Hits: 5845

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 150 – 178 Blesk, Graphia , reprodukčná , , CES rozmnožovanie rastlín, opeľovanie, semeno, plod, rozmnožovanie bezstavovcov, , rozmnožovanie obojživelníkov, živočíchov, evolúcia živočíchov, metamorfóza, rozmnožovanie plazov, rozmnožovanie cicavcov, tok vtákov, klíčenie encyklopédia 80-85606-21-6

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 90 – 120 Blesk, Graphia Ostrava, evolučná biológia, genetika, cytológia, systematická botanika CES života, evolúcia, gén, dedičnosť, rastlinná bunka, živočíšna bunka, vírus, baktérie, , , riasy, , paprade, nahosemmenné rastliny, krytosemenné rastliny encyklopédia 80-85606-21-6

Hines W.G.S. Evolutionary stable strategies. A review of basic theory 1987 Theoretical Population Biology Vol. 31, p. 195 – 273 ENG evolúcia článok

Drvota Stanislav Od zvierat k človeku 0 etológia, CES kniha

Price P.W. Evolutionary biology of parasites 1980 Princeton University Press Princeton, parazitov ENG parazit neznámy

Babčan Ján Vývoj v anorganickej prírode 1987 Obzor Bratislava evolučná biológia, geochémia SLO evolúcia, vývoj, pohyb, galaxia, hviezda, pulzar, čierna diera, kvazar, Big Bang, veľký tresk, vesmír, chemické prvky, superťažké prvky, planéty, Merkúr, Venuša, Zem, , Mars, Jupiter, Saturn, Neptún, Pluto, planétka, asteroid, meteorit, kométa kniha

Babčan Ján Vývoj v anorganickej prírode 1987 Obzor Bratislava evolučná biológia, geochémia SLO meteor, medziplanetárna hmota, , slnečná sústava, Zeme, geodézia Zeme, tektonika, magmatizmus, metamorfizmus kniha

Erdelská O. a kol. Biologický vývoj vo svete vedy a viery 1995 Spoločnosť Božieho slova na Slovensku Bratislava 1 SLO evolúcia neznámy 80-227-0781-3

MacArthur R.H., Wilson Edward O. The theory of islands biogeography 1967 Princeton University Press Princeton, evolučná biológia, biogeografia ENG teória ostrovov neznámy

Kovář P. Šíření semen mravenci, evoluce vztahu ? 1995 Živa, p. 9 Academia etológia, CES , evolúcia článok 0044-4812

Gould Stephen Jay Tři evoluce 1996 Živa No. 3, p. 119 – 120 Academia CES evolúcia článok 0044-4812

Brocman J., Matsonová K. Jak se věci mají. Průvodce myšlenkami 1996 Archa Bratislava CES evolúcia neznámy

Goolley Benjamin A history of the ecosystems concept in ecology than the sum of the parts 1996 Yale University Press New Haven, Connectitut evolučná biológia, ENG neznámy 0-300-06642-2

Leakey R.E. Darwinův Původ druhů v ilustracích 1989 Panorama CES pôvod druhov neznámy

Cuppy W. How to become extinct 1983 University Press Chicago ENG vymieranie neznámy

Darwin Charles Robert On the origin of species 1859 ENG pôvod druhov, prírodný výber, boj o prežitie neznámy

Oparin A.I. Origin of life 1924 Dover Publications S 213 Dover London, ENG pôvod života neznámy

Oparin A.I. Origin of life 1924 Uropa Publications No. 53 London ENG pôvod života neznámy

Vinogradov A.P. The origin of the biosphere 1959 Simon, Schuster: Origin of life on Vol. 1., 3 ENG pôvod života, pôvod biosféry neznámy

Johnson Phillip F. o Darwina 1996 Návrat domů 2 CES evolúcia knižka 80-85495-57-0

Hawking Stephen W. Stručná historie času 1991 Mladá fronta Brno CES knižka

Nowak M.A., May R.A. Evolutionary games and spatial chaos 1992 Nature No. 359, p. 826 – 829 ENG evolúcia, priestorový chaos článok

Ridley Mark Evolution 1996 Blackwell Science Ltd. Oxford 2 ENG evolúcia neznámy 0-86542-495-0

Vestenický Koloman, Ivan, Ambros Zdeno, Bernátová Dana, Bohuš Ján, Bujnovský Alfonz, Čaputa Alojz, Darola Ján, Fekete Štefan, Gajdoš Milan, Galvánek Juraj, Kadlečík Ján, Kliment Ján, Kristek Igor, Lacko Richard, Lazebníček Jiří, Ložek Vojen Veľká , chránená krajinná oblasť 1986 p. 1 – 241 Bratislava 1 environmentalistika, geológia, geomorfológia, hydrológia, klimatológia, evolučná biológia, botanika SLO Veľká Fatra, geologická stavba, tektonika, reliéf, kras, hydrologické pomery, klíma, pôdne pomery, chránené plochy, vývoj prírody v štvrtohorách, vegetačné pomery, živočíšstvo, osídlenie, priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, kniha

Whittaker R.H. Evolution of species diversity in land communities 1977 Evolutionary Biology No. 10, p. 1 – 67 ENG druhová diverzita, evolúcia druhovej diverzity článok

Whittaker R.H. Evolution of species diversity in land communities 1977 Evolutionary Biology ENG evolúcia druhovej diverzity neznámy

Smocovitis Vassiliki Betty Unifying biology. The evolutionary synthesis and evolutionary biology 1996 Princeton University Press Princeton, ENG evolučná syntéza, evolúcia neznámy 0-691-03343-9

McKane Robert, Rastetter Edward B., Shaver Gaius R., Nadelhoffer Knute J., Giblin Anne E., Laundre James A., Chapin Stuart F. Reconstruction and analysis of historical changes in carbon starage in arctic tundra 1997 Ecology Vol. 78, No. 4, p. 1188 – 1198 ESA Washington evolučná biológia, geológia ENG tundra, historická analýza, historická analýza, evolúcia článok

Jackson Jeremy B.C., Budd Ann F., Coates Anthony G. (eds.) Evolution and environment in tropical America 1996 University of Chicago Press Chicago, Illinois evolučná biológia, environmentalistika ENG evolúcia neznámy 0-226-38942-1, 0-226-38944-8

Hardy A.C. The open sea, its natural history. The world of plankton 1956 Collins London ENG , , neznámy

MARC Historical monitoring 1985 Monitoring and Assesment Resarch Centre, University of London London evolučná biológia, environmentalistika ENG historický monitoring neznámy

Spellerberg Ian F. Rastlinné a živočíšne bioindikátory, ich správanie a 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 43 – 44 ČÚOP Brno 1 biológia, fyziológia, evolučná biológia, environmentalistika CES BEWS – Biological Early Warning System, Salmo, biosensor, Gnathonemus petersi, mikroevolúcia, indikátorové , Alopecurus pratensis, Agropyron pectiniforme, Stipa capillata, indikátory znečistenia, ťažké , organochloridy, Anodonta spp. kniha 80-901855-2-5

Gill D.E., Berven K.A., Mock B.A. The environmental component of evolutionary biology 1983 King C.E., Dawson P.S. (ed.): Population biology, retrospect and prospect Columbia University Press environmentalistika, ENG evolúcia článok

Flegr Jaroslav Spor o Darwina. Evoluční biologie není uzavřená kapitola 1997 Vesmír Vol. 76, No. 5, p. 326 – 327 Vesmír CES článok, recenzia

Flegr Jaroslav Mechanizmy mikroevoluce 1994 1 CES mechanizmy mikroevolúcie, mechanizmy evolúcie, mikroevolúcia skriptá

Flegr Jaroslav Mechanizmy mikroevoluce 1995 Univerzita Karlova 2 CES mechanizmy mikroevolúcie, mechanizmy evolúcie, mikroevolúcia skriptá

Jones S. Jazyk genů. Biologie, historie, evoučná budoucnost 1996 Paseka , Litomyšl evolučná biológia, biológia, genetika CES gén, evolúcia neznámy

Wilson Edward O. O lidské přirozenosti 1993 Lidové noviny CES ľudská prirodzenosť neznámy

Komárek Stanislav Anglická biologie doby Darwinovy. Historické souvislosti 1997 Vesmír Vol. 328, No. 6, p. 328 – 331 Vesmír s.r.o. evolučná biológia, história CES história evolučných teórií, evolúcia článok

Flegr Jaroslav Molekulární taxonomie Vol. 72, No. 11 1993 CES molekulôárna taxonómia neznámy

Gittleman John L. (ed.) Carnivore behaviour, ecology and evolution, Vol. 2 1996 Comstock University Press, Cornell University Press Ithaca (N.Y.) žravcov, evolučná biológia, etológia ENG mäsožravce, správanie mäsožravcov, evolúcia mäsožravcov neznámy 0-8014-3027-5

Kroodstma Donald E., Miller Edvard H. (eds.) Ecology and evolution of acoustic communication in birds 1996 Comstock University Press, Cornell University Press Ithaca (N.Y.) , evolučná biológia, etológia ENG akustickej komunikácie, evolúcia akustickej komunikácia, akustická komunikácia neznámy 0-8014-8221-6

Dubovský Ján Prírodný výber a jeho pôsobenie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 80 – 81 UK Bratislava SLO prírodný výber, genotyp, fenotyp, schopnosť vytvárať potomstvo, životaschopnosť, evolúcia, adaptácia, reprodukčná schopnosť, boj o , konkurencia o životné podmienky, konkurencia, vonkajši prostredie, , škodlivé recesívne skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučné dôsledky mutácií na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 66 UK Bratislava SLO fylogenetických príbuzenských vzťahov, konzervatívne gény, makroevolučný proces, mutačný proces skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučné dôsledky mutácií na populačnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 66 – 67 UK Bratislava SLO mutačný proces, frekvencia mutácií, recesívny charakter, priame , spätné mutácie, frekvencia vzniku mutácie, lokus, mutačné spektrum, genetický polymorfizmus, nasýtenie mutáciami, mutačný tlak, divergencia, genetická variabilita, mikroevolúcia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučné dôsledky mutácií na populačnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 67 – 68 UK Bratislava SLO rámec druhu, prestavba štruktúry chromozómov, chromozomálny polymorfizmus, porucha homológie chromozómov, crossing-over, zníženie frekvencie rekombinácií, zmena génového , zmena aktivity génov, zmena expresie génov, reproduktívna izolácia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučné dôsledky mutácií na populačnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 68 UK Bratislava SLO genomálna rozdielnosť, polyploidia, disharmónia jadra a cytoplazmy, medzidruhové kríženie, eliminácia otcovských chromozómov, vznich neživotaschopných gamét, reproduktívna izolácia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Faktory evolúcie. Hybridizácia, rekombinácia ako faktor evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 69 – 71 UK Bratislava SLO genetická variabilita, mutácie, prírodný výber, hybridizácia, rekombinácia, chromozóm, konjugácia homologických chromozómov, crossing-over, efekt heterózy, panmixia, asortatívne kríženie, príchod geneticky odlišného jedinca, izolácia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Faktory evolúcie. Hybridizácia, rekombinácia ako faktor evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 71 UK Bratislava SLO medzipopulačný tok génov, reproduktívna ozolácia, neplodnosť hybridov, introgresívna hybridizácia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Migrácia a izolácia ako faktory evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 71 – 74 UK Bratislava SLO mikroevolúcia, imigrácia, , reproduktívna izolácia, plodnosť hybridov, gametická izolácia, zníženie životaschopnosti hybridov, ekologická izolácia, genetická izolácia, prírodný výber, náhodná mutácia, polyploidia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Populačné vlny ako faktor evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 74 – 75 UK Bratislava SLO náhodná zmena, genetický drift, efekt početne najmenšej , úzkeho hrdla, malá početnosť , populačné vlny, evolúcia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Populácia – použitie pojmu v evolučnej biológii. Genetická štruktúra populácie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 75 – 77 UK Bratislava SLO indivíduum, evolúcia, genetická variabilita, náhodné kríženie, mendelistická populácia, panmixia, prírodná populácia, prírodný výber, genotyp, fenotyp, frekvencia genotypov, časové zmeny štruktúry populácie, ideálna populácia, umelá populácia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Populácia – použitie pojmu v evolučnej biológii. Genetická štruktúra populácie, premenlivosť 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 77 – 78 UK Bratislava SLO Hardy-Weinbergov zákon o populačnej rovnováhe, mutabilita, populačná homeostáza, adaptačná plasticita populácie, obranyschopnosť populácie, premenlivosť, norma, alela divého typu, zásoba genetickej premenlivosti, genetická záťaž skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Populácia – použitie pojmu v evolučnej biológii. Genetická štruktúra populácie, premenlivosť 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 78 – 79 UK Bratislava SLO balansový model populácie, genetický polymorfizmus lokusu, eliminácia negatívnych alel, analýza polymorfnosti populácie, očakávaná heterozygotnosť skriptá 80-85368-07-02

Doskočil J. Molekulární teorie evoluce 1984 Molekulární biologie, pracovní a metodické aspekty molekulární biologie ČTVS molekulárna biológia, CES molekulárna teória, evolúcia článok

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylogenetického vývoje funkce dedičnosti 1973 Biologické Vol. 1, p. 40 – 73 genetika, CES fylogenéza, vývoj dedičnosti článok

Dubovský Ján Prírodný výber a jeho pôsobenie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 81 – 84 UK Bratislava SLO genotyp – fenotyp, vplyv prostredie, genotyp, fenotyp, realizácia genotypu na fenotyp, mutácia, rekombinácia, určovanie hraníc fenotypu, prírodný výber, umelý výber, zúženie genetickej variability, očné šošovky, bunka, prenos genetickej skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Prírodný výber a jeho pôsobenie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 84 – 85 UK Bratislava SLO nukleové kyseliny, rovneké metabolické reakcie, dýchanie, cytochróm c, vytvorenie nových genómov skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Pôsobenie prírodného výberu genetickou selekciou, výberom na úrovni buniek a zygot 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 85 – 87 UK Bratislava SLO genetická selekcia, bunka, zygota, prírodný výber, správanie matky, embryogenéza, pôsobenie faktorov prostredia na organizmus, embryogenéza plazov, paradox adaptácie, prežívanie potomstva, prežívanie rodiča, diplontická selekcie, medzibunková konkurencia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Pôsobenie prírodného výberu výberom na úrovni buniek, zygot, rodičov a rodičovských párov 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 87 – 88 UK Bratislava SLO rýchlosť delenia buniek, rodičovská generácia, altruistická selekcia, genetická variabilita, mláďat pre útočníkom, starostlivosť o výživu, starostlivosť o výchovu, ponechanie k uhynutiu najslabšieho mláďaťa, dedične variabilný typ správania skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Pôsobenie prírodného výberu výberom na úrovni rodičov a rodičovských párov a pohlavným výberom 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 88 – 90 UK Bratislava SLO rozpoznanie genetickej príbuznosti rodičov, prostredie pre preživanie potomstva, včely, paradox, selekčná nevýhoda pre jednotlivca, selekčná výhoda pre populáciu, sterilita robotnice, pohlavný výber, variabilita pohlavných skupín, skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Pôsobenie prírodného výberu pohlavným výberom, výberom skupinovým, populačným a hromadným 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 90 – 91 UK Bratislava SLO zníženie adaptability, zníženie životaschopnosti, výber partnera, sterilný samec, absencia u rastlín, skupinový výber, populačný výber, hromadný výber, evolučný paradox, , podmienky prostredia, zmenšená rýchlosť reprodukcie skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Pôsobenie prírodného výberu výberom skupinovým, populačným a hromadným 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 91 – 92 UK Bratislava SLO zmenšený rozsah reprodukcie, znížená schopnosť spotrebovať zdroje, zvýšená frekvencia rozmnožovania, variabilita správania populácií, objem spotreby, rôznych úrovní prírodného výberu, jediného ekotypu skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Pôsobenie prírodného výberu na etologickom základe 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 92 – 93 UK Bratislava SLO kultúrny výber, výber skúseností, spätná väzba, genetická evolúcia, sociálna evolúcia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Účinnosť pôsobenia prírodného výberu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 93 – 96 UK Bratislava SLO rýchlosť evolúcie, frekvencia génov, frekvencia genotypov, selekčný koeficient, selekčný diferenciál, výberový rozdiel, selekčný tlak, homeostáza, selekčná rezistencia, nepotrebnosť znaku, náhodný spôsob, rudimentácia, hypertrofizácia, autogamia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Účinnosť pôsobenia prírodného výberu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 96 – 97 UK Bratislava SLO evolučná slepá ulička, evolučne zakázané smery, inaktivácia cytochrómu c, pravotočivosť DNA, bakteriofág Q Beta, pôsobenie na znak, zvýšenie variability znaku, strata smeru evolúcie, strata génu, diploidia, mutácia, útek pred výberom, neoténia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Účinnosť pôsobenia prírodného výberu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 97 UK Bratislava SLO výber prišiel neskoro, výber prišiel skoro skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Vzťah medzi prírodným výberom a mutačným procesom 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 97 – 98 UK Bratislava SLO prírodný výber, mutačný proces, selekčný tlak, mutačný tlak, mutácií, neadaptívny charakter, eliminácia škodlivých mutácií, prírodný výber – mutačný proces, selekčná , koeficient selekcie, frekvencia mutácií, dominancia, recesivita skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Vzťah medzi prírodným výberom a mutačným procesom 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 98 UK Bratislava evolučná biológia SLO fenotypický prejav skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Genetická záťaž a jej evolučný význam 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 98 – 99 UK Bratislava evolučná biológia SLO genetická premenlivosť, genetický polymorfizmus, veľa recesívnych mutácií, veľa álných mutácií, genetická záťaž, letálny ekvivalent, gén sterility, chromozomálne poruchy, zmena farby, prirodzená populácia, heterozygotnosť, Athirrhinum majus skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Genetická záťaž a jej evolučný význam 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 99 – 100 UK Bratislava evolučná biológia SLO škodlivá výhoda, adaptácia, industriálny melanizmus, genetická záťaž, evolúcia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Hlavné formy prírodného výberu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 100 – 101 UK Bratislava evolučná biológia SLO stabilizujúci výber, normalizujúci aspekt, kanalizujúci aspekt, jednosmerný výber, usmernený výber, fenotyp, zmena podmienok prostredia, redukcia telesných funkcií, redukcia schopností, disruptívny výber, zbalancovaný polymorfizmus, výberová stratégia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Náhodné procesy v populáciach 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 102 UK Bratislava evolučná biológia SLO prírodný výber, náhodný proces, genetický drift, genetický posun, Sewall-Wrightov efekt, geneticko-automatické procesy, malá populácia, frekvencia alel, strata alely, vzrast homozygotnosti, genetická smrť skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Podmienky pre maximálnu plasticitu populácií 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 103 – 104 UK Bratislava evolučná biológia SLO plasticitia populácie, prírodný výber, adaptácia, gén, genetický terén, adaptívny vrchol skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Vzťah medzi prírodným a umelým výberom 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 104 – 105 UK Bratislava evolučná biológia SLO umelý výber, prírodný výber, šlachtiteľstvo, vplyv človeka, neschopnosť reprodukcie skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Biologický druh – evolucionizujúca jednotka. Vývoj názorov na biologický druh, koncepcia a definícia druhu, populačná štruktúra druhu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 106 – 111 UK Bratislava evolučná biológia SLO druh, Moritz Wagner, genetika, darwinizmus, geografická izolácia, mendelizmus, mutácia, zmenšenie počtu druhov, populačná štruktúra, konvergencia znakov, divergencia znakov, hybridné zóny, hybrid, Corvus, eliminácia hybridov, selekcia hybridov skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Integrácia a dezintegrácia druhu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 111 – 115 UK Bratislava evolučná biológia SLO integrácia druhu, dezintegrácia druhu, tok génov, izolačné mechanizmy, kríženie, reproduktívna izolácia, geografická izolácia, fenotypická divergencia, etologická divergencia, genofond skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján druhov 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 115 – 118 UK Bratislava evolučná biológia SLO druhu, evolúcia, mutácia, vysoký tok génov, genetická revolúcia, polyploidia, autogamia, prírodný výber, paradox evolúcie, divergencia, kultúrne druhy, denetická diferenciácia, homeostáza, zbalancované systémy, zvýšenie homozygotnosti, inbrinding skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Vznik druhov. Modely vzniku druhov 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 118 – 122 UK Bratislava evolučná biológia SLO skrytá genetická variabilita, letálne gény, selekcia, gén, pokles životaschopnosti populácie, fenotypický polymorfizmus, reproduktívna izolácie, genotyp, fyletický proces, autogamná transformácia, allogamná transformácia, areál druhu, skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Modely vzniku druhov 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 122 UK Bratislava evolučná biológia SLO parapatria, katastrofický výber skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján D Nedarwinovská evolúcia – neutralistická hypotéza 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 123 – 124 UK Bratislava evolučná biológia SLO zámena alel, rýchlosť evolúcie, fylogenetický nesúhlas, fenotypický prejav, heterozygotný lokus, veľká premenlivosť, prírodný výber, rýchlosť mutácií, selekčne neutálne mutácie, náhodný posun, genetický drift, prírodný výber, evolúcia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Molekulárne hodiny evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 124 – 125 UK Bratislava evolučná biológia SLO genetická rozdielnosť-fylogenetická príbuznosť, evolúcia, molekulárne hodiny, neutralistická hypotéza, gén, bielkovina skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mikroevolúcia. Evolučný význam kvantitatívnych vlastností 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 126 – 127 UK Bratislava evolučná biológia SLO mikroevolúcia, polygén, evolúcia, kvantitatívna charakteristika, genetická variabilita, mutácia, koeficient dedivosti, koeficient heritability, adaptácia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Genetická koadaptácia, geografická diferenciácia 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 127 – 129 UK Bratislava evolučná biológia SLO genetická koadaptácia, populácia, geografická diferenciácia, adaptácia, alela, izolácia, geografická rasa, ekotyp, krajová populácia, odroda skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Makroevolúcia. Priebeh, fáza narastajúceho zdokonaľovania adaptácií 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 130 – 132 UK Bratislava evolučná biológia SLO makroevolúcia, transšpecifická evolúcia, kvantová evolúcia, prírodný výber, divergencia, konvergencia, paralelizmus, evolučná príbuznosť, fyletizmus, vymieranie taxónov, prelomový moment, adaptácia, výber, druhotná konvergencia, špecializácia populácií skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Makroevolúcia. Fáza narastajúceho zdokonaľovania adaptácií, fáza prelomových momentov 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 132 – 133 UK Bratislava evolučná biológia SLO zmenšovanie areálu, strata plasticity, evolučná slepá ulička, telemorfóza, korelatívna premenlivosť, hypertrofia znakov, hypertrofia štruktúr, hypermorfóza, divergencia znakov, divergencia foriem, adaptívna radiácia, divergentná evolúcia skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Makroevolúcia. Fáza prelomových momentov, empirické pravidlá makroevolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 133 – 134 UK Bratislava evolučná biológia SLO ekologická špecializácia, alomorfóza, idioadaptácia, aromorfóza, Darwin-Ludwigov teorém, nezvratnosť, progresívna špecializácia, pôvod s nešpacializovaných predkov, adaptívna radiácia, striedanie hlavných smerov evolúcie skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Makroevolúcia. Empirické pravidlá makroevolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 134 – 135 UK Bratislava evolučná biológia SLO stupňovanie integrácie biologických systémov, princíp vylúčenia, Watsonovo pravidlo, Wallaceov efekt, sympatria skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Koevolúcia 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 135 – 136 UK Bratislava evolučná biológia SLO koevolúcia, konkurencia, ekologické vzťahy, hostiteľ-patogén, korisť-dravec, virulencia, gén oproti génu skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Makroevolúcia kultúrnych druhov 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 136 – 137 UK Bratislava evolučná biológia SLO kultúrny druh, genetická manipulácia, strata reprodukčnej schopnosti, závislosť na človeku, morfologická zmena, hypertrofia orgánov, strata obranných mechanizmov, reprodukčná adaptácia, likvidácia estrálneho cyklu, narušenie imunity, skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Makroevolúcia kultúrnych druhov 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 137 – 138 UK Bratislava evolučná biológia SLO uniformita, genetické centrum, rad paralelnej premenlivosti, homologický rad skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Rýchlosť makroevolúcie. Evolúcia génov a genómu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 138 – 143 UK Bratislava evolučná biológia SLO rýchlosť makroevolúcie, genetická vzdialenosť, genetická podobnosť, gén, genóm, regulačné gény, DNA, chromozomálne aberácie, delécie, duplikácia malých úsekov DNA skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Výskum evolučných procesov. Modelovanie evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 144 – 146 UK Bratislava evolučná biológia SLO evolúcia, experiment, modelovanie evolúcie, matematický model, teórie hier, strategická situácia, evolučná stratégia, rozmnožovanie, bonifikácia, genotyp, mutácia, holub-jastrab, stratégia odplaty, stratégia vypočítavosti, stratégia udavačstva skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Výskum evolučných procesov. Modelovanie evolúcie, výskum mikroevolúcie biochemickými metódami, výskum makroevolúcie matematický modelovaním 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 146 – 154 UK Bratislava evolučná biológia SLO nezávislé stratégie, zajatcova dilema, gén, reprodukcia, r stratégia, K stratégia, dravec-korisť, gélová elektroforéza, teória vetviacich sa procesov, teória náhodných procesov, metóda Monte-Carlo skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Výskum makroevolúcie molekulárno biologickými metódami 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 155 UK Bratislava evolučná biológia SLO metóda vzdialeného kríženia, chromozomále zloženie, správanie, homológia, genomálna analýza, genomálna syntéza, evolúcia kultúrnych druhov, pšenica, , slivka, elektroforetické porovnávanie spektra bielkovín, hybridizácia molekúl DNA skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Výskum makroevolúcie molekulárno biologickými metódami 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 155 – 158 UK Bratislava evolučná biológia SLO porovnávanie sekvencií nukleotidov DNA, porovnávanie sekvencií aminokyselín, kladogenetická evolúcia, anagenéza, hybridizácia DNA, DNA, reasociácia DNA, nekomplementarita, homológia, imonogenetická metóda skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Špeciálne otázky teórie evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 159 – 163 UK Bratislava evolučná biológia SLO evolúcia, prírodný výber, genofond, evolučná zodpovednosť človeka, environmentálna mutagenéza, ochrana genofondu skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučná biológia 1989 p. 1 – 10 UK Bratislava evolučná biológia SLO evolučný regres, adaptácia, rýchlosť evolúcie, evolučná frekvencia, tempo evolúcie, Darwinova jednotka, evolučná jednotka, evolučný proces, faktory evolúcie, mutačný proces, hybridizačný proces, genetický drift, selekcia, adaptívna hodnota skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučná biológia 1989 p. 10 – 14 UK Bratislava evolučná biológia SLO darvinovský fitness, formy evolúcie, štruktúra evolučnek biológie skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Biologické axiómy evolučnej biológie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 15 – 20 UK Bratislava evolučná biológia SLO biologická evolúcia, podstata života, ontogenetika, fenotyp, genotyp, informácia, gén adaptability skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutačná a selekčná axióma biologickej evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 21 – 24 UK Bratislava genetika,evolučná biológia SLO genotyp, fenotyp, evolúcia, ontogenéza, fylogenéza, informačný šum, vyvolanie mutácie, energia, DNA, nukleotid, Brownov pohyb, teplotný pohyb, tunelový prechod, genetický šum, vírus, adaptácia mikroorganizmov, antikoagulanty, superpotkan skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutačná a selekčná axióma biologickej evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 24 – 26 UK Bratislava evolučná biológia SLO mutačné spektrum, II. zákon termodynamiky, Mawwell, démon, prírodný výber, Darwinov démon, progresivita evolúcie, selekcia, náhodnosť, zákonitosť skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján História vývoja názorov na biologickú evolúciu 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 27 – 38 UK Bratislava evolučná biológia SLO kreacionizmus, preformačná teória, epigenéza, Lamarck, Goethe, Cuvier, Saint-Hillair skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Charles Darwin (1809 – 1882) a jeho evolučná teória. Boj o Darwina, evolučné teórie 20 storočia 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 39 – 53 UK Bratislava evolučná biológia SLO Beagle, dedičnosť, gemmule, prírodný výber, boj o život, druh, klasický darvinizmus, neodarvinizmus, neolamarckizmus, ortodoxný lamarckizmus, mechanolamarckizmus, psycholamarckizmus, mutacionizmus skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Paleontologické a morfologické dôkazy evolúcia 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 54 – 55 UK Bratislava evolučná biológia SLO stratigrafická analýza, analýza skamenelín mäkkýšov, fylogenetické rady, kôň, nosorožec, evolučná súvislosť, prechodné formy, Ichtyostega, Archaeopteryx, analógia orgánov, homológia orgánov, rudimentárne znaky, spoločný pôvod, atavizmy skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Embryologické, biogeografické a ekologické dôkazy evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 55 – 56 UK Bratislava evolučná biológia SLO embryogenéza, podobnosť znakov, biogenetický zákon, zákon rekapitulácie, teória ostrovov, izolácia, diskontinuitné rozšírenie, reliktné formy skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Molekulárno-biologické a genetické dôkazy evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 56 – 58 UK Bratislava molekulárna biológia, genetika, evolučná biológia SLO štruktúra molekúl, genetická informácia, spôsob zápisu , vysoký stupeň zhody, hemoglobín, hemocyanín, , podobnosť foriem metabolitov, cytochróm c, dedičnosť, hybridizácia nukleových kyselín, serologické metódy skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 59 – 60 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO mutácia, informačný šum, genetická variability, chromozómové mutácie, aneuploidia, euploidia, polyploidia, jadrové mutácie, mimojadrové mutácie, plastidové mutácie, mitochondriálne mutácie, poruchy reduplikácie DNA, predčasná syntéza bielkovín skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 60 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO mutácia regulačných génov, genetický blok, inaktivácia génov, zmena produktu metabolickej dráhy skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na nadmolekulovej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 60 – 61 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO chromozómové aberácie, životachopnosť homozygota, stratové mutácie, dominantný fenotyp, recesívny fenotyp, zmena väzbových pomerov, zmena frekvencie rekombinácie, crossing-over, homológia chromozómov, strata chromozómu, pridanie chromozómu skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na nadmolekulovej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 61 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO zmena počtu genómu, zmena fenotypu, zmena fertility, zmena životaschopnosti, zmena rozmerov orgánov, polyploidia, polyploidné optimu, morfologické zmeny, párne zmeny, nepárne zmeny, sterilný triploid, adaptívne zvýšenie počtu genómov skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na nadmolekulovej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 61 – 62 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO zmena diploid-haploid, plastidové mutácie, mimojadrové skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučný význam mutácií na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 62 UK Bratislava evolučná biológia SLO zloženie nukleotidov, zloženie zásad, AT typy (prevaha zastúpenia komplementárnej dvojice báz adenín-tymín), GC typy (prevaha zastúpenia komplementárnej dvojice báz guanín-cytozín), porovnávanie sekvencií, amynokyseliny, zásady, bielkoviny skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučný význam mutácií na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 62 – 64 UK Bratislava génové inžinierstvo, evolučná biológia SLO nukleové kyseliny, cytochróm c, hemoglobín, chlorofyl, sekvenovanie DNA, štruktúra génov, vyhynuté druhy, molekulárna evolúcia-organizmálna evolúcia, prírodný výber, evolučný paradox, , cicavce, bodové mutácie, evolučná rýchlosť skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučný význam mutácií na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 64 UK Bratislava evolučná biológia SLO mutácia regulačných génov, zmena koncentrácie proteínov, zmena štruktúry proteínov, analýza enzýmov tráviaceho traktu, cicavce skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučné dôsledky mutácií na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 64 – 66 UK Bratislava evolučná biológia SLO evolúcia, mutácia, funkcia proteínov, frekvencia zámen zásad, horúce miesta, hemoglobín, človek-kôň, aminokyseliny, zámena zásad na treťom mieste kodónu, zámena zásad na druhom mieste kodónu, zmena poradia aminokyselín, funkcia proteínov skriptá 80-85368-07-02

Doskočil J. Molekulární teorie evoluce 1984 Molekulární biologie, pracovní a metodické aspekty molekulární biologie ČTVS molekulárna biológia, evolučná biológia CES molekulárna teória, evolúcia článok

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylogenetického vývoje funkce dedičnosti 1973 Biologické Vol. 1, p. 40 – 73 genetika, evolučná biológia CES fylogenéza, vývoj dedičnosti článok

Grant V. The evolution process. A crititical review of evolutionary theory 1985 Columbia University Press evolučná biológia ENG evolučná teória, evolučný proces, evolúcia neznámy

Huxley J.S. Evolution. The modern synthesis 1942 Allen and Unwinn London evolučná biológia ENG evolúcia neznámy

Feierbend D.J. Conservation and structural divergence of organellar DNA and gene expression in non-photosynthetic plastids during ontogenetic differentiation and phylogenetic adaptation 1992 Botanica Vol. 105, p. 227 – 342 fytoembryológia, evolučná biológia ENG štrukturálna divergencia organelárnej DNA, génová expresia, nefotosyntetické plastidy, ontogenetická diferenciácia, fylogenetická adaptácia článok

Alcher R., Cumming J.R. (eds.) Stress responses in plants. Adaptation and acclimation mechanismus 1990 Wiley – Liss Inc. rastlín, evolučná biológia ENG stresová reakcia, adaptačné mechanizmy, aklimačné mechanizmy neznámy

Delph L.F., Johannson M.H., Stephenson A.G. How environmental factors affect pollen performance. Ecological and evolutionary perspectives 1997 Ecology Vol. 78, No. 6, p. 1632 – 1639 ESA Washington environmentalistika, evolučná biológia, rastlín, ENG environmentálny faktor, klíčivosť semien článok

Holt R.D., Hochberg M.E. When is biological control evolutionarily stable (or is ) ? 1997 Ecology Vol. 78, No. 6, p. 1673 – 1683 ESA Washington evolučná biológia, ENG biologická kontrola, evolučná stabilita článok

Bews J.W. The south-east African flora. Its origin, migration, and evolutionary tendencies 1923 Annals of Botany Vol. 36, No. 142 botanika, evolučná biológia ENG Južná Afrika, flóra, pôvod, migrácia, evolučné tendencie neznámy

Alcock John Animal behaviour. An evolutionary approach 1993 Sinauer Associates Sunderland, MA etológia, evolučná biológia ENG správanie živočíchov, evolúcia živočíchov, zivočíšne zmysly neznámy

Lumsden Charles J. Genes, mind and culture. The coevolutionary process 1981 Harvard University Press Cambridge, MA evolučná biológia, evolučná genetika ENG koevolúcia génov a kultúry, gén, myseľ, kultúra neznámy

Use to Comment on this Post