Hits: 2703

Okolie Čachtíc je celkom zaujímavé aj pre fotografa. Ja som cestou na Čachtický hrad urobil nejaké . Neďaleko sa nachádza chránená lokalita Veľký a v Nedzovskom krase sú verejnosti neprístupné (Informačná tabuľa).  sú jedným zo štyroch podcelkov Malých Karpát. Sú ich najsevernejšou ťou. Na juhu nadväzujú na , od ktorých ich oddeľuje a . Od Podunajskej pahorkatiny sú oddelené výraznou zlomovou líniou. Samotné sa delia na Plešivec a severnejšie . Sú tu zastúpené štyri : , , a Plešivec. V centrálnej časti Čachtických Karpát sa nachádza Čachtický (Wikipedia).

do sústavy chránených území . Prevažnú časť  pokrývajú lesné biotopy, najmä teplomilné panónske , menej zastúpené sú vápnomilné a najmenej lipovo-javorové sutinové . Významný je výskyt xerotermných nelesných biotopov, rastie tu napr. klinček včasný Lumnitzerov – , ktorý tu dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia. Ďalej viaceré druhy vstavačov – . So živočí napr.: Saga pedo, jašterica , – , syseľ pasienkový – . Územie je ohrozované zarastaním travinno-bylinných spoločenstiev drevinami, intenzívnou turistikou a nepôvodnou borovicou čiernou –  (sopsr.sk).

Use to Comment on this Post