram, Dlou­há uli­ce 81, 261 01
 • Rajh­rad, Klas­ter 664 61
 • Rýma­řov, Zámek 793 42
 • Slav­kov u Brna, Zámek 684 01
 • Stra­ko­ni­ce, Zámek Stře­la, 386 11
 • Štern­berk, Tří­da Čes­ko­slo­ven­skej armá­dy 14, 785 01
 • Šum­perk, Bra­tři Čap­ků 35, 787 89
 • Tachov, Plan­ska 2030, 347 01
 • Tábor, Praž­ská uli­ce 155, 390 01
 • Tep­li­ce, Škol­ní uli­ce 8, 415 01
 • Tře­bíč, Zámek 1, 674 01
 • Tře­boň, Zámek, 379 11
 • Uher­ské Hra­diš­te, Fran­tiš­kán­ska 124, 696 66
 • Ústí nad Labem, Hrn­čí­řs­ka uli­ce 265, 400 23
 • Vse­tín, 4 květ­na, 755 01
 • Zlin 11, Zámek Kle­čův­ka, 763 11
 • Znoj­mo 2, Divi­šo­vo náměs­tí 5, 669 02
 • Žďár nad Sáza­vou 1, Zámek 591 01

Odporúčaná literatúra (citácie nie sú úplné, pretože ide často len o informáciu o existencii, o takpovediac stopu):

Slo­ven­sko

 • Sar­má­y­o­vá Kales­ná Jana, 1991, Cir­kev­né mat­ri­ky na Slo­ven­sku zo 16 – 19. sto­ro­čia, Odbor archív­nic­tva Minis­ter­stva vnút­ra SR, Bra­ti­sla­va, 541 pp.
 • Archí­vy les­níc­kych komôr z rokov 1750 – 1870 – Pôdo­hos­po­dár­sky archív v Ban­skej Bystrici
 • Evi­denč­né kni­hy pozem­kov erár­nych robot­ní­kov – osad­ní­kov z rokov 1883 – 1919 – Štát­ny archív v Ban­skej Bystrici
 • Var­tí­ko­vá Mar­ta (ed.), 1984, Deji­ny SNP, Vol. 4, Spo­mien­ky a kro­ni­ky, Prav­da, 1. vyda­nie, Bra­ti­sla­va, 797 pp.
 • Var­tí­ko­vá Mar­ta, Viliam Plev­za, Jozef Vla­dár, Kata­rí­na Žiš­ko­vá – Moro­ňo­vá (eds.), 1984, Deji­ny SNP, Vol. 5, Encyk­lo­pé­dia odbo­ja a SNP, Prav­da, 1. vyda­nie, Bra­ti­sla­va, 653 pp.
 • Alber­ty Július, 1981 For­mo­va­nie robot­níc­kej trie­dy v obvo­de Brez­na, Osve­ta (vyni­ka­jú­ci zdroj infor­má­cií, aj keď názov o tom vôbec nevypovedá)
 • Kvie­tok L., 1943, Zeme­pis Horehronia
 • Bin­der R., 1962, Osad­ní­ci na Horehroní
 • Strán­sky A., 1969, Dre­vo­ru­ba­či na Čier­nom Hro­ne na roz­hra­ní 18. a 19. storočia
 • Hreb­lay A., 1928, Brez­no a jeho okolie
 • Hreb­lay A., 1954, Brez­no a okolie
 • Kvie­tok L., 1943, Zeme­pis Horehronia
 • Kvie­tok L., 1948, Život v lesoch na Horehroní
 • Zechen­ter Las­ko­mer­ský G. K., 1956, Päť­de­siat rokov slo­ven­ské­ho života
 • Rapoš, Deji­ny cir­kvi evan­je­lic­kej v Brezne
 • Var­sík Bra­ni­slav, 1984, Z osíd­le­nia západ­né­ho a stred­né­ho Slo­ven­ska v stre­do­ve­ku, Veda, Bra­ti­sla­va, 256 pp.
 • Var­sík Bra­ni­slav, 1972, Zo slo­ven­ské­ho stre­do­ve­ku. Výber his­to­ric­kých štú­dií a člán­kov z rokov 1946 – 1968, 548 pp.
 • Sop­ko Július, 1995, Kro­ni­ky stre­do­ve­ké­ho Slo­ven­ska, RAK, Budmerice
 • Mar­si­na Richard a kol.„ 1986, Deji­ny Slo­ven­ska I (do roku 1526), Veda, Bratislava
 • Mihá­ly­fa­lu­si For­gon Mihá­ly: Gomor Kis­hont vár­me­gye nemes csa­lá­dai (Šlach­tic­ké rody Gemersko-​Malohontskej župy) MÉRY RATIO, Šamo­rín. Mono­gra­fia zachy­tá­va šlach­tic­ké rody býva­lej gemersko-​malohontskej župy. Jed­not­li­vé rody sú rade­né pod­ľa abe­ced­né­ho pora­dia, tak­mer pri kaž­dom hes­le je uve­de­ný erb, gene­a­lo­gic­ká tabuľ­ka a struč­né deji­ny rodu.

Čes­ko

 • Mašek Petr.„ 1999, Mod­rá krev. Minu­lost a pří­tom­nost 445 šlech­tic­kých rodů v čes­kých zemích, Mla­dá Fron­ta, Praha
 • Pil­ná­ček J, 1972, Sta­ro­mo­rav­štví rodo­vé, Stát­ní archiv, Brno
 • Pou­zar Vla­di­mír, 1999, Alma­nach čes­kých šlech­tic­kých rodů, Mar­tin, Praha
 • Mates Vla­di­mír, 2000, Jmé­na tajem­ství zba­ve­ná. Malá domá­ci encyk­lo­pe­die 250 nej­čas­tej­ších příj­me­ní, Epo­cha, Praha

Use Facebook to Comment on this Post

Literatúra, Rešerše, Veda

Beletria

Hits: 2169

Sha­kes­pe­a­re Wil­liam 0 belet­ria SLO neznámy

Pla­tón 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Homér 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Ezop 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Poe Allan Edgar Jama a kyvad­lo 0 horor, belet­ria SLO knižka

Gyula Illés Petöfi 1990 Obzor Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kni­ha 80−215−0113−8

Wal­ter Scott Waver­ley 0 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­rat­rú­ry Bra­ti­sla­va belet­ria SLO román

Karol Csec­sot­ka (ed.) Ant­ho­lo­gia zo slo­ven­ských bás­ni­kov v r. 1847 – 1900 1934 Uhor­sko – kra­jin­ský vzde­lá­va­cí spo­lok slo­ven­ský Buda­pest poé­zia, belet­ria SLO knižka

Maka­nin Vla­di­mír Sám a sama 1989 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va belet­ria SLO nezná­my 80−220−0069−8

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag I 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 80−222−0324−6

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag II 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 80−222−0324−6

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag III 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 80−222−0324−6

Svo­bo­da Lud­vík Z Buzu­lu­ku do Pra­hy 1963 Naša voj­sko Pra­ha 4 belet­ria SLO neznámy

Tiben­ský Rudolf Jáchy­mov­ské pek­lo 1991 Nezá­vis­losť Bra­ti­sla­va belet­ria SLO nezná­my 80−85217−09−0

Böll Hein­rich Ženy v údo­lí Rýna 1990 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria SLO nezná­my 80−222−0163−4

Val­lés Jules Vzbú­re­nec 1975 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria SLO neznámy

Moric Rudo Z poľov­níc­kej kap­sy 1982 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ondre­jov Ľudo Zboj­níc­ka mla­dosť 1984 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO Jer­guš Lapin kniha

Defoe Daniel Robin­soe Cru­soe 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Kas­siľ Lev Brat a bra­ček 1950 Sme­na Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Krüss James Dob­ro­druž­stvá Tim­ma Tha­le­ra 1972 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Lorenz Peter Homun­ku­lo­via 1988 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce belet­ria, scien­ce – fic­ti­on SLO kniha

Rawlings Kin­nan Mar­jo­rie Die­ťa divo­či­ny 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Dvat­sať­ti­síc míľ pod morom 1965 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Ľado­vá sfin­ga 1976 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Dva roky práz­dnin 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ver­ne Jules Ces­ta oko­lo sve­ta za 80 dní 1972 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Gabaj Fer­di­nand Prvá­ci 1954 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Káš Sva­top­luk Injek­ce, kte­ré nebo­lí 1990 Stře­do­čes­ké nakla­da­tels­tví a kníh­ku­pec­tví Pra­ha belet­ria SLO knižka

Něm­co­vá Bože­na Babič­ka 1951 Prá­ca Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Ste­uben Fritz Tekum­seh 1987 Albat­ros Pra­ha belet­ria CES kniha

May Karl Win­ne­tou II., III. diel 1965 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO kniha

May Karl Win­ne­tou I. diel 1964 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO kniha

May Karl Čier­ny mus­tang 1967 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Seals­field Char­les Veľ­ký náčel­ník Toke­ah 1974 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Edi­gey Jer­zy Stráž­ca pyra­mí­dy 1983 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Cooper Feni­mo­re J. Lovec jele­ňov 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO kniha

Petec­ki Boh­dan X – 1 neuná­šaj hviez­dy 1987 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Bur­roughs Edgar Rice Tar­zan II. Tar­za­nov syn (1. časť) 1967 Ľud Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Bur­roughs Edgar Rice Tar­zan I. Syn divo­či­ny 1966 Ľud Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Seko­ra Ondřej Vese­lá kníž­ka seriá­lu 1982 Albat­ros Pra­ha belet­ria, komiks CES knižka

Swift Jonat­han Gul­li­ve­ro­ve ces­ty 1981 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 6 belet­ria SLO knižka

Jirá­sek Alo­is Pso­hlav­ci 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 4 belet­ria SLO kniha

Fran­ko­vá Anna Den­ník Anny Fran­ko­vej 1960 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Paso­li­ni Pier Paolo Búr­li­vý život 1963 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Dumas Ale­xan­dre Tra­ja muš­ke­tie­ri 1984 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 5 belet­ria SLO kniha

Dumas Ale­xan­dre Tra­ja muš­ke­tie­ry po dvad­sia­tich rokoch 1985 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO kniha

Rol­land Romain Hudob­ní­ci prí­tom­nos­ti 1960 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rol­land Romain Hudob­ní­ci minu­los­ti 1957 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Puzo Mario Bláz­ni zomie­ra­jú 1993 Edi­poss Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kni­ha 80−85327−13−9

Ver­ne Jules Deti kapi­tá­na Gran­ta 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

May Karl Posled­ný Inkov odkaz 1971 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Qued­nau Wer­ner Klá­ra Schu­man­no­vá 1959 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Kras­ko Ivan Die­lo 1954 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo krás­nej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Pod­ja­vo­rin­ská Ľud­mi­la Už ho vezú 1976 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 4 belet­ria SLO knižka

Gin­te­ro­vá Nata­ša Dva­násť let­ných daž­ďov 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Einau­di Giu­lio Svie­tia­ca ryba – talian­ske roz­práv­ky 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Dre­ve­ný trón 0 belet­ria SLO knižka

Domas­ta Ján Mrav­ček Paľ­ček 1946 Druž­stev­né vyda­va­teľ­stvo a kníh­ku­pec­tvo Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Čopič Bran­ko Prí­ho­dy kocú­ra Tošu 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Grimm Jakob, Grimm Wil­helm Stol­ček pre­stri sa 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Ander­sen Hans Chris­tian Cisá­ro­vé nové šaty 1980 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hron­ský J.C. Bud­ká­čik a dub­ká­čik 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rázusová-​Martáková Mária Na vese­lej posied­ke 1977 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Lindg­ren Astrid Deti z Bul­ler­by­nu 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rázusová-​Martáková Mária Koza odra­tá a jež 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hitch­cock Alf­red a tra­ja pát­ra­či Záha­da vreš­tia­cích hodín 1981 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Tay­lor Richard Roz­práv­ky z nef­ri­to­vých hôr 1973 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Válek Miro­slav Do Tram­tá­rie 1970 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Čep­če­ko­vá Ele­na Slnieč­ko na motú­ze 1979 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Ďuríč­ko­vá Mária (ed.) Išlo diev­ča po vodu 1969 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hus­ka M.A. Skal­ný hrad na Kri­vá­ni 1972 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Rázusová-​Martáková Mária Dru­hý ven­ček 1969 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Jarun­ko­vá Klá­ra Hrdin­ský zápis­ník 1965 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Ská­cel Jan Ako šiel Brú­sik na van­dry 0 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Čapek Josef Pop­lach na Kováčs­kej uli­ci 1964 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 3 belet­ria SLO knižka

Jano­vic Tomáš, Vanek Marián Neuk­rad­ni tri vaj­cia 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Hav­ran a líš­ka 0 belet­ria SLO neznámy

Feus­tel Inge O diev­čat­ku Bibi a pra­siat­ku Kvik 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Janc­zar­ski Czes­law Noví kama­rá­ti Mac­ka Uška 1968 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Domas­ta Ján Vzdy­chy spod dere­ša 1951 Štát­ne nakla­da­teľ­stvo Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Dob­rý stre­lec. Výber z pros­to­ná­rod­ných slo­ven­ských roz­prá­vok 1946 Nakla­da­teľ­stvo Slo­ven­skej ligy Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Kuku­čín Mar­tin Pred skúš­kou 1969 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Iľjin M. Hory a ľudia 1954 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo det­skej kni­hy Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Cooper Feni­mo­re J. Zve­ro­bij­ca 0 Bib­li­oté­ka Bra­ti­sla­va 2 belet­ria SLO knižka

Hviez­do­slav Pavol-​Országh Výbor z krat­šej epi­ky 1943 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­sky Svä­tý Mar­tin belet­ria SLO knižka

Hviez­do­slav Pavol-​Országh Hero­des a Hero­dias 1934 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­sky Svä­tý Mar­tin belet­ria SLO knižka

Lon­don Jack Vola­nie divo­či­ny 1963 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO knižka

Jesen­ský Jan­ko Výbor z malo­s­trans­kých roz­prá­vok 1941 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­sky Svä­tý Mar­tin 3 belet­ria SLO knižka

Tajov­ský Jozef Gre­gor Do kon­ca 1951 Hviez­do­sla­vo­va spo­loč­nosť Mar­tin 1 belet­ria SLO knižka

Olgia­ti Fran­ces­co Poš­ta kocú­ra 1946 Mečiar Kamil Dob­rá Niva 2 belet­ria SLO knižka

Čel­ko Ele­mír Sprie­vod­ca pamät­nou izbou Iva­na Kras­ku 1980 Bal­neo­lo­gic­ké múze­um Pieš­ťa­ny belet­ria SLO Kras­ko Ivan sprievodca

Tate­ro­vá M., Novák J. Vte­ři­na smr­ti 1973 Mag­net Pra­ha belet­ria CES knižka

Pet­rov­ský Ľudo­vít (ed.) Zima bude zimič­ka 1960 Osve­ta Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Slo­ven­ské báje 1973 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 belet­ria SLO kniha

Alja Rach­ma­no­va Tová­reň na nové­ho člo­ve­ka 1937 Svet­lo Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Dob­šin­ský Pavol Sln­co­vý kôň 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO kniha

Smir­nov Niko­laj Ríša Sln­ka 1982 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce belet­ria SLO knižka

Mňač­ko Ladi­slav Ďale­ko je do Wham­poa 0 belet­ria SLO knižka

Padi­ša­cho­va dcé­ra 1967 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Bam­ber­ger Richard Skle­ná stud­ňa 0 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va belet­ria SLO knižka

Seko­ra Ondřej Chro­bák Truh­lík 1972 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce 2 belet­ria SLO knižka

Seko­ra Ondřej Fer­do Cvi­čí mra­ve­nis­ko 1972 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce 1 belet­ria SLO knižka

Her­gé Explo­rers on the moon 1959 Met­hu­en and Co Ltd Met­hu­en belet­ria ENG komiks

Hur­ban Vajan­ský Sve­to­zár Pus­to­kvet ľalia 1947 Mati­ca Slo­ven­ská Tur­čian­ský Svä­tý Mar­tin belet­ria SLO knižka

Drim­mer Fre­de­rick Vel­mi zvlášt­ní lidé 1996 Smart Pra­ha belet­ria CES siam­ské dvoj­ča­tá, dlhí, tuč­ní, troj­no­hí, štvor­no­hí, bez­ru­kí, bez­no­hí kniha

Janou­šek Milan, Remiš Peter (eds.) Pun­to a ryba­cé hla­vy (Slnieč­ko – Tex­ty) 1997 Meri­tum Bra­ti­sla­va belet­ria SLO Slnieč­ko, hud­ba, Pieš­ťa­ny, pieš­ťan­ské náre­čie zbor­ník 80−88791−20−0

Use Facebook to Comment on this Post