2012, Časová línia, České mestá, Česko, Južná Morava, Krajina, Mestá, Mestá, Zahraničie

Strážnice

Hits: 2202

Stráž­ni­ce sú malým mes­tom pri hra­ni­ciach zo Slo­ven­skom na juhu Mora­vy. Tak­po­ve­diac na skok od Ska­li­ce.

Nemec­ky názov je Strass­nitz. Žije tu viac tak­mer 6 tisíc oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia CZ). V 5. sto­ro­čí na mies­te dneš­ných Stráž­nic posta­vi­li Slo­va­nia osa­du. Pred nimi tu žili 4 sto­ro­čie pred n. l. Kel­ti a od kon­ca 1. sto­ro­čia Ger­má­ni (Ská­cel). Počiat­ky Stráž­nic sú spo­jo­va­né s upev­ňo­va­ním hra­níc čes­ké­ho štá­tu v dobe vlá­dy Pře­mys­la Ota­ka­ra II., v dru­hej polo­vi­ci 13. sto­ro­čia. Aj meno mes­ta je odvo­dzo­va­né od stráž­nej fun­kcie. Stráž­nic­ký hrad bol posta­ve­ný v roku 1260. O veľ­ký roz­mach mes­ta sa zaslú­žil hej­tman Petr Stráž­nic­ký. Začiat­kom 15. sto­ro­čia kúpi­li mes­to Žero­tí­nov­ci, kto­rí pod­po­ro­va­li brat­ríc­ke škols­tvo. Takú­to ško­lu v rokoch 1604 – 5 nav­šte­vo­val Ján Ámos Komen­ský, kto­rý tu mal tetu. V máji 1605 bolo mes­to vypá­le­né (Vra­ti­slav­ský).

Domi­nan­tou mes­ta je Stráž­ní bílá věž z roku 1615 (straz​ni​ce​-mes​to​.cz). O vybu­do­va­ní náro­do­pis­né­ho múzea v prí­ro­de sa zača­lo uva­žo­vať počiat­kom 20. sto­ro­čia. Avšak až v roku 1973 sa zača­lo z jeho výstav­bou (skan​zens​traz​ni​ce​.cz). Na pre­lo­me júna a júla sa tu koná­va­jú folk­lór­ne fes­ti­va­ly (Vra­ti­slav­ský).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, O mne

Obľúbené mobilné aplikácie

Hits: 2179

Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Živočíchy

Vtáky

Hits: 32299

Zoznam dru­hov (27)

 • Anas pla­tyr­hyn­chos – kači­ca divá
 • Anser anser – hus divá
 • Aqu­ila chra­sa­ëtos – orol skalný
 • Ardea alba – volav­ka biela
 • A. cine­rea – volav­ka popolavá
 • Bubo bubo – výr skalný
 • Cert­hia fami­lia­ris – kôrov­ník dlhoprstý
 • Helia­ëtus albi­cil­la – orliak morský
 • Cico­nia cico­nia – bocian biely
 • Colum­ba livia domes­ti­ca – holub divý, domes­ti­fi­ko­va­ná forma
 • Cor­vus corax – krka­vec čierny
 • Cyg­nus olor – labuť spevavá
 • Erit­ha­cus rube­cu­la – čer­vien­ka obyčajná
 • Fal­co cher­rug – sokol rároh
 • Fuli­ca atra – lys­ka čierna
 • Gal­lus gal­lus – kura divá
 • Mota­cil­la alba – tra­so­chvost biely
 • Nyc­ti­co­rax nyc­ti­co­rax – chav­koš nočný
 • Parus cae­ru­le­us – sýkor­ka belasá
 • P. major – sýkor­ka veľká
 • Pas­ser domes­ti­cus – vra­bec domový
 • Pavo cris­ta­tus – páv korunkatý
 • Pele­ca­nus onoc­ro­ta­lus – peli­kán ružový
 • Pha­lac­ro­co­rax car­bo – kormorán
 • Tur­dus meru­la – drozd čierny
 • Tur­dus phi­lo­me­los – drozd plavý
 • Tyto alba – pla­mien­ka driemavá

Odka­zy:

Labu­te

Čaj­ky

Bocia­ny

Drav­ce

Kač­ky

Sýkor­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post

2010, 2013, Časová línia, Neživé, TOP, Umenie

Umelecké predmety

Hits: 5928

Use Facebook to Comment on this Post