Hits: 2081

Okolie Čachtíc je celkom zaujímavé aj pre fotografa. Ja som cestou na Čachtický hrad urobil nejaké fotografie. Neďaleko sa nachádza chránená lokalita Veľký a v Nedzovskom krase sú verejnosti neprístupné (Informačná tabuľa). Čachtické sú jedným zo štyroch podcelkov Malých Karpát. Sú ich najsevernejšou časťou. Na juhu nadväzujú na Pezinské , od ktorých ich oddeľuje a . Od Podunajskej pahorkatiny sú oddelené výraznou zlomovou líniou. Samotné sa delia na a severnejšie . Sú tu zastúpené štyri : , , a . V centrálnej časti Čachtických Karpát sa nachádza (Wikipedia).

Čachtické patria do sústavy chránených území NATURA 2000. Prevažnú časť územia európskeho významu pokrývajú lesné biotopy, najmä teplomilné panónske , menej zastúpené sú vápnomilné a najmenej lipovo-javorové sutinové . Významný je výskyt xerotermných nelesných biotopov, rastie tu napr. klinček včasný Lumnitzerov – , ktorý tu dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia. Ďalej viaceré druhy vstavačov – . So živočíchov napr.: Saga pedo, jašterica zelená – , užovka stromová – , syseľ pasienkový – . Územie je ohrozované zarastaním travinno-bylinných spoločenstiev drevinami, intenzívnou turistikou a nepôvodnou borovicou čiernou –  (sopsr.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu