I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel na Devíne

Odkazy:

Rok 2012

Rok 2010

Odkazy:

  • Peter Jonaš­tík

Rok 2009

Veľmi sa mi páčili najmä diva­delné ukážky, ktoré si jed­not­livé pri­pra­vili. Zo začiatku bol stre­do­veký jar­mok, dnes by sme pove­dali ukážka ľudo­vých reme­siel, ale skôr his­to­ric­kých. Vzadu sa nachá­dzala stredoveko-​praveká dedina, čo bolo veľmi zau­jí­mavé, pre­tože nie­ktorí účin­ku­júci na fes­ti­vale to brali naozaj veľmi vážne - viď foto­gra­fie. Varili stre­do­veko, oble­čení boli stre­do­veko, snáď nie­ktorí aj star­šie … Vyš­šie na nádvorí bolo pódium, kde vystu­po­vali rôzni a pre­bie­hali tam napr. ukážky apod. Na svoje si mohli prísť dospelí aj deti. Kedy? 22.-23.8.2009. Oce­nil som aj cenovo veľmi dobrú ponuku -u. Okrem iného si mys­lím, že ponuka bola aku­rátna a obsluha bola taká, ako si pred­sta­vu­jem - sym­pa­tická a ochotná a bez rečí. Dokonca nemali prob­lémy ani z mincami.

Rok 2006

novypopular.eu

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech