Hits: 11441

Autor príspevku: Ján Iskra

Vedecké názvy živých organizmov sú písané výlučne v latinskom jazyku a vo výnimočných prípadoch je to latinsko-grécke pomenovanie

1.  c:

  • ak sa v slove nachádza pred samohláskami a, o, u a pred všetkými spoluhláskami a na konci slova sa vyslovuje ako k Príklad: Carassius – karasius;  – kryptokoryne;  – korydoras; Cubanichthys – Kubanychtys; Octofasciatum – Oktofascijatum atď.
  • pred samohláskami e, i a a pred dvojhláskami ae, oe a eu sa vyslovuje ako c. Príklad:  – ; Ceratopteris – Ceratopteris; cernuus – cernuus; caeruleus – céruleus  – ; ceu – ceu; pauciperforata – pauciperforata; ciliata – ciliata atď.

2. samohláska i, ak sa vyskytuje:

  • na začiatku slova pred samohláskou a vo vnútri slova medzi dvoma samohláskami sa vyslovuje ako j. Príklad: Iotabrycon – Jotabrykon; maior – major; iubileum – jubiléum atď.;
  • na začiatku slova pred spoluhláskou sa vyslovuje ako i. Príklad: Iguanodec-tes – Ikvanodektes atď.

3.  s, ak sa vyskytuje medzi dvoma samohláskami a dvojhláskami; a medzi spoluhláskami n, l, r a samohláskou sa vyslovuje ako z. Príklad:  – ; falsus – falzus atď.

4. dvojhláska ae a oe sa vyslovuje ako é. Príklad:  – Ékvujdens  – cichlidé;  – characidé;  – Cyprinidé; Poecilia – Pécilia; E-xocoetidae – Eksocétydé; loretoensis – loreténzis; Poecilobrycon – Pécilobrykon atď.

5. dvojhláska ea a eo sa vyslovuje ako ea a eo. Príklad: area – area;  . ; eos – eos atď.

6. dvojhláska  sa vyslovuje ako f. Príklad: Sphaerichthys – sférichtys; Scatophagus – Skatofagus;  – Ksifoforus atď.

7. písmena ti sa vyslovujú:

  • pred všetkými samohláskami a dvojhláskou ae ako ci. Príklad:  – Bocia atď.
  • po spoluhláskach s, t a x sa vždy vyslovujú ko ty a to aj v tom prípade, ak nasleduje , alebo ak je i dlhé alebo prízvučné. Príklad:  – Pistyja; Tilapia – Tylapija; mixtio – mikstyjo; – Tytus. atď

8. písmena di a ni sa vyslovujú ako dy a ny. Príklad: brichardi – brichardy; nilotica – nylotyca atď.

9. písmena gu, qu a su sa pred dvoma samohláskami vyslovujú ako gv, kv a sv. Príklad: quidam – kvujdam; Panaque – panakve; eques – ekves; guatemalensis – gvatemalenzis; suavis – svávis

10. dve písmena, sa vyslovujú ako jedno. Príklady: ll – ocellatus –ocelatus; nn – Nannobrycon – Nanobrykon; ss – Colossoma – Colosoma; tt – gutta – guta atď.

11. sch vždy vyslovujeme ako sch. Príklad: schuberti – schuberty atď.

12. sh vždy vyslovujeme ako sh. Príklad: brashnikovi – brashnikovi atď.

13. písmena ngu sa pred dvoma samohláskami vyslovujú ako ngv. Príklad: sanguineus – sangvineus atď.

14. písmena ex sa pred samohláskou vyslovujú ako egz. Príklad: exemplar – egzemplar; excrementum – egskrementum atď.

15. písmena th vyslovujeme ako t. Príklad: thoracatum – torakatum; isthmensis – istmenzis atď.

Use to Comment on this Post