2007, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika a chovateľstvo, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Melanochromis cyaneorhabdos – Melanochromis cf. maingano

Hits: 12981

V posled­nej dobe sa na Slo­ven­skom trhu stá­va pomer­ne žia­da­ný. Pre­dá­va sa pod náz­vom Main­ga­no”. Aj latin­ské syno­ny­mum ku Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos je Mela­noc­hro­mis cf. main­ga­no. Ako sami máte mož­nosť vidieť niž­šie, je dosť podob­ný sfar­be­niu sam­ca Mela­noc­hro­mis johan­nii, avšak na roz­diel od neho sa u toh­to dru­hu nepre­ja­vu­je pohlav­ný dimor­fiz­mus tak výraz­ne. Sami­ca, aj sam­ček sú si fareb­ne veľ­mi podob­ní. V dospe­los­ti je samič­ka len o tro­chu mene­ne výraz­ne sfar­be­ná ako samec. Tva­rom tela sa pohla­via roz­li­šu­jú. Samič­ka je zvy­čaj­ne o dosť men­šia. V kaž­dom prí­pa­de je sam­ček mohut­nej­ší v tele, samič­ka je ovál­nej­šia, sme­rom ku chvos­tu je ten­šia ako sam­ček. Samič­ka je veľ­mi spo­ľah­li­vá, mla­dé odno­sí rada. Exis­tu­jú však rôz­ne fareb­né for­my, kto­ré sa od seba dosť líšia.


Late­ly, it has beco­me quite sought after in the Slo­vak mar­ket and is sold under the name Main­ga­no.” The Latin syno­nym for Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos is also Mela­noc­hro­mis cf. main­ga­no. As you can see below, it is quite simi­lar in colo­ra­ti­on to the male Mela­noc­hro­mis johan­nii, but unli­ke it, this spe­cies does not exhi­bit sexu­al dimorp­hism so pro­mi­nen­tly. The fema­le and male are very simi­lar in colo­ra­ti­on, with the fema­le being only slight­ly less vivid­ly colo­red than the male in adult­ho­od. They can be dis­tin­gu­is­hed by body sha­pe, with the male being gene­ral­ly lar­ger. In any case, the male has a more robust body, whi­le the fema­le is more oval and thin­ner towards the tail. The fema­le is very reliab­le and rea­di­ly cares for the offs­pring. Howe­ver, the­re are vari­ous color forms that dif­fer sig­ni­fi­can­tly from each other.


In letz­ter Zeit ist es auf dem slo­wa­kis­chen Mar­kt ziem­lich gef­ragt und wird unter dem Namen Main­ga­no” ver­kauft. Das late­i­nis­che Syno­nym für Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos ist auch Mela­noc­hro­mis cf. main­ga­no. Wie Sie unten sehen kön­nen, ist es in der Fär­bung dem Männ­chen von Mela­noc­hro­mis johan­nii recht ähn­lich, aber im Gegen­satz dazu zeigt die­se Art nicht so deut­lich einen Gesch­lechts­di­morp­his­mus. Das Weib­chen und das Männ­chen sind farb­lich sehr ähn­lich, wobei das Weib­chen im Erwach­se­ne­nal­ter nur gering­fügig weni­ger leb­haft gefärbt ist als das Männ­chen. Sie kön­nen durch die Kör­per­form unters­chie­den wer­den, wobei das Männ­chen im All­ge­me­i­nen größer ist. In jedem Fall hat das Männ­chen einen kräf­ti­ge­ren Kör­per­bau, wäh­rend das Weib­chen ova­ler ist und zum Sch­wanz hin dün­ner wird. Das Weib­chen ist sehr zuver­läs­sig und küm­mert sich ger­ne um den Nach­wuchs. Es gibt jedoch vers­chie­de­ne Farb­for­men, die sich erheb­lich vone­i­nan­der unterscheiden.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika a chovateľstvo, Biológia v akvaristike, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Evolúcia rodu Tropheus v jazere Tanganika

Hits: 7331

Autor prís­pev­ku: Róbert Toman


The aut­hor of the post: Róbert Toman


Autor des Beit­rags: Róbert Toman


Mwan­dis­hi wa maka­la: Róbert Toman


Afric­ké jaze­rá vypro­du­ko­va­li ohro­mu­jú­co roz­lič­nú fau­nu cich­li­do­vi­tých rýb. Jaze­ro Tan­ga­ni­ka, kto­ré­ho vek sa odha­du­je na 912 mili­ó­nov rokov, je naj­star­šie výcho­do­af­ric­ké jaze­ro a skrý­va mor­fo­lo­gic­ky, gene­tic­ky a beha­vi­orál­ne naj­roz­ma­ni­tej­šiu sku­pi­nu cich­li­do­vi­tých rýb. Mno­ho z vyše 200 popí­sa­ných dru­hov sa delí do geo­gra­fic­ky a gene­tic­ky odliš­ných popu­lá­cií, kto­ré sa líšia hlav­ne v ich sfar­be­ní. Naj­lep­ším prí­kla­dom toh­to javu je ende­mic­ký rod Trop­he­us, v rám­ci kto­ré­ho sa popí­sa­lo 6 dru­hov a viac ako 70 odliš­ne sfar­be­ných miest­nych varian­tov. Okrem Trop­he­us dubo­isi, je cel­ko­vá mor­fo­ló­gia v tom­to rode veľ­mi podob­ná. Trop­he­usy sa hoj­ne vysky­tu­jú v hor­nej pobrež­nej zóne vo všet­kých typoch skal­na­tých bio­to­pov, kde sa kŕmia ria­sa­mi a skrý­va­jú sa pred pre­dá­tor­mi. Pie­soč­na­tým a bah­ni­tým pobre­žiam, ako aj ústiam riek sa strikt­ne vyhý­ba­jú. Je doká­za­né, že Trop­he­usy sa nedo­ká­žu pohy­bo­vať na väč­šie vzdia­le­nos­ti, naj­mä cez voľ­nú vodu, ako dôsle­dok ich vyhra­ne­nej špe­ci­fic­kos­ti život­né­ho pro­stre­dia a ver­nos­ti k urči­té­mu mies­tu a teri­to­ria­li­ty.

Trop­he­us je jeden z naj­štu­do­va­nej­ších rodov jaze­ra. Eto­lo­gic­ké štú­die Trop­he­us moori uká­za­li kom­plex­né vzo­ry sprá­va­nia sa a vyso­ko vyvi­nu­tú sociál­nu orga­ni­zá­ciu. Neexis­tu­je u nich vyhra­ne­ný pohlav­ný dimor­fiz­mus. Obe pohla­via si chrá­nia teri­tó­rium a na roz­diel od mno­hých ďal­ších papu­ľov­cov, Trop­he­usy tvo­ria dočas­né páry počas roz­mno­žo­va­nia. Vývoj ikier a plô­di­ka pre­bie­ha výluč­ne v ústach samíc. Pred­chá­dza­jú­ce fylo­ge­o­gra­fic­ké štú­die Trop­he­usov demon­štro­va­li prek­va­pu­jú­co veľ­ké gene­tic­ké roz­die­ly medzi popu­lá­cia­mi. Trop­he­us dubo­isi bol opí­sa­ný ako naj­pô­vod­nej­šia vet­va a sedem odliš­ných sku­pín vznik­lo väč­ši­nou súčas­ne. Šesť z nich sa vysky­tu­je v indi­vi­du­ál­nych pobrež­ných oblas­tiach a jed­na sku­pi­na sa sekun­dár­ne roz­ší­ri­la a kolo­ni­zo­va­la skal­na­té mies­ta v pod­sta­te po celom jaze­re. Úda­je zís­ka­né ana­lý­zou mito­chon­driál­nej DNA (mtD­NA) uká­za­li, že napriek vše­obec­ne podob­nej mor­fo­ló­gii sa môže sfar­be­nie rýb ohrom­ne líšiť medzi gene­tic­ky blíz­ko prí­buz­ný­mi popu­lá­cia­mi a naopak, môže byť veľ­mi podob­né medzi gene­tic­ky veľ­mi vzdia­le­ný­mi popu­lá­cia­mi ses­ter­ských dru­hov. Tie­to pozo­ro­va­nia sa čias­toč­ne vysvet­ľu­jú ako dôsle­dok para­lel­nej evo­lú­cie podob­ných fareb­ných vzo­rov v rám­ci pri­ro­dze­né­ho výbe­ru ale­bo ako dôsle­dok pries­to­ro­vé­ho kon­tak­tu medzi dvo­ma gene­tic­ky odliš­ný­mi popu­lá­cia­mi po dru­hot­nom kon­tak­te a násled­nom trie­de­ní rodu, kedy sa krí­žen­ci tých­to popu­lá­cií a ich potom­ko­via spät­ne krí­ži­li pred­nost­ne len s člen­mi jed­nej pôvod­nej popu­lá­cie.


Afri­can lakes have pro­du­ced an asto­nis­hin­gly diver­se fau­na of cich­lids. Lake Tan­ga­ny­i­ka, esti­ma­ted to be 9 – 12 mil­li­on years old, is the oldest East Afri­can lake and har­bors the morp­ho­lo­gi­cal­ly, gene­ti­cal­ly, and beha­vi­oral­ly most diver­se group of cich­lids. Many of the over 200 desc­ri­bed spe­cies divi­de into geog­rap­hi­cal­ly and gene­ti­cal­ly dis­tinct popu­la­ti­ons that dif­fer main­ly in the­ir colo­ra­ti­on. The ende­mic genus Trop­he­us is a pri­me exam­ple of this phe­no­me­non, with six spe­cies and over 70 dif­fe­ren­tly colo­red local variants desc­ri­bed wit­hin the genus. Apart from Trop­he­us dubo­isi, the ove­rall morp­ho­lo­gy wit­hin this genus is very simi­lar. Trop­he­us are abun­dant in the upper lit­to­ral zone in all types of roc­ky bio­to­pes, whe­re they feed on algae and seek shel­ter from pre­da­tors. They strict­ly avo­id san­dy and mud­dy sho­res, as well as river mouths. It has been pro­ven that Trop­he­us can­not move over long dis­tan­ces, espe­cial­ly through open water, due to the­ir high­ly spe­ci­fic envi­ron­men­tal requ­ire­ments, site fide­li­ty, and territoriality.

Trop­he­us is one of the most stu­died gene­ra in the lake. Etho­lo­gi­cal stu­dies of Trop­he­us moori reve­a­led com­plex beha­vi­or pat­terns and high­ly deve­lo­ped social orga­ni­za­ti­on. The­re is no dis­tinct sexu­al dimorp­hism. Both sexes defend ter­ri­to­ries, and unli­ke many other mouthb­ro­oders, Trop­he­us form tem­po­ra­ry pairs during bre­e­ding. The deve­lop­ment of eggs and fry occurs exc­lu­si­ve­ly in the mouths of fema­les. Pre­vi­ous phy­lo­ge­og­rap­hic stu­dies on Trop­he­us demon­stra­ted sur­pri­sin­gly lar­ge gene­tic dif­fe­ren­ces bet­we­en popu­la­ti­ons. Trop­he­us dubo­isi was desc­ri­bed as the most ances­tral line­a­ge, and seven dis­tinct groups aro­se most­ly simul­ta­ne­ous­ly. Six of them occur in indi­vi­du­al lit­to­ral are­as, and one group secon­da­ri­ly colo­ni­zed roc­ky sites throug­hout the lake. Data obtai­ned from mito­chon­drial DNA (mtD­NA) ana­ly­sis sho­wed that, des­pi­te a gene­ral­ly simi­lar morp­ho­lo­gy, fish colo­ra­ti­on can vary gre­at­ly among gene­ti­cal­ly clo­se­ly rela­ted popu­la­ti­ons. Con­ver­se­ly, it can be very simi­lar among gene­ti­cal­ly dis­tant popu­la­ti­ons of sis­ter spe­cies. The­se obser­va­ti­ons are par­tial­ly explai­ned as a result of paral­lel evo­lu­ti­on of simi­lar color pat­terns through natu­ral selec­ti­on or as a con­se­qu­en­ce of spa­tial con­tact bet­we­en two gene­ti­cal­ly dis­tinct popu­la­ti­ons fol­lo­wing secon­da­ry con­tact and sub­se­qu­ent sor­ting of the genus when hyb­rids of the­se popu­la­ti­ons and the­ir des­cen­dants selec­ti­ve­ly backc­ros­sed with mem­bers of one ori­gi­nal population.


Afri­ka­nis­che Seen haben eine ers­taun­lich viel­fäl­ti­ge Fau­na von Bunt­bars­chen her­vor­geb­racht. Der Tan­gan­ji­ka­see, des­sen Alter auf 9 bis 12 Mil­li­onen Jah­re ges­chätzt wird, ist der ältes­te ostaf­ri­ka­nis­che See und beher­bergt die morp­ho­lo­gisch, gene­tisch und ver­hal­tens­mä­ßig viel­fäl­tigs­te Grup­pe von Bunt­bars­chen. Vie­le der über 200 besch­rie­be­nen Arten tei­len sich in geo­gra­fisch und gene­tisch unters­chied­li­che Popu­la­ti­onen auf, die sich haupt­säch­lich in ihrer Fär­bung unters­che­i­den. Das ende­mis­che Genus Trop­he­us ist ein her­vor­ra­gen­des Beis­piel für die­ses Phä­no­men, mit sechs Arten und über 70 unters­chied­lich gefärb­ten loka­len Varian­ten, die inner­halb des Genus besch­rie­ben wur­den. Abge­se­hen von Trop­he­us dubo­isi ist die Gesamt­morp­ho­lo­gie inner­halb die­ses Genus sehr ähn­lich. Trop­he­us sind reich­lich in der obe­ren Ufer­zo­ne in allen Arten von fel­si­gen Bio­to­pen zu fin­den, wo sie Algen fres­sen und sich vor Raub­tie­ren vers­tec­ken. Sie mei­den strikt san­di­ge und sch­lam­mi­ge Ufer sowie Fluss­mün­dun­gen. Es wur­de nach­ge­wie­sen, dass Trop­he­us sich nicht über wei­te Strec­ken bewe­gen kön­nen, ins­be­son­de­re nicht über fre­ies Was­ser, aufg­rund ihrer hochs­pe­zi­fis­chen Umwel­tan­for­de­run­gen, der Tre­ue zum Lebens­raum und der Territorialität.

Trop­he­us ist eines der am bes­ten erforsch­ten Gat­tun­gen des Sees. Etho­lo­gis­che Stu­dien an Trop­he­us moori zeig­ten kom­ple­xe Ver­hal­tens­mus­ter und eine hoch ent­wic­kel­te sozia­le Orga­ni­sa­ti­on. Es gibt kei­nen aus­gep­räg­ten Gesch­lechts­di­morp­his­mus. Bei­de Gesch­lech­ter ver­te­i­di­gen Ter­ri­to­rien, und im Gegen­satz zu vie­len ande­ren Maulb­rütern bil­den Trop­he­us wäh­rend der Brut­ze­it vorüber­ge­hen­de Paa­re. Die Ent­wick­lung von Eiern und Jung­fis­chen erfolgt aussch­lie­ßlich im Maul der Weib­chen. Frühe­re phy­lo­ge­o­gra­fis­che Stu­dien zu Trop­he­us zeig­ten über­ras­chend gro­ße gene­tis­che Unters­chie­de zwis­chen Popu­la­ti­onen. Trop­he­us dubo­isi wur­de als der urs­prün­glichs­te Stamm besch­rie­ben, und sie­ben vers­chie­de­ne Grup­pen ents­tan­den größten­te­ils gle­i­ch­ze­i­tig. Sechs davon kom­men in ein­zel­nen Ufer­ge­bie­ten vor, und eine Grup­pe besie­del­te sekun­där fel­si­ge Stel­len im gesam­ten See. Die aus der Ana­ly­se der mito­chon­dria­len DNA (mtD­NA) gewon­ne­nen Daten zeig­ten, dass die Fisch­fär­bung trotz einer im All­ge­me­i­nen ähn­li­chen Morp­ho­lo­gie zwis­chen gene­tisch eng ver­wand­ten Popu­la­ti­onen stark vari­ie­ren kann. Umge­ke­hrt kann sie zwis­chen gene­tisch ent­fern­ten Popu­la­ti­onen von Sch­wes­te­rar­ten sehr ähn­lich sein. Die­se Beobach­tun­gen wer­den tei­lwe­i­se als Ergeb­nis paral­le­ler Evo­lu­ti­on ähn­li­cher Farb­mus­ter durch natür­li­che Selek­ti­on oder als Fol­ge des räum­li­chen Kon­takts zwis­chen zwei gene­tisch unters­chied­li­chen Popu­la­ti­onen nach dem sekun­dä­ren Kon­takt und ansch­lie­ßen­der Sor­tie­rung der Gat­tung erk­lärt, wenn Hyb­ri­den die­ser Popu­la­ti­onen und ihre Nach­kom­men selek­tiv mit Mitg­lie­dern einer urs­prün­gli­chen Popu­la­ti­on zurück­gek­re­uzt wurden.


Mazi­wa ya Kiaf­ri­ka yame­ten­ge­ne­za aina tofau­ti sana ya sama­ki wa cich­lid. Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, amba­lo umri wake una­ka­di­ri­wa kuwa kati ya mia­ka 9 hadi 12 mili­oni, ni ziwa la Kiaf­ri­ka la Mas­ha­ri­ki lenye kun­di la sama­ki wa cich­lid lenye tofau­ti kub­wa kwa upan­de wa umbo, jene­ti­ki, na tabia. Wen­gi wa spis­hi zai­di ya 200 zili­zo­ele­ze­wa zime­ga­wa­ny­i­ka kati­ka ida­di tofau­ti za kiji­o­gra­fia na kije­ne­ti­ki, zina­zo­to­fau­tia­na hasa kati­ka ran­gi zao. Mfa­no mzu­ri wa hii ni jena­si ya Trop­he­us, amba­yo ina spis­hi 6 na zai­di ya tofau­ti 70 za mitaa zenye ran­gi tofau­ti. Isi­po­ku­wa Trop­he­us dubo­isi, mor­fo­lo­jia ya jum­la kati­ka jena­si hii ni sawa sana. Trop­he­us wana­pa­ti­ka­na sana kati­ka eneo la pwa­ni la juu kati­ka aina zote za maka­zi ya miam­ba, wana­ku­la mwa­ni, na kuji­fi­cha kuto­ka kwa wawin­da­ji. Wanak­we­pa pwa­ni zenye mchan­ga na mato­pe, pamo­ja na viji­to. Imet­hi­bi­tis­hwa kuwa Trop­he­us hawa­we­zi kusa­fi­ri umba­li mre­fu, haswa kupi­tia maji wazi, kama mato­keo ya mazin­gi­ra yao maa­lum na uami­ni­fu kwa eneo fula­ni na utaifa.

Trop­he­us ni moja wapo ya maje­na­si yana­y­o­so­me­wa zai­di kati­ka ziwa. Maso­mo ya tabia ya Trop­he­us moori yame­ony­es­ha mifu­mo min­gi ya tabia na shi­ri­ka kub­wa la kija­mii. Haku­na tofau­ti za kuji­to­ke­za kwa jin­sia. Jin­sia zote mbi­li zina­lin­da eneo lao na, tofau­ti na wen­gi wa papi­lo­ta wen­gi­ne, Trop­he­us hufa­nya jozi za muda waka­ti wa uza­zi. Maen­de­leo ya may­ai na vifa­ran­ga hufa­ny­i­ka kika­mi­li­fu kiny­wa­ni mwa wana­wa­ke. Uta­fi­ti wa zama­ni wa phy­lo­ge­og­rap­hic wa Trop­he­us uli­ony­es­ha tofau­ti za kus­han­ga­za za kije­ne­ti­ki kati ya ida­di ya watu. Trop­he­us dubo­isi ilie­le­zwa kama tawi la awa­li, na vikun­di saba tofau­ti vili­ji­to­ke­za kwa kia­si kikub­wa waka­ti huo huo. Sita kati yao zina­pa­ti­ka­na kati­ka mae­neo ya pwa­ni ya kibi­naf­si, na kikun­di kimo­ja kili­ta­wa­ny­i­ka sekon­da­ri na kuva­mia mae­neo ya miam­ba kari­bu kote ziwa. Tak­wi­mu zili­zo­pa­ti­ka­na kuto­ka kwa ucham­bu­zi wa DNA ya mito­kon­dria (mtD­NA) zili­ony­es­ha kuwa, licha ya mor­fo­lo­jia kwa ujum­la kufa­na­na, ran­gi ya sama­ki ina­we­za kuto­fau­tia­na sana kati ya ida­di za watu zina­zo­hu­sia­na kije­ne­ti­ki na, kiny­ume cha­ke, ina­we­za kuwa sawa sana kati ya ida­di za watu sio kari­bu kije­ne­ti­ki za spis­hi ndu­gu. Maba­di­li­ko haya yana­we­za kue­le­we­ka kwa sehe­mu kama mato­keo ya mage­uzi sawa ya mifa­no ya ran­gi nda­ni ya ute­uzi wa asi­lia au kama mato­keo ya mawa­si­lia­no ya nafa­si kati ya ida­di mbi­li tofau­ti kije­ne­ti­ki baa­da ya mawa­si­lia­no ya sekon­da­ri na usam­ba­za­ji wa tena wa jena­si, amba­po mse­to wa ida­di hizi na wato­to wao uli­fa­ny­i­ka kwa kia­si kikub­wa na wana­cha­ma wa ida­di moja ya awali.


His­to­ric­ké zme­ny jazera

Pred­po­kla­dá sa, že rých­le for­mo­va­nie veľ­kých dru­ho­vých sku­pín výcho­do­af­ric­kých cich­líd spô­so­bu­jú abi­otic­ké (fyzi­kál­ne) fak­to­ry, ako geolo­gic­ké pro­ce­sy a kli­ma­tic­ké uda­los­ti, ako aj bio­lo­gic­ké vlast­nos­ti šíria­cich sa orga­niz­mov. Nie­koľ­ko štú­dií uká­za­lo, že veľ­ké kolí­sa­nie hla­di­ny jaze­ra malo váž­ny vplyv na skal­na­té pro­stre­die a dru­ho­vé spo­lo­čen­stvá vo výcho­do­af­ric­kých prie­ko­po­vých jaze­rách. Jaze­ro bolo váž­ne ovplyv­ne­né zme­nou na suché pod­ne­bie asi pred 1,1 mili­ón­mi rokov, čo spô­so­bi­lo pokles hla­di­ny asi o 650700 m pod súčas­nú hla­di­nu. Potom sa jaze­ro zväč­šo­va­lo postup­ne do obdo­bia asi pred 550 000 rok­mi. Ďal­ší pokles hla­di­ny nastal asi pred 390 000360 000 rok­mi o 360 met­rov, medzi 290 000260 000 rok­mi o 350 m a medzi 190 000170 000 rok­mi to bol pokles o 250 m. V najb­liž­šej his­tó­rii pokles­la hla­di­na počas nesko­ré­ho ple­is­to­cé­nu ľado­vej doby, kedy bolo v Afri­ke suché pod­ne­bie. Ide o obdo­bie spred 40 00035 000 rok­mi (pokles o 160 m) a medzi 23 00018 000 rok­mi (prav­de­po­dob­ne o 600 m). Aký­koľ­vek vzrast hla­di­ny posú­va pobrež­nú líniu a tvo­ria sa nové skal­na­té oblas­ti. Len čo vzdia­le­nos­ti medzi novo for­mo­va­ný­mi oblas­ťa­mi pre­kro­čia schop­nosť šíre­nia sa jed­not­li­vých dru­hov, tok génov sa pre­ru­ší a hro­ma­dia sa gene­tic­ké roz­die­ly medzi popu­lá­cia­mi. Násled­ný pokles hla­di­ny môže viesť k sekun­dár­ne­mu mie­ša­niu, čo vedie k buď k zvy­šu­jú­cej sa gene­tic­kej roz­diel­nos­ti ale­bo prí­buz­nos­ti nových druhov.

Šíre­nie rodu Trop­he­us v jaze­re Tanganika

Na zákla­de gene­tic­kej ana­lý­zy sa urči­li 3 obdo­bia šíre­nia sa Trop­he­usov v jaze­re. Prvé obdo­bie pre­bie­ha­lo počas stú­pa­nia hla­di­ny v obdo­bí medzi 1,1 mil. – 550 000 rok­mi, dru­hé šíre­nie pre­bie­ha­lo počas pokle­su hla­di­ny v obdo­bí medzi 390 000360 000 rok­mi a tre­tie šíre­nie nasta­lo počas pokle­su hla­di­ny v obdo­bí medzi 190 000170 000 rok­mi. Kli­ma­tic­ké zme­ny pred 17 000 rok­mi spô­so­bi­li dra­ma­tic­ký pokles hla­di­ny nie­len v Tan­ga­ni­ke, ale aj v Mala­wi a dokon­ca vysc­hnu­tie jaze­ra Vik­tó­ria. Tie­to uda­los­ti synch­ro­ni­zo­va­li pro­ce­sy diver­zi­fi­ká­cie cich­líd vo všet­kých troch jaze­rách. Naj­dô­ve­ry­hod­nej­šie vysvet­le­nie gene­tic­kých vzo­rov Trop­he­usov sú tri obdo­bia níz­kej hla­di­ny jaze­ra, kedy kle­sa­la hla­di­na naj­me­nej o 550 m, tak­že jaze­ro bolo roz­de­le­né na tri jaze­rá. Sku­pi­ny Trop­he­usov boli roz­de­le­né do osem hlav­ných sku­pín pod­ľa mtD­NA a pod­ľa výsky­tu v jed­not­li­vých loka­li­tách jaze­ra, kto­ré dosta­li názov pod­ľa osád na pobreží:

 • Sku­pi­na A1 (Kib­we, Kab­we, Kiti Point)
 • Sku­pi­na A2 (Kabe­zi, Iko­la, Bili­la Island, Kyeso I./Kungwe – T. yel­low”, Kala, Mpulungu)
 • Sku­pi­na A3 (Nyan­za Lac – T. bri­char­di, Ngom­be, Bemba)
 • Sku­pi­na A4 (Nvu­na Island, Kato­to I.)
 • Sku­pi­na B (Rutun­ga, Kiriza)
 • Sku­pi­na C (Kyeso II.)
 • Sku­pi­na D (Zon­gwe, Moba, Kib­we­sa – T. Kib­we­sa”)
 • Sku­pi­na E (Bulu – T. pol­li, Bulu – T. Kirschf­leck”)
 • Sku­pi­na F (Kib­we­sa – T. Kirschf­leck”, Mvua I., Inangu)
 • Sku­pi­na G (Wapem­be juh, Kato­to II., Mvua II.)
 • Sku­pi­na H (Wapem­be sever)

His­to­ri­cal chan­ges of the lake

It is assu­med that the rapid for­ma­ti­on of lar­ge spe­cies groups of East Afri­can cich­lids is cau­sed by abi­otic (phy­si­cal) fac­tors such as geolo­gi­cal pro­ces­ses and cli­ma­tic events, as well as bio­lo­gi­cal cha­rac­te­ris­tics of spre­a­ding orga­nisms. Seve­ral stu­dies have sho­wn that lar­ge fluc­tu­ati­ons in lake levels had a sig­ni­fi­cant impact on roc­ky envi­ron­ments and spe­cies com­mu­ni­ties in East Afri­can rift lakes. The lake was seri­ous­ly affec­ted by a shift to a dry cli­ma­te about 1.1 mil­li­on years ago, cau­sing a drop in the water level by about 650 – 700 meters below the cur­rent level. Then, the lake gra­du­al­ly expan­ded into the peri­od around 550,000 years ago. Anot­her drop in the water level occur­red about 390,000 to 360,000 years ago by 360 meters, bet­we­en 290,000 and 260,000 years ago by 350 meters, and bet­we­en 190,000 and 170,000 years ago, the­re was a drop of 250 meters. In recent his­to­ry, the lake level drop­ped during the late Ple­is­to­ce­ne ice age when the cli­ma­te in Afri­ca beca­me arid. This occur­red app­ro­xi­ma­te­ly 40,00035,000 years ago (a dec­re­a­se of 160 meters) and bet­we­en 23,00018,000 years ago (pro­bab­ly by 600 meters). Any inc­re­a­se in the water level shifts the sho­re­li­ne, for­ming new roc­ky are­as. Once the dis­tan­ces bet­we­en newly for­med are­as exce­ed the abi­li­ty of indi­vi­du­al spe­cies to spre­ad, the gene flow is inter­rup­ted, and gene­tic dif­fe­ren­ces accu­mu­la­te bet­we­en popu­la­ti­ons. Sub­se­qu­ent drops in the water level can lead to secon­da­ry mixing, resul­ting in eit­her inc­re­a­sed gene­tic diver­si­ty or rela­ted­ness of new species.

Dis­se­mi­na­ti­on of the Trop­he­us genus in Lake Tanganyika

Based on gene­tic ana­ly­sis, three peri­ods of Trop­he­us spre­ad in the lake have been iden­ti­fied. The first peri­od occur­red during the rise in lake levels bet­we­en 1.1 mil­li­on – 550,000 years ago, the second spre­ad occur­red during the dec­li­ne in lake levels bet­we­en 390,000360,000 years ago, and the third spre­ad occur­red during the dec­li­ne in lake levels bet­we­en 190,000170,000 years ago. Cli­ma­tic chan­ges around 17,000 years ago cau­sed a dra­ma­tic drop in water levels not only in Tan­ga­ny­i­ka but also in Mala­wi and even the dry­ing up of Lake Vic­to­ria. The­se events synch­ro­ni­zed the pro­ces­ses of cich­lid diver­si­fi­ca­ti­on in all three lakes. The most plau­sib­le expla­na­ti­on for the gene­tic pat­terns of Trop­he­us invol­ves three peri­ods of low lake levels when the water level drop­ped by at least 550 meters, cau­sing the lake to be divi­ded into three sepa­ra­te bodies of water. Trop­he­us groups were divi­ded into eight main groups based on mtD­NA and the­ir occur­ren­ce in spe­ci­fic lake loca­ti­ons, named after sett­le­ments on the shore:

Group A1 (Kib­we, Kab­we, Kiti Point)
Group A2 (Kabe­zi, Iko­la, Bili­la Island, Kyeso I./Kungwe – T. yel­low”, Kala, Mpulungu)
Group A3 (Nyan­za Lac – T. bri­char­di, Ngom­be, Bemba)
Group A4 (Nvu­na Island, Kato­to I.)
Group B (Rutun­ga, Kiriza)
Group C (Kyeso II.)
Group D (Zon­gwe, Moba, Kib­we­sa – T. Kib­we­sa”)
Group E (Bulu – T. pol­li, Bulu – T. Kirschf­leck”)
Group F (Kib­we­sa – T. Kirschf­leck”, Mvua I., Inangu)
Group G (Wapem­be south, Kato­to II., Mvua II.)
Group H (Wapem­be north)


His­to­ris­che Verän­de­run­gen des Sees

Es wird ver­mu­tet, dass die schnel­le Bil­dung gro­ßer Arten­grup­pen ostaf­ri­ka­nis­cher Bunt­bars­che durch abi­otis­che (phy­si­ka­lis­che) Fak­to­ren verur­sacht wird, wie geolo­gis­che Pro­zes­se und kli­ma­tis­che Ere­ig­nis­se, sowie bio­lo­gis­che Merk­ma­le sich ausb­re­i­ten­der Orga­nis­men. Meh­re­re Stu­dien haben geze­igt, dass gro­ße Sch­wan­kun­gen des Sees­pie­gels ernst­haf­te Auswir­kun­gen auf die fel­si­ge Umge­bung und die Arten­zu­sam­men­set­zung in den ostaf­ri­ka­nis­chen Gra­ben­se­en hat­ten. Der See wur­de vor etwa 1,1 Mil­li­onen Jah­ren ernst­haft von einem Wech­sel zu einem troc­ke­nen Kli­ma bee­in­flusst, was zu einem Rück­gang des Was­ser­spie­gels um etwa 650 – 700 Meter unter das aktu­el­le Nive­au führ­te. Dann ver­größer­te sich der See all­mäh­lich bis zur Peri­ode vor etwa 550.000 Jah­ren. Ein wei­te­rer Rück­gang des Was­ser­spie­gels erfolg­te vor etwa 390.000 bis 360.000 Jah­ren um 360 Meter, zwis­chen 290.000 und 260.000 Jah­ren um 350 Meter und zwis­chen 190.000 und 170.000 Jah­ren erfolg­te ein Rück­gang um 250 Meter. In der jün­ge­ren Ges­chich­te sank der Was­ser­spie­gel wäh­rend der spä­ten Eis­ze­it des Ple­is­to­zäns, als das Kli­ma in Afri­ka troc­ken wur­de. Dies ges­chah etwa vor 40.00035.000 Jah­ren (ein Rück­gang um 160 Meter) und zwis­chen 23.00018.000 Jah­ren (wahrs­che­in­lich um 600 Meter). Jeder Ans­tieg des Was­ser­spie­gels vers­chiebt die Küs­ten­li­nie und es ents­te­hen neue fel­si­ge Gebie­te. Sobald die Abstän­de zwis­chen den neu ents­tan­de­nen Gebie­ten die Ausb­re­i­tungs­fä­hig­ke­it ein­zel­ner Arten übersch­re­i­ten, wird der Genaus­tausch unterb­ro­chen und gene­tis­che Unters­chie­de zwis­chen Popu­la­ti­onen sam­meln sich an. Ein ansch­lie­ßen­der Rück­gang des Was­ser­spie­gels kann zu sekun­dä­rer Durch­mis­chung füh­ren, was ent­we­der zu einer erhöh­ten gene­tis­chen Viel­falt oder Ver­wandts­chaft neuer Arten führt.

Verb­re­i­tung der Gat­tung Trop­he­us im Tanganjikasee

Basie­rend auf gene­tis­chen Ana­ly­sen wur­den drei Zeit­rä­u­me der Verb­re­i­tung von Trop­he­us im See iden­ti­fi­ziert. Die ers­te Peri­ode erfolg­te wäh­rend des Ans­tiegs des Sees­pie­gels zwis­chen 1,1 Mil­li­onen und 550.000 Jah­ren, die zwe­i­te Verb­re­i­tung erfolg­te wäh­rend des Rück­gangs des Sees­pie­gels zwis­chen 390.000 und 360.000 Jah­ren und die drit­te Verb­re­i­tung erfolg­te wäh­rend des Rück­gangs des Sees­pie­gels zwis­chen 190.000 und 170.000 Jah­ren. Kli­ma­tis­che Verän­de­run­gen vor 17.000 Jah­ren führ­ten zu einem dra­ma­tis­chen Rück­gang des Was­ser­spie­gels nicht nur im Tan­gan­ji­ka, son­dern auch im Malawi-​See und sogar zum Aus­trock­nen des Vik­to­ria­se­es. Die­se Ere­ig­nis­se synch­ro­ni­sier­ten die Pro­zes­se der Cich­li­den­di­ver­si­fi­ka­ti­on in allen drei Seen. Die plau­si­bels­te Erk­lä­rung für die gene­tis­chen Mus­ter von Trop­he­us umfasst drei Peri­oden nied­ri­ger Was­sers­tän­de, bei denen der Was­sers­tand um min­des­tens 550 Meter sank und der See in drei sepa­ra­te Gewäs­ser auf­ge­te­ilt wur­de. Die Tropheus-​Gruppen wur­den in acht Hauptg­rup­pen unter­te­ilt, basie­rend auf mtD­NA und ihrem Vor­kom­men an bes­timm­ten See­or­ten, benannt nach Sied­lun­gen am Ufer:

Grup­pe A1 (Kib­we, Kab­we, Kiti Point)
Grup­pe A2 (Kabe­zi, Iko­la, Bili­la Island, Kyeso I./Kungwe – T. yel­low”, Kala, Mpulungu)
Grup­pe A3 (Nyan­za Lac – T. bri­char­di, Ngom­be, Bemba)
Grup­pe A4 (Nvu­na Island, Kato­to I.)
Grup­pe B (Rutun­ga, Kiriza)
Grup­pe C (Kyeso II.)
Grup­pe D (Zon­gwe, Moba, Kib­we­sa – T. Kib­we­sa”)
Grup­pe E (Bulu – T. pol­li, Bulu – T. Kirschf­leck”)
Grup­pe F (Kib­we­sa – T. Kirschf­leck”, Mvua I., Inangu)
Grup­pe G (Wapem­be süd­lich, Kato­to II., Mvua II.)
Grup­pe H (Wapem­be nördlich)


Swa­hi­li: Maba­di­li­ko ya His­to­ria kati­ka Ziwa

Ina­a­mi­ni­wa kwam­ba kuun­dwa hara­ka kwa vikun­di vikub­wa vya spis­hi za Cich­lid za Afri­ka Mas­ha­ri­ki kuna­chan­gi­wa na mam­bo ya abi­oti­ki (kimwi­li), kama vile mcha­ka­to wa kiji­olo­jia na matu­kio ya hali ya hewa, pamo­ja na sifa za kiba­olo­jia za vium­be vina­vy­o­enea. Uta­fi­ti kad­haa ume­fu­nua kuwa maba­di­li­ko makub­wa ya kiwan­go cha maji yali­ku­wa na atha­ri kub­wa kwe­nye mazin­gi­ra ya miam­ba na jumu­iya ya spis­hi kati­ka mazi­wa ya bon­de la Ufa la Afri­ka Mas­ha­ri­ki. Ziwa lili­pa­ta atha­ri kub­wa kuto­ka­na na maba­di­li­ko ya hali ya hewa kavu kari­bu mia­ka 1.1 mili­oni ili­y­o­pi­ta, iki­sa­ba­bis­ha kupun­gua kwa kiwan­go cha maji kwa tak­ri­ban mita 650 – 700 chi­ni ya kiwan­go cha sasa. Kis­ha ziwa lika­on­ge­ze­ka pole­po­le hadi kipin­di cha mia­ka tak­ri­ban 550,000 ili­y­o­pi­ta. Kupun­gua kwa kiwan­go kin­gi­ne kili­fa­ny­i­ka tak­ri­ban mia­ka 390,000 hadi 360,000 ili­y­o­pi­ta kwa mita 360, kati ya mia­ka 290,000 hadi 260,000 ili­y­o­pi­ta kwa mita 350, na kati ya mia­ka 190,000 hadi 170,000 ili­y­o­pi­ta kwa kupun­gua kwa mita 250. Kati­ka his­to­ria ya kari­bu, kiwan­go cha maji kili­pun­gua waka­ti wa kipin­di cha Ple­is­to­ce­ne mwis­ho­ni, waka­ti hali ya hewa ili­po­ku­wa kavu bara­ni Afri­ka. Hii ili­to­kea kari­bu mia­ka 40,00035,000 ili­y­o­pi­ta (kipun­gua kwa mita 160) na kati ya mia­ka 23,00018,000 ili­y­o­pi­ta (lab­da kwa mita 600). Onge­ze­ko lolo­te la kiwan­go cha maji kuna­so­ge­za pwa­ni na kusa­ba­bis­ha mae­neo mapya ya miam­ba. Mara tu umba­li kati ya mae­neo mapya yali­y­o­let­wa una­po­vu­ka uwe­zo wa kusam­baa kwa spis­hi binaf­si, mzun­gu­ko wa jeni una­ka­tis­hwa na tofau­ti za kije­ne­ti­ki huku­sa­ny­i­ka kati ya ida­di ya watu. Kupun­gua kwa kiwan­go cha maji baa­da­ye kuna­we­za kusa­ba­bis­ha kuchan­ga­ny­i­ka kwa sekon­da­ri, amba­yo ina­on­go­za kwa kuon­ge­ze­ka kwa tofau­ti za kije­ne­ti­ki au uhu­sia­no wa kari­bu kati ya spis­hi mpya.

Uene­zi wa Jeni la Trop­he­us kati­ka Ziwa Tanganyika

Kulin­ga­na na ucham­bu­zi wa jene­ti­ki, kume­ku­wa na vipin­di vita­tu vya uene­zi wa Trop­he­us kati­ka ziwa. Kipin­di cha kwan­za kili­fa­ny­i­ka waka­ti wa onge­ze­ko la kiwan­go cha maji kati ya mia­ka mili­oni 1.1 hadi 550,000 ili­y­o­pi­ta, uene­zi wa pili uli­fa­ny­i­ka waka­ti wa kupun­gua kwa kiwan­go cha maji kati ya mia­ka 390,000 hadi 360,000 ili­y­o­pi­ta, na uene­zi wa tatu uli­to­kea waka­ti wa kupun­gua kwa kiwan­go cha maji kati ya mia­ka 190,000 hadi 170,000 ili­y­o­pi­ta. Maba­di­li­ko ya hali ya hewa mia­ka 17,000 ili­y­o­pi­ta yali­sa­ba­bis­ha kupun­gua kwa kasi kwa kiwan­go cha maji siyo tu kati­ka Tan­ga­ny­i­ka, bali pia kati­ka Ziwa Mala­wi na hata kukaus­ha Ziwa Vik­to­ria. Matu­kio haya yali­sa­wa­zis­ha mcha­ka­to wa uto­fau­tis­ha­ji wa Cich­lid kati­ka mazi­wa yote mata­tu. Mae­le­zo yana­y­o­we­za kue­le­we­ka zai­di ya mifu­mo ya kije­ne­ti­ki ya Trop­he­us yana­ju­mu­is­ha vipin­di vita­tu vya viwan­go vya chi­ni vya maji, amba­po kiwan­go kili­pun­gua kwa anga­lau mita 550, hivyo ziwa liki­ga­wa­ny­wa kati­ka mazi­wa mata­tu tofau­ti. Vikun­di vya Trop­he­us vili­ga­wa­ny­wa kati­ka vikun­di vita­tu vikuu, kulin­ga­na na mtD­NA na mzun­gu­ko wao kwe­nye mae­neo maa­lum ya ziwa, vili­vy­o­pe­wa maji­na ya viton­go­ji kwe­nye pwani:

Kikun­di A1 (Kib­we, Kab­we, Kiti Point)
Kikun­di A2 (Kabe­zi, Iko­la, Bili­la Island, Kyeso I./Kungwe – T. yel­low”, Kala, Mpulungu)
Kikun­di A3 (Nyan­za Lac – T. bri­char­di, Ngom­be, Bemba)
Kikun­di A4 (Nvu­na Island, Kato­to I.)
Kikun­di B (Rutun­ga, Kiriza)
Kikun­di C (Kyeso II.)
Kikun­di D (Zon­gwe, Moba, Kib­we­sa – T. Kib­we­sa”)
Kikun­di E (Bulu – T. pol­li, Bulu – T. Kirschf­leck”)
Kikun­di F (Kib­we­sa – T. Kirschf­leck”, Mvua I., Inangu)
Kikun­di G (Wapem­be kusi­ni, Kato­to II., Mvua II.)
Kikun­di H (Wapem­be kaskazini)


Na obráz­ku sú zná­zor­ne­né vzťa­hy medzi jed­not­li­vý­mi sku­pi­na­mi rodu Trop­he­us a ich loka­li­zá­cia v jazere.


The rela­ti­ons­hips bet­we­en indi­vi­du­al groups of the genus Trop­he­us and the­ir loca­ti­ons in the lake are illu­stra­ted in the picture.


Auf dem Bild sind die Bez­ie­hun­gen zwis­chen den ein­zel­nen Grup­pen der Gat­tung Trop­he­us und deren Stan­dor­ten im See dargestellt.


Kati­ka picha, uhu­sia­no kati ya vikun­di binaf­si vya jena­si ya Trop­he­us na mae­neo yao kati­ka ziwa unavyoonyeshwa.

Tropheus Phylog[1]

Pri­már­ne šíre­nie rodu Trop­he­us bolo pod­mie­ne­né sil­ným zvý­še­ním hla­di­ny jaze­ra asi pred 700 000 rok­mi. Prvé dve sku­pi­ny (A a B) pochá­dza­li z obsa­de­nia sever­ných čas­tí jaze­ra, sku­pi­na C a D vzni­ka­la na západ­nom pobre­ží cen­trál­nej čas­ti jaze­ra a sku­pi­na E sa roz­ví­ja­la na výcho­de stred­nej čas­ti jaze­ra. Sku­pi­ny F, G a H sa najp­rav­de­po­dob­nej­šie udo­mác­ni­li na juhu jaze­ra. Tre­ba upo­zor­niť, že nedáv­no obja­ve­ná ôsma sku­pi­na C v Kyeso prav­de­po­dob­ne repre­zen­tu­je Trop­he­us annec­tens, pre­to­že Kyeso je loka­li­zo­va­né v tes­nej blíz­kos­ti typu vzo­riek rýb, kto­rý popí­sal Bou­len­ger v roku 1990. Tie­to ryby žili v blíz­kos­ti rýb, kto­ré pat­ria do sku­pi­ny A2, kto­rú obja­vi­li na oboch stra­nách cen­trál­nej čas­ti jazera.

Mor­fo­lo­gic­ké ana­lý­zy uká­za­li, že šesť zo sied­mich jedin­cov malo šty­ri lúče na anál­nej plut­ve a sied­my jedi­nec mal lúčov päť. Ďal­ších pať jedin­cov ulo­ve­ných v Kyeso malo šesť anál­nych lúčov a tiež sa odli­šo­va­li v tva­re úst a sfar­be­ní od T. annec­tens. Je zau­jí­ma­vé, že ryby odchy­te­né v loka­li­te Kyeso pred­tým ozna­če­né ako T. annec­tens pat­ria do sku­pi­ny C na roz­diel od Trop­he­us pol­li (sku­pi­na E) z opač­nej stra­ny jaze­ra, hoci majú podob­nú mor­fo­ló­giu, počet lúčov anál­nej plut­vy a sfarbenie.


The pri­ma­ry spre­ad of the genus Trop­he­us was con­di­ti­oned by a sig­ni­fi­cant inc­re­a­se in the lake level around 700,000 years ago. The first two groups (A and B) ori­gi­na­ted from the occu­pa­ti­on of the nort­hern parts of the lake, groups C and D deve­lo­ped on the wes­tern sho­re of the cen­tral part of the lake, and group E evol­ved in the east of the cen­tral part of the lake. Groups F, G, and H most like­ly beca­me estab­lis­hed in the south of the lake. It should be noted that the recen­tly dis­co­ve­red eighth group C in Kyeso pro­bab­ly repre­sents Trop­he­us annec­tens, as Kyeso is loca­ted in clo­se pro­xi­mi­ty to the type sam­ples of fish desc­ri­bed by Bou­len­ger in 1990. The­se fish lived near fish belo­n­ging to group A2, which was dis­co­ve­red on both sides of the cen­tral part of the lake.

Morp­ho­lo­gi­cal ana­ly­ses sho­wed that six out of seven indi­vi­du­als had four rays on the anal fin, and the seventh indi­vi­du­al had five rays. Anot­her five indi­vi­du­als caught in Kyeso had six anal rays and also dif­fe­red in mouth sha­pe and colo­ra­ti­on from T. annec­tens. Inte­res­tin­gly, the fish caught at the Kyeso site pre­vi­ous­ly iden­ti­fied as T. annec­tens belo­ng to group C, unli­ke Trop­he­us pol­li (group E) from the oppo­si­te side of the lake, alt­hough they have simi­lar morp­ho­lo­gy, the num­ber of anal fin rays, and coloration.


Die pri­mä­re Verb­re­i­tung der Gat­tung Trop­he­us wur­de durch einen sig­ni­fi­kan­ten Ans­tieg des Sees­pie­gels vor etwa 700.000 Jah­ren bedingt. Die ers­ten bei­den Grup­pen (A und B) stamm­ten von der Besied­lung der nörd­li­chen Tei­le des Sees, Grup­pen C und D ent­wic­kel­ten sich am west­li­chen Ufer des zen­tra­len Teils des Sees, und Grup­pe E ents­tand im Osten des zen­tra­len Teils des Sees. Grup­pen F, G und H haben sich höchst­wahrs­che­in­lich im Süden des Sees ange­sie­delt. Es ist zu beach­ten, dass die kürz­lich ent­dec­kte ach­te Grup­pe C in Kyeso wahrs­che­in­lich Trop­he­us annec­tens reprä­sen­tiert, da Kyeso in unmit­tel­ba­rer Nähe der von Bou­len­ger im Jahr 1990 besch­rie­be­nen Typus­pro­ben von Fis­chen liegt. Die­se Fis­che leb­ten in der Nähe von Fis­chen, die zur Grup­pe A2 gehören, die auf bei­den Sei­ten des zen­tra­len Teils des Sees ent­dec­kt wurde.

Morp­ho­lo­gis­che Ana­ly­sen zeig­ten, dass sechs von sie­ben Indi­vi­du­en vier Strah­len auf der Afterf­los­se hat­ten und das sieb­te Indi­vi­du­um fünf Strah­len hat­te. Wei­te­re fünf in Kyeso gefan­ge­ne Indi­vi­du­en hat­ten sechs Afterf­los­sens­trah­len und unters­chie­den sich auch in der Form des Mauls und der Fär­bung von T. annec­tens. Inte­res­san­ter­we­i­se gehören die in der Kyeso-​Stelle gefan­ge­nen Fis­che, die zuvor als T. annec­tens iden­ti­fi­ziert wur­den, zur Grup­pe C, im Gegen­satz zu Trop­he­us pol­li (Grup­pe E) von der gege­nüber­lie­gen­den Sei­te des Sees, obwohl sie eine ähn­li­che Morp­ho­lo­gie, Anzahl der Afterf­los­sens­trah­len und Fär­bung haben.


Usam­ba­za­ji wa kwan­za wa jena­si ya Trop­he­us uli­to­ka­na na onge­ze­ko kub­wa la kiwan­go cha ziwa tak­ri­ba­ni mia­ka 700,000 ili­y­o­pi­ta. Vikun­di vya kwan­za viwi­li (A na B) vilian­zia na eneo la kas­ka­zi­ni la ziwa, vikun­di C na D vili­ji­to­ke­za kwe­nye pwa­ni ya mag­ha­ri­bi ya sehe­mu ya kati ya ziwa, na kun­di E lika­en­de­lea mas­ha­ri­ki mwa sehe­mu ya kati ya ziwa. Vikun­di F, G, na H huen­da vilian­za kuji­to­ke­za kusi­ni mwa ziwa. Ni muhi­mu kutam­bua kuwa kun­di la nane lili­lo­gun­du­li­wa hivi kari­bu­ni C huko Kyeso lina­wa­ki­lis­ha Trop­he­us annec­tens, kwa­ni Kyeso iko kari­bu na sam­pu­li za aina za sama­ki zili­zo­ele­ze­wa na Bou­len­ger mwa­ka 1990. Sama­ki hawa wali­ku­wa kari­bu na sama­ki wana­oan­gu­kia kwe­nye kun­di A2, amba­lo lili­bai­ni­ka pan­de zote mbi­li za sehe­mu ya kati ya ziwa.

Ucham­bu­zi wa umbo uli­ony­es­ha kuwa sita kati ya saba ya watu wali­ku­wa na tin­di nne kwe­nye fini ya haja, na mmo­ja ali­ku­wa na tin­di tano. Watu wen­gi­ne wata­no wali­oka­mat­wa Kyeso wali­ku­wa na tin­di sita kwe­nye fini ya haja na pia wali­to­fau­tia­na kwe­nye umbo la mdo­mo na ran­gi na T. annec­tens. Kuvu­tia, sama­ki wali­oka­mat­wa eneo la Kyeso awa­li wali­oit­wa T. annec­tens wana­hu­sia­na na kun­di C, tofau­ti na Trop­he­us pol­li (kun­di E) upan­de mwin­gi­ne wa ziwa, inga­wa wana umbo sawa, ida­di ya tin­di kwe­nye fini ya haja, na rangi.


Väč­ši­na hlav­ných sku­pín sa roz­ši­ro­va­la do sused­ných oblas­tí počas dru­hé­ho roz­ší­re­nia asi pred 400 000 rok­mi a sku­pi­ny A a D zvlád­li pre­sun k pro­ti­ľah­lé­mu pobre­žiu cen­trál­nej čas­ti Tan­ga­ni­ky. V tom­to obdo­bí sa po obsa­de­ní východ­né­ho pobre­žia sku­pi­na A roz­de­li­la na 4 odliš­né pod­sku­pi­ny. Pod­sku­pi­ny A1A3 sa prav­de­po­dob­ne obja­vi­li po expan­zii na výcho­de sever­né­ho pobre­žia. Pod­sku­pi­na A2 pochá­dza­la z obsa­de­nia seve­ro­zá­pad­né­ho pobre­žia na seve­re aj v stred­nej čas­ti jaze­ra, zatiaľ čo pod­sku­pi­na A4 prav­de­po­dob­ne pochá­dza­la z kolo­ni­zá­cie východ­nej čas­ti juž­né­ho pobre­žia. Sku­pi­na D prav­de­po­dob­ne obsa­di­la veľ­mi krát­ky úsek v oblas­ti Cape Kib­we­sa, kam sa pre­síd­li­li zo západ­nej čas­ti juž­né­ho pobre­žia. To bolo mož­né jedi­ne v obdo­bí pred 400000 rok­mi, keď kles­la hla­di­na o 550 m, pre­to­že Trop­he­usy nie sú schop­né sa pre­sú­vať pri zvý­še­ní vod­nej hla­di­ny a tým aj zväč­še­ní vzdia­le­nos­tí medzi skal­na­tý­mi čas­ťa­mi jaze­ra cez voľ­nú vodu. Iba pokles hla­di­ny o 550 m posta­čo­val na to, aby sa skal­na­té dno dosta­lo do hĺb­ky asi 50 m, čím sa utvo­ri­li pod­mien­ky na pre­sun Tropheusov.

Roz­ší­re­nie Tropheus“Kirschfleck”, kto­ré pat­ria do sku­pi­ny F na východ­nom pobre­ží cen­trál­nej čas­ti jaze­ra a na sever od Kib­we­sa, sa zdá byť záhad­né pod­ľa súčas­né­ho roz­ší­re­nia ostat­ných čle­nov tej­to sku­pi­ny (F) na juho­zá­pa­de oko­lo Came­ron Bay. V oblas­ti Kib­we­sa žijú v blíz­kos­ti tri varian­ty Trop­he­usov (Trop­he­us pol­li, T.“Kibwesa” a T.“Kirschfleck”). Pred­sa však vo vzor­kách T.“Kirschfleck” sa zis­ti­lo pod­ľa mtD­NA, že pat­ri­li dvom sku­pi­nám, čo naz­na­ču­je krí­že­nie prav­de­po­dob­ne pôvod­ných oby­va­te­ľov tej­to oblas­ti – sku­pi­ny T. pol­li (E) a pre­síd­le­ných T. Kirschf­leck” (F). Exis­tu­jú dve alter­na­tí­vy: zástup­co­via sku­pi­ny F sa moh­li pre­su­núť pozdĺž západ­nej čas­ti juž­né­ho pobre­žia až k hra­ni­ci stred­nej čas­ti jaze­ra. Zostá­va však nejas­né, ako sa moh­la sku­pi­na F pre­su­núť cez tak širo­kú oblasť str­mo kle­sa­jú­ce­ho pobre­žia na zápa­de juž­né­ho pobre­žia, kto­ré v súčas­nos­ti obý­va­jú ryby sku­pi­ny D, bez toho aby zane­cha­li neja­kú gene­tic­kú sto­pu ale­bo men­šiu popu­lá­ciu. Alter­na­tív­ne vysvet­le­nie by moh­lo byť, že sku­pi­na F sa pôvod­ne šíri­la pozdĺž juho­vý­chod­né­ho pobre­žia od Kib­we­sa asi po Wapem­be a neskôr bola nahra­de­ná pre­síd­le­ný­mi zástup­ca­mi sku­pi­ny A, tak­že hap­lo­ty­py (sku­pi­na alel v jed­nom chro­mo­zó­me pre­ná­ša­ná z gene­rá­cie na gene­rá­ciu spo­loč­ne, pri­čom poto­mok dedí dva hap­lo­ty­py – jeden od otca a dru­hý od mat­ky) sku­pi­ny F v Kib­we­sa sú pozos­tat­ky pôvod­ne pod­stat­ne roz­ší­re­nej­šej sku­pi­ny. Ďalej by k tej­to hypo­té­ze bolo mož­né dodať, že sku­pi­na F dru­hot­ne osíd­li­la ich súčas­né teri­tó­rium v oko­lí Came­ron Bay na juho­zá­pa­de počas hlav­né­ho obdo­bia stú­pa­nia hla­di­ny jaze­ra pred 400 000 rok­mi. To by vysvet­ľo­va­lo prí­tom­nosť dvoch odliš­ných hap­lo­ty­pov v popu­lá­cii v Mvua (F a G), ako násle­dok krí­že­nia po dru­hot­nom kon­tak­te so zástup­ca­mi sku­pi­ny F. Ak je táto hypo­té­za prav­di­vá, táto kolo­ni­zá­cia moh­la úpl­ne nahra­diť pred­tým sa vysky­tu­jú­cu sku­pi­nu G, kto­rá má v súčas­nos­ti cen­trum výsky­tu juž­ne od ústia rie­ky Lufu­bu. Ak berie­me do úva­hy fakt, že rie­ka Lufu­bu, ako tre­tí naj­väč­ší zdroj vody pre jaze­ro, pred­sta­vu­je vyso­ko sta­bil­nú eko­lo­gic­kú bari­é­ru, kto­rá odde­ľu­je pobre­žie hory Chai­ti­ka od polo­os­tro­va Inan­gu, potom sku­pi­na G si moh­la udr­žia­vať oblasť pôvod­né­ho roz­ší­re­nia juž­ne od rie­ky Lufu­bu, ale bola nahra­de­ná zástup­ca­mi sku­pi­ny F v Came­ron Bay po pokle­se hladiny.

Počas tre­tie­ho šíre­nia asi pred 200 000 rok­mi sa šíri­li 3 pod­sku­pi­ny sku­pi­ny A pozdĺž pobre­žia, kde sa pôvod­ne vysky­to­va­li. Pod­sku­pi­na A2 sa muse­la pre­miest­niť krí­žom cez jaze­ro z juž­né­ho okra­ja cen­trál­nej čas­ti na východ­né pobre­žie juž­nej čas­ti jaze­ra. Pod­sku­pi­ny A2A4 sa roz­ší­ri­li pozdĺž juho­vý­chod­né­ho pobre­žia viac na juh jaze­ra. V loka­li­te Wapem­be na seve­re sa u jed­né­ho jedin­ca zis­til hap­lo­typ, pod­ľa kto­ré­ho pat­rí do sku­pi­ny H, kto­rá sa roz­ší­ri­la pri pri­már­nom šíre­ní a všet­ky ďal­šie jedin­ce pari­li do dvoch pod­sku­pín A. Dva odliš­né Trop­he­usy žijú v blíz­ko prí­buz­nom vzťa­hu blíz­ko Wapem­be. V Kato­to, hlav­nej hra­ni­ci medzi sku­pi­na­mi A a G sa zis­ti­lo asi 50 % popu­lá­cie s hap­lo­ty­pom sku­pi­ny G a 50% z pod­sku­pín A2A4. Pod­sku­pi­na A2 sa zis­ti­la aj v loka­li­te Katu­ku­la, ale táto popu­lá­cia je tvo­re­ná pre­važ­ne ryba­mi zo sku­pi­ny G.


Most of the main groups expan­ded into adja­cent are­as during the second expan­si­on around 400,000 years ago, and groups A and D mana­ged to move to the oppo­si­te sho­re of the cen­tral part of Lake Tan­ga­ny­i­ka. During this peri­od, after occu­py­ing the eas­tern sho­re, group A split into four dis­tinct subg­roups. Subg­roups A1 and A3 like­ly emer­ged after expan­ding to the east of the nort­hern sho­re. Subg­roup A2 ori­gi­na­ted from the occu­pa­ti­on of the nort­hwest sho­re in the north and cen­tral parts of the lake, whi­le subg­roup A4 pro­bab­ly resul­ted from the colo­ni­za­ti­on of the eas­tern part of the sout­hern sho­re. Group D like­ly occu­pied a very short sec­ti­on near Cape Kib­we­sa, mig­ra­ting from the wes­tern part of the sout­hern sho­re. This was only possib­le around 400,000 years ago when the lake level drop­ped by 550 meters, as Trop­he­us can­not move during rising water levels, which would inc­re­a­se dis­tan­ces bet­we­en roc­ky parts of the lake over open water. Only a drop in the level by 550 meters was suf­fi­cient for the roc­ky bot­tom to reach a depth of about 50 meters, cre­a­ting con­di­ti­ons for the move­ment of Tropheus.

The expan­si­on of Trop­he­us Kirschf­leck,” belo­n­ging to group F, on the eas­tern sho­re of the cen­tral part of the lake and north of Kib­we­sa, seems mys­te­ri­ous com­pa­red to the cur­rent dis­tri­bu­ti­on of other mem­bers of this group (F) to the sout­hwest around Came­ron Bay. In the Kib­we­sa area, three Trop­he­us variants (Trop­he­us pol­li, T. Kib­we­sa,” and T. Kirschf­leck”) live in clo­se pro­xi­mi­ty. Howe­ver, in T. Kirschf­leck” sam­ples, two groups were iden­ti­fied accor­ding to mtD­NA, indi­ca­ting crossb­re­e­ding bet­we­en pro­bab­ly ori­gi­nal inha­bi­tants of this area – T. pol­li (E) group and relo­ca­ted T. Kirschf­leck” (F) group. The­re are two alter­na­ti­ves: repre­sen­ta­ti­ves of group F could have moved along the wes­tern part of the sout­hern sho­re to the bor­der of the cen­tral part of the lake. Howe­ver, it remains unc­le­ar how group F could have moved across such a wide area of ste­ep­ly des­cen­ding wes­tern sho­re on the sout­hern coast, cur­ren­tly inha­bi­ted by fish from group D, wit­hout lea­ving any gene­tic tra­ce or a smal­ler popu­la­ti­on. Alter­na­ti­ve­ly, the group F might have ini­tial­ly spre­ad along the sout­he­as­tern sho­re from Kib­we­sa to Wapem­be and later was repla­ced by relo­ca­ted repre­sen­ta­ti­ves of group A, so hap­lo­ty­pes (a group of alle­les on one chro­mo­so­me pas­sed from gene­ra­ti­on to gene­ra­ti­on toget­her, with offs­pring inhe­ri­ting two hap­lo­ty­pes – one from the fat­her and one from the mot­her) of group F in Kib­we­sa are rem­nants of the ori­gi­nal­ly much more exten­si­ve group. Furt­her­mo­re, accor­ding to this hypot­he­sis, group F might have secon­da­ry colo­ni­zed the­ir cur­rent ter­ri­to­ry around Came­ron Bay in the sout­hwest during the main peri­od of rising lake levels befo­re 400,000 years ago. This would explain the pre­sen­ce of two dif­fe­rent hap­lo­ty­pes in the popu­la­ti­on in Mvua (F and G) as a result of crossb­re­e­ding after secon­da­ry con­tact with repre­sen­ta­ti­ves of group F. If this hypot­he­sis is true, this colo­ni­za­ti­on could have com­ple­te­ly repla­ced the pre­vi­ous­ly occur­ring group G, which cur­ren­tly has the cen­ter of occur­ren­ce south of the Lufu­bu River estu­ary. Con­si­de­ring the fact that the Lufu­bu River, as the third-​largest sour­ce of water for the lake, repre­sents a high­ly stab­le eco­lo­gi­cal bar­rier sepa­ra­ting the coast of the Chai­ti­ka Moun­tains from the Inan­gu Penin­su­la, then group G could have main­tai­ned the area of the ori­gi­nal dis­tri­bu­ti­on south of the Lufu­bu River but was repla­ced by repre­sen­ta­ti­ves of group F in Came­ron Bay after the drop in the lake level.

During the third expan­si­on around 200,000 years ago, three subg­roups of group A spre­ad along the coast whe­re they ori­gi­nal­ly occur­red. Subg­roup A2 had to move across the lake from the sout­hern edge of the cen­tral part to the eas­tern sho­re of the sout­hern part of the lake. Subg­roups A2 and A4 exten­ded along the sout­he­as­tern coast furt­her to the south of the lake. In the Wapem­be loca­ti­on in the north, one indi­vi­du­al was found to have a hap­lo­ty­pe belo­n­ging to group H, which spre­ad during the pri­ma­ry expan­si­on, and all other indi­vi­du­als pai­red into two subg­roups A. Two dis­tinct Trop­he­us indi­vi­du­als live in clo­se pro­xi­mi­ty in the rela­ti­ve rela­ti­ons­hip near Wapem­be. In Kato­to, the main boun­da­ry bet­we­en groups A and G, about 50% of the popu­la­ti­on was found with a hap­lo­ty­pe of group G and 50% from subg­roups A2 and A4. Subg­roup A2 was also found in the Katu­ku­la loca­ti­on, but this popu­la­ti­on is main­ly com­po­sed of fish from group G.


Die Mehr­he­it der Hauptg­rup­pen erwe­i­ter­te sich wäh­rend der zwe­i­ten Ausb­re­i­tung vor etwa 400.000 Jah­ren in benach­bar­te Gebie­te, und die Grup­pen A und D schaff­ten es, zur gege­nüber­lie­gen­den Küs­te des zen­tra­len Teils des Tan­gan­ji­ka­se­es zu gelan­gen. Wäh­rend die­ser Peri­ode, nach der Beset­zung der öst­li­chen Küs­te, spal­te­te sich Grup­pe A in vier vers­chie­de­ne Unter­grup­pen. Die Unter­grup­pen A1 und A3 ents­tan­den wahrs­che­in­lich nach der Expan­si­on nach Osten entlang der nörd­li­chen Küs­te. Die Unter­grup­pe A2 stamm­te aus der Beset­zung der nor­dwest­li­chen Küs­te im Nor­den und in der Mit­te des Sees, wäh­rend die Unter­grup­pe A4 wahrs­che­in­lich aus der Kolo­ni­sie­rung des öst­li­chen Teils der süd­li­chen Küs­te resul­tier­te. Grup­pe D besetz­te wahrs­che­in­lich einen sehr kur­zen Abschnitt in der Nähe von Cape Kib­we­sa, wan­der­te von der west­li­chen Sei­te der süd­li­chen Küs­te aus. Dies war nur mög­lich vor etwa 400.000 Jah­ren, als der Sees­pie­gel um 550 Meter sank, da sich Trop­he­us wäh­rend ste­i­gen­der Was­sers­tän­de nicht bewe­gen kann, was die Ent­fer­nun­gen zwis­chen den fel­si­gen Tei­len des Sees über fre­ies Was­ser erhöhen wür­de. Nur ein Abfall des Pegels um 550 Meter reich­te aus, damit der fel­si­ge Boden eine Tie­fe von etwa 50 Metern erre­ich­te und Bedin­gun­gen für die Bewe­gung von Trop­he­us ges­chaf­fen wurden.

Die Ausb­re­i­tung von Trop­he­us Kirschf­leck”, die zur Grup­pe F gehört, an der öst­li­chen Küs­te des zen­tra­len Teils des Sees und nörd­lich von Kib­we­sa, sche­int im Verg­le­ich zur aktu­el­len Ver­te­i­lung ande­rer Mitg­lie­der die­ser Grup­pe (F) im Südwes­ten um Came­ron Bay mys­te­ri­ös zu sein. In der Gegend von Kib­we­sa leben drei Tropheus-​Varianten (Trop­he­us pol­li, T. Kib­we­sa” und T. Kirschf­leck”) in unmit­tel­ba­rer Nähe. In den Pro­ben von T. Kirschf­leck” wur­den jedoch zwei Grup­pen gemäß mtD­NA iden­ti­fi­ziert, was auf eine Kre­uzung zwis­chen wahrs­che­in­lich urs­prün­gli­chen Bewoh­nern die­ses Gebiets – Grup­pe T. pol­li (E) und umge­sie­del­ten T. Kirschf­leck” (F) – hin­we­ist. Es gibt zwei Alter­na­ti­ven: Ver­tre­ter der Grup­pe F hät­ten sich entlang der west­li­chen Sei­te der süd­li­chen Küs­te bis an die Gren­ze des zen­tra­len Teils des Sees bewe­gen kön­nen. Es ble­ibt jedoch unk­lar, wie die Grup­pe F über eine so wei­te Flä­che ste­il abfal­len­der west­li­cher Küs­te an der Süd­küs­te hät­te wan­dern kön­nen, die der­ze­it von Fis­chen der Grup­pe D bewohnt wird, ohne dabei gene­tis­che Spu­ren oder eine kle­i­ne­re Popu­la­ti­on zu hin­ter­las­sen. Als Alter­na­ti­ve könn­te die Grup­pe F sich urs­prün­glich entlang der südöst­li­chen Küs­te von Kib­we­sa bis nach Wapem­be aus­geb­re­i­tet haben und wur­de spä­ter durch umge­sie­del­te Ver­tre­ter der Grup­pe A ersetzt. Daher sind Hap­lo­ty­pen (eine Grup­pe von Alle­len auf einem Chro­mo­som, die von Gene­ra­ti­on zu Gene­ra­ti­on geme­in­sam wei­ter­ge­ge­ben wer­den, wobei der Nach­kom­me zwei Hap­lo­ty­pen erbt – einen vom Vater und einen von der Mut­ter) der Grup­pe F in Kib­we­sa Über­res­te der urs­prün­glich viel umfan­gre­i­che­ren Grup­pe. Darüber hinaus könn­te nach die­ser Hypot­he­se die Grup­pe F wäh­rend der Haupt­pe­ri­ode des Ans­tiegs des Sees­pie­gels vor 400.000 Jah­ren ihr der­ze­i­ti­ges Ter­ri­to­rium um Came­ron Bay im Südwes­ten sekun­där kolo­ni­siert haben. Dies wür­de die Anwe­sen­he­it von zwei vers­chie­de­nen Hap­lo­ty­pen in der Bevöl­ke­rung in Mvua (F und G) als Ergeb­nis von Kre­uzung nach dem sekun­dä­ren Kon­takt mit Ver­tre­tern der Grup­pe F erk­lä­ren. Wenn die­se Hypot­he­se wahr ist, könn­te die­se Kolo­ni­sie­rung die zuvor auft­re­ten­de Grup­pe G volls­tän­dig ersetzt haben, die der­ze­it das Zen­trum des Auft­re­tens süd­lich der Mün­dung des Flus­ses Lufu­bu hat. Ange­sichts der Tat­sa­che, dass der Fluss Lufu­bu als drittg­rößte Was­se­rqu­el­le für den See eine sehr sta­bi­le öko­lo­gis­che Bar­rie­re dars­tellt, die die Küs­te der Chaitika-​Berge von der Inangu-​Halbinsel trennt, könn­te die Grup­pe G das Gebiet der urs­prün­gli­chen Verb­re­i­tung süd­lich des Flus­ses Lufu­bu bei­be­hal­ten haben, wur­de aber durch Ver­tre­ter der Grup­pe F in Came­ron Bay nach dem Rück­gang des Sees­pie­gels ersetzt.

Wäh­rend der drit­ten Ausb­re­i­tung vor etwa 200.000 Jah­ren bre­i­te­ten sich drei Unter­grup­pen der Grup­pe A entlang der Küs­te aus, wo sie urs­prün­glich vor­ka­men. Die Unter­grup­pe A2 muss­te über den See vom süd­li­chen Rand des zen­tra­len Teils zur öst­li­chen Küs­te des süd­li­chen Teils des Sees zie­hen. Die Unter­grup­pen A2 und A4 ers­trec­kten sich entlang der südöst­li­chen Küs­te wei­ter nach Süden. Am Stan­dort Wapem­be im Nor­den wur­de bei einem Indi­vi­du­um ein Hap­lo­typ gefun­den, der zur Grup­pe H gehört, die sich wäh­rend der pri­mä­ren Ausb­re­i­tung verb­re­i­te­te, und alle ande­ren Indi­vi­du­en paar­ten sich in zwei Unter­grup­pen A. Zwei vers­chie­de­ne Tropheus-​Individuen leben in unmit­tel­ba­rer Nähe in der rela­ti­ven Bez­ie­hung nahe Wapem­be. In Kato­to, der Hauptg­ren­ze zwis­chen den Grup­pen A und G, wur­de bei etwa 50% der Bevöl­ke­rung ein Hap­lo­typ der Grup­pe G und bei 50% aus den Unter­grup­pen A2 und A4 fest­ges­tellt. Die Unter­grup­pe A2 wur­de auch am Stan­dort Katu­ku­la gefun­den, aber die­se Popu­la­ti­on bes­teht haupt­säch­lich aus Fis­chen der Grup­pe G.


Zai­di ya makun­di makuu yali­sam­baa kati­ka mae­neo jira­ni waka­ti wa upa­nu­zi wa pili tak­ri­ba­ni mia­ka 400,000 ili­y­o­pi­ta, na makun­di A na D yali­fa­ni­ki­wa kuha­mia upan­de wa pili wa pwa­ni ya kati­ka­ti ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Kati­ka kipin­di hiki, baa­da ya kuha­mia pwa­ni ya mas­ha­ri­ki, kun­di la A lili­ga­wa­ny­i­ka kati­ka vikun­di 4 tofau­ti. Vikun­di A1 na A3 lab­da vili­ji­to­ke­za baa­da ya upa­nu­zi upan­de wa mas­ha­ri­ki wa pwa­ni ya kas­ka­zi­ni. Kikun­di cha A2 kilian­zia uva­mi­zi wa pwa­ni ya kaskazini-​magharibi kas­ka­zi­ni na kati­ka­ti mwa ziwa, waka­ti kikun­di cha A4 kili­pa­ti­ka­na kuto­ka­na na uko­lo­ni wa sehe­mu ya mas­ha­ri­ki ya pwa­ni ya kusi­ni. Kikun­di cha D kili­chu­kua kwa uwe­ze­ka­no sehe­mu fupi sana kati­ka eneo la Cape Kib­we­sa, kiki­ha­mia kuto­ka sehe­mu ya mag­ha­ri­bi ya pwa­ni ya kusi­ni. Hii ili­ku­wa ni waka­ti wa pekee kari­bu mia­ka 400,000 ili­y­o­pi­ta, amba­po kiwan­go cha maji kilis­hu­ka kwa mita 550. Trop­he­us hawa­we­zi kuha­mia waka­ti wa onge­ze­ko la kiwan­go cha maji, hivyo kuon­ge­ze­ka kwa umba­li kati ya sehe­mu za miam­ba za ziwa juu ya maji wazi. Kupun­gua kwa mita 550 tu kuli­tos­ha kwa saka­fu ya miam­ba kufi­kia kina cha tak­ri­ba­ni mita 50, kuun­da mazin­gi­ra ya uha­mia­ji wa Tropheus.

Usam­ba­za­ji wa Trop­he­us Kirschf­leck,” wana­opa­ti­ka­na kwe­nye kun­di F kwe­nye mwam­bao wa mas­ha­ri­ki wa sehe­mu ya kati ya ziwa na kas­ka­zi­ni mwa Kib­we­sa, una­one­ka­na kuwa wa kisi­ri kulin­ga­na na usam­ba­za­ji wa sasa wa wana­cha­ma wen­gi­ne wa kun­di hili (F) kusi­ni mag­ha­ri­bi mwa Came­ron Bay. Kwe­nye eneo la Kib­we­sa, kuna aina tatu za Trop­he­us (Trop­he­us pol­li, T.“Kibwesa,” na T.“Kirschfleck”) wana­ois­hi kari­bu. Hata hivyo, kwe­nye sam­pu­li za T.“Kirschfleck,” kulin­ga­na na mtD­NA, wali­ku­wa sehe­mu ya makun­di mawi­li, iki­ony­es­ha mchan­ga­ny­i­ko kati ya waka­zi wa awa­li wa eneo hili – kun­di la T. pol­li (E) na T. Kirschf­leck” wali­oha­mis­hwa (F). Kuna njia mbi­li mba­da­la: wawa­ki­lis­hi wa kun­di F wan­ge­we­za kuha­ma kan­do ya pwa­ni ya kusi­ni mag­ha­ri­bi hadi mpa­ka wa sehe­mu ya kati ya ziwa. Hata hivyo, ina­ba­ki wazi jin­si kun­di F lili­vy­o­we­za kuha­mia eneo kub­wa la pwa­ni ya kusi­ni mag­ha­ri­bi ina­y­os­hu­ka kwa kasi, amba­yo kwa sasa ina­ka­li­wa na sama­ki wa kun­di D, bila kuacha isha­ra yoy­o­te ya kije­ne­ti­ki au ida­di ndo­go ya watu. Mae­le­zo mba­da­la yana­we­za kuwa kwam­ba kun­di F awa­li lili­sam­baa kan­do ya pwa­ni ya kusi­ni mas­ha­ri­ki kuto­ka Kib­we­sa hadi Wapem­be na baa­da­ye lika­chu­ku­li­wa na wawa­ki­lis­hi wa kun­di A, hivyo hap­lo­ty­pes (kun­di la ale­li kwe­nye kro­mo­so­mu moja lina­lo­pi­tis­hwa pamo­ja kuto­ka kiza­zi hadi kiza­zi, na uzao una­rit­hi hap­lo­ty­pes mbi­li – moja kuto­ka kwa baba na nyin­gi­ne kuto­ka kwa mama) za kun­di F huko Kib­we­sa ni maba­ki ya kun­di lili­lo­sam­baa awa­li kwa kia­si kikub­wa. Zai­di ya hayo, kwa nad­ha­ria hii, ina­we­za kuon­ge­zwa kwam­ba kun­di F kili­ka­lia tena eneo lake la sasa kari­bu na Came­ron Bay kusi­ni mag­ha­ri­bi waka­ti wa kipin­di kikuu cha onge­ze­ko la kiwan­go cha maji ya ziwa tak­ri­ban mia­ka 400,000 ili­y­o­pi­ta. Hii inge­e­le­za uwe­po wa hap­lo­ty­pes mbi­li tofau­ti kati­ka ida­di ya watu ya Mvua (F na G) kama mato­keo ya mchan­ga­ny­i­ko baa­da ya mawa­si­lia­no ya pili na wawa­ki­lis­hi wa kun­di F. Iki­wa nad­ha­ria hii ni kwe­li, uko­lo­ni huu unge­we­za kuchu­kua nafa­si kabi­sa kun­di lili­lo­ku­we­po hapo awa­li la G, amba­lo kwa sasa lina kito­vu cha usam­ba­za­ji kusi­ni mwa mdo­mo wa Mto Lufu­bu. Kwa kuzin­ga­tia ukwe­li kwam­ba Mto Lufu­bu, kama chan­zo cha tatu kikub­wa cha maji kwa ziwa, ina­wa­ki­lis­ha kizu­izi cha eko­lo­jia kili­cho­jen­gwa vizu­ri kina­cho­ten­ga­nis­ha pwa­ni ya Mli­ma Chai­ti­ka na Rasi ya Inan­gu, basi kun­di la G lin­ge­we­za kudu­mis­ha eneo la usam­ba­za­ji la awa­li kusi­ni mwa Mto Lufu­bu laki­ni lika­chu­ku­li­wa na wawa­ki­lis­hi wa kun­di F huko Came­ron Bay baa­da ya kupun­gua kwa viwan­go vya maji.

Waka­ti wa kue­nea kwa tatu kari­bu mia­ka 200,000 ili­y­o­pi­ta, vikun­di vita­tu vya kun­di A vili­sam­baa pwa­ni amba­po awa­li vili­ku­we­po. Kikun­di cha A2 kili­la­zi­mi­ka kuha­mia upan­de wa pili wa ziwa kuto­ka kwe­nye ukin­go wa kusi­ni wa sehe­mu ya kati hadi pwa­ni ya mas­ha­ri­ki ya sehe­mu ya kusi­ni ya ziwa. Vikun­di vya A2 na A4 vili­sam­baa kan­do ya pwa­ni ya kusi­ni mas­ha­ri­ki zai­di ya ziwa. Kati­ka eneo la Wapem­be kas­ka­zi­ni, mtu mmo­ja ali­gun­du­li­wa kuwa na hap­lo­ty­ping ina­y­o­mi­li­ki­wa na kun­di H, amba­yo ili­sam­baa waka­ti wa kue­nea kwa kwan­za, na watu wote wen­gi­ne wali­pan­gwa kati­ka vikun­di viwi­li vya A. Trop­he­us wawi­li tofau­ti wana­we­za kuone­ka­na wanais­hi kati­ka uhu­sia­no wa kari­bu kari­bu na Wapem­be. Kati­ka eneo la Kato­to, mpa­ka mkuu kati ya vikun­di vya A na G, tak­ri­ban 50% ya ida­di ya watu wali­ku­wa na hap­lo­ty­ping ya kun­di G, na 50% wali­ku­wa na vikun­di vya A2 na A4. Kikun­di cha A2 pia kili­gun­du­li­wa kati­ka eneo la Katu­ku­la, laki­ni ida­di ya watu hii kwa kia­si kikub­wa ina­ju­mu­is­ha sama­ki kuto­ka kun­di la G.


Súhrn

Trop­he­usy 7 sku­pín nezme­ni­li dra­ma­tic­ky ich roz­pä­tie výsky­tu, čo môže byť kvô­li sta­bi­li­te ich život­né­ho pro­stre­dia, kto­ré je tvo­re­né kol­mo kle­sa­jú­cim pobre­žím. Tie­to oblas­ti nebo­li prí­liš ovplyv­ne­né kolí­sa­ním hla­di­ny jaze­ra, pre­to­že sa pre­sú­va­li iba sme­rom dolu a hore pozdĺž úte­sov. Jed­na pod­sku­pi­na (A2) sa zis­ti­la tak­mer po celom jaze­re a aj jedin­ci zo vzdia­le­ných popu­lá­cií sú v úzkom vzťa­hu. Keď­že sa zis­ti­li podob­né cha­rak­te­ris­ti­ky roz­ší­re­nia aj iných rodov tan­ga­nic­kých cich­líd (Eret­mo­dus, Cyp­ric­hro­mis), prav­de­po­dob­ne mali zme­ny v jaze­re (kli­ma­tic­ké a geolo­gic­ké) podob­ný vplyv na gene­tic­kú štruk­tú­ru popu­lá­cií aj iných druhov.


Sum­ma­ry

The seven groups of Trop­he­us have not dra­ma­ti­cal­ly chan­ged the­ir dis­tri­bu­ti­on ran­ge, which may be att­ri­bu­ted to the sta­bi­li­ty of the­ir envi­ron­ment cha­rac­te­ri­zed by ver­ti­cal­ly des­cen­ding coast­li­nes. The­se are­as were less affec­ted by fluc­tu­ati­ons in the lake­’s water level, as the Trop­he­us moved only up and down along the cliffs. One subg­roup (A2) was found almost throug­hout the enti­re lake, and indi­vi­du­als from dis­tant popu­la­ti­ons show clo­se rela­ti­ons­hips. Simi­lar dis­tri­bu­ti­on cha­rac­te­ris­tics have been obser­ved in other gene­ra of Tan­ga­ny­i­kan cich­lids (Eret­mo­dus, Cyp­ric­hro­mis), sug­ges­ting that chan­ges in the lake (cli­ma­tic and geolo­gi­cal) like­ly had a simi­lar impact on the gene­tic struc­tu­re of popu­la­ti­ons of other species.


Zusam­men­fas­sung

Die sie­ben Grup­pen von Trop­he­us haben ihre Verb­re­i­tungs­be­re­i­che nicht dra­ma­tisch verän­dert, was auf die Sta­bi­li­tät ihrer Umge­bung zurück­zu­füh­ren sein könn­te, die durch sen­krecht abfal­len­de Küs­ten gep­rägt ist. Die­se Gebie­te wur­den von Sch­wan­kun­gen des See­was­ser­spie­gels wenig bee­in­flusst, da sich die Trop­he­us nur auf und ab entlang der Klip­pen beweg­ten. Eine Unter­grup­pe (A2) wur­de fast im gesam­ten See gefun­den, und Indi­vi­du­en aus ent­fern­ten Popu­la­ti­onen zei­gen enge Ver­bin­dun­gen. Da ähn­li­che Verb­re­i­tung­smerk­ma­le auch bei ande­ren Gat­tun­gen der Tanganjika-​Buntbarsche (Eret­mo­dus, Cyp­ric­hro­mis) fest­ges­tellt wur­den, deutet dies darauf hin, dass Verän­de­run­gen im See (kli­ma­tis­che und geolo­gis­che) wahrs­che­in­lich einen ähn­li­chen Ein­fluss auf die gene­tis­che Struk­tur von Popu­la­ti­onen ande­rer Arten hatten.


Muh­ta­sa­ri

Trop­he­us wa makun­di 7 hawa­ja­ba­di­lis­ha sana eneo lao la usam­ba­za­ji, amba­lo lina­we­za kuwa kuto­ka­na na utu­li­vu wa mazin­gi­ra yao yana­y­o­to­ka­na na pwa­ni ina­y­os­hu­ka wima. Mae­neo haya hay­aku­at­hi­ri­wa sana na maba­di­li­ko ya kiwan­go cha ziwa, kwa­ni Trop­he­us wali­son­ga tu juu na chi­ni kan­do ya miam­ba. Kun­di moja (A2) lili­pa­ti­ka­na kari­bu kote ziwa, na watu binaf­si kuto­ka makun­di ya mba­li pia wanas­hi­ri­ki uhu­sia­no wa kari­bu. Kwa kuwa sifa sawa za usam­ba­za­ji zime­one­ka­na pia kwa maje­na­si men­gi­ne wa cich­lids wa Tan­ga­ny­i­ka (Eret­mo­dus, Cyp­ric­hro­mis), ni kwa kia­si kikub­wa kwam­ba maba­di­li­ko kati­ka ziwa (ya hali ya hewa na kiji­olo­jia) yali­ku­wa na atha­ri sawa kwe­nye muun­do wa kije­ne­ti­ki wa jamii za spis­hi nyingine.


Lite­ra­tú­ra

Baric, S. et al.: Phy­lo­ge­og­rap­hy and evo­lu­ti­on of the Tan­ga­ny­i­kan cich­lid genus Trop­he­us based upon mito­chon­drial DNA saqu­en­ces. J. Mol. Evol., 56, 2003, 54 – 68.
Cohen, A.S., Soreg­han, M.R., Scholz, C.A.: Esti­man­ting the age of for­ma­ti­on of lakes: An exam­ple from Lake Tan­ga­ny­i­ka, East Afri­can Rift Sys­tem. Geolo­gy, 21, 1993, 511 – 514.
Cohen, A.S. et al.: New pala­e­oge­og­rap­hic and lake-​level recons­truc­ti­ons of Lake Tan­ga­ny­i­ka: Impli­ca­ti­ons for tec­to­nic cli­ma­tic and bio­lo­gi­cal evo­lu­ti­on in a rift lake. Basin Res., 9, 1997, 107 – 132.
Gas­se, F. et al.: Water level fluc­tu­ati­ons of Lake Tan­ga­ny­i­ka in pha­se with oce­a­nic chan­ges during the last gla­cia­ti­on and degla­cia­ti­on. Natu­re, 342, 1989, 57 – 59.
Sturm­bau­er, C.: Explo­si­ve spe­cia­ti­on in cich­lid fis­hes of the Afri­can Gre­at Lakes: A dyna­mic model of adap­ti­ve radia­ti­on. J. Fish Biol., 53, 1998, 18 – 36.
Sturm­bau­er, C., Mey­er, A.: Gene­tic diver­gen­ce, spe­cia­ti­on and morp­ho­lo­gi­cal sta­sis in a line­a­ge of Afri­can cich­lid fis­hes. Natu­re, 358, 1992, 578 – 581.
Sturm­bau­er, C. et al.: Lake level fluc­tu­ati­on synch­ro­ni­ze gene­tic diver­gen­ces of cich­lid fis­hes in Afri­can lakes. Mol. Biol. Evol., 18, 2001, 144 – 154.

S pou­ži­tím uve­de­nej lite­ra­tú­ry spra­co­val: Róbert Toman


With the use of the pro­vi­ded lite­ra­tu­re, pro­ces­sed by: Róbert Toman.


Unter Ver­wen­dung der ange­ge­be­nen Lite­ra­tur verar­be­i­tet von: Róbert Toman.


Kwa kutu­mia mare­jeo yali­y­o­to­le­wa, ili­y­o­sin­dik­wa na: Róbert Toman.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika a chovateľstvo, Biológia v akvaristike, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Fyziológia rýb a rastlín

Hits: 14937

Ryby

Krv­ný obeh rýb je jed­no­du­chý, ner­vo­vá sústa­va obdob­ne – tvo­rí ju jed­no­du­chý mozog mie­cha. Ryby dýcha­jú žiab­ra­mi, no nie­kto­rým dru­hom sa vyvi­nu­lo aj iný prí­jem vzdu­chu. Napr. pan­cier­ni­ky dýcha­jú črev­nou sliz­ni­cou atmo­sfé­ric­ký kys­lík. Laby­rint­kám na rov­na­ký účel slú­ži tzv. laby­rint. Laby­rint je pomer­ne zlo­ži­tý ústroj, kto­rý sa vyví­ja napr. bojov­ni­ciam, gura­mám po 50 dni ich živo­ta. Akva­rij­né ryby sa doží­va­jú 0.520 rokov. Pre veľ­mi hru­bé porov­na­nie sa dá uva­žo­vať, že men­šie dru­hy sa doží­va­jú niž­šie­ho veku a väč­šie dru­hy vyš­šie­ho. Napr. neón­ky sa doží­va­jú 23 roky, dánia, tet­ry, gup­ky 45 rokov, kap­ro­zúb­ky 14 roky, prí­sav­ní­ky Ancis­trus - 810 rokov, no väč­šie cich­li­dy aj 1020 rokov. Sum­če­ky Cory­do­ras sa neraz doži­jú 18 rokov. Akva­ri­ové ryby ras­tú postup­ne. Dá sa pove­dať, že ras­tú celý svoj život. Vše­obec­ne mož­no pri porov­na­ní s prí­ro­dou kon­šta­to­vať, že ned­ra­vé dru­hy oby­čaj­ne nedo­sa­hu­jú veľ­kos­ti v prí­ro­de, naopak dru­hy dra­vé čas­to pre­kra­ču­jú veľ­kos­ti v prí­ro­de. Je to spô­so­be­né kon­ku­ren­ci­ou a našou sta­rost­li­vos­ťoukŕme­ním. Ak však nepos­ky­tu­je­me našim rybám dosta­tok pries­to­ru, ryby jed­no­du­cho tak veľ­mi naras­tú – ak bude­me cho­vať napr. aka­ru mod­rú v akvá­riu o obje­me 20 lit­rov, nepo­ras­tie ani zďa­le­ka do plnej veľ­kos­ti. Ak jej ale­bo v podob­nej situ­ácii poskyt­ne­me rybám časom väč­šiu nádrž, vedia náh­le narásť. Prí­pad­ne ryby nám ras­tú, ale vo väč­šej nádr­ži ras­tú ove­ľa rých­lej­šie. Nie­kto­ré ryby napr. nedos­ta­nú správ­nu stra­vu a akva­ris­ti vra­via, že sú tzv. sek­nu­té. Môže to byť spô­so­be­né napr. tým, že sú kŕme­né inak ako boli u iné­ho akva­ris­tu. Dôvo­dov na poma­lý rast, resp. jeho zasta­ve­nie je však neúre­kom. Sú nie­kto­ré taxó­ny, kto­ré ras­tú rých­lej­šie gene­tic­ky. Ide napr. o kap­ro­zúb­ky, kto­ré sa musia za jedi­nú sezó­nu – pol­ro­ka, naro­diť, dospieť, roz­mno­žo­vať sa a čosko­ro aj zomrieť.

Ryby sa vyzna­ču­jú pre­men­li­vou tep­lo­tou tela – pat­ria medzi poiki­lo­term­né živo­čí­chy – to zna­me­ná, že si nedo­ká­žu zabez­pe­čiť vlast­né tep­lo, sú v tom­to sme­re závis­lé od tep­lo­ty oko­li­té­ho pro­stre­dia. V pra­xi – ryba nachá­dza­jú­ca sa vo vode s tep­lo­tou 25°C má tep­lo­tu tela rov­na­ko 25°C. Je dob­re si uve­do­miť, že voda ma inú tepel­né vlast­nos­ti ako napr. vzduch, prí­pad­ne kov. Na jej zahria­tie je tre­ba väč­šie množ­stvo ener­gie ako pri vzdu­chu. To zna­me­ná, že aj na ochla­de­nie je tre­ba vyvi­núť viac úsi­lia. Pod­rob­nej­šie sa tými­to ener­ge­tic­ký­mi náklad­mi zaobe­rá iný člá­nok.

Mož­no ste si všim­li, že veľ­ká vod­ná nádrž doká­že ovplyv­niť oko­li­tú klí­mu. Voda drží tep­lo, kto­ré v lete ochla­dzu­je a v zime otep­ľu­je. Podob­ne sa sprá­va aj more. Vo vode sa ove­ľa rých­lej­šie strá­ca aj tep­lo náš­ho tela – vte­dy keď vstú­pi­me vo vody, asi 200 krát rých­lej­šie pri rov­na­kej tep­lo­te ako na vzdu­chu. Tepel­né vlast­nos­ti vody je vhod­né poznať. Vo vyš­šej tep­lo­te vody sa ryby čas­to cítia lep­šie, no táto tep­lo­ta zni­žu­je ich vek – keď­že pat­ria medzi orga­niz­my, kto­ré si neve­dia udr­žať stá­lu tep­lo­tu tela, ich meta­bo­liz­mus je pri vyš­šej tep­lo­te na akú sú gene­tic­ky adap­to­va­né, una­vo­va­ný viac. Vyš­šia tep­lo­ta doká­že život­ný cyk­lus rýb zní­žiť aj na polo­vi­cu. Vyš­šia tep­lo­ta zni­žu­je časom kon­dí­ciu, obra­ny­schop­nosť. Krát­ko­do­bo ryby vydr­žia aj vyso­ké a veľ­mi níz­ke tep­lo­ty. Tep­lo­ta kto­rú sú schop­né zniesť je 43°C. Po pre­kro­če­ní tej­to hra­ni­ce sa ryby dusia, strá­ca­jú koor­di­ná­ciu a kapú. Podob­ne sa sprá­va­jú aj po zní­že­ní tep­lo­ty pod 5°C. Je samoz­rej­mé, že nie­kto­ré dru­hy sú odol­nej­šie viac, iné menej. Samoz­rej­me mám na mys­li bež­né dru­hy tro­pic­ké­ho a subt­ro­pic­ké­ho pásma.

Svet­lo ryby vní­ma­jú pomer­ne sla­bo. V porov­na­ní tre­bárs z cicav­ca­mi, hmy­zom, hla­vo­nož­ca­mi je to pomer­ne sla­bé. Ich krát­ko­zra­ké oči nepat­ria medzi ich dob­re vyvi­nu­té zmys­ly. Ryby nema­jú vieč­ka, ani slz­né žľa­zy. Ryby poču­jú infra­zvuk. O ich príj­me a spra­co­va­ní zvu­ku toho veľa nevie­me. V kaž­dom prí­pa­de, naše bež­né zvu­ky nepo­ču­jú – ak sa vám to zdá – tak potom rea­gu­jú na vlne­nie, ale náš roz­ho­vor urči­te nepo­ču­jú. Ich slu­cho­vé ústro­je sú skôr orgá­nom rov­no­vá­hy. Boč­ná čia­ra je orgán, kto­rý doká­že veľ­mi veľa. Pomo­cou neho sa vedia napr. osle­pe­né jedin­ce orien­to­vať. Dokon­ca veľ­mi bez­peč­ne. Prav­de­po­dob­ne ním veľ­mi pres­ne vní­ma­jú vlne­nie, tlak, smer, prú­de­nie, elek­tro­mag­ne­tic­ké vzru­chy, potra­vu, pre­káž­ky, kto­ré doká­žu naj­lep­šie spra­co­vať a násled­ne sa pod­ľa nich riadiť.

Ryby majú aj hma­to­vé a čucho­vé bun­ky. Chu­ťo­vé bun­ky sa nachá­dza­jú aj v ústach ako by sme moh­li pred­po­kla­dať, no veľ­ká časť sa nachá­dza na plut­vách. Je to zau­jí­ma­vé, ale ryba sa dot­kne potra­vy plut­vou a vie, či je sústo môže chu­tiť, ale­bo nie. Ryby sa vyzna­ču­jú pohlav­ným dimor­fiz­mom. Zau­jí­ma­vý je však fakt, že nie­kto­ré dru­hy živo­ro­diek doká­žu za urči­tých okol­nos­tí zme­niť pohla­vie. Ten­to jav sa vysky­tu­je naj­mä u mečú­ňa mexic­ké­hoXip­hop­ho­rus hel­le­ri. V prí­pa­de, že sa v akvá­riu nachá­dza vyso­ká pre­va­ha sami­čiek – je teda nedos­ta­tok sam­cov, môžu sa nie­kto­ré samič­ky zme­niť na sam­ca – naras­tie im mečík, gono­pó­dium atď. Mno­ho však z takých­to sam­cov je neplod­ných. Mne samé­mu sa to v mojej pra­xi sta­lo, keď som cho­val dlh­ší čas mečú­ne. Zme­na pohla­via sa vysky­tu­je aj u iných dru­hov živo­ro­diek, nie však tak čas­to ako u X. hel­le­ri. Z hľa­dis­ka plod­nos­ti Xip­hop­ho­rus hel­le­ri je zau­jí­ma­vé, že čím neskôr dôj­de ku začiat­ku ras­tu mečí­ka sam­cov – vlast­ne ku dospie­va­niu, tým je sam­ček spra­vid­la plod­nej­ší. Ako však naz­na­ču­jem v pred­chá­dza­jú­com odstav­ci, ak k tomu dôj­de zme­nou pohla­via, čas­to sú sam­ci úpl­ne neplod­ní. Takz­va­ný sko­rí sam­ci, kto­rým sa mečík a gono­pó­dium tvo­rí v sko­rom veku majú vyš­šiu dis­po­zí­ciu k neplodnosti.


Rast­li­ny

Rast­li­ny žijú­ce pod vodou, resp. vod­né rast­li­ny vysky­tu­jú­ce sa v akva­ris­ti­ke sú veľ­mi blíz­ke prí­buz­né svo­jim sucho­zem­ským ekvi­va­len­tom. Rov­na­ko obsa­hu­jú ciev­ne zväz­ky, kto­ré sa nazý­va­jú žil­na­ti­na. Tie­to cie­vy a cie­vi­ce sú oby­čaj­ne dob­re vidi­teľ­né. Rast­li­ny dýcha­jú počas celé­ho 24 hodi­no­vé­ho cyk­lu, cez deň – resp. za dostat­ku svet­la pri­jí­ma­jú oxid uhli­či­tý a vodu a tvo­ria z tej­to neús­troj­nej hmo­ty sacha­ri­dy (sta­veb­né lát­ky) naj­mä pre kon­zu­men­tov a živo­to­dar­ný kys­lík. Na roz­diel od sucho­zem­ských rast­lín sú vod­né­mu pro­stre­diu pris­pô­so­be­né tak, že prí­jem živín, dýcha­nie pre­bie­ha celým povr­chom rast­li­ny (čas­to aj kore­ňom). Vod­né rast­li­ny nema­jú prie­du­chy – sucho­zem­ské rast­li­ny majú prie­du­chy na spod­nej stra­ne lis­tov. Rast­li­ny pro­du­ku­jú pro­stred­níc­tvom foto­syn­té­zy kys­lík. V prí­pa­de, že vidí­me pro­duk­ciu kys­lí­ka rast­li­na­mi – bub­lin­ky, kon­cen­trá­cia kys­lí­ka v bun­ke stúp­la nad 40 mg/​l. Avšak vzhľa­dom na dosť roz­diel­ne fyzi­kál­ne a che­mic­ké pod­mien­ky a cel­ko­vý cha­rak­ter vod­ných rast­lín, foto­syn­té­za vod­ných rast­lín pre­bie­ha ove­ľa pomal­šie ako u rast­lín sucho­zem­ských – teda aj ras­to­vé prí­ras­t­ky sú pre­to menšie.


Fish

The cir­cu­la­to­ry sys­tem of fish is sim­ple, and the ner­vous sys­tem is simi­lar­ly cons­truc­ted with a sim­ple brain and spi­nal cord. Fish bre­at­he through gills, but some spe­cies have evol­ved alter­na­ti­ve met­hods of air inta­ke. For exam­ple, armo­red cat­fish bre­at­he atmo­sp­he­ric oxy­gen through the intes­ti­nal muco­sa. Laby­rinth fish, like Bet­ta fish, use a struc­tu­re cal­led the laby­rinth for the same pur­po­se. The laby­rinth is a rela­ti­ve­ly com­plex organ that deve­lops, for exam­ple, in Bet­ta fish and gou­ra­mis around 50 days after the­ir birth. Aqu­arium fish can live any­whe­re from 0.5 to 20 years. For a very rough com­pa­ri­son, smal­ler spe­cies tend to have shor­ter lifes­pans, whi­le lar­ger spe­cies can live lon­ger. For ins­tan­ce, neon tetras live for 2 – 3 years, dani­os, tetras, and gup­pies for 4 – 5 years, kil­li­fish for 1 – 4 years, Ancis­trus ple­cos for 8 – 10 years, and lar­ger cich­lids can live bet­we­en 10 and 20 years. Cory­do­ras cat­fish often live up to 18 years. Aqu­arium fish grow gra­du­al­ly, and it can be said that they grow throug­hout the­ir enti­re lives. Gene­ral­ly, when com­pa­red to natu­re, non-​predatory spe­cies usu­al­ly do not reach the sizes they do in the wild, whe­re­as pre­da­to­ry spe­cies often exce­ed the­ir natu­ral sizes. This is due to com­pe­ti­ti­on and our care and fee­ding. Howe­ver, if we do not pro­vi­de enough spa­ce for our fish, they sim­ply won’t grow much. For exam­ple, kee­ping a blue aca­ra in a 20-​liter tank won’t allow it to reach its full size. But if we pro­vi­de a lar­ger tank over time, the fish can grow sig­ni­fi­can­tly. Alter­na­ti­ve­ly, fish grow, but in a lar­ger tank, they grow much fas­ter. Some fish may not rece­i­ve pro­per nut­ri­ti­on, and hob­by­ists say they are stun­ted.” This can be cau­sed, for exam­ple, by fee­ding them dif­fe­ren­tly than they were at anot­her hob­by­is­t’s pla­ce. The­re are nume­rous rea­sons for slow gro­wth or its ces­sa­ti­on. Some taxa gene­ti­cal­ly grow fas­ter. For exam­ple, kil­li­fish must be born, matu­re, repro­du­ce, and soon die wit­hin a sin­gle sea­son — about six months.

Fish exhi­bit variab­le body tem­pe­ra­tu­res; they are poiki­lot­her­mic orga­nisms, mea­ning they can­not regu­la­te the­ir own body heat and depend on the tem­pe­ra­tu­re of the sur­roun­ding envi­ron­ment. In prac­ti­ce, a fish in water at 25°C will have a body tem­pe­ra­tu­re of 25°C. It’s essen­tial to rea­li­ze that water has dif­fe­rent ther­mal pro­per­ties than, for exam­ple, air or metal. More ener­gy is requ­ired to heat water than air, and simi­lar­ly, more effort is needed to cool it down. Anot­her artic­le del­ves into the­se ener­gy costs in more detail.

You may have noti­ced that a lar­ge body of water can influ­en­ce the sur­roun­ding cli­ma­te. Water retains heat, cooling the area in sum­mer and war­ming it in win­ter. The same prin­cip­le app­lies to the sea. Heat from our bodies dis­si­pa­tes much fas­ter in water, about 200 times fas­ter in the same tem­pe­ra­tu­re as in the air. It’s use­ful to know the ther­mal pro­per­ties of water. Hig­her water tem­pe­ra­tu­res often make fish feel bet­ter, but this tem­pe­ra­tu­re also shor­tens the­ir lifes­pan. Sin­ce they can­not main­tain a stab­le body tem­pe­ra­tu­re, the­ir meta­bo­lism is more strai­ned at hig­her tem­pe­ra­tu­res than they are gene­ti­cal­ly adap­ted to, lea­ding to inc­re­a­sed fati­gue. Hig­her tem­pe­ra­tu­res can redu­ce the fis­h’s lifes­pan by half. Hig­her tem­pe­ra­tu­res also dec­re­a­se the­ir ove­rall con­di­ti­on and defen­si­ve capa­bi­li­ties over time. Fish can endu­re both high and very low tem­pe­ra­tu­res in the short term. The tem­pe­ra­tu­re they can tole­ra­te is 43°C. Bey­ond this limit, fish suf­fo­ca­te, lose coor­di­na­ti­on, and perish. Simi­lar beha­vi­or occurs after the tem­pe­ra­tu­re drops below 5°C. It’s evi­dent that some spe­cies are more resi­lient than others. I refer, of cour­se, to com­mon spe­cies from tro­pi­cal and subt­ro­pi­cal regions.

Fish per­ce­i­ve light rela­ti­ve­ly weak­ly. Com­pa­red to mam­mals, insects, and cep­ha­lo­pods, the­ir visi­on is rela­ti­ve­ly poor. The­ir short­sigh­ted eyes are not well-​developed sen­ses. Fish don’t have eyelids or tear glands. Fish can hear infra­sound, alt­hough we know litt­le about how they rece­i­ve and pro­cess sound. In any case, they don’t hear our regu­lar sounds. The­ir hea­ring organs are more organs of balan­ce. The late­ral line is an organ that can do a lot. It helps, for exam­ple, blind indi­vi­du­als orient them­sel­ves very effec­ti­ve­ly. They like­ly per­ce­i­ve waves, pre­ssu­re, direc­ti­on, flow, elect­ro­mag­ne­tic sti­mu­li, food, and obstac­les with gre­at pre­ci­si­on and adjust the­ir beha­vi­or accordingly.

Fish also have touch and smell cells. Tas­te cells are found in the­ir mouths, as expec­ted, but a sig­ni­fi­cant num­ber is loca­ted on the fins. It’s inte­res­ting that a fish can touch its food with its fin and deter­mi­ne whet­her it is pala­tab­le or not. Fish are cha­rac­te­ri­zed by sexu­al dimorp­hism. Howe­ver, some spe­cies of live­be­a­rers can, under cer­tain cir­cum­stan­ces, chan­ge the­ir gen­der. This phe­no­me­non is most com­mon in the Mexi­can sword­tail (Xip­hop­ho­rus hel­le­ri). If the­re is a high pre­va­len­ce of fema­les in an aqu­arium, mea­ning a shor­ta­ge of males, some fema­les can chan­ge into males — deve­lo­ping a sword, gono­po­dium, etc. Many such males are, howe­ver, infer­ti­le. I have expe­rien­ced this in my own prac­ti­ce when bre­e­ding sword­tails for an exten­ded peri­od. Gen­der chan­ge also occurs in other live­be­a­rer spe­cies but not as fre­qu­en­tly as in X. hel­le­ri. Con­cer­ning fer­ti­li­ty, it’s inte­res­ting that the later the gro­wth of the male­’s sword begins — essen­tial­ly matu­ring — the more fer­ti­le the male tends to be. Howe­ver, as men­ti­oned in the pre­vi­ous parag­raph, males that chan­ge gen­der are often enti­re­ly infer­ti­le. Ear­ly males, whe­re the sword and gono­po­dium deve­lop at an ear­ly age, have a hig­her pre­d­is­po­si­ti­on to infertility.

Plants

Aqu­atic plants, or rat­her water plants found in aqu­ariums, are very clo­se­ly rela­ted to the­ir ter­res­trial coun­ter­parts. They con­tain vas­cu­lar bund­les cal­led veins, which are usu­al­ly visib­le. Plants res­pi­re throug­hout the enti­re 24-​hour cyc­le, absor­bing car­bon dioxi­de and water during the day, with suf­fi­cient light, to pro­du­ce car­bo­hyd­ra­tes (buil­ding mate­rials), pri­ma­ri­ly for con­su­mers, and life-​giving oxy­gen. Unli­ke ter­res­trial plants, aqu­atic plants are adap­ted to the aqu­atic envi­ron­ment so that nut­rient inta­ke and res­pi­ra­ti­on occur through the enti­re sur­fa­ce of the plant, often through the roots. Water plants do not have sto­ma­ta — ter­res­trial plants have sto­ma­ta on the lower side of the­ir lea­ves. Plants pro­du­ce oxy­gen through pho­to­synt­he­sis. When we obser­ve oxy­gen pro­duc­ti­on by plants — bubb­les, the oxy­gen con­cen­tra­ti­on in the cell has risen abo­ve 40 mg/​l. Howe­ver, due to the sig­ni­fi­can­tly dif­fe­rent phy­si­cal and che­mi­cal con­di­ti­ons and the ove­rall cha­rac­ter of aqu­atic plants, pho­to­synt­he­sis in aqu­atic plants occurs much slo­wer than in ter­res­trial plants — thus, gro­wth inc­re­ments are smaller.


Fis­che

Das Kre­is­lauf­sys­tem der Fis­che ist ein­fach, und das Ner­ven­sys­tem ist ähn­lich auf­ge­baut mit einem ein­fa­chen Gehirn und Rüc­ken­mark. Fis­che atmen durch Kie­men, aber eini­ge Arten haben alter­na­ti­ve Met­ho­den der Luf­tauf­nah­me ent­wic­kelt. Zum Beis­piel atmen Pan­zer­wel­se atmo­sp­hä­ris­chen Sau­ers­toff durch die Darmsch­le­im­haut ein. Laby­rinth­fis­che, wie Betta-​Fische, ver­wen­den für den gle­i­chen Zweck eine Struk­tur namens Laby­rinth. Das Laby­rinth ist ein rela­tiv kom­ple­xes Organ, das sich beis­piel­swe­i­se bei Betta-​Fischen und Gura­mis etwa 50 Tage nach ihrer Geburt ent­wic­kelt. Aqu­arium­fis­che kön­nen zwis­chen 0,5 und 20 Jah­ren leben. Für einen sehr gro­ben Verg­le­ich neigen kle­i­ne­re Arten dazu, eine kür­ze­re Lebens­dau­er zu haben, wäh­rend größe­re Arten län­ger leben kön­nen. Zum Beis­piel leben Neon-​Tetras 2 – 3 Jah­re, Dani­os, Tetras und Gup­pys 4 – 5 Jah­re, Prachtsch­mer­len 1 – 4 Jah­re, Ancistrus-​Fishe 8 – 10 Jah­re und größe­re Bunt­bars­che kön­nen zwis­chen 10 und 20 Jah­ren leben. Pan­zer­wel­se erre­i­chen oft ein Alter von 18 Jah­ren. Aqu­arium­fis­che wach­sen all­mäh­lich, und man kann sagen, dass sie ihr gan­zes Leben lang wach­sen. Im All­ge­me­i­nen erre­i­chen nicht räu­be­ris­che Arten in der Regel nicht die Größen, die sie in fre­ier Wild­bahn erre­i­chen, wäh­rend räu­be­ris­che Arten oft ihre natür­li­chen Größen über­tref­fen. Dies liegt an Kon­kur­renz und unse­rer Pfle­ge und Füt­te­rung. Wenn wir unse­ren Fis­chen jedoch nicht genügend Platz bie­ten, wer­den sie ein­fach nicht viel wach­sen. Zum Beis­piel wird eine blaue Aca­ra in einem 20-​Liter-​Tank ihre vol­le Größe nicht erre­i­chen kön­nen. Aber wenn wir im Lau­fe der Zeit einen größe­ren Tank bere­its­tel­len, kön­nen die Fis­che erheb­lich wach­sen. Alter­na­tiv wach­sen die Fis­che, aber in einem größe­ren Tank wach­sen sie viel schnel­ler. Eini­ge Fis­che erhal­ten mög­li­cher­we­i­se kei­ne ord­nungs­ge­mä­ße Ernäh­rung, und Aqu­aria­ner sagen, dass sie ges­toppt” sind. Dies kann beis­piel­swe­i­se durch eine ande­re Füt­te­rung als bei einem ande­ren Aqu­aria­ner verur­sacht wer­den. Es gibt zahl­re­i­che Grün­de für lang­sa­mes Wachs­tum oder des­sen Stills­tand. Eini­ge Taxa wach­sen gene­tisch schnel­ler. Zum Beis­piel müs­sen Prachtsch­mer­len in einer ein­zi­gen Sai­son – etwa sechs Mona­ten – gebo­ren, heran­wach­sen, sich ver­meh­ren und bald darauf sterben.

Fis­che zeich­nen sich durch variab­le Kör­per­tem­pe­ra­tu­ren aus; sie sind poiki­lot­her­me Orga­nis­men, was bede­utet, dass sie ihre eige­ne Kör­per­wär­me nicht regu­lie­ren kön­nen und von der Tem­pe­ra­tur der umge­ben­den Umge­bung abhän­gig sind. In der Pra­xis wird ein Fisch in Was­ser bei 25°C eine Kör­per­tem­pe­ra­tur von 25°C haben. Es ist wich­tig zu erken­nen, dass Was­ser ande­re ther­mis­che Eigen­schaf­ten hat als Luft oder Metall. Mehr Ener­gie ist erfor­der­lich, um Was­ser zu erwär­men als Luft, und ähn­lich ist mehr Aufwand erfor­der­lich, um es abzu­küh­len. Ein ande­rer Arti­kel geht detail­lier­ter auf die­se Ener­gie­kos­ten ein.

Sie haben viel­le­icht bemer­kt, dass ein gro­ßes Gewäs­ser das umlie­gen­de Kli­ma bee­in­flus­sen kann. Was­ser spe­i­chert Wär­me und kühlt die Umge­bung im Som­mer und wärmt sie im Win­ter auf. Das Gle­i­che gilt für das Meer. Die Wär­me von unse­ren Kör­pern verf­liegt im Was­ser viel schnel­ler, etwa 200 Mal schnel­ler bei der­sel­ben Tem­pe­ra­tur wie in der Luft. Es ist nütz­lich, die ther­mis­chen Eigen­schaf­ten von Was­ser zu ken­nen. Höhe­re Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren las­sen Fis­che oft bes­ser füh­len, ver­kür­zen jedoch auch ihre Lebens­dau­er. Da sie kei­ne sta­bi­le Kör­per­tem­pe­ra­tur auf­rech­ter­hal­ten kön­nen, ist ihr Stof­fwech­sel bei höhe­ren Tem­pe­ra­tu­ren stär­ker belas­tet als sie gene­tisch ange­passt sind, was zu erhöh­ter Ermüdung führt. Höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren kön­nen die Lebens­dau­er der Fis­che um die Hälf­te redu­zie­ren. Höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren ver­rin­gern auch ins­ge­samt ihre Kon­di­ti­on und Abwehr­fä­hig­ke­i­ten im Lau­fe der Zeit. Fis­che kön­nen sowohl hohe als auch sehr nied­ri­ge Tem­pe­ra­tu­ren kurzf­ris­tig übers­te­hen. Die Tem­pe­ra­tur, die sie tole­rie­ren kön­nen, bet­rägt 43°C. Über die­se Gren­ze ers­tic­ken die Fis­che, ver­lie­ren die Koor­di­na­ti­on und ster­ben. Ein ähn­li­ches Ver­hal­ten tritt nach einer Tem­pe­ra­tur unter 5°C auf. Es ist offen­sicht­lich, dass eini­ge Arten widers­tands­fä­hi­ger sind als ande­re. Ich bez­ie­he mich selb­stvers­tänd­lich auf gän­gi­ge Arten aus tro­pis­chen und subt­ro­pis­chen Regionen.

Fis­che neh­men Licht rela­tiv sch­wach wahr. Im Verg­le­ich zu Säu­ge­tie­ren, Insek­ten und Kopf­füßern ist ihre Sicht rela­tiv sch­lecht. Ihre kurz­sich­ti­gen Augen sind kei­ne gut ent­wic­kel­ten Sin­ne. Fis­che haben kei­ne Augen­li­der oder Trä­nen­drüsen. Fis­che kön­nen Infras­chall hören, obwohl wir wenig darüber wis­sen, wie sie Schall emp­fan­gen und verar­be­i­ten. Jeden­falls hören sie nicht unse­re nor­ma­len Gerä­us­che. Ihre Gehöran­la­gen sind eher Orga­ne des Gle­ich­ge­wichts. Die Sei­ten­li­nie ist ein Organ, das viel kann. Es hilft beis­piel­swe­i­se blin­den Indi­vi­du­en, sich sehr effek­tiv zu orien­tie­ren. Wahrs­che­in­lich neh­men sie damit sehr prä­zi­se Wel­len, Druck, Rich­tung, Strömung, elek­tro­mag­ne­tis­che Rei­ze, Nahrung und Hin­der­nis­se wahr und pas­sen ihr Ver­hal­ten ents­pre­chend an.

Fis­che haben auch Tast- und Geruchs­zel­len. Gesch­macks­zel­len fin­den sich in ihren Mün­dern, wie zu erwar­ten ist, aber eine erheb­li­che Anzahl befin­det sich auf den Flos­sen. Es ist inte­res­sant, dass ein Fisch sein Fut­ter mit sei­ner Flos­se berüh­ren kann und fests­tel­len kann, ob es sch­mack­haft ist oder nicht. Fis­che zeich­nen sich durch Gesch­lechts­di­morp­his­mus aus. Eini­ge lebend­ge­bä­ren­de Arten kön­nen jedoch unter bes­timm­ten Umstän­den ihr Gesch­lecht ändern. Dies tritt am häu­figs­ten beim Sch­wertt­rä­ger (Xip­hop­ho­rus hel­le­ri) auf. Wenn es einen hohen Ante­il an Weib­chen in einem Aqu­arium gibt, also ein Man­gel an Männ­chen, können

eini­ge Weib­chen zu Männ­chen wer­den — einen Sch­wert aus­bil­dend, Gono­po­dium usw. Vie­le sol­cher Männ­chen sind jedoch unfrucht­bar. Ich habe dies in mei­ner eige­nen Pra­xis erlebt, als ich Sch­wertt­rä­ger über einen län­ge­ren Zeit­raum gezüch­tet habe. Die Gesch­lecht­sän­de­rung tritt auch bei ande­ren lebend­ge­bä­ren­den Arten auf, jedoch nicht so häu­fig wie bei X. hel­le­ri. Hin­sicht­lich der Frucht­bar­ke­it ist inte­res­sant, dass je spä­ter das Wachs­tum des Sch­werts des Männ­chens beginnt — im Wesen­tli­chen die Rei­fe — des­to frucht­ba­rer ten­diert das Männ­chen zu sein. Wie jedoch im vor­he­ri­gen Absatz erwähnt, sind Männ­chen, die das Gesch­lecht ändern, oft volls­tän­dig unfrucht­bar. Frühe Männ­chen, bei denen das Sch­wert und das Gono­po­dium früh im Alter gebil­det wer­den, neigen zu einer höhe­ren Neigung zur Unfruchtbarkeit.

Pflan­zen

Was­serpf­lan­zen oder bes­ser gesagt Was­serpf­lan­zen, die in Aqu­arien vor­kom­men, sind ihren ter­res­tris­chen Gegens­tüc­ken sehr ähn­lich. Sie ent­hal­ten Gefä­ßbün­del, die Venen genannt wer­den und in der Regel sicht­bar sind. Pflan­zen atmen wäh­rend des gesam­ten 24-​Stunden-​Zyklus, neh­men wäh­rend des Tages bei aus­re­i­chend Licht Koh­len­di­oxid und Was­ser auf, um daraus Koh­len­hyd­ra­te (Bau­ma­te­ria­lien) haupt­säch­lich für Verb­rau­cher und lebenss­pen­den­den Sau­ers­toff her­zus­tel­len. Im Gegen­satz zu ter­res­tris­chen Pflan­zen sind Was­serpf­lan­zen an die aqu­atis­che Umge­bung ange­passt, so dass die Auf­nah­me von Nährs­tof­fen und die Atmung über die gesam­te Oberf­lä­che der Pflan­ze erfol­gen, oft auch über die Wur­zeln. Was­serpf­lan­zen haben kei­ne Sto­ma­ta — ter­res­tris­che Pflan­zen haben Sto­ma­ta auf der Unter­se­i­te ihrer Blät­ter. Pflan­zen pro­du­zie­ren Sau­ers­toff durch Foto­synt­he­se. Wenn wir die Sau­ers­toff­pro­duk­ti­on durch Pflan­zen beobach­ten — Bla­sen — ist die Sau­ers­toff­kon­zen­tra­ti­on in der Zel­le über 40 mg/​l ges­tie­gen. Aufg­rund der deut­lich unters­chied­li­chen phy­si­ka­lis­chen und che­mis­chen Bedin­gun­gen und des Gesamt­cha­rak­ters von Was­serpf­lan­zen erfolgt die Foto­synt­he­se bei Was­serpf­lan­zen jedoch viel lang­sa­mer als bei ter­res­tris­chen Pflan­zen — somit sind die Wachs­tums­zu­wäch­se kleiner.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika a chovateľstvo, Biológia v akvaristike, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Morfológia rýb

Hits: 12184

Telo rýb tvo­rí hla­va, trup, chvost. Chrb­to­vá časť sa pome­nú­va odbor­ne dor­zál­nou a bruš­ná časť ven­trál­nou. Tva­rom tela sa ryby pris­pô­so­bu­jú prú­de­niu vody, na kto­rý sú v prí­ro­de adap­to­va­né hyd­ro­dy­na­mic­ky. Nie­kto­ré majú tvar z bokov sploš­te­ný: Pte­rop­hyl­lum (ska­lá­re), Symp­hy­so­don (ter­čov­ce), iné sú šťu­ko­vi­té­ho tva­ru - kap­ro­zúb­ky. Sploš­te­né telo je pris­pô­so­be­nie na viac-​menej sto­ja­cu vodu a vyso­kú, hus­tú trá­vo­vi­tú vege­tá­ciu. Samoz­rej­me svo­ju úlo­hu hrá evo­lú­cia a gene­tic­ká výba­va. Dru­hy vyslo­ve­ne prúd­ni­co­vé­ho tva­ru sú čas­to drav­ce. Dru­hy, kto­ré nema­jú neja­kú časť tela zvý­raz­ne­nú pochá­dza­jú oby­čaj­ne z hlbo­kých vôd väč­ších jazier – v takom­to prí­pa­de aj ich plut­vy nie sú schop­né zabez­pe­čiť ide­ál­ne plá­va­nie. Plut­vy majú ryby páro­vé – bruš­né a prs­né a nepá­ro­vé – chvos­to­vá a chrb­to­vá, rit­ná, prí­pad­ne tuková.

Aj ústa­mi sa ryby pris­pô­so­bu­jú svoj­mu život­né­mu pro­stre­diu. Dra­vé ryby majú úst­nu duti­nu znač­ne ozu­be­nú, no tvar zubov iných typov rýb je skôr v podo­be pies­tov mlyn­ské­ho kole­sa. Hor­né ústa sme­ru­jú­ce nahor majú dru­hy chy­ta­jú­ce vod­ný hmyz, a dru­hy pri­jí­ma­jú­ce potra­vu naj­mä z hla­di­ny. Vodo­rov­ne sta­va­né ústa – kon­co­vé ústa sú naj­bež­nej­šie, ale dru­hy spod­nej čas­ti vod­né­ho stĺp­ca, dno­vé ryby majú čas­to spod­né ústa – napr. Cory­do­ras, Bro­chis – pan­cier­ni­ky, sum­če­ky, nožov­ce, číky. Aj tvar gono­pó­dia – sam­čie­ho pohlav­né­ho orgá­nu živo­ro­diek pat­rí medzi určo­va­cie zna­ky. Podob­ne mečík, kto­rý sa vyví­ja sam­com rodu Xip­hop­ho­rus. Je to vlast­ne pre­dĺže­nie chvos­to­vej plut­vy, začí­na vyras­tať sam­com pri dospie­va­ní, prí­pad­ne pri zme­ne pohla­via. Pre ryby je boč­ná čia­ra veľ­mi dôle­ži­tým orgá­nom, a je v živo­číš­nej ríši oje­di­ne­lý. Mno­ho jej fun­kcií je ešte opra­de­ných tajom­stvom, ale kaž­do­pád­ne ryba sa pomo­cou nej doká­že orien­to­vať, cítiť nebez­pe­čen­stvo. Osle­pe­ná ryba sa orien­tu­je a plá­va bez zavá­ha­nia vďa­ka boč­nej čia­re. Čeľaď Cich­li­de­ae sa vyzna­ču­je dvo­ma boč­ný­mi čia­ra­mi. Meris­tic­ké zna­ky hovo­ria o počte lúčov v plut­vách, počte šupín, kto­ré opi­su­je vzo­rec. Ten­to je dru­ho­vo špecifický.

Ryby oplý­va­jú väč­ši­nou mono­ku­lár­nym vide­ním. Exis­tu­jú však aj dru­hy, kto­ré sa tešia bino­ku­lár­ne­mu vide­niu ako aj člo­vek. Mono­ku­lár­ne vide­nie limi­tu­je ich pohľad na oko­lie, inak tie­to dru­hy skla­da­jú obraz. Ak taká­to ryba chce vní­mať svo­ju korisť zra­kom, musí k nej pri­stu­po­vať zbo­ku. Vysvet­lím to zrej­me na člo­ve­ku bliž­šom prí­kla­de – pred­stav­te si krá­li­ka – ak je ústa­mi oto­če­ný ku vám – poze­rá sa nabok – pred seba nevi­dí, ak vás chce vidieť – musí oto­čiť hla­vu o 90°. Ryby nema­jú slz­né žľa­zy ani očné vieč­ka – zavrieť oči nedo­ká­žu, ani plakať.

Sfar­be­nie rýb závi­sí naj­mä od pod­mie­nok pro­stre­dia, sprá­va­nia a reži­mu dňa a noci. Ryby hra­jú rôz­ny­mi far­ba­mi, vysky­tu­jú sa vo všet­kých far­bách, napriek to, ja by som pove­dal vďa­ka nedos­tat­ku svet­la. Pred­sa len do vody pre­nik­ne menej slneč­né­ho svi­tu ako na suchú zem. Ryby doká­žu svo­ju far­bu aj zme­niť, čo môže­me aj my pozo­ro­vať vo svo­jom akvá­riu – je to však dru­ho­vo špe­ci­fic­ké. Noč­né sfar­be­nie môže byť teda odliš­né od toho den­né­ho. Oby­čaj­ne vte­dy strá­ca kon­trast a ryby majú cel­ko­vo tmav­šie far­by. Nie­ke­dy je zme­na tak veľ­ká, že ryby si občas začí­na­jú­ci akva­ris­ta pomý­li. Podob­ne doká­žu ryby meniť far­bu pri cho­ro­be – avšak vte­dy nemu­sí isť len o stmav­nu­tie, ale aj o vybled­nu­tie. Kraj­šie a kon­trast­nej­šie sfar­be­nie má ryba počas roz­mno­žo­va­nia, keď je v kon­dí­cii, pri pred­vá­dza­ní v sku­pi­ne, pred par­tner­ka­mi apod., ak nie je stre­so­va­ná. Sfar­be­nie závi­sí aj od veku – mla­dé jedin­ce sú čas­to rov­na­ko sfar­be­né, ale pri dospie­va­ní sa daj­me tomu sam­ce sfar­bia inak a samič­ky zosta­nú viac-​menej rov­na­ké. Na sfar­be­nie rýb (napo­kon aj iných živo­čí­chov) má vplyv potra­va. Je zau­jí­ma­vé, že slad­ká pap­ri­ka, kto­rá obsa­hu­je množ­stvo prí­rod­né­ho far­bi­va karo­té­nu sa pou­ží­va na vyfar­be­nie kres­by rýb.

Upo­zor­niť by som chcel naj­mä na to, že ryby kto­ré sú v akva­ris­tic­kých obcho­doch nie sú sfar­be­né tak dob­re, ako v prí­ro­de, ale­bo po dlh­šej dobe u akva­ris­tu. Dôvod je pro­zaic­ký, v obcho­de, na verej­nos­ti sú pod neus­tá­lym stre­som. Tak­že, ak ste nie­ke­dy skla­ma­ní, keď sa pozrie­te do lite­ra­tú­ry a zapá­či sa vám neja­ký druh, kto­rý potom v obcho­de vôbec nevy­ze­rá tak pek­ne, vedz­te, že ak mu poskyt­ne­te kva­lit­né pod­mien­ky, one­dl­ho sa zafar­bí do krá­sy. Naopak, mno­ho­krát sa vám veľ­mi páčia ryby, kto­ré si kúpi­te a časom stra­tia pôvod­né far­by. V hor­šom prí­pa­de boli napi­cha­né neja­kým far­bi­vom, ale­bo boli dopo­va­né” neja­kým krmi­vom, kto­ré obsa­ho­va­li vyso­ké dáv­ky far­bív. Napr. asta­xan­tí­nu, ale­bo karo­té­nu. Samoz­rej­me, nie­ke­dy nej­de o nič zlé, len o zme­nu sfar­be­nia vply­vom inej výži­vy. Napo­kon pri správ­nom kŕme­ní mož­no naopak dosiah­nuť far­by, aké ste pred­tým na svo­jich rybách nepozorovali.

Pohlav­ný dimorfizmus

Nie­kto­ré dru­hy rýb sa vyzna­ču­jú väč­ší­mi von­kaj­ší­mi teles­ný­mi roz­diel­mi, iné menej, a nie­kto­ré vôbec, kaž­do­pád­ne pohla­via sa roz­li­šu­jú iný­mi vnú­tor­ný­mi teles­ný­mi roz­diel­mi. Medzi von­kaj­šie roz­die­ly pat­rí naj­mä sfar­be­nie. Sam­ce sú tak­mer vždy pre­ni­ka­vej­šie sfar­be­né, ich kres­ba je bohat­šia, kon­trast­nej­šia. Pri nie­kto­rých dru­hoch, napr. neón­ke čer­ve­nej, ter­čov­coch, ska­lá­roch je sfar­be­nie oboch pohla­ví tak­mer totož­né, pri nie­kto­rých dru­hoch sú roz­die­ly postre­hnu­teľ­né, no nie­kto­ré dru­hy pre­ja­vu­jú znač­né pohlav­né roz­die­ly. Tva­rom sa neja­ko výraz­ne ryby pohlav­ne oby­čaj­ne nelí­šia. Na dru­hej stra­ne z hľa­dis­ka roz­li­šo­va­nia je sfar­be­nie často­krát ťaž­ko posú­di­teľ­né a tvar plu­tiev, celé­ho tela je deter­mi­nu­jú­cej­ší. V prí­pa­doch, kedy sa vzá­jom­ne pohla­via odli­šu­jú tva­rom, napr. tva­rom plu­tiev, dĺž­kou tela, tva­rom úst, bruš­ka apod. je veľ­mi veľa, sú však ťaž­šie iden­ti­fi­ko­va­teľ­né, pre­to­že roz­die­ly sú často­krát len jem­né, ale sú jed­no­znač­nej­šie ako sfar­be­nie. Samič­ky majú čas­to zadné plut­vy oblej­šie, sam­če­ko­via ich majú hra­na­tej­šie, nie­ke­dy sa na nich vysky­tu­je škvr­na. Samič­ky majú zvy­čaj­ne oblej­šie, pln­šie bruš­ko ako sam­ce. Chrb­to­vá plut­va sam­cov je rov­na­ko oby­čaj­ne mohut­nej­šia, kon­trast­nej­šia. Sam­ce sú sil­nej­šie, zvy­čaj­ne doras­ta­jú do väč­ších dĺžok. Znač­ný dimor­fiz­mus sa pre­ja­vu­je u pávích očiek – Poeci­lia reti­cu­la­ta, kde sú obe pohla­via veľ­mi roz­diel­ne tva­rom celé­ho tela aj sfar­be­ním. Sam­ce sú v tom­to prí­pa­de men­šie, štíh­lej­šie a ove­ľa fareb­nej­šie, samič­ky sú neraz cel­kom bez farby.


The body of fish con­sists of a head, trunk, and tail. The dor­sal part is pro­fes­si­onal­ly cal­led the dor­sum, and the ven­tral part is the ven­trum. The sha­pe of the body allo­ws fish to adapt hyd­ro­dy­na­mi­cal­ly to the water flow, to which they are natu­ral­ly adap­ted. Some have a late­ral­ly flat­te­ned sha­pe: Pte­rop­hyl­lum (angel­fish), Symp­hy­so­don (dis­cus), whi­le others have a pike-​like sha­pe – perch. Flat­te­ned bodies are an adap­ta­ti­on to more or less stag­nant water and den­se gras­sy vege­ta­ti­on. Evo­lu­ti­on and gene­tic make­up also play a role in sha­ping the­ir bodies. Spe­cies with a dis­tinct­ly stre­am­li­ned sha­pe are often pre­da­tors. Spe­cies lac­king any emp­ha­si­zed body part usu­al­ly come from deep waters of lar­ger lakes – in such cases, the­ir fins may not faci­li­ta­te ide­al swim­ming. Fish have pai­red fins – pel­vic and pec­to­ral – and unpai­red fins – cau­dal, dor­sal, anal, and some­ti­mes adi­po­se fins.

Fish mouths are adap­ted to the­ir envi­ron­ment. Car­ni­vo­rous fish have a high­ly toot­hed oral cavi­ty, whi­le the sha­pe of teeth in other fish is more like the vanes of a water whe­el. Spe­cies cat­ching aqu­atic insects with upward-​facing mouths and tho­se pri­ma­ri­ly fee­ding from the sur­fa­ce have upper mouths, whi­le hori­zon­tal­ly posi­ti­oned mouths – ter­mi­nal mouths – are most com­mon. Howe­ver, spe­cies from the lower part of the water column, bottom-​dwelling fish, often have lower mouths – e.g., Cory­do­ras, Bro­chis – armo­red cat­fish, cat­fish, kni­fe­fish, loaches. The sha­pe of the gono­po­dium – the male repro­duc­ti­ve organ of live­be­a­rers – is among the dis­tin­gu­is­hing fea­tu­res. Simi­lar­ly, the sword­tail, which deve­lops in males of the Xip­hop­ho­rus genus, is essen­tial­ly an exten­si­on of the cau­dal fin, star­ting to grow in males during matu­ri­ty or gen­der chan­ge. The late­ral line is a cru­cial organ for fish and is uni­que in the ani­mal king­dom. Many of its func­ti­ons remain mys­te­ri­ous, but it allo­ws fish to orient them­sel­ves and sen­se dan­ger. A blin­ded fish can navi­ga­te and swim wit­hout hesi­ta­ti­on thanks to the late­ral line. The Cich­li­dae fami­ly is cha­rac­te­ri­zed by two late­ral lines. Meris­tic cha­rac­te­ris­tics indi­ca­te the num­ber of rays in the fins, the num­ber of sca­les, desc­ri­bed by a spe­ci­fic pat­tern – this pat­tern is species-specific.

Fish most­ly possess mono­cu­lar visi­on. Howe­ver, some spe­cies, like humans, enjoy bino­cu­lar visi­on. Mono­cu­lar visi­on limits the­ir view of the sur­roun­dings; other­wi­se, the­se spe­cies com­po­se an ima­ge. If such a fish wants to per­ce­i­ve its prey visu­al­ly, it must app­ro­ach it from the side. Let me explain this with a more human-​related exam­ple – ima­gi­ne a rab­bit – if its mouth is tur­ned towards you, looking side­wa­ys, it can­not see in front of it. If it wants to see you, it has to turn its head 90°. Fish lack tear glands or eyelids – they can­not clo­se the­ir eyes or cry.

The colo­ra­ti­on of fish depends main­ly on envi­ron­men­tal con­di­ti­ons, beha­vi­or, and the day-​night cyc­le. Fish disp­lay vari­ous colors; they come in all sha­des, but this is part­ly due to the limi­ted light penet­ra­ting the water com­pa­red to dry land. Fish can chan­ge the­ir color, which we can obser­ve in our aqu­ariums – howe­ver, it’s species-​specific. Noc­tur­nal colo­ra­ti­on can dif­fer from day­ti­me colo­ra­ti­on. Usu­al­ly, it loses con­trast, and the fish appe­ar dar­ker. Some­ti­mes the chan­ge is so sig­ni­fi­cant that begin­ner aqu­arists may con­fu­se the­ir fish. Fish can also chan­ge color when sick – not just dar­ke­ning but also fading. Fish exhi­bit more beau­ti­ful and con­tras­ting colors during bre­e­ding, when in good con­di­ti­on, disp­la­y­ing in groups, in front of poten­tial mates, etc., if not stres­sed. Colo­ra­ti­on also depends on age – young indi­vi­du­als are often simi­lar­ly colo­red, but during matu­ri­ty, males may show dif­fe­rent colors whi­le fema­les remain more or less the same. Diet also influ­en­ces the colo­ra­ti­on of fish. It’s inte­res­ting that swe­et pep­per, which con­tains a lot of the natu­ral pig­ment caro­te­ne, is used to enhan­ce the colors of fish drawings.

I want to emp­ha­si­ze that fish in pet sto­res are not colo­red as well as in natu­re or after some time with an aqu­arist. The rea­son is sim­ple – in the sto­re, they are under cons­tant stress in a pub­lic envi­ron­ment. So, if you are ever disap­po­in­ted when you look at lite­ra­tu­re and like a spe­cies that does­n’t look as nice in the sto­re, know that if you pro­vi­de it with quali­ty con­di­ti­ons, it will soon color up beau­ti­ful­ly. Con­ver­se­ly, many times you may like fish that you buy, and over time, they lose the­ir ori­gi­nal colors. In the worst case, they were injec­ted with some dye or were enhan­ced” with a diet con­tai­ning high doses of color enhan­cers like asta­xant­hin or caro­te­ne. Of cour­se, some­ti­mes the­re is not­hing wrong, just a chan­ge in color due to dif­fe­rent nut­ri­ti­on. On the con­tra­ry, with pro­per fee­ding, you can achie­ve colors on your fish that you had­n’t obser­ved before.

Sexu­al dimorphism

Some fish spe­cies are cha­rac­te­ri­zed by more sig­ni­fi­cant exter­nal dif­fe­ren­ces bet­we­en the sexes, whi­le others have fewer or none at all. Nevert­he­less, gen­ders are dis­tin­gu­is­hed by inter­nal phy­si­cal dif­fe­ren­ces. Exter­nal dif­fe­ren­ces inc­lu­de main­ly colo­ra­ti­on. Males are almost alwa­ys more bright­ly colo­red; the­ir pat­terns are richer and more con­tras­ting. In some spe­cies, such as red neon tetras, dis­cus, angel­fish, the colo­ra­ti­on of both sexes is almost iden­ti­cal, whi­le in others, dif­fe­ren­ces are noti­ce­ab­le. Fish typi­cal­ly don’t dif­fer much in body sha­pe by gen­der. Howe­ver, con­cer­ning dif­fe­ren­tia­ti­on, colo­ra­ti­on is often dif­fi­cult to assess, and the sha­pe of fins, the enti­re body, is more conc­lu­si­ve. In cases whe­re gen­ders dif­fer in sha­pe, e.g., fin sha­pe, body length, mouth sha­pe, bel­ly sha­pe, etc., the­re are many, but they are more chal­len­ging to iden­ti­fy becau­se dif­fe­ren­ces are often subt­le but cle­a­rer than colo­ra­ti­on. Fema­les often have more roun­ded dor­sal fins; males have more angu­lar ones, some­ti­mes with spots. Fema­les usu­al­ly have plum­per, ful­ler bel­lies than males. The dor­sal fin of males is usu­al­ly more mas­si­ve and more con­tras­ting. Males are stron­ger and usu­al­ly grow to lar­ger lengths. Sig­ni­fi­cant dimorp­hism is evi­dent in the case of gup­pies (Poeci­lia reti­cu­la­ta), whe­re both sexes dif­fer gre­at­ly in body sha­pe and colo­ra­ti­on. Males are smal­ler, slim­mer, and much more color­ful, whi­le fema­les are often com­ple­te­ly colorless.


Der Kör­per der Fis­che bes­teht aus Kopf, Rumpf und Sch­wanz. Der Rüc­ken­be­re­ich wird fach­män­nisch als dor­sa­ler und der Bauch­be­re­ich als ven­tra­ler Bere­ich bez­e­ich­net. Die Form des Kör­pers passt sich hyd­ro­dy­na­misch dem Was­serf­luss an, dem die Fis­che in der Natur ange­passt sind. Eini­ge haben seit­lich abgef­lach­te For­men: Pte­rop­hyl­lum (Ska­la­re), Symp­hy­so­don (Dis­kus­fis­che), ande­re haben einen hech­tähn­li­chen Kör­per­bau – Hech­te. Ein abgef­lach­ter Kör­per ist eine Anpas­sung an mehr oder weni­ger ste­hen­des Was­ser und eine hohe, dich­te, gras­be­wach­se­ne Vege­ta­ti­on. Natür­lich spielt die Evo­lu­ti­on und gene­tis­che Auss­tat­tung eine Rol­le. Arten mit einer ausd­rück­lich strömung­san­ge­pass­ten Form sind oft Raub­fis­che. Arten, die kei­nen Teil ihres Kör­pers beto­nen, stam­men nor­ma­ler­we­i­se aus den tie­fen Gewäs­sern größe­rer Seen – in die­sem Fall kön­nen auch ihre Flos­sen kein ide­a­les Sch­wim­men gewähr­le­is­ten. Fis­che haben gepa­ar­te Flos­sen – Bauch- und Brustf­los­sen sowie unpa­a­re Flos­sen – Schwanz‑, Rücken‑, After- und manch­mal Fettflossen.

Auch die Mün­der der Fis­che pas­sen sich ihrer Umge­bung an. Raub­fis­che haben oft einen stark gezac­kten Mund, aber die Form der Zäh­ne ande­rer Fis­char­ten ähnelt eher den Zäh­nen eines Was­ser­müh­len­kol­bens. Arten, deren obe­re Mäu­ler nach oben gerich­tet sind, fan­gen Was­se­rin­sek­ten, wäh­rend Arten, die ihre Nahrung haupt­säch­lich von der Was­se­ro­berf­lä­che auf­neh­men, nach unten gerich­te­te Mäu­ler haben. Hori­zon­tal ange­ord­ne­te Mäu­ler – End­mä­u­ler sind am häu­figs­ten, aber Arten am unte­ren Teil der Was­ser­sä­u­le, Boden­fis­che, haben oft unte­re Mäu­ler – zum Beis­piel Cory­do­ras, Bro­chis – Pan­zer­wel­se, Wel­sar­ten, Mes­ser­fis­che, Dor­nau­gen. Auch die Form des Gono­po­diums – des männ­li­chen Fortpf­lan­zung­sor­gans lebend­ge­bä­ren­der Fis­che, gehört zu den Iden­ti­fi­ka­ti­on­smerk­ma­len. Eben­so der Sch­wert, der sich bei den Männ­chen der Gat­tung Xip­hop­ho­rus ent­wic­kelt. Es han­delt sich im Grun­de um eine Ver­län­ge­rung der Sch­wanzf­los­se, die beim Erre­i­chen der Gesch­lechts­re­i­fe bei den Männ­chen zu wach­sen beginnt oder bei Gesch­lecht­swech­sel. Die Sei­ten­li­nie ist für Fis­che ein sehr wich­ti­ges Organ, das in der Tier­welt sel­ten ist. Vie­le ihrer Funk­ti­onen sind noch von Gehe­im­nis­sen umge­ben, aber auf jeden Fall kann sich ein Fisch mit ihrer Hil­fe orien­tie­ren und Gefah­ren spüren. Ein blind Fisch kann sich dank der Sei­ten­li­nie orien­tie­ren und ohne Zögern sch­wim­men. Die Fami­lie Cich­li­dae zeich­net sich durch zwei seit­li­che Linien aus. Meris­tis­che Merk­ma­le geben Aus­kunft über die Anzahl der Flos­sens­trah­len, die Anzahl der Schup­pen, die durch eine For­mel besch­rie­ben wird. Die­se ist artspezifisch.

Fis­che haben in der Regel mono­ku­la­res Sehen. Es gibt jedoch auch Arten, die ein bino­ku­la­res Sehen genie­ßen, wie der Men­sch. Das mono­ku­la­re Sehen besch­ränkt ihren Blick auf die Umge­bung, wäh­rend die­se Arten ein Bild zusam­men­set­zen. Wenn solch ein Fisch sei­ne Beute mit den Augen sehen möch­te, muss er sich seit­lich nähern. Ich erk­lä­re dies wahrs­che­in­lich an einem dem Men­schen nähe­ren Beis­piel – stel­len Sie sich einen Hasen vor – wenn er mit dem Mund zu Ihnen ged­reht ist – schaut er zur Sei­te – er sieht nichts vor sich, wenn er Sie sehen möch­te – muss er den Kopf um 90° dre­hen. Fis­che haben kei­ne Trä­nen­drüsen oder Augen­li­der – sie kön­nen ihre Augen nicht sch­lie­ßen oder weinen.

Die Fär­bung der Fis­che hängt haupt­säch­lich von den Umge­bungs­be­din­gun­gen, dem Ver­hal­ten und dem Tag-​Nacht-​Zyklus ab. Fis­che spie­len mit vers­chie­de­nen Far­ben, sie tre­ten in allen Far­ben auf, trotz­dem, wür­de ich sagen, aufg­rund des Man­gels an Licht. Sch­lie­ßlich dringt weni­ger Son­nen­licht ins Was­ser ein als auf das troc­ke­ne Land. Fis­che kön­nen auch ihre Far­be ändern, was wir auch in unse­rem Aqu­arium beobach­ten kön­nen – es ist jedoch artens­pe­zi­fisch. Die nächt­li­che Fär­bung kann also von der Tages­fär­bung abwe­i­chen. Nor­ma­ler­we­i­se ver­liert sie dann an Kon­trast, und die Fis­che haben ins­ge­samt dunk­le­re Far­ben. Manch­mal ist die Verän­de­rung so groß, dass Anfänger-​Aquarianer die Fis­che gele­gen­tlich ver­wech­seln. Auch kön­nen Fis­che ihre Far­be bei Kran­khe­it ändern – es muss jedoch nicht nur um Ver­dun­ke­lung gehen, son­dern auch um Ausb­le­i­chen. Wäh­rend der Paa­rungs­ze­it hat der Fisch nor­ma­ler­we­i­se schöne­re und kon­tras­tre­i­che­re Far­ben, wenn er in guter Ver­fas­sung ist, wenn er sich in einer Grup­pe prä­sen­tiert, vor sei­nen Par­tne­rin­nen usw., wenn er nicht ges­tresst ist. Die Fär­bung hängt auch vom Alter ab – jun­ge Exem­pla­re sind oft genau­so gefärbt, aber wäh­rend der Gesch­lechts­re­i­fe fär­ben sich die Männ­chen anders und die Weib­chen ble­i­ben mehr oder weni­ger gle­ich. Die Ernäh­rung bee­in­flusst auch die Fär­bung der Fis­che (sch­lie­ßlich auch ande­rer Tie­re). Es ist inte­res­sant, dass süßer Pap­ri­ka, der viel Caro­tin ent­hält, als natür­li­ches Farb­stoff­mit­tel für Fisch­fut­ter ver­wen­det wird.

Ich möch­te darauf hin­we­i­sen, dass die Fis­che, die in Zoofach­ges­chäf­ten ver­kauft wer­den, nicht so gut gefärbt sind wie in der Natur oder nach län­ge­rer Zeit beim Aqu­aria­ner. Der Grund ist pro­fan – im Ges­chäft, in der Öffen­tlich­ke­it, sind sie stän­di­gem Stress aus­ge­setzt. Also, wenn Sie jemals ent­tä­uscht sind, wenn Sie in der Lite­ra­tur nach­se­hen und eine Art mögen, die dann im Ges­chäft über­haupt nicht schön aus­sieht, wis­sen Sie, dass sie sich bald in ihrer vol­len Pracht fär­ben wird, wenn Sie ihr quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Bedin­gun­gen bie­ten. Im Gegen­te­il, oft mögen Ihnen Fis­che sehr gut gefal­len, die Sie kau­fen, und im Lau­fe der Zeit ver­lie­ren sie ihre ursprüng

lichen Far­ben. Im sch­limm­sten Fall wur­den sie mit einem Farb­stoff durchs­to­chen oder mit Fut­ter gedopt”, das hohe Farb­stof­fan­te­i­le ent­hielt. Zum Beis­piel Asta­xant­hin oder Caro­tin. Natür­lich han­delt es sich manch­mal nicht um etwas Sch­lech­tes, son­dern um eine Verän­de­rung der Fär­bung aufg­rund einer ande­ren Ernäh­rung. Sch­lie­ßlich kön­nen Sie durch rich­ti­ges Füt­tern auch Far­ben erre­i­chen, die Sie zuvor nicht bei Ihren Fis­chen beobach­tet haben.

Gesch­lechts­di­morp­his­mus

Eini­ge Fis­char­ten zeich­nen sich durch größe­re äuße­re kör­per­li­che Unters­chie­de aus, ande­re weni­ger, und eini­ge über­haupt nicht; jeden­falls unters­che­i­den sich die Gesch­lech­ter durch ande­re inne­re kör­per­li­che Merk­ma­le. Zu den äuße­ren Unters­chie­den gehört vor allem die Fär­bung. Männ­chen sind fast immer inten­si­ver gefärbt, ihre Zeich­nung ist rei­cher und kon­tras­tre­i­cher. Bei eini­gen Arten, wie z.B. bei roten Neons, Dis­kus­fis­chen, Ska­la­ren, ist die Fär­bung bei­der Gesch­lech­ter fast iden­tisch, bei eini­gen Arten sind die Unters­chie­de wahr­nehm­bar, aber eini­ge Arten zei­gen erheb­li­che gesch­lechtss­pe­zi­fis­che Unters­chie­de. Der Kör­per­form nach unters­che­i­den sich Fis­che nor­ma­ler­we­i­se nicht deut­lich nach Gesch­lecht. Ande­rer­se­its sind sie im Hinb­lick auf die Unters­che­i­dungs­fä­hig­ke­it oft sch­we­rer zu iden­ti­fi­zie­ren, weil die Unters­chie­de oft nur gering­fügig sind, aber ein­de­uti­ger sind als die Fär­bung. Weib­li­che Fis­che haben oft abge­run­de­te­re, vol­le­re Bäu­che als Männ­chen. Die Rüc­ken­flos­se der Männ­chen ist nor­ma­ler­we­i­se kräf­ti­ger und kon­tras­tre­i­cher. Männ­chen sind kräf­ti­ger und erre­i­chen nor­ma­ler­we­i­se größe­re Län­gen. Ein deut­li­cher Dimorp­his­mus zeigt sich bei Pfau­en­fis­chen – Poeci­lia reti­cu­la­ta, wo bei­de Gesch­lech­ter sehr unters­chied­lich in der Form des gesam­ten Kör­pers und in der Fär­bung sind. Männ­chen sind in die­sem Fall kle­i­ner, sch­lan­ker und viel far­ben­fro­her, Weib­chen sind oft ganz ohne Farbe.

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2008, 2011, 2013, Akvaristika a chovateľstvo, Časová línia, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, TOP, Živočíchy, Živorodky

Poecilia reticulata

Hits: 33882

Poeci­la reti­cu­la­ta Peters, 1859 pat­rí do pod­če­ľa­de Poeci­li­nae, do čeľa­de Poecil­li­dae, radu , trie­dy Acti­nop­te­ri­gii. Syno­ny­má:  Peters, 1859 De Filip­pi, 1861 Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866 Jor­dan et Gil­bert, 1883 Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907 Eigen­mann, 1910 Bou­len­ger, 1912 Bou­len­ger, 1912 Lan­ger, 1913 Regan, 1913 Mile­ws­ki, 1920. Slo­ven­ský názov je živo­rod­ka dúho­vá. Pou­ží­va sa aj pome­no­va­nie je Pat­rí medzi . Je to vše­obec­ne zná­my druh akvá­ri­ových rýb. Aj u nás sa zrej­me s národ­ným náz­vom  stre­tol asi kaž­dý dospe­lý člo­vek. Čas­to sa im komo­lí meno na gub­ky, guby a podob­ne, a to aj medzi odbor­ník­mi – čo len naz­na­ču­je ich veľ­kú popu­la­ri­tu. Iným čas­tým náz­vom pre gup­ky je pávie očko. Toto krás­ne pome­no­va­nie má pôvod v prí­rod­nej for­me P. reti­cu­la­ta, kto­rá má na tele fareb­ne obrú­be­nú tma­vú škvr­nu, orien­to­va­nú zväč­ša k hor­né­mu okra­ju chvos­to­vej plutvy. 

Pôvod­né roz­ší­re­nie je vo Vene­zu­e­le, dnes jej are­ál zasa­hu­je východ­nú Ama­zó­niu, Vene­zu­e­lu, , sever­nú Bra­zí­liu a Guay­anu – povo­die Ori­no­ka a takis­to dnes  náj­de­me napr. v Aus­trá­lii, na Kube, na Hava­ji, v juho­vý­chod­nej Ázii, vo východ­nej a juž­nej Afri­ke, v Juž­nej Ame­ri­ke až po USA na seve­re, v Rus­ku, v juž­nom Špa­niel­sku, Gréc­ku, Talian­sku, Čes­ku a  nevy­ní­ma­júc. Kom­plet­nej­ší zoznam evi­du­je Fish­Ba­se. [1] Druh P. reti­cu­la­ta sa pris­pô­so­bil svoj­mu pro­stre­diu a začí­na stá­le viac pre­ja­vo­vať pôvod­ná prí­rod­ná for­ma. Keď porov­nám divo­ké gup­ky z Vene­zu­e­ly a gup­ky chy­te­né v Bra­zí­lii, tak vidím jas­né pre­sa­dzo­va­nie pôvod­nej gene­tic­kej výba­vy. Divo­ká  zase raz víťa­zí. Gup­ky sa nachá­dza­jú tam kde je tep­lá , oby­čaj­ne v ter­mál­nych pra­me­ňoch. Viem, že sa nachá­dza­jú v are­áli Slov­naf­tu, počul som o via­ce­rých iných výsky­toch a viem, že sú v ter­mál­nych jazier­kach v Piešťanoch.

Sam­ček v prí­ro­de dosa­hu­je 3,5 cm, samič­ka 6 cm [2]. Žijú prie­mer­ne 812 mesia­cov. P. reti­cu­la­ta sa vyzna­ču­je veľ­kým pohlav­ným dimor­fiz­mom. Sam­ček je ove­ľa fareb­nej­ší, vzras­tom men­ší, štíh­lej­ší a má Gono­pó­dium je pohlav­ným orgá­nom a je modi­fi­ká­ci­ou 3 až 5 lúča rit­nej plut­vy. Samič­ka je ovál­nej­šia, v dospe­los­ti väč­šia, rit­nú plut­vu má nor­mál­nu a má škvr­nu gra­vi­di­ty v bruš­nej čas­ti tela. Základ­ná far­ba oboch pohla­ví je sivá. Gup­ka je veľ­mi pria­teľ­ská ryba zväč­ša plá­va­jú­ca v stred­nej a dol­nej čas­ti akvá­ria. Ak cho­vá­te veľ­ké množ­stvo gupiek v jed­nej nádr­ži, tak sa  zdru­žu­jú v celom vod­nom stĺp­ci. V prí­pa­de, že kŕmi­te tak, že ruku máte v akvá­riu,  vám zve­da­vo a nebo­jác­ne obli­zu­jú prs­ty. Zau­jí­ma­vé je aj chy­ta­nie gupiek do , pre­to­že ony sa chy­ta­jú čas­to až prí­liš ľah­ko – ak chce­te chy­tiť jed­nu jedi­nú, ľah­ko sa sta­ne, že ich máte v sieť­ke aj 20. Chy­tiť jed­no­du­cho do  gup­ku medzi sto iný­mi je prob­lém. Čím je vyš­šia počet­nosť, tým sú zve­da­vej­šie a nebojácnejšie.

Chov gupiek je celo­sve­to­vo roz­ší­re­ný, čo je spô­so­be­né asi aj tým, že ide snáď o naj­va­ria­bil­nej­ší druh ryby, cho­va­ný v slad­ko­vod­ných akvá­riách a to nie­len čo sa týka sfar­be­nia, ale aj tva­ru. Exis­tu­je množ­stvo tva­ro­vých a fareb­ných foriem P. reti­cu­la­ta. Keď­že gup­ka pred­sta­vu­je a pred­sta­vo­va­la vždy pre akva­ris­tov výzvu, doš­lo k veľ­kým zme­nám nie­len v jej vzhľa­de, ale aj v náro­koch cho­vu. Chov gupiek bol kedy­si bez­prob­lé­mo­vý. Asi ste aj vy poču­li akva­ris­tov a zná­mych, kto­rí vra­ve­li, že  cho­vať nebol nikdy prob­lém, a že to nemô­že byť prob­lém ani dnes. Dneš­né , kto­ré dosta­ne­te kúpiť v akva­ris­ti­ke, prí­pad­ne od cho­va­te­ľa, sa dajú opí­sať ako chú­los­ti­vé ryby. Svo­jim nárok­mi sa dosť odli­šu­jú od svo­jich prí­buz­ných z minu­los­ti. Dnes sú  sil­ne pre­šlach­te­né a sta­li aj menej odol­ný­mi. V minu­los­ti  nebo­li vôbec chú­los­ti­vé, ale dnes je to inak. Čas­to sa cho­va­te­ľo­vi sta­ne, že si zakú­pi neja­ké , pri­dá ich ku svo­jim a najprv zahy­nú tie nové a neskôr aj jeho sta­ré. Ak chce­te cho­vať , ide­ál­ne je nájsť si ces­tu k cho­va­te­ľo­vi, kto­rý si udr­žu­je čis­tú líniu. Pomer pohla­ví odpo­rú­čam 3:1 a viac v pros­pech sami­čiek. Sam­ce čas­to nedo­ži­čia pokoj samič­kám, pre­to je vhod­né cho­vať viac sami­čiek ako sam­cov. Gup­ky tole­ru­jú širo­ké pás­mo para­met­rov vody. Za ide­ál­ne hod­no­ty cho­vu pova­žu­jem tep­lo­tu 2227°C, 1020°, ph 7.5. Sú schop­né, naj­mä v dospe­los­ti, pokiaľ nepat­ria ku chú­los­ti­vým typom, zná­šať aj veľ­ké zaso­le­nie. Pro­fi­to­va­nie gupiek v pieš­ťan­ských jazier­kach je toho dôka­zom. Pieš­ťan­ské  sú totiž napá­ja­né vodou, kto­rá je veľ­mi boha­tá na síru a iné mine­rá­ly. Do jazie­rok ľudia púš­ťa­jú čas od času rôz­ne ryby, ale pre­ží­va­jú len  a Poeci­lia reti­cu­la­ta. Sú to dru­hy, kto­ré sú voči tomu­to fak­to­ru rezis­tent­né. Nie­kto­rí  doká­za­li akli­ma­ti­zo­vať gup­ky postup­ným pri­vy­ka­ním dokon­ca na mor­skú vodu. Cho­va­jú tak gup­ky v mor­skej vode ako krmi­vo. V prí­pa­de, že máte ambí­cie zúčast­niť sa súťa­ží, je vhod­né gup­ky cho­vať v akvá­riách s rast­li­na­mi, pre­to­že v nich sa gup­ky cítia lep­šie a lep­šie aj vyze­ra­jú. Chov gupiek si teda vyža­du­je viac akvá­rií, ide­ál­ne je, ak kaž­dá for­ma má svo­je . Zvlášť pre dospe­lé ryby, mlaď, dospie­va­jú­ce jedin­ce. Ku gup­kám sa do spo­lo­čen­ské­ho akvá­ria hodia iné  ako napr. pla­ty, , ďalej , pan­cier­nič­ky rodu . Neho­dia sa k nim väč­šie dru­hy cich­líd – napr. , laby­rint­ky – napr.  ryby – napr.  partipentazona.

Nie­kto­rí  pri­dá­va­jú do akvá­rií, kde cho­va­jú gup­ky soľ. Naj­mä tí, kto­rí cho­va­jú gup­ky bez dna a bez rast­lín. V kaž­dom prí­pa­de sa gup­ka cíti v sla­nej vode dob­re a lep­šie odo­lá­va nástra­hám cho­rôb. Odpo­rú­ča­ná dáv­ka  pre ne sú dve poliev­ko­vé lyži­ce na 40 lit­rov vody. Na soľ je tre­ba rybič­ky pri­vyk­núť postup­ne a pou­žiť len vte­dy, ak to iným rybám neva­dí. Gup­ky majú rela­tív­ne dlhé chvos­ty a čas­to pre­to viac trpia rôz­ny­mi cho­ro­ba­mi. A keď­že gup­ky veľa zože­rú a veľa odpa­du aj vypro­du­ku­jú, tre­ba dbať na čis­to­tu vody, aj dna. Jeden môj kama­rát nazý­va gup­ky a  vďa­ka tej­to vlast­nos­ti kom­bajn :-). Gup­ky v noci oddy­chu­jú ležiac na dne, chvos­ty sa dotý­ka­jú dna a vte­dy im hro­zí náka­za. Dno nesmie obsa­ho­vať veľa det­ri­tu, účin­ná  je dob­rým pred­po­kla­dom vašich zdra­vých rýb. Gup­ky doslo­va milu­jú čerstvú vodu a ak sa im veľ­mi čas­to mení , ras­tú veľ­mi rých­lo a sú vo výbor­nej kon­dí­cii. Ide­ál­na je kon­ti­nu­ál­na výme­na vody.

Gup­ky sú všež­ra­vé. Vhod­nou potra­vou sú , patent­ky, , moina, , ide­ál­ne v živom sta­ve. Mra­ze­né krmi­vo toh­to typu sta­čí namo­čiť do akvá­ria a pár­krát s ním roz­ví­riť hla­di­nu a ryby nakŕ­mi­te. Ak chce­te aby samič­ky gupiek kva­lit­ne rodi­li, poskyt­ni­te im  čier­ne­ho komá­ra, prá­ve toho, kto­rý nám ľuďom vie nie­ke­dy tak veľ­mi znep­rí­jem­niť život – komá­ra pisk­ľa­vé­ho – Culex pipiens. Gup­ky sú ria­sož­ra­vé, vhod­nou potra­vou je  apod. Pre doras­ta­jú­ce mla­dé gup­ky sa hodí nálev­ník. S rados­ťou prij­mú napr. nelie­ta­vé  Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter a je to prá­ve , na kto­rý sa pri kŕme­ní rýb vše­obec­ne naj­viac zabú­da. Vhod­né sú samoz­rej­me , ale­bo , menej už vloč­ko­vé suché , kto­ré sú ponú­ka­né v akva­ris­tic­kých obchodoch.

Roz­mno­žo­va­nie gupiek je jed­no­du­ché, často­krát sa môže v nádr­žiach akva­ris­tov diať aj pro­ti ich vôli. Sam­če­ko­via, nezried­ka aj tra­ja naraz nahá­ňa­jú vytrva­lo samič­ku, kto­rá ale zvy­čaj­ne zo začiat­ku igno­ru­je ich akti­vi­tu. Keď ale samič­ka pri­vo­lí, sam­ček pomo­cou pohlav­né­ho orgá­nu, gono­pó­dia, kopu­lu­je. Samič­ka je schop­ná držať si sper­mie v záso­be a rodiť aj v ďal­ších 34 nasle­du­jú­cich vrhoch. Aj pre­to je nevy­hnut­né, ak chce­te zacho­vať líniu – tvar a fareb­nosť rodi­čov, zame­dziť mie­ša­niu gene­tic­ké­ho mate­riá­lu. Gra­vid­né samič­ky je mož­né izo­lo­vať v pôrod­nič­kách, napr. v takých, kto­ré dosta­ne­te v obcho­de, ale­bo si zostro­jí­te napr. zo záh­rad­níc­ke­ho ple­ti­va kôš. Ple­ti­vo sta­čí zošiť a kôš upev­niť na . Ale­bo sa môže­te inšpi­ro­vať a spra­viť si pôrod­nič­ku pomo­cou  a ple­ti­va. Samoz­rej­me môže­te nechať samič­ku odro­diť v spo­loč­nom akvá­riu a neskôr mla­dé vychy­tať. Gup­ky si nie­ke­dy svo­je potom­stvo žerú nie­ke­dy, ale ak chce­te mať potom­stvo, je dob­ré mať  dob­re zaras­te­né rast­li­na­mi. Gup­ky sú schop­né rodiť mla­dé kaž­dý mesiac – peri­ó­da trvá zhru­ba 28 dní. Prie­mer­ný počet mla­dých je 40 jedin­cov – pohy­bu­je sa od 30 do 70, nie­ke­dy aj viac ako 100 mla­dých. Nie­ke­dy sa sta­ne, že samič­ka vrh­ne len zopár mla­dých. Dbaj­te na to, aby ste, ak pre­kla­dá­te samič­ku pred pôro­dom, neme­ni­li dras­tic­ky , naj­mä aby ste nezvý­ši­li tep­lo­tu. Zvý­še­ná tep­lo­ta by moh­la mať za násle­dok pred­čas­ný pôrod – nedos­ta­toč­ne vyvi­nu­té jedin­ce až mŕt­ve jedin­ce. Samič­ka je po pôro­de vyčer­pa­ná, je bež­né, že sa jej v tom­to čase zhor­ší zdra­vot­ný stav.

Čo je ove­ľa väč­ší prob­lém, je mla­dé odcho­vať. Ako hovo­rí Ivan Vyslú­žil: Gup­ku roz­mno­ží aj žia­čik, ale odcho­vá iba cho­va­teľ.“ Naro­de­né mla­dé gup­ky sú rela­tív­ne veľ­kým rybím plô­di­kom – dosa­hu­jú oko­lo 1 cm. Najprv ras­tú pomal­šie, po dvoch týžd­ňoch sa ich  pri dob­rom kŕme­ní roz­beh­ne. Tak ako aj pri iných rybách, gup­ky do veľ­kos­ti dvoch cen­ti­met­rov je vhod­né kŕmiť čo naj­dô­sled­nej­šie. Naj­lep­šou mož­nos­ťou ako podá­vať potra­vu takým­to mla­dým gup­kám, je čo naj­čas­tej­šie a po malých dáv­kach. Samoz­rej­me ide­ál­ne je živé krmi­vo, kto­ré sa pohy­bu­je v celom vod­nom stĺp­ci akvá­ria. Takým­to požia­dav­kám vyho­vie Arte­mia sali­na, a nálev­ník . Ako­náh­le sa dá roz­lí­šiť , mlaď roz­deľ­te pod­ľa pohla­via. Sam­če­ko­via pohlav­ne dospie­va­jú vo veku dvoch mesia­cov, samič­ky o mesiac neskôr. Samič­ky so sam­ca­mi daj­te doko­py vte­dy, ak chce­te, aby sa spo­lu pári­li. Pokiaľ to nie je nevy­hnut­né, vyhý­baj­te sa pre­dov­šet­kým súro­de­nec­ké­mu páre­niu.

Gup­ky trpia čas­to cho­ro­ba­mi, kto­ré nevie­me diag­nos­ti­fi­ko­vať – čas­to hynú bez zjav­nej prí­či­ny a veľ­mi rých­lo. Jed­nou zo závaž­ných cho­rôb, pos­ti­hu­jú­cich tie­to ryby je bak­te­riál­ny roz­pad plu­tiev spô­so­be­ný bak­té­ria­mi Pse­udo­mo­nas,  a iný­mi. Inou cho­ro­bou je myko­bak­te­ri­ó­za, kto­rá je len veľ­mi ťaž­ko lie­či­teľ­ná. Ich­ti­of­ti­ri­ó­za – zná­ma medzi akva­ris­ta­mi ako  je menej váž­na choroba.

P. reti­cu­la­ta si istot­ne svo­je význam­né mies­to v akva­ris­ti­ke zaslú­ži a zasta­ne, veď napo­kon sú to prá­ve gup­ky, pre kto­ré sa kona­jú Maj­strov­stvá Euró­py, aj Maj­strov­stvá sve­ta, a iné medzi­ná­rod­né a  a . Exis­tu­je medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium -Hoch­zucht), kto­rá jed­not­li­vé orga­ni­zá­cie zaobe­ra­jú­ce sa cho­vom P. reti­cu­la­ta zdru­žu­je a koor­di­nu­je [4]. Súťa­ží sa pod­ľa vypra­co­va­né­ho štan­dar­du IHS. [5] Zväč­ša súťa­žia triá sam­če­kov, ale čoraz viac sa pre­sa­dzu­jú aj páry. Kate­gó­rie sú urče­né pod­ľa tva­ru chvos­to­vej plut­vy: trian­gel, kruh, dvoj­me­čík, dol­ný , hor­ný , rýľ, , šer­pa.


Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859 belo­ngs to the sub­fa­mi­ly Poeci­li­nae, the fami­ly Poecil­li­dae, the order Cyp­ri­no­don­ti­for­mes, and the class Acti­nop­te­ri­gii. Syno­nyms: Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859; Lebis­tes poeci­li­oides De Filip­pi, 1861; Girar­di­nus reti­cu­la­tus Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866; Poeci­li­oides reti­cu­la­tus Jor­dan et Gil­bert, 1883; Hete­ran­dria gup­pyi Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907; Acant­hop­ha­ce­lus gup­pii Eigen­mann, 1910; Girar­di­nus poeci­lo­ides Bou­len­ger, 1912; Girar­di­nus peter­si Bou­len­ger, 1912; Poeci­lia poeci­lo­ides Lan­ger, 1913; Lebis­tes reti­cu­la­tus Regan, 1913; Gla­ri­dicht­hys reti­cu­la­tus Mile­ws­ki, 1920. The Slo­vak name is živo­rod­ka dúho­vá. The name gup­ka dúho­vá is also used. It belo­ngs to live­be­a­rers. It is a gene­ral­ly kno­wn spe­cies of aqu­arium fish. Pro­bab­ly eve­ry­o­ne in Slo­va­kia has encoun­te­red the nati­onal name gup­ky. Often the­ir name is dis­tor­ted to gub­ky, guby, and simi­lar, even among experts – which only indi­ca­tes the­ir gre­at popu­la­ri­ty. Anot­her com­mon name for gup­pies is pávie očko. This beau­ti­ful name ori­gi­na­tes from the natu­ral form of P. reti­cu­la­ta, which has a dark spot on the body, usu­al­ly orien­ted towards the upper edge of the cau­dal fin.

The ori­gi­nal dis­tri­bu­ti­on is in Vene­zu­e­la, but today its ran­ge extends to the eas­tern Ama­zon, Vene­zu­e­la, Tri­ni­dad and Toba­go, Bar­ba­dos, nort­hern Bra­zil, and Guy­ana – the Ori­no­co River basin, and gup­pies can now be found in Aus­tra­lia, Cuba, Hawaii, Sout­he­ast Asia, eas­tern and sout­hern Afri­ca, South Ame­ri­ca up to the nort­hern Uni­ted Sta­tes, Rus­sia, sout­hern Spain, Gre­e­ce, Ita­ly, the Czech Repub­lic, and Slo­va­kia, among others. A more com­pre­hen­si­ve list is pro­vi­ded by Fish­Ba­se. The spe­cies P. reti­cu­la­ta has adap­ted to its envi­ron­ment and is inc­re­a­sin­gly sho­wing its ori­gi­nal natu­ral form. When I com­pa­re wild gup­pies from Vene­zu­e­la with tho­se caught in Bra­zil, I see a cle­ar domi­nan­ce of the ori­gi­nal gene­tic make­up. Wild natu­re wins once again. Gup­pies are found whe­re the water is warm, usu­al­ly in ther­mal springs. I know they are found in the area of Slov­naft, I’ve heard about seve­ral other occur­ren­ces, and I know they are in ther­mal ponds in Piešťany.

In natu­re, the male rea­ches 3.5 cm, the fema­le 6 cm. They live an ave­ra­ge of 8 – 12 months. P. reti­cu­la­ta is cha­rac­te­ri­zed by sig­ni­fi­cant sexu­al dimorp­hism. The male is much more color­ful, smal­ler in size, slim­mer, and has a gono­po­dium. The gono­po­dium is the male repro­duc­ti­ve organ and is a modi­fi­ca­ti­on of the 3rd to 5th ray of the anal fin. The fema­le is more oval, lar­ger in adult­ho­od, has a nor­mal anal fin, and has a gra­vid spot on the abdo­mi­nal part of the body. The basic color of both sexes is gray. Gup­py is a very friend­ly fish, usu­al­ly swim­ming in the midd­le and lower part of the aqu­arium. If you keep a lar­ge num­ber of gup­pies in one tank, they group toget­her in the enti­re water column. If you feed them with your hand in the aqu­arium, gup­pies curi­ous­ly and fear­less­ly lick your fin­gers. Cat­ching gup­pies with a net is also inte­res­ting becau­se they are often caught too easi­ly – if you want to catch just one, it’s easy to end up with 20 in the net. Sim­ply cat­ching a gup­py in a net among a hun­dred others is a prob­lem. The more the­re are, the more curi­ous and fear­less they become.

The bre­e­ding of gup­pies is wides­pre­ad worl­dwi­de, per­haps becau­se they are one of the most variab­le spe­cies of fish kept in fres­hwa­ter aqu­ariums, not only in terms of color but also in sha­pe. The­re are many morp­ho­lo­gi­cal and color forms of P. reti­cu­la­ta. Sin­ce gup­pies have alwa­ys been and still are a chal­len­ge for aqu­arists, the­re have been sig­ni­fi­cant chan­ges not only in the­ir appe­a­ran­ce but also in the requ­ire­ments for bre­e­ding. Kee­ping gup­pies was once trouble-​free. You may have heard aqu­arists and acqu­ain­tan­ces say that kee­ping gup­pies was never a prob­lem and that it can­not be a prob­lem today. The gup­pies avai­lab­le for pur­cha­se in pet sto­res or from bre­e­ders today can be desc­ri­bed as deli­ca­te fish. The­ir demands dif­fer sig­ni­fi­can­tly from the­ir rela­ti­ves in the past. Toda­y­’s gup­pies are hea­vi­ly bred and have beco­me less resi­lient. In the past, gup­pies were not deli­ca­te at all, but today it is dif­fe­rent. It often hap­pens to bre­e­ders that they buy some gup­pies, add them to the­ir tank, and first the new ones perish, and later the­ir old ones do too. If you want to keep gup­pies, it is ide­al to find a path to a bre­e­der who main­tains a cle­an line­a­ge. I recom­mend a sex ratio of 3:1 or more in favor of fema­les. Males often do not give fema­les pea­ce, so it is suitab­le to keep more fema­les than males. Gup­pies tole­ra­te a wide ran­ge of water para­me­ters. I con­si­der the ide­al bre­e­ding valu­es to be a tem­pe­ra­tu­re of 22 – 27°C, 10 – 20°dGH, pH 7.5. They are capab­le, espe­cial­ly in adult­ho­od, if they do not belo­ng to deli­ca­te types, of tole­ra­ting high sali­ni­ty. The pro­fi­ta­bi­li­ty of gup­pies in Pieš­ťa­ny ponds is pro­of of this. Pieš­ťa­ny ponds are fed by water rich in sul­fur and other mine­rals. Peop­le occa­si­onal­ly rele­a­se vari­ous fish into the ponds, but only Poeci­lia sphe­nops and Poeci­lia reti­cu­la­ta sur­vi­ve. The­se are spe­cies that are resis­tant to this fac­tor. Some bre­e­ders have mana­ged to acc­li­ma­te gup­pies gra­du­al­ly even to sea­wa­ter. They keep gup­pies in sea­wa­ter as feed. If you have ambi­ti­ons to par­ti­ci­pa­te in com­pe­ti­ti­ons, it is advi­sab­le to keep gup­pies in aqu­ariums with plants becau­se they feel and look bet­ter in them. The­re­fo­re, bre­e­ding gup­pies requ­ires more aqu­ariums. Ide­al­ly, each form should have its own aqu­arium, espe­cial­ly for adult fish, young, and ado­les­cent indi­vi­du­als. Other live­be­a­rers such as pla­ties, sword­tails, mol­lies, tetras, and Cory­do­ras cat­fish are suitab­le for kee­ping with gup­pies in a com­mu­ni­ty tank. Lar­ger cich­lid spe­cies, such as angel­fish, laby­rinth fish, such as bet­tas, and carp-​like fish, such as Pun­tius par­ti­pen­ta­zo­na, are not suitab­le for them.

Some bre­e­ders add salt to the aqu­ariums whe­re they keep gup­pies, espe­cial­ly tho­se who keep gup­pies wit­hout sub­stra­te and wit­hout plants. In any case, gup­pies feel good in sal­ty water and bet­ter resist dise­a­se. The recom­men­ded dose of salt for them is two tab­les­po­ons per 40 liters of water. Gup­pies should be gra­du­al­ly accus­to­med to salt, and it should only be used if it does not bot­her other fish. Gup­pies have rela­ti­ve­ly long tails and often suf­fer from vari­ous dise­a­ses. And sin­ce gup­pies eat a lot and pro­du­ce a lot of was­te, water and bot­tom cle­an­li­ness must be main­tai­ned. One of my friends calls gup­pies and sword­tails a com­bi­ne” becau­se of this fea­tu­re. Gup­pies rest at the bot­tom at night, the­ir tails tou­ching the bot­tom, and they are at risk of infec­ti­on. The bot­tom must not con­tain much det­ri­tus, effec­ti­ve fil­tra­ti­on is a good pre­re­qu­isi­te for your healt­hy fish. Gup­pies lite­ral­ly love fresh water, and if you chan­ge the water very often, they grow very quick­ly and are in excel­lent con­di­ti­on. Con­ti­nu­ous water exchan­ge is ideal.

Gup­pies are omni­vo­rous. Suitab­le food inc­lu­des thre­ad­fin, mosqu­ito lar­vae, cyc­lops, moina, arte­mia, ide­al­ly live. Fro­zen food of this type is suf­fi­cient to soak in the aqu­arium and swirl a few times to feed the fish. If you want the fema­le gup­pies to give birth well, pro­vi­de them with lar­vae of the black mosqu­ito, the one that some­ti­mes makes human life so unp­le­a­sant – the Culex pipiens mosqu­ito. Gup­pies are her­bi­vo­rous, suitab­le food inc­lu­des spi­ru­li­na, blan­ched spi­nach, let­tu­ce, etc. A suitab­le food for young gro­wing gup­pies is infu­so­ria. They rea­di­ly accept, for exam­ple, non-​flying fru­it flies Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter, and it is pre­ci­se­ly insects that are most for­got­ten when fee­ding fish in gene­ral. Of cour­se, mic­ro­or­ga­nisms are suitab­le, as well as grin­dal worms, less so dry fla­ke foods offe­red in pet stores.

Bre­e­ding gup­pies is sim­ple; often it can hap­pen in aqu­arists’ tanks against the­ir will. Males, often even three at once, per­sis­ten­tly cha­se the fema­le, who usu­al­ly igno­res the­ir acti­vi­ty at first. But when the fema­le agre­es, the male copu­la­tes using the gono­po­dium. The fema­le is able to sto­re sperm and give birth in the next 3 – 4 sub­se­qu­ent bro­ods. The­re­fo­re, if you want to pre­ser­ve the line­a­ge – the sha­pe and color of the parents, you need to pre­vent the mixing of gene­tic mate­rial. Preg­nant fema­les can be iso­la­ted in bre­e­ding traps, for exam­ple, tho­se avai­lab­le in sto­res or tho­se you can make from gar­den mesh bas­kets. It is enough to stitch the mesh and attach the bas­ket to the aqu­arium. Or you can get ins­pi­red and make a bre­e­ding trap using a PET bott­le and mesh. Of cour­se, you can let the fema­le give birth in a com­mon tank and later catch the young. Some­ti­mes gup­pies eat the­ir offs­pring, but if you want offs­pring, it is good to have the aqu­arium well plan­ted with plants. Gup­pies are capab­le of giving birth eve­ry month – the peri­od lasts about 28 days. The ave­ra­ge num­ber of offs­pring is 40 indi­vi­du­als – ran­ging from 30 to 70, some­ti­mes even more than 100 offs­pring. Some­ti­mes it hap­pens that the fema­le only gives birth to a few young. Make sure that if you move the fema­le befo­re giving birth, you do not dras­ti­cal­ly chan­ge the water para­me­ters, espe­cial­ly to avo­id rai­sing the tem­pe­ra­tu­re. Inc­re­a­sed tem­pe­ra­tu­re could result in pre­ma­tu­re birth – insuf­fi­cien­tly deve­lo­ped indi­vi­du­als or even dead ones. The fema­le is exhaus­ted after giving birth; it is com­mon for her health to dete­ri­ora­te during this time.

What is a much big­ger prob­lem is rai­sing the young. As Ivan Vyslú­žil says, A scho­ol­child can bre­ed a gup­py, but only a bre­e­der can rai­se it.” Newborn gup­py fry are rela­ti­ve­ly lar­ge fish fry – rea­ching about 1 cm. They ini­tial­ly grow slo­wer, but after two weeks of good fee­ding, the­ir gro­wth acce­le­ra­tes. Just like with other fish, it is suitab­le to feed gup­pies dili­gen­tly until they reach two cen­ti­me­ters in size. The best way to feed such young gup­pies is as often as possib­le and in small por­ti­ons. Of cour­se, live food that moves throug­hout the water column of the aqu­arium is ide­al. The­se demands are met by the salt­wa­ter bri­ne shrimp – Arte­mia sali­na, and infu­so­ria – Para­me­cium cau­da­tum. As soon as the gen­der can be dis­tin­gu­is­hed, divi­de the fry by gen­der. Males reach sexu­al matu­ri­ty at the age of two months, fema­les one month later. Put fema­les with males toget­her only if you want them to mate. If it is not neces­sa­ry, avo­id sib­ling mating abo­ve all.

Gup­pies often suf­fer from dise­a­ses that we can­not diag­no­se – they often perish wit­hout appa­rent cau­se and very quick­ly. One of the seri­ous dise­a­ses affec­ting the­se fish is fin rot cau­sed by bac­te­ria Pse­udo­mo­nas, Aero­mo­nas, and others. Anot­her dise­a­se is myco­bac­te­ri­osis, which is very dif­fi­cult to tre­at. Icht­hy­opht­hi­ria­sis – kno­wn among aqu­arists as whi­te spot dise­a­se – is a less seri­ous disease.

P. reti­cu­la­ta cer­tain­ly deser­ves its sig­ni­fi­cant pla­ce in aqu­aris­tics and holds it, as gup­pies are the rea­son for the Euro­pe­an Cham­pi­ons­hips, World Cham­pi­ons­hips, and other inter­na­ti­onal and nati­onal com­pe­ti­ti­ons and exhi­bi­ti­ons. The­re is an inter­na­ti­onal orga­ni­za­ti­on, IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium Guppy-​Hochzucht), which brings toget­her and coor­di­na­tes indi­vi­du­al orga­ni­za­ti­ons dea­ling with the bre­e­ding of P. reti­cu­la­ta. Com­pe­ti­ti­ons are held accor­ding to the deve­lo­ped IHS stan­dard. Typi­cal­ly, com­pe­ti­ti­ons invol­ve tri­os of males, but pairs are inc­re­a­sin­gly making the­ir mark. Cate­go­ries are deter­mi­ned by the sha­pe of the cau­dal fin: trian­gle, circ­le, doub­le sword, lower sword, upper sword, lyre, fan, flag, sho­vel, fla­me, need­le, sherpa.


Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859 gehört zur Unter­fa­mi­lie Poeci­li­nae, zur Fami­lie Poecil­li­dae, zur Ord­nung Cyp­ri­no­don­ti­for­mes und zur Klas­se Acti­nop­te­ri­gii. Syno­ny­me: Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859; Lebis­tes poeci­li­oides De Filip­pi, 1861; Girar­di­nus reti­cu­la­tus Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866; Poeci­li­oides reti­cu­la­tus Jor­dan et Gil­bert, 1883; Hete­ran­dria gup­pyi Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907; Acant­hop­ha­ce­lus gup­pii Eigen­mann, 1910; Girar­di­nus poeci­lo­ides Bou­len­ger, 1912; Girar­di­nus peter­si Bou­len­ger, 1912; Poeci­lia poeci­lo­ides Lan­ger, 1913; Lebis­tes reti­cu­la­tus Regan, 1913; Gla­ri­dicht­hys reti­cu­la­tus Mile­ws­ki, 1920. Der slo­wa­kis­che Name lau­tet Regen­bo­gen­kärpf­ling. Es wird auch als Gup­py bez­e­ich­net. Es gehört zu den lebend gebä­ren­den Fis­chen. Es ist eine all­ge­me­in bekann­te Art von Aqu­arium­fis­chen. Auch hier ist wahrs­che­in­lich jeder Erwach­se­ne schon ein­mal auf den lan­de­süb­li­chen Namen Gup­py ges­to­ßen. Oft wird der Name zu Gub­ky, Guby usw. ver­kürzt, auch unter Fach­le­uten – was ihre gro­ße Beliebt­he­it nur ver­de­ut­licht. Ein wei­te­rer geb­rä­uch­li­cher Name für Gup­pies ist Pfau­e­nau­ge. Die­se schöne Bez­e­ich­nung stammt von der natür­li­chen Form P. reti­cu­la­ta, die einen far­bi­gen dunk­len Fleck auf dem Kör­per hat, der nor­ma­ler­we­i­se zum obe­ren Rand der Sch­wanzf­los­se hin aus­ge­rich­tet ist.

Die urs­prün­gli­che Verb­re­i­tung liegt in Vene­zu­e­la, heute reicht ihr Verb­re­i­tungs­ge­biet in den öst­li­chen Ama­zo­nas, nach Vene­zu­e­la, Tri­ni­dad und Toba­go, Bar­ba­dos, dem nörd­li­chen Bra­si­lien und Guy­ana – das Ein­zugs­ge­biet des Ori­no­ko und heute fin­den sich Gup­pies auch in Aus­tra­lien, Kuba, Hawaii, Südos­ta­sien, Ost- und Südaf­ri­ka, Süda­me­ri­ka bis in den Nor­den der USA, Russ­land, Süds­pa­nien, Grie­chen­land, Ita­lien, Tsche­chien und auch in der Slo­wa­kei. Eine umfas­sen­de­re Lis­te führt Fish­Ba­se auf. Die Art P. reti­cu­la­ta hat sich an ihre Umge­bung ange­passt und beginnt immer mehr, ihre urs­prün­gli­che natür­li­che Form zu zei­gen. Wenn ich wil­de Gup­pies aus Vene­zu­e­la und in Bra­si­lien gefan­ge­ne Gup­pies verg­le­i­che, sehe ich eine kla­re Durch­set­zung des urs­prün­gli­chen gene­tis­chen Mate­rials. Die wil­de Natur siegt ein­mal mehr. Gup­pies leben dort, wo das Was­ser warm ist, nor­ma­ler­we­i­se in Ther­ma­lqu­el­len. Ich weiß, dass sie im Gebiet von Slov­naft vor­kom­men, ich habe von meh­re­ren ande­ren Vor­kom­men gehört und ich weiß, dass sie in Ther­mal­te­i­chen in Pieš­ťa­ny zu fin­den sind.

Das Männ­chen erre­icht in der Natur eine Größe von 3,5 cm, das Weib­chen 6 cm. Sie leben durch­schnitt­lich 8 – 12 Mona­te. P. reti­cu­la­ta zeich­net sich durch einen deut­li­chen Gesch­lechts­di­morp­his­mus aus. Das Männ­chen ist far­ben­fro­her, kle­i­ner und sch­lan­ker im Wachs­tum und hat ein Gono­po­dium. Das Gono­po­dium ist ein Gesch­lecht­sor­gan und eine Modi­fi­ka­ti­on von 3 bis 5 Strah­len der Analf­los­se. Das Weib­chen ist ova­ler, größer im Erwach­se­ne­nal­ter, hat eine nor­ma­le Afterf­los­se und einen Träch­tig­ke­itsf­leck im Bauch­be­re­ich. Die Grund­far­be bei­der Gesch­lech­ter ist grau. Gup­py ist ein sehr fre­und­li­cher Fisch, der nor­ma­ler­we­i­se im mitt­le­ren und unte­ren Teil des Aqu­ariums sch­wimmt. Wenn Sie eine gro­ße Anzahl von Gup­pies in einem Tank hal­ten, ver­sam­meln sie sich im gesam­ten Was­ser­sä­u­len­be­re­ich. Wenn Sie füt­tern, wäh­rend Ihre Hand im Aqu­arium ist, lec­ken Ihnen die Gup­pies neugie­rig und furcht­los die Fin­ger. Es ist auch inte­res­sant, Gup­pies in ein Netz zu fan­gen, denn sie wer­den oft viel zu leicht gefan­gen – wenn Sie ver­su­chen, nur eines zu fan­gen, lan­den oft 20 in Ihrem Netz. Es ist eine Heraus­for­de­rung, einen ein­zel­nen Gup­py aus hun­dert ande­ren zu fan­gen. Je größer die Popu­la­ti­on, des­to neugie­ri­ger und furcht­lo­ser sind sie.

Die Zucht von Gup­pies ist welt­we­it verb­re­i­tet, was wohl auch daran liegt, dass es sich um eine der varia­bels­ten Arten von Süßwas­ser­fis­chen han­delt, die in Aqu­arien gehal­ten wer­den, nicht nur in Bez­ug auf die Far­be, son­dern auch auf die Form. Es gibt vie­le For­men und Farb­va­rian­ten von P. reti­cu­la­ta. Da Gup­pies schon immer eine Heraus­for­de­rung für Aqu­aria­ner dars­tell­ten, gab es nicht nur gro­ße Verän­de­run­gen in ihrem Aus­se­hen, son­dern auch in den Zuch­tan­for­de­run­gen. Die Zucht von Gup­pies war früher unkom­pli­ziert. Sie haben viel­le­icht auch Aqu­aria­ner und Bekann­te gehört, die sag­ten, dass die Zucht von Gup­pies nie ein Prob­lem war und dass es heute auch kein Prob­lem sein kann. Die heuti­gen Gup­pies, die Sie im Zoofach­han­del oder beim Züch­ter kau­fen kön­nen, sind als emp­find­li­che Fis­che zu besch­re­i­ben. Sie unters­che­i­den sich in ihren Anfor­de­run­gen stark von ihren Vor­fah­ren. Heuti­ge Gup­pies sind stark gek­re­uzt und sind auch weni­ger widers­tands­fä­hig gewor­den. Früher waren Gup­pies über­haupt nicht emp­find­lich, aber heute ist das anders. Es pas­siert oft, dass ein Züch­ter eini­ge Gup­pies kauft, sie zu sei­nen vor­han­de­nen hin­zu­fügt und zuerst die neuen und spä­ter auch sei­ne alten Gup­pies ster­ben. Wenn Sie Gup­pies züch­ten möch­ten, ist es ide­al, einen Züch­ter zu finden,

der eine sau­be­re Linie behält. Ich emp­feh­le ein Gesch­lech­ter­ver­hält­nis von 3:1 oder mehr zuguns­ten der Weib­chen. Männ­chen stören die Weib­chen oft und des­halb ist es rat­sam, mehr Weib­chen als Männ­chen zu hal­ten. Gup­pies tole­rie­ren ein bre­i­tes Spek­trum von Was­ser­pa­ra­me­tern. Die ide­a­len Zucht­be­din­gun­gen sind eine Tem­pe­ra­tur von 22 – 27°C, 10 – 20°dGH und ein pH-​Wert von 7,5. Sie sind in der Lage, ins­be­son­de­re im Erwach­se­ne­nal­ter, wenn sie nicht zu den emp­find­li­chen Typen gehören, auch hohe Salz­kon­zen­tra­ti­onen zu tole­rie­ren. Das Gede­i­hen von Gup­pies in den Tei­chen von Pieš­ťa­ny ist ein Bewe­is dafür. Die Tei­che von Pieš­ťa­ny wer­den näm­lich mit Was­ser ges­pe­ist, das reich an Sch­we­fel und ande­ren Mine­ra­lien ist. Die Men­schen set­zen gele­gen­tlich vers­chie­de­ne Fis­char­ten in die Tei­che ein, aber nur Poeci­lia sphe­nops und Poeci­lia reti­cu­la­ta über­le­ben. Es sind Arten, die gegen die­sen Fak­tor resis­tent sind. Eini­ge Züch­ter haben es sogar ges­chafft, Gup­pies all­mäh­lich an Meer­was­ser zu gewöh­nen. Sie züch­ten Gup­pies in Meer­was­ser als Fut­ter. Wenn Sie Ambi­ti­onen haben, an Wett­be­wer­ben teil­zu­neh­men, ist es rat­sam, Gup­pies in Aqu­arien mit Pflan­zen zu hal­ten, da sie sich darin woh­ler füh­len und bes­ser aus­se­hen. Die Zucht von Gup­pies erfor­dert also meh­re­re Aqu­arien, ide­a­ler­we­i­se soll­te jede Form ihr eige­nes Aqu­arium haben. Beson­ders für erwach­se­ne Fis­che, Jung­fis­che und heran­wach­sen­de Jung­tie­re. Zu Gup­pies pas­sen in ein Gesells­chaft­sa­qu­arium ande­re lebend­ge­bä­ren­de Fis­che wie z.B. Pla­tys, Sch­wertt­rä­ger, Mol­lys, aber auch Salm­ler, Pan­zer­wel­se der Gat­tung Cory­do­ras. Größe­re Arten von Bunt­bars­chen wie z.B. Ska­la­re, Laby­rinth­fis­che wie z.B. Kampf­fis­che und Karp­fen­fis­che wie z.B. Pun­tius par­ti­pen­ta­zo­na pas­sen nicht zu ihnen.

Eini­ge Züch­ter fügen den Aqu­arien, in denen sie Gup­pies züch­ten, Salz hin­zu. Vor allem die­je­ni­gen, die Gup­pies ohne Boden­grund und ohne Pflan­zen hal­ten. Auf jeden Fall füh­len sich Gup­pies in sal­zi­gem Was­ser gut und widers­te­hen den Gefah­ren von Kran­khe­i­ten bes­ser. Die emp­foh­le­ne Salz­men­ge für sie bet­rägt zwei Ess­löf­fel pro 40 Liter Was­ser. Die Fis­che müs­sen all­mäh­lich an das Salz gewöhnt wer­den und nur dann ver­wen­den, wenn es ande­ren Fis­chen nichts aus­macht. Gup­pies haben rela­tiv lan­ge Sch­wän­ze und lei­den daher häu­fi­ger unter vers­chie­de­nen Kran­khe­i­ten. Und da Gup­pies viel fres­sen und viel Abfall pro­du­zie­ren, müs­sen Sie auf die Sau­ber­ke­it des Was­sers und des Bodens ach­ten. Ein Fre­und von mir nennt Gup­pies und Sch­wertt­rä­ger aufg­rund die­ser Eigen­schaft Kom­bi­mas­chi­nen” :-). Gup­pies ruhen nachts am Boden, ihre Sch­wän­ze berüh­ren den Boden und in die­ser Zeit sind sie anfäl­lig für Infek­ti­onen. Der Boden darf nicht viel Det­ri­tus ent­hal­ten, eine effi­zien­te Fil­tra­ti­on ist eine gute Voraus­set­zung für Ihre gesun­den Fis­che. Gup­pies lie­ben fris­ches Was­ser buchs­täb­lich und wenn das Was­ser sehr oft gewech­selt wird, wach­sen sie sehr schnell und sind in aus­ge­ze­ich­ne­ter Ver­fas­sung. Ein kon­ti­nu­ier­li­cher Was­ser­wech­sel ist ideal.

Gup­pies sind Allesf­res­ser. Gee­ig­ne­tes Fut­ter sind Mik­ro­or­ga­nis­men, Müc­ken­lar­ven, Cyc­lops, Moina, Arte­mia, ide­a­ler­we­i­se leben­dig. Gef­ro­re­nes Fut­ter die­ser Art reicht aus, um es ins Aqu­arium zu geben und die Oberf­lä­che ein paar Mal zu durch­rüh­ren, bevor Sie die Fis­che füt­tern. Wenn Sie möch­ten, dass Guppy-​Weibchen quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Jung­tie­re gebä­ren, geben Sie ihnen Lar­ven der sch­war­zen Flie­ge, genau jene, die uns manch­mal das Leben so sch­wer machen kön­nen – die Stech­müc­ke Culex pipiens. Gup­pies fres­sen Algen, gee­ig­ne­tes Fut­ter ist Spi­ru­li­na, gekoch­ter Spi­nat, Salat usw. Für heran­wach­sen­de jun­ge Gup­pies eig­net sich der Nähr­tier­kul­tur­fisch. Sie neh­men auch ger­ne flu­gun­fä­hi­ge Fruchtf­lie­gen Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter an, und das ist gera­de das Insekt, das beim Füt­tern von Fis­chen all­ge­me­in am meis­ten ver­ges­sen wird. Natür­lich sind auch Mik­ro­wür­mer oder Grin­da­lwür­mer gee­ig­net, weni­ger aber Flocken- oder Pel­let­fut­ter, das in Zoofach­ges­chäf­ten ange­bo­ten wird.

Die Ver­meh­rung von Gup­pies ist ein­fach, oft kann es auch gegen den Wil­len der Aqu­aria­ner in ihren Tanks statt­fin­den. Männ­chen, oft sogar drei auf ein­mal, jagen har­tnäc­kig ein Weib­chen, das ihre Akti­vi­tät nor­ma­ler­we­i­se zu Beginn igno­riert. Wenn das Weib­chen jedoch nach­gibt, paart sich das Männ­chen mit Hil­fe sei­nes Gesch­lecht­sor­gans, des Gono­po­diums. Das Weib­chen ist in der Lage, die Sper­mien zu spe­i­chern und auch in den nächs­ten 3 – 4 Wür­fen zu gebä­ren. Des­halb ist es uner­läss­lich, wenn Sie die Linie erhal­ten wol­len – die Form und Far­be der Eltern -, das Ver­mis­chen des gene­tis­chen Mate­rials zu ver­hin­dern. Sch­wan­ge­re Weib­chen kön­nen in geburts­för­dern­den Ein­rich­tun­gen iso­liert wer­den, z.B. in sol­chen, die Sie im Ges­chäft bekom­men, oder Sie kön­nen eine aus Gar­ten­draht gebau­te Kis­te ver­wen­den. Es reicht aus, den Draht zu nähen und die Kis­te am Aqu­arium zu befes­ti­gen. Oder Sie kön­nen sich ins­pi­rie­ren las­sen und eine geburts­för­dern­de Ein­rich­tung aus einer PET-​Flasche und Draht bau­en. Natür­lich kön­nen Sie das Weib­chen auch im geme­in­sa­men Aqu­arium gebä­ren las­sen und die jun­gen spä­ter heraus­fan­gen. Manch­mal fres­sen die Gup­pies ihren Nach­wuchs, aber wenn Sie Nach­wuchs haben möch­ten, ist es gut, dass das Aqu­arium gut mit Pflan­zen bewach­sen ist. Gup­pies sind in der Lage, jeden Monat Nach­wuchs zu gebä­ren – der Zeit­raum dau­ert etwa 28 Tage. Die durch­schnitt­li­che Anzahl der Jun­gen bet­rägt 40 Indi­vi­du­en – sie vari­iert von 30 bis 70, manch­mal sogar mehr als 100 Jung­tie­re. Manch­mal kommt es vor, dass das Weib­chen nur ein paar Jun­ge wirft. Ach­ten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie das Weib­chen kurz vor der Geburt ver­set­zen, die Was­ser­pa­ra­me­ter nicht dras­tisch ändern, ins­be­son­de­re soll­ten Sie die Tem­pe­ra­tur nicht erhöhen. Eine erhöh­te Tem­pe­ra­tur könn­te dazu füh­ren, dass die Geburt vor­ze­i­tig erfolgt – unzu­re­i­chend ent­wic­kel­te Indi­vi­du­en oder sogar tote Indi­vi­du­en. Das Weib­chen ist nach der Geburt ers­chöpft, es ist üblich, dass sich ihr Gesund­he­its­zus­tand in die­ser Zeit verschlechtert.

Ein viel größe­res Prob­lem ist es, die Jung­tie­re auf­zu­zie­hen. Wie Ivan Vyslú­žil sagt: Ein Schüler kann einen Gup­py ver­meh­ren, aber nur ein Züch­ter kann ihn auf­zie­hen.” Gebo­re­ne Guppy-​Jungtiere sind rela­tiv gro­ße Fisch­lar­ven – sie erre­i­chen etwa 1 cm. Zuerst wach­sen sie lang­sa­mer, nach zwei Wochen besch­le­unigt sich ihr Wachs­tum bei guter Füt­te­rung. Wie auch bei ande­ren Fis­chen ist es rat­sam, Gup­pies bis zu einer Größe von zwei Zen­ti­me­tern so kon­se­qu­ent wie mög­lich zu füt­tern. Die bes­te Mög­lich­ke­it, sol­chen jun­gen Gup­pies Fut­ter zu geben, ist so oft wie mög­lich und in kle­i­nen Por­ti­onen zu füt­tern. Natür­lich ist leben­di­ges Fut­ter ide­al, das sich im gesam­ten Was­ser­sä­u­len des Aqu­ariums bewegt. Die­se Anfor­de­run­gen erfüllt das Salzwasser-​Krebstier Arte­mia sali­na und der Wim­per­tier Para­me­cium cau­da­tum. Sobald das Gesch­lecht fests­tell­bar ist, tren­nen Sie die Jun­gen nach Gesch­lecht. Männ­chen erre­i­chen im Alter von zwei Mona­ten die Gesch­lechts­re­i­fe, Weib­chen einen Monat spä­ter. Geben Sie Weib­chen mit Männ­chen zusam­men, wenn Sie wol­len, dass sie sich paa­ren. Ver­me­i­den Sie vor allem Inzucht, es sei denn, es ist unbe­dingt erforderlich.

Gup­pies lei­den oft an Kran­khe­i­ten, die wir nicht diag­nos­ti­zie­ren kön­nen – sie ster­ben oft ohne offen­sicht­li­chen Grund und sehr schnell. Eine der sch­wer­wie­gen­den Kran­khe­i­ten, die die­se Fis­che bet­ref­fen, ist die bak­te­riel­le Flos­sen­fä­u­le, verur­sacht durch Bak­te­rien wie Pse­udo­mo­nas, Aero­mo­nas und ande­re. Eine ande­re Kran­khe­it ist die Myko­bak­te­ri­ose, die nur sehr sch­wer zu behan­deln ist. Die Icht­hy­opht­hi­ri­ose – unter Aqu­aria­nern als Pünkt­chen­kran­khe­it bekannt – ist eine weni­ger sch­wer­wie­gen­de Krankheit.

P. reti­cu­la­ta ver­dient sicher­lich sei­nen wich­ti­gen Platz in der Aqu­aris­tik und nimmt ihn auch ein, sch­lie­ßlich sind es gera­de Gup­pies, für die Europa- und Welt­me­is­ters­chaf­ten sowie ande­re inter­na­ti­ona­le und nati­ona­le Wett­be­wer­be und Auss­tel­lun­gen verans­tal­tet wer­den. Es gibt eine inter­na­ti­ona­le Orga­ni­sa­ti­on, die IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium Guppy-​Hochzucht), die die ein­zel­nen Orga­ni­sa­ti­onen, die sich mit der Zucht von P. reti­cu­la­ta befas­sen, vere­int und koor­di­niert. Sie kon­kur­rie­ren nach dem von IHS ers­tell­ten Stan­dard. In der Regel kon­kur­rie­ren Tri­os von Männ­chen, aber immer mehr auch Paa­re. Die Kate­go­rien sind nach der Form der Sch­wanzf­los­se defi­niert: Dre­ieck, Kre­is, Doppelsch­wert, unte­res Sch­wert, obe­res Sch­wert, Lyra, Fächer, Fah­ne, Wur­zel, Flam­me, Nadel, Schaufel.


Lite­ra­tú­ra:

[1http://​www​.fish​ba​se​.org/

[2http://64.95.130.5/

[4http://​www​.ikgh​.nl/

[5IHS

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post