Informácie, O mne

Obľúbené mobilné aplikácie

Hits: 2353

Here Maps – pho­ne navigation
Waze – pho­ne navigation
Cle­an Mas­ter – swe­e­per, optimizer
CM Secu­ri­ty – anti­vi­rus and secu­ri­ty software
Maps – Goog­le Maps on the pho­ne, navigation
iMe​teo​.sk – weather
Win­dy­ty – weat­her, temperature
Zele­ná vlna – traf­fic information
Minú­ta po minú­te – N daily
Prav­da – Prav­da daily
SMESME daily
TA3TA3 tele­vi­si­on application
Sport7 – sports information
ČT 24ČT 24 tele­vi­si­on application
ČT sport – ČT sport tele­vi­si­on application
ospor​te​.sk – sports information
WiFi File Trans­fer – file transfer
For­tiC­lient – VPN client
emha­de – Pub­lic tran­s­por­ta­ti­on for some major cities in Slovakia
SHMUD­ro­id – Detai­led weat­her forecasts
Mete­oser­vis Lite – weat­her, inc­lu­ding satel­li­te ima­ges, forecasts
Weat­her­Bug – excel­lent fore­casts, tem­pe­ra­tu­re maps, wind
iOb­čan – infor­ma­ti­on about municipalities
TV Prog­ram – TV program
Fes­ti­va­ly a Kon­cer­ty – infor­ma­ti­on about events
Mapy​.cz – hiking maps – very useful
Arc­GIS – ESRI com­pa­ny maps – recommended
Earth – Goog­le Earth on the phone
ICQ – chat­ting via ICQ
Face­bo­ok – Face­bo­ok on the phone
Mes­sen­ger – chat client for Facebook
Pages Mana­ger – for tho­se mana­ging pages on Facebook
QR Code Rea­der – QR code reader
ZUNO VIAMO – mobi­le pay­ment to an account
Noise Meter – mea­su­res noise and light intensity
VLC – mul­ti­me­dia player

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, Stránka

Úspešnosť bannerovej reklamy

Hits: 2929

Úspeš­nosť ban­ne­ro­vej rekla­my na www​.sozo​.sk ku dňu 19.01.2015. Cel­ko­vý počet, momen­tál­ne pou­ží­va­ných, načí­ta­ných reklam­ných gra­fic­kých prv­kov je 3 946 208, k čomu sa via­že 2 400 kliknutí.


The suc­cess of ban­ner adver­ti­sing on www​.sozo​.sk as of Janu­ary 19, 2015. The total num­ber of cur­ren­tly dep­lo­y­ed and loaded adver­ti­sing grap­hics is 3,946,208, resul­ting in 2,400 clicks.

Ban­nerŠír­kaPočet náv­štev­ní­kov na klik
Exo­ti­ka Bratislava468259
Popu­lár595350
Akva­te­ra Trenčín468353
akva​.sk biely468360
Popu­lár468405
Akva­land468513
Akva­te­ra Trnava468556
akva​.sk čierne468561
Face­bo­ok Akvatrh468568
cich​lid​por​tal​.sk468576
Exo­ti­ka Bra­ti­sla­va rok DE468588
Exo­ti­ka Bra­ti­sla­va rok468591
Akva­te­ra Olomouc468633
Ostrav­ské Fau­na trhy4681 139
Info­re­kla­ma10001 378
Akva­te­ra Košice4682 102
Exo­ti­ka Bratislava10002 555
Popu­lár50011 346
CELKOM468541 (508 265 zobrazení)
Akva­te­ra Trenčín190395
Exo­ti­ka Bratislava270927
Aqu­aworld190945
Denis190961
Exo­ti­ka Bratislava300976
akva​.sk1901 020
Akva­te­ra Košice3001 271
Únia akva​.cz1901 275
Úval­ský spo­lek akvaristů1901 338
Popu­lár obálky1901 362
dis​kus​.sk1901 365
Akva­te­ra Trnava1901 432
cich​lid​.sk1901 433
Riz­la­ci1901 613
Popu­lár červený1901 699
Čes­ký Cich­lid klub1902 182
Popu­lár aktuálny1902 217
aqu​atab​.cz1902 342
Popu­lár čierny1903 061
cich​lid​por​tal​.sk1903 848
CELKOM2701 802 (1 162 473 zobrazení)
Aqu­abur­za Ostrava88220
Ostrav­ské Fau­na trhy88387
Akva­te­ra Olomouc881 412
Akva­land882 469
akvar​ko​.cz883 112
ifau​na​.sk883 283
cat​fish​.cz883 315
akva​rij​ni​.cz883 746
akva​.sk883 876
akva​ma​la​wi​.com884 039
CELKOM882 983 (2 275 470 zobrazení)
SUMA1 644 (3 946 208 zobrazení)

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, Stránka

Návštevnosť – analýza

Hits: 11623

Ana­lý­za pochá­dza z mera­ní posky­to­va­te­ľa webo­vé­ho pries­to­ru, v minu­los­ti, dnes, Goog­le Ana­ly­tics. Goog­le Ana­ly­tics bol nasa­de­ný 19.9.2007. Strán­ky som mal svoj­ho času napr. na adre­se ska​la​.host​.sk, ska​la​.home​.sk apod, asi od roku 2002. Výsled­ky tu pre­zen­to­va­né sú modi­fi­ko­va­né a čas­to tren­do­vé pre rele­van­tnosť podá­va­nej infor­má­cie. Zhru­ba od 1.4.2011 si robím pre­hľa­dy z logov pod­ľa vlast­ných nasta­ve­ní. Dnes už mám všet­ky video­záz­na­my pre­su­nu­té na You­tu­be.

 • 15.1.2015: 791 člán­kov: Foto­gra­fia – 508 (64 %), Akva­ris­ti­ka – 218 (28 %), Osob­ná – 65 (8 %)
 • 29.4.2013: 729 člán­kov: Foto­gra­fia – 433 (59 %), Akva­ris­ti­ka – 216 (30 %), Osob­ná – 80 (11 %), 
 • 6.8.2012: 694 člán­kov: Foto­gra­fia – 400 (58 %), Akva­ris­ti­ka – 214 (31 %), Osob­ná – 80 (12 %),
 • 6.3.2012: 658 člán­kov: Foto­gra­fia – 364 (55 %), Akva­ris­ti­ka – 214 (33 %), Osob­ná – 80 (12 %),
 • 13.7.2010: 465 člán­kov: Foto­gra­fia – 200 (43 %), Akva­ris­ti­ka – 168 (36 %), Osob­ná – 97 (21 %).

Pod­ľa webp​ries​tor​.com

 • cel­ko­vý traf­fic odke­dy exis­tu­je domé­na sozo​.sk ku 15.1.2015 je 2.26 TB,
 • tak­mer 3.74 mili­ó­na náv­štev­ní­kov z tak­mer 1.86 mili­ó­na miest vyko­na­lo tak­mer 102.8 mili­ó­na hitov na nie­čo viac než 25.3 mili­ó­na stránkach,
 • náv­štev­ní­ci našli viac ako 2.77 mili­ó­na url adries, cez viac ako 246 tisíc odka­zo­va­čov a pomo­cou tak­mer 230 tisíc agen­tov, dostup­nosť dopy­tov je 97.69 %,
 • 925 náv­štev den­ne, jed­na náv­šte­va vyko­ná 27.5 hitov a pre­zrie si 6.8 strá­nok, jed­no načí­ta­nie robí 23.7 kB, jed­na náv­šte­va 652.95 kB, 6 288 strá­nok sa načí­ta den­ne, 25 456 načí­ta­ní denne
 • ku 1.1.2015 mesač­ný trend hitov: WordP­ress AKVA 244 20030.85 %, Gre­ga­rius 191 06224.13 %, Foto­gra­fie (všet­ky) 104 97013.26 %, WordP­ress FOTO 78 8699.96 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 48 4626.12 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 30 5773.86 %, Piwik 29 1143.68 %, WordP­ress OSOBNÁ 29 0083.66 %, Rekla­ma 13 3721.69 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 4 4950.57 %, Auto­ri AKVA 2 0170.25 %, Kate­gó­rie AKVA 1 9240.24 %, iCa­len­dar 1 8600.23 %, Zdro­je AKVA 1 5360.19%, Auto­ri FOTO 4070.05 %, Zdro­je FOTO 1990.03 %, phprs 130.00 %,
 • v roku 2014: WordP­ress AKVA 3 036 83131.17 %, Gre­ga­rius 2 385 55524.49 %, Foto­gra­fie (všet­ky) 1 286 94113.21 %, WordP­ress FOTO 942 2039.67 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 558 2555.73 %, Piwik 369 9033.79 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 348 7253.58 %, WordP­ress OSOBNÁ 343 2103.52 %, Rekla­ma 182 6631.87 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 116 2101.19 %,
 • cel­ko­vý stav: WordP­ress AKVA 8 726 54631.56 %, Foto­gra­fie (všet­ky) 5 469 87619.78 %, Gre­ga­rius 4 047 99814.64 %, WordP­ress FOTO 3 280 96111.86 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 1 294 6054.68 %, WordP­ress OSOBNÁ 1 201 6494.35 %, iCa­len­dar 843 3743.05 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 765 1742.77 %, Rekla­ma 645 9152.34 %, Piwik 570 3642.06 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 351 7091.27 %, phprs 165 5040.60 %, Kate­gó­ria FOTO 114 1250.41 %, Kate­gó­rie AKVA 44 8790.16 %, Zdro­je AKVA 41 5640.15 %, Auto­ri AKVA 38 9310.14 %, Auto­ri FOTO 25 9400.09 %, Zdro­je FOTO 23 7900.09 %
 • mesač­ný trend traf­fi­cu (MB): Foto­gra­fie (všet­ky) 3 31227.78 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 1 99816.76 %, WordP­ress AKVA 1 85515.57 %, Gre­ga­rius 1 0979.20 %, WordP­ress FOTO 1 0108.47 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 7606.37 %, WordP­ress OSOBNÁ 3993.35 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 3162.65 %, Kate­gó­rie FOTO 2422.03 %, Piwik 2121.78 %, Kate­gó­rie AKVA 1441.20 %, Auto­ri AKVA 1271.07 %, Rekla­ma 1130.95 %, Zdro­je AKVA 1010.85 %, Zdro­je FOTO 530.45 %, Auto­ri FOTO 530.45 %, Pris­pie­va­te­lia AKVA 450.38, Zdro­je OSOBNÁ 240.20 %, Pris­pie­va­te­lia FOTO 230.19 %, Kate­gó­rie OSOBNÁ 180.15 %, Auto­ri OSOBNÁ 170.14 %
 • v roku 2014 (GB): Foto­gra­fie (všet­ky) 38.4226.85 %, WordP­ress AKVA 26.6518.63 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 21.1514.78 %, Gre­ga­rius 13.429.38 %, WordP­ress FOTO 13.299.29 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 8.065.63 %, WordP­ress OSOBNÁ 5.263.68 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 3.552.48 %, Kate­gó­rie FOTO 2.631.84 %, Piwik 2.241.57 %, Rekla­ma 1.651.15 %, Kate­gó­rie AKVA 1.551.08 %,
 • Cel­ko­vý stav traf­fi­cu (GB): Foto­gra­fie (všet­ky) 160.9742.40 %, WordP­ress AKVA 56.3514.84 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 37.669.92 %, WordP­ress FOTO 32.208.48 %, Gre­ga­rius 29.387.74 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 15.444.07 %, WordP­ress OSOBNÁ 11.723.09 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 8.892.34 %, Rekla­ma 5.861.54 %, Kate­gó­rie FOTO 5.171.36 %, Piwik 3.140.83 %, Kate­gó­rie AKVA 2.560.68 %, Zdro­je AKVA 2.310.61 %, Auto­ri AKVA 2.070.54 %, Zdro­je FOTO 1.510.40 %, Auto­ri FOTO 1.310.34 %, Zdro­je OSOBNÁ 0.920.24 %, Pris­pie­va­te­lia AKVA 0.850.22 %, Pris­pie­va­te­lia FOTO 0.520.14 %, Kate­gó­rie OSOBNÁ 0.510.13 %, Auto­ri OSOBNÁ 0.310.08 %,
 • ku 1.1.2015 mesač­ný trend refer­re­rov: akva​.sk 1 515, akva​rij​ni​.cz 707, vis​senp​ra​at​jes​.nl 510, face​bo​ok​.com 372, sez​nam​.cz 247, skysc​ra​per​ci​ty​.com 178, rybic​ky​.net 100
 • pod­ľa roč­ných tren­dov: akva​.sk, vis​senp​ra​at​jes​.nl, akva​ma​nia​.sk, skysc​ra​per​ci​ty​.com, denis​.wz​.cz, cory​cats​.sk, cich​lid​por​tal​.sk, sez​nam​.cz, zoojo​mis​.sk, face​bo​ok​.com, tulu​lum​.blog​.cz, blo​.gs,
 • v roku 2014: akva​.sk 23 310, vis​senp​ra​at​jes​.nl 7 399, akva​rij​ni​.cz 5 422, face​bo​ok​.com 3 798, sez​nam​.cz 3 468, skysc​ra​per​ci​ty​.com 2 497, rybic​ky​.net 1 539, wp​.me 1294, sport​.alie​xirs​.it 907, cen​trum​.cz 654, semalt​.com 576, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 515, mojas​vad​ba​.sk 489, you​tu​be​.com 406, mesh​jour​na​list​.com 389, maniak​va​.sweb​.cz 339, cho​va​te​lia​.sk 317, kduz​.com 312, forum​.splen​dens​po​wer​.cz 270, cich​lid​por​tal​.sk 264, akva​ris​ta​.cz 241, akva​rium​.napa​dy​.net 233, tulu​lum​.blog​.cz 229, akva​ma​la​wi​.com 223, blo​.gs 215,
 • cel­ko­vý stav: akva​.sk 278 599, cich​lid​por​tal​.sk 45 103, vis​senp​ra​at​jes​.nl 26 590, akva​ma​nia​.sk 19 610, denis​.wz​.cz 12 484, skysc​ra​per​ci​ty​.com 10 107, cory​cats​.sk 8 704, face​bo​ok​.com 7 668, eri​ma​su​ly​.blo​ger​.hr 4 785, zoojo​mis​.sk 4 419, tery​.sk 3 463, sez​nam​.cz 3 239, tulu​lum​.blog​.cz 1 970, blo​.gs 1 876, stuf​fi​.blog​.cz 1 970, akva​ry​um​ku​lu​bu​.org 1 573, zahir​.akva​ry​um​.com 1 466, dhvez​dic​ka​.blog​.cz 1 364, www​.bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 1 339, akva​fish​.blog​.cz 1 236, ifau​na​.sk 1 180, aqu​arium​fo​rum​.com 1 107, hack​bank​.gen​.tr 1 022
 • ku 1.1.2015 mesač­ný trend traf­fi­cu z kra­jín v %: USA 41.53, Slo­ven­sko 35.44, Čes­ko 7.46, Nemec­ko 4.39, Rus­ko 2.94, Fran­cúz­sko 1.36, Ukra­ji­na 0.76, Kana­da 0.33, Čína 0.21
 • pod­ľa roč­ných tren­dov náv­štev: USA 38.71, Slo­ven­sko 23.93, Čína 14.40, Čes­ko 3.87, Nemec­ko 2.21, Holand­sko 2.15, Rus­ko 2.04, Ukra­ji­na 1.55, Fran­cúz­sko 1.41, Írsko 1.03
 • v roku 2014: Slo­ven­sko 43.22 %, USA 38.28 %, Čes­ko 8.87 %, Nemec­ko 4.82 %, Rus­ko 2.26 %, Fran­cúz­sko 1.12 %
 • cel­ko­vý stav v %: USA 34.26, Slo­ven­sko 31.51, Čína 10.87, Čes­ko 4.36, Holand­sko 2.11, Nemec­ko 2.01, Rus­ko 1.84, Ukra­ji­na 1.36, Fran­cúz­sko 1.16, Írsko 0.76, Veľ­ká Bri­tá­nia 0.74, Japon­sko 0.64, Kana­da 0.49, Poľ­sko 0.48, Nór­sko 0.43, Turec­ko 0.41, Island 0.41, Bel­gic­ko 0.36, Švéd­sko 0.29, Bra­zí­li 0.24, Rakús­ko 0.24, Taj­wan 0.22, Chor­vát­sko 0.22, Talian­sko 0.20, Maďar­sko 0.19, Mol­dav­sko 0.15, Rumun­sko 0.15, Špa­niel­sko 0.14,
 • pod­ľa roč­ných tren­dov z tých­to miest v %: Bra­ti­sla­va 15.21, Moun­tain View, US 5.97, Zheng Zhou, Čína 5.64, Šan­ghaj 5.55, Red­mond, US 4.48, Men­lo Park, US 4.01, Ban­ská Bys­tri­ca 3.15, Pra­ha 2.72, Holts­vil­le, US 2.67, New York 2.37, Bei Jing, Čina 2.03, Atlan­ta, Geor­gia, US 1.59, Colo­ra­do Springs, Colo­ra­do, US 1.44, Mos­kva 1.43, Bro­ok­lyn, US 1.34, Chi­ca­go 1.20, Bris­tow, Vir­gi­nia, US 1.17, Ash­burn, US 1.15, Seatt­le 1.09, Kijev 1.04, Dub­lin 1.01,
 • cel­ko­vo: Bra­ti­sla­va 23.16, Moun­tain View, US 5.30, Ban­ská Bys­tri­ca 4.93, Red­mond, US 4.69, Zheng Zhou, Čína 4.69, Šan­ghaj 4.64, Men­lo Park, US 3.60, Pra­ha 3.35, New York 2.48, Holts­vil­le, US 2.23, Atlan­ta, Geor­gia, US 2.06, Bei Jing, Čina 2.01, Bro­ok­lyn, US 1.92, Chi­ca­go 1.86, Koši­ce 1.56, Mos­kva 1.48, Colo­ra­do Springs, Colo­ra­do, US 1.44, Seatt­le 1.15, Bris­tow, Vir­gi­nia, US 1.13, Ash­burn, US 1.12, Amster­dam 1.03, Kijev 1.02,
 • na plat­for­me roč­né tren­dy v %: Win­do­ws Seven 34.96, Win­do­ws XP 27.55, Win­do­ws Vis­ta 4.78, Linux 4.37, Andro­id 2.82, Mac 1.68, Win­do­ws NT 1.64,
 • v roku 2014: Win­do­ws Seven 30.85, Win­do­ws XP 7.42, Andro­id 3.40, Linux 2.61, Win­do­ws NT 2.30, Win­do­ws Vis­ta 1.63, Mac 1.25
 • cel­ko­vo: Win­do­ws XP 23.26, Win­do­ws Seven 22.46, Win­do­ws Vis­ta 5.02, Lin­xu 2.42, Andro­id 1.55, Mac 1.13, Win­do­ws NT 0.97, Win­do­ws 2003 0.57, Win­do­ws 2000 0.34, Win­do­ws 98 0.26, iOS 0.19, Win­do­ws 95 0.16, Win­do­ws ME 0.12

The ana­ly­sis is based on mea­su­re­ments from the web hos­ting pro­vi­der, his­to­ri­cal­ly using Goog­le Ana­ly­tics, span­ning from the past to the pre­sent. Goog­le Ana­ly­tics was imple­men­ted on Sep­tem­ber 19, 2007. The web­si­tes were hos­ted at add­res­ses such as ska​la​.host​.sk, ska​la​.home​.sk, etc., star­ting around the year 2002. The pre­sen­ted results have been modi­fied and often adjus­ted to ref­lect trends for the rele­van­ce of the infor­ma­ti­on pro­vi­ded. App­ro­xi­ma­te­ly sin­ce April 1, 2011, I have been gene­ra­ting over­vie­ws from logs accor­ding to my own set­tings. As of now, all video recor­dings have been trans­fer­red to YouTube.

 • On Janu­ary 15, 2015: 791 artic­les: Pho­tog­rap­hy – 508 (64%), Aqu­aris­tics – 218 (28%), Per­so­nal – 65 (8%)
 • On April 29, 2013: 729 artic­les: Pho­tog­rap­hy – 433 (59%), Aqu­aris­tics – 216 (30%), Per­so­nal – 80 (11%)
 • On August 6, 2012: 694 artic­les: Pho­tog­rap­hy – 400 (58%), Aqu­aris­tics – 214 (31%), Per­so­nal – 80 (12%)
 • On March 6, 2012658 artic­les: Pho­tog­rap­hy – 364 (55%), Aqu­aris­tics – 214 (33%), Per­so­nal – 80 (12%)
  On July 13, 2010: 465 artic­les: Pho­tog­rap­hy – 200 (43%), Aqu­aris­tics – 168 (36%), Per­so­nal – 97 (21%)

Accor­ding to webp​ries​tor​.com:

 • The total traf­fic for the domain sozo​.sk sin­ce its exis­ten­ce up to Janu­ary 15, 2015, is 2.26 TB.
 • Near­ly 3.74 mil­li­on visi­tors from almost 1.86 mil­li­on loca­ti­ons gene­ra­ted almost 102.8 mil­li­on hits on slight­ly more than 25.3 mil­li­on pages.
 • Visi­tors dis­co­ve­red more than 2.77 mil­li­on URL add­res­ses through over 246,000 refer­rers and almost 230,000 agents, with a que­ry avai­la­bi­li­ty of 97.69%.
 • The­re are 925 visits per day, with each visit resul­ting in 27.5 hits and the vie­wing of 6.8 pages. Each page load is app­ro­xi­ma­te­ly 23.7 kB, and one visit con­su­mes 652.95 kB. A total of 6,288 pages are loaded dai­ly, accu­mu­la­ting 25,456 loads daily.

Mont­hly Trend of Hits as of Janu­ary 12015:

 • WordP­ress AKVA: 244,20030.85%
 • Gre­ga­rius: 191,06224.13%
 • All Pho­tog­raphs: 104,97013.26%
 • WordP­ress FOTO: 78,8699.96%
 • Key­words AKVA: 48,4626.12%
 • Key­words FOTO: 30,5773.86%
 • Piwik: 29,1143.68%
 • WordP­ress OSOBNÁ: 29,0083.66%
 • Adver­ti­se­ment: 13,3721.69%
 • Key­words OSOBNÁ: 4,4950.57%
 • Aut­hors AKVA: 2,0170.25%
 • Cate­go­ries AKVA: 1,9240.24%
 • iCa­len­dar: 1,8600.23%
 • Sour­ces AKVA: 1,5360.19%
 • Aut­hors FOTO: 4070.05%
 • Sour­ces FOTO: 1990.03%
 • phprs: 130.00%

Year 2014

 • WordP­ress AKVA: 3,036,83131.17%
 • Gre­ga­rius: 2,385,55524.49%
 • All Pho­tog­raphs: 1,286,94113.21%
 • WordP­ress FOTO: 942,2039.67%
 • Key­words AKVA: 558,2555.73%
 • Piwik: 369,9033.79%
 • Key­words FOTO: 348,7253.58%
 • WordP­ress OSOBNÁ: 343,2103.52%
 • Adver­ti­se­ment: 182,6631.87%
 • Key­words OSOBNÁ: 116,2101.19%

Ove­rall Status

 • WordP­ress AKVA: 8,726,54631.56%
 • All Pho­tog­raphs: 5,469,87619.78%
 • Gre­ga­rius: 4,047,99814.64%
 • WordP­ress FOTO: 3,280,96111.86%
 • Key­words AKVA: 1,294,6054.68%
 • WordP­ress OSOBNÁ: 1,201,6494.35%
 • iCa­len­dar: 843,3743.05%
 • Key­words FOTO: 765,1742.77%
 • Adver­ti­se­ment: 645,9152.34%
 • Piwik: 570,3642.06%
 • Key­words OSOBNÁ: 351,7091.27%
 • phprs: 165,5040.60%
 • Cate­go­ry FOTO: 114,1250.41%
 • Cate­go­ries AKVA: 44,8790.16%
 • Sour­ces AKVA: 41,5640.15%
 • Aut­hors AKVA: 38,9310.14%
 • Aut­hors FOTO: 25,9400.09%
 • Sour­ces FOTO: 23,7900.09%

Mont­hly Trend of Traf­fic (MB):

 • All Pho­tog­raphs: 3,31227.78
 • Key­words AKVA: 1,99816.76%
 • WordP­ress AKVA: 1,85515.57%
 • Gre­ga­rius: 1,0979.20%
 • WordP­ress FOTO: 1,0108.47%
 • Key­words FOTO: 7606.37%
 • WordP­ress OSOBNÁ: 3993.35%
 • Key­words OSOBNÁ: 3162.65%
 • Cate­go­ry FOTO: 2422.03%
 • Piwik: 2121.78%
 • Cate­go­ries AKVA: 1441.20%
 • Aut­hors AKVA: 1271.07%
 • Adver­ti­se­ment: 1130.95%
 • Sour­ces AKVA: 1010.85%
 • Sour­ces FOTO: 530.45%
 • Aut­hors FOTO: 530.45%
 • Con­tri­bu­tors AKVA: 450.38%
 • Sour­ces OSOBNÁ: 240.20%
 • Con­tri­bu­tors FOTO: 230.19%
 • Cate­go­ries OSOBNÁ: 180.15%
 • Aut­hors OSOBNÁ: 170.14%

Year 2014 (GB):

 • All Pho­tog­raphs: 38.4226.85%
 • WordP­ress AKVA: 26.6518.63%
 • Key­words AKVA: 21.1514.78%
 • Gre­ga­rius: 13.429.38%
 • WordP­ress FOTO: 13.299.29%
 • Key­words FOTO: 8.065.63%
 • WordP­ress OSOBNÁ: 5.263.68%
 • Key­words OSOBNÁ: 3.552.48%
 • Cate­go­ry FOTO: 2.631.84%
 • Piwik: 2.241.57%
 • Adver­ti­se­ment: 1.651.15%

Cate­go­ries AKVA: 1.551.08%

 • Ove­rall Traf­fic Sta­tus (GB):
 • All Pho­tog­raphs: 160.9742.40%
 • WordP­ress AKVA: 56.3514.84%
 • Key­words AKVA: 37.669.92%
 • WordP­ress FOTO: 32.208.48%
 • Gre­ga­rius: 29.387.74%
 • Key­words FOTO: 15.444.07%
 • WordP­ress OSOBNÁ: 11.723.09%
 • Key­words OSOBNÁ: 8.892.34%
 • Adver­ti­se­ment: 5.861.54%
 • Cate­go­ry FOTO: 5.171.36%
 • Piwik: 3.140.83%
 • Cate­go­ries AKVA: 2.560.68%
 • Sour­ces AKVA: 2.310.61%
 • Aut­hors AKVA: 2.070.54%
 • Sour­ces FOTO: 1.510.40%
 • Aut­hors FOTO: 1.310.34%
 • Sour­ces OSOBNÁ: 0.920.24%
 • Con­tri­bu­tors AKVA: 0.850.22%
 • Con­tri­bu­tors FOTO: 0.520.14%
 • Cate­go­ries OSOBNÁ: 0.510.13%
 • Aut­hors OSOBNÁ: 0.310.08%

Mont­hly Trend of Refer­rers as of Janu­ary 12015:

 • akva​.sk: 1,515
 • akva​rij​ni​.cz: 707
 • vis​senp​ra​at​jes​.nl: 510
 • face​bo​ok​.com: 372
 • sez​nam​.cz: 247
 • skysc​ra​per​ci​ty​.com: 178
 • rybic​ky​.net: 100

Year­ly Trends

 • akva​.sk, vis​senp​ra​at​jes​.nl, akva​ma​nia​.sk, skysc​ra​per​ci​ty​.com, denis​.wz​.cz, cory​cats​.sk, cich​lid​por​tal​.sk, sez​nam​.cz, zoojo​mis​.sk, face​bo​ok​.com, tulu​lum​.blog​.cz, blo​.gs

Year 2014:

 • akva​.sk: 23,310
 • vis​senp​ra​at​jes​.nl: 7,399
 • akva​rij​ni​.cz: 5,422
 • face​bo​ok​.com: 3,798
 • sez​nam​.cz: 3,468
 • skysc​ra​per​ci​ty​.com: 2,497
 • rybic​ky​.net: 1,539
 • wp​.me: 1,294
 • sport​.alie​xirs​.it: 907
 • cen​trum​.cz: 654
 • semalt​.com: 576
 • bra​ti​sla​va​gu​ide​.com: 515
 • mojas​vad​ba​.sk: 489
 • you​tu​be​.com: 406
 • mesh​jour​na​list​.com: 389
 • maniak​va​.sweb​.cz: 339
 • cho​va​te​lia​.sk: 317
 • kduz​.com: 312
 • forum​.splen​dens​po​wer​.cz: 270
 • cich​lid​por​tal​.sk: 264
 • akva​ris​ta​.cz: 241
 • akva​rium​.napa​dy​.net: 233
 • tulu​lum​.blog​.cz: 229
 • akva​ma​la​wi​.com: 223
 • blo​.gs: 215

Ove­rall Status:

 • akva​.sk: 278,599
 • cich​lid​por​tal​.sk: 45,103
 • vis​senp​ra​at​jes​.nl: 26,590
 • akva​ma​nia​.sk: 19,610
 • denis​.wz​.cz: 12,484
 • skysc​ra​per​ci​ty​.com: 10,107
 • cory​cats​.sk: 8,704
 • face​bo​ok​.com: 7,668
 • eri​ma​su​ly​.blo​ger​.hr: 4,785
 • zoojo​mis​.sk: 4,419
 • tery​.sk: 3,463
 • sez​nam​.cz: 3,239
 • tulu​lum​.blog​.cz: 1,970
 • blo​.gs: 1,876
 • stuf​fi​.blog​.cz: 1,970
 • akva​ry​um​ku​lu​bu​.org: 1,573
 • zahir​.akva​ry​um​.com: 1,466
 • dhvez​dic​ka​.blog​.cz: 1,364
 • www​.bra​ti​sla​va​gu​ide​.com: 1,339
 • akva​fish​.blog​.cz: 1,236
 • ifau​na​.sk: 1,180
 • aqu​arium​fo​rum​.com: 1,107
 • hack​bank​.gen​.tr: 1,022

Mont­hly Trend of Traf­fic from Coun­tries in %:

 • USA: 41.53%
 • Slo­va­kia: 35.44%
 • Czech Repub­lic: 7.46%
 • Ger­ma­ny: 4.39%
 • Rus­sia: 2.94%
 • Fran­ce: 1.36%
 • Ukrai­ne: 0.76%
 • Cana­da: 0.33%
 • Chi­na: 0.21%

Year­ly Trends of Visits:

 • USA: 38.71%
 • Slo­va­kia: 23.93%
 • Chi­na: 14.40%
 • Czech Repub­lic: 3.87%
 • Ger­ma­ny: 2.21%
 • Nether­lands: 2.15%
 • Rus­sia: 2.04%
 • Ukrai­ne: 1.55%
 • Fran­ce: 1.41%
 • Ire­land: 1.03

Year 2014:

 • Slo­va­kia: 43.22%
 • USA: 38.28%
 • Czech Repub­lic: 8.87%
 • Ger­ma­ny: 4.82%
 • Rus­sia: 2.26%
 • Fran­ce: 1.12%

Ove­rall Sta­tus in %:

 • USA: 34.26%
 • Slo­va­kia: 31.51%
 • Chi­na: 10.87%
 • Czech Repub­lic: 4.36%
 • Nether­lands: 2.11%
 • Ger­ma­ny: 2.01%
 • Rus­sia: 1.84%
 • Ukrai­ne: 1.36%
 • Fran­ce: 1.16%
 • Ire­land: 0.76%, Uni­ted King­dom: 0.74%, Japan: 0.64%,
 • Cana­da: 0.49%, Poland: 0.48%, Nor­way: 0.43%, Tur­key: 0.41%, Ice­land: 0.41%
 • Bel­gium: 0.36%, Swe­den: 0.29%, Bra­zil: 0.24%, Aus­tria: 0.24%, Tai­wan: 0.22%, Cro­atia: 0.22%,
 • Ita­ly: 0.20%, Hun­ga­ry: 0.19%, Mol­do­va: 0.15%, Roma­nia: 0.15%, Spain: 0.14%

Year­ly Trends from the­se Cities in %:

 • Bra­ti­sla­va: 15.21%
 • Moun­tain View, US: 5.97%
 • Zheng Zhou, Chi­na: 5.64%
 • Shan­ghai: 5.55%, Red­mond, US: 4.48%, Men­lo Park, US: 4.01%
 • Ban­ská Bys­tri­ca: 3.15%, Pra­gue: 2.72%, Holts­vil­le, US: 2.67%
 • New York: 2.37%, Bei­jing, Chi­na: 2.03%, Atlan­ta, Geor­gia, US: 1.59%
 • Colo­ra­do Springs, Colo­ra­do, US: 1.44%, Mos­cow: 1.43%, Bro­ok­lyn, US: 1.34%
 • Chi­ca­go: 1.20%, Bris­tow, Vir­gi­nia, US: 1.17%, Ash­burn, US: 1.15%
 • Seatt­le: 1.09%, Kiev: 1.04%, Dub­lin: 1.01%

Ove­rall:

 • Bra­ti­sla­va: 23.16%, Moun­tain View, US: 5.30%, Ban­ská Bys­tri­ca: 4.93%
 • Red­mond, US: 4.69%, Zheng Zhou, Chi­na: 4.69%, Shan­ghai: 4.64%
 • Men­lo Park, US: 3.60%, Pra­gue: 3.35%, New York: 2.48%
 • Holts­vil­le, US: 2.23%, Atlan­ta, Geor­gia, US: 2.06%, Bei­jing, Chi­na: 2.01%
 • Bro­ok­lyn, US: 1.92%, Chi­ca­go: 1.86%, Koši­ce: 1.56%
 • Mos­cow: 1.48%, Colo­ra­do Springs, Colo­ra­do, US: 1.44%, Seatt­le: 1.15%
 • Bris­tow, Vir­gi­nia, US: 1.13%, Ash­burn, US: 1.12%, Amster­dam: 1.03%, Kiev: 1.02%

Plat­form Year­ly Trends in %:

 • Win­do­ws Seven: 34.96%
 • Win­do­ws XP: 27.55%
 • Win­do­ws Vis­ta: 4.78%
 • Linux: 4.37%
 • Andro­id: 2.82%
 • Mac: 1.68%
 • Win­do­ws NT: 1.64%

Year 2014:

 • Win­do­ws Seven: 30.85%
 • Win­do­ws XP: 7.42%
 • Andro­id: 3.40%
 • Linux: 2.61%
 • Win­do­ws NT: 2.30%
 • Win­do­ws Vis­ta: 1.63%
 • Mac: 1.25%

Ove­rall

 • Win­do­ws XP: 23.26%
 • Win­do­ws Seven: 22.46%
 • Win­do­ws Vis­ta: 5.02%
 • Linux: 2.42%
 • Andro­id: 1.55%
  Mac: 1.13%
 • Win­do­ws NT: 0.97%
 • Win­do­ws 2003: 0.57%
 • Win­do­ws 2000: 0.34%
 • Win­do­ws 98: 0.26%
 • iOS: 0.19%
 • Win­do­ws 95: 0.16%
 • Win­do­ws ME: 0.12%

Zo šta­tis­tík od posky­to­va­te­ľa pries­to­ru – web​sup​port​.sk a pred­tým webp​ries​tor​.com /​From the sta­tis­tics pro­vi­ded by the hos­ting pro­vi­der – web​sup​port​.sk, and pre­vi­ous­ly webp​ries​tor​.com

Rok

Traf­fic

Náv­števNor­mál­ne náv­šte­vyJedi­neč­ných návštevníkovSitesHitsStrá­nokURLsReferrersAgentsNedo­stup­nosť (%)

SPOLU

2.26 TB

3 716 0141 858 933102 779 65925 310 1112 774 184246 406229 9632.31

2014

201.21 GB412 823110 06970 670103 00911 169 3495 332 830552 58334 67622 8001.50

2013

128.98 GB360 431118 96171 51197 3568 253 9093 927 489512 97630 89917 9452.48

2012

95.76 GB234 51081 83453 73872 1374 276 6282 030 234440 47726 88117 5586.34

2011

87.08 GB325 61688 92485 752112 6525 649 8532 048 411267 57136 62227 9518.70

2010

321.53 GB441 747237 36613 994 1593 684 547289 95932 75232 0163.11

2009

310.79 GB

289 804198 33710 198 8481 817 710216 62915 87423 0840.0053

2008

793.57 GB

451 355215 46411 613 3162 809 214188 47715 89020 4250.28

2007

159.48 GB

459 519

313 602

18 703 998

1 491 612114 54414 75721 2530.52

2006

97.79 GB

289 566

235 927

7 876 032

1 029 79069 83915 08618 1963.80

2005

89.22 GB

323 415

177 442

7 666 309

777 53260 27013 06016 6854.14

2004

30.04 GB

127 130

83 963

2 877 827

314 49846 7648 37010 1981.81

2003

4.48 GB

21 854

11 678

498 128

45 43314 0951 5391 8521.17

Rok

Hits/​VisitPages/​VisitkB/​VisitSum Visit Lenght Visit Len­ght

SPOLU

27.56.80653rokovminút

2014

27.112.9251111.9515:36

2013

22.910.903707.6911:21

2012

18.28.664295.2311:37

2011

17.46.292806.748:22

2010

31.78.347637.856:22

2009

35.26.271 125

2008

25.76.221 844

2007

40.73.25363

2006

27.23.56354

2005

23.72.40289

2004

22.62.47248

2003

22.82.08215

visitsdaypagespagevisitunique_url
hitsvisittotalgbtotalpages totalvisitsday uniquepages

Pod­ľa Goog­le od 19.9.2007 do 1.1.2015
 • 563 893 náv­štev, z toho 442 230 jedi­neč­ných (78.42 %), 228 919 (40.60 %) bez odcho­du zo vstup­ných stránok, 
 • zobra­zi­lo sa 1 476 590 strá­nok, 961 548 jedi­neč­ných, 1 141 001 (77.27 %) bez odcho­dov zo vstup­ných stránok,
 • den­ný prie­mer je 254 náv­štev, zo 148 štá­tov z 6 286 miest pomo­cou 74 pre­hlia­da­čov na 30 ope­rač­ných systémoch,
 • mie­ra odcho­dov je 59.40 %, 23.04 % náv­štev­ní­kov sa na strán­ky vra­cia, frek­ven­cia náv­štev­ní­ka je 11.27,
 • tí, čo neodí­du zo vstup­nej strán­ky strá­via na sozo​.sk 5:15 minút, nav­ští­via 5.03 stránok,
 • aktu­ál­nosť náv­štev­ní­ka je 44.23 dňa, dĺž­ka náv­šte­vy (nad 11 sekúnd) je 6:02 minút, hĺb­ka 4.57 stránok,
 • zo Slo­ven­ska je 81.91 %, z Čes­ka – 7.21 %, zo zvyš­ku ostat­ných kra­jín: Turec­ko 10.29 %, Nemec­ko 9.05 %, USA 8.57, Veľ­ká Bri­tá­nia 7.76 %, Poľ­sko 7.57 %. Chor­vát­sko 4.99 %, Rakús­ko 4.09 %, Maďar­sko 3.90, Fran­cúz­sko 3.63, Srb­sko 3.61 atď.
 • Slo­vá­ci priš­li naj­mä z Bra­ti­sla­vy – 50.31 %, zo zvyš­ku: Trna­va 11.81 %, Koší­ce 11.70 %, Žili­na 9.78 %, Nit­ra 8.32 %,
 • 68.25 % náv­štev­ní­kov prí­de na sozo​.sk cez vyhľa­dá­vač, 22.50 % pria­mo, 9.72 % cez odka­zu­jú­ce strán­ky a 0.17 % cez sociál­ne služby
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­da­ča Fire­fox 39.10 %, Inter­net Explo­rer 34.55 %, Chro­me 12.51 %, Ope­ra 10.11 %, Safa­ri 1.92 %, Andro­id 1.28 %
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws 94.43 %, zo zvyš­ku: Andro­id 39.70 %, Linux 23.23 %, Macin­tosh 17.89 %, iOS 13.08 %
 • medzi odka­zu­jú­ci­mi strán­ka­mi (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nu­je za celé obdo­bie akva​.sk 18.68 %, sez​nam​.cz 17.44 %, zoznam​.sk 9.50 %, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 6.51 %, face​bo​ok​.com 5.26 %, rybic​ky​.net 3.97 %, akva​ma​la​wi​.com 2.72 %, azet​.sk 1.79 %, splen​dens​po​wer​.cz 1.43 %, akva​rij​ni​.cz 1.16 %, zoohoo​.sk 1.14 %, akva​ris​ta​.cz 1.12 %, naj​.sk 1.08 %, atlas​.sk 1.04 %

Pod­ľa Goog­le rok 2014:

 • 42 846 náv­štev – 33 673 jedi­neč­ných (78.59 %), 10 283 (24.00 %) bez odchov zo vstup­ných stránok,
 • 76.00 % mie­ra odcho­dov, 74 024 zobra­ze­ných strá­nok – 61 632 jedi­neč­ných, 41 461 bez odcho­dov (56.01 %), 22.21 % vra­ca­jú­cich sa návštevníkov,
 • den­ný prie­mer je 117 náv­štev, zo 114 štá­tov z 1 379 miest pomo­cou 31 pre­hlia­da­čov na 19 ope­rač­ných systémoch,
 • tí, čo neodí­du zo vstup­nej strán­ky strá­via na sozo​.sk 7:08 minú­ty, nav­ští­via 4.03 stránok,
 • frek­ven­cia náv­štev­ní­ka 13.89 náv­štev, aktu­ál­nosť 31.89, hĺb­ka náv­šte­vy 4.04, dĺž­ka náv­šte­vy (nad 11 sekúnd) je 6:28 min,
 • zo Slo­ven­ska 84.60 %, z Čes­ka – 6.67 %, zo zvyš­ku ostat­ných kra­jín: USA 18.13 %, Nemec­ko 10.48 %, Veľ­ká Bri­tá­nia 10.02 %, Rakús­ko 7.28 %, Bra­zí­lia 7.06 %, Maďar­sko 6.18 %, Poľ­sko 4.67 %,
 • Slo­vá­ci priš­li naj­mä z Bra­ti­sla­vy 50.31 %, zo zvyš­ku: Žili­na 14.36 %, Koši­ce 9.88 %, Nit­ra 5.94 %, Trna­va 5.93 %, Pieš­ťa­ny 4.67 %, Pre­šov 4.14 %, Ban­ská Bys­tri­ca 4.02, Pop­rad 3.88 %, Micha­lov­ce 3.80 %, Lip­tov­ský Miku­láš 3.42 %, Nové Zám­ky 3.39 %, Prie­vi­dza 3.34 %, Zvo­len 3.22 %, 
 • 72.42 % náv­štev­ní­kov prí­de na sozo​.sk cez vyhľa­dá­vač, 17.61 % pria­mo 8.59 % cez odka­zu­jú­ce strán­ky, 1.37 % cez sociál­ne služby, 
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­da­ča Chro­me 42.24 %, Fire­fox 23.71 %, Inter­net Explo­rer 11.28 %, Andro­id 8.28 %, Ope­ra 7.67 %, Safa­ri 6.12 %,
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws 73.75 %, zo zvyš­ku: Andro­id 66.04 %, iOS 16.51 %, Linux 9.40 %, Macin­tosh 4.95 %, Win­do­ws Pho­ne 2.14 %,
 • medzi odka­zu­jú­ci­mi strán­ka­mi (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nu­je za celé obdo­bie akva​.sk 27.83 %, face​bo​ok​.com 12.39 %, sez​nam​.cz 10.47 %, semalt​.com 8.60 %, ask​.com 3.51 %, rybic​ky​.net 3.30 %, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 2.79 %, akva​rij​ni​.cz 2.41 %, mojas​vad​ba​.sk, cen​trum​.cz, but​tons​-for​-web​si​te​.com 1.45 %

Tren­do­vo (pred­po­klad) pod­ľa Goog­le pre rok 2015:

 • 55 296 náv­štev, 44 922 jedi­neč­ných (81.24 %), 17 506 (19.97 %) bez odchov zo vstup­ných stránok,
 • 71.71 % mie­ra odcho­dov, 117 729 zobra­ze­ných strá­nok – 84 426 jedi­neč­ných, 79 927 bez odcho­dov (67.89 %), 19.47 % vra­ca­jú­cich sa náv­štev­ní­kov zo 100 štá­tov a 1 371 miest,
 • den­ný prie­mer je 151 náv­štev, pomo­cou 28 pre­hlia­da­čov na 17 ope­rač­ných systémoch,
 • tí, čo neodí­du zo vstup­nej strán­ky strá­via na sozo​.sk 5:37 minú­ty, nav­ští­via 4.23 stránok,
 • frek­ven­cia náv­štev­ní­ka 13.65 náv­štev, aktu­ál­nosť 41.21, hĺb­ka náv­šte­vy 3.94, dĺž­ka náv­šte­vy (nad 11 sekúnd) je 5:51 min,
 • zo Slo­ven­ska 83.48 %, z Čes­ka – 8.24 %, zo zvyš­ku ostat­ných kra­jín: USA 16.44 %, Nemec­ko 10.84 %, Veľ­ká Bri­tá­nia 9.99 %, Rakús­ko 6.57 %, Poľ­sko 5.52 %, Maďar­sko 5.05 %, Fran­cúz­sko 3.33 %, Bra­zí­lia 2.88 %, Špa­niel­sko 2.52 %, Írsko 2.38 %, Talian­sko 2.32 %,
 • Slo­vá­ci prí­du naj­mä z Bra­ti­sla­vy 50.01 %, zo zvyš­ku: Žili­na 11.53 %, Koši­ce 10.50 %, Trna­va 7.48 %, Nit­ra 6.85 %, Pieš­ťa­ny 4.61 %, Micha­lov­ce 4.47 %, Ban­ská Bys­tri­ca 4.43 %, Pre­šov 3.89 %, Pop­rad 3.71 %, Lip­tov­ský Miku­láš 3.65 %, Zvo­len 3.59 %, Prie­vi­dza 3.45 %, 
 • 63.30 % náv­štev­ní­kov prí­de na sozo​.sk cez vyhľa­dá­vač, 29.29 % pria­mo, 8.11 % cez odka­zu­jú­ce strán­ky a 0.61 % cez sociál­ne služby, 
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­da­ča Fire­fox 33.29 %, Chro­me 30.36 %, Inter­net Explo­rer 18.41 %, Ope­ra 8.94 %, Andro­id 4.22, Safa­ri 4.14 %, 
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws 85.34 %, zo zvyš­ku: Andro­id 36.65 %, Linux 25.89 %, Macin­tosh 19.02 %, iOS 11.99 %, iPad 1.17 %, iPho­ne 1.11 %, Win­do­ws Pho­ne 1.05 %,
 • medzi odka­zu­jú­ci­mi strán­ka­mi (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nu­je za celé obdo­bie akva​.sk 28.46 %, face​bo​ok​.com 11.86 %, sez​nam​.cz 4.66 %, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 3.76 %, zoznam​.sk 3.58 %, semalt​.com 2.98, rybic​ky​.net 2.96 %, akva​rij​ni​.cz 2.46 %.

Accor­ding to Goog­le Ana­ly­tics from Sep­tem­ber 19, 2007, to Janu­ary 12015:

 • Total visits: 563,893, of which 442,230 are uni­que (78.42%).
 • Page­vie­ws: 1,476,590; Uni­que page­vie­ws: 961,548; Pages per visit: 5.03.
 • Dai­ly ave­ra­ge: 254 visits from 148 coun­tries, 6,286 cities, using 74 bro­wsers on 30 ope­ra­ting systems.
 • Boun­ce rate: 59.40%; Retur­ning visi­tors: 23.04%; Visi­tor fre­qu­en­cy: 11.27.
 • Time spent on site: 5:15 minu­tes for tho­se not lea­ving the entry page; 6.8 pages viewed.
 • Geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­on: 81.91% from Slo­va­kia, 7.21% from the Czech Repub­lic, and others.
 • Top cities: 50.31% from Bra­ti­sla­va, 11.81% from Trna­va, 11.70% from Koši­ce, 9.78% from Žili­na, 8.32% from Nitra.
 • Traf­fic sour­ces: 68.25% from search engi­nes, 22.50% direct, 9.72% from refer­ral sites, 0.17% from social services.
 • Bro­wsers: Fire­fox 39.10%, Inter­net Explo­rer 34.55%, Chro­me 12.51%, Ope­ra 10.11%, Safa­ri 1.92%, Andro­id 1.28%.
 • Ope­ra­ting sys­tems: Win­do­ws 94.43%, Andro­id 39.70%, Linux 23.23%, Macin­tosh 17.89%, iOS 13.08%.
 • Refer­ring sites: akva​.sk 18.68%, sez​nam​.cz 17.44%, zoznam​.sk 9.50%, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 6.51%, face​bo​ok​.com 5.26%, and others.

For the year 2014:

 • Total visits: 42,846; Uni­que visits: 33,673 (78.59%); Boun­ce rate: 76.00%.
 • Page­vie­ws: 74,024; Uni­que page­vie­ws: 61,632; Pages per visit: 4.03.
 • Dai­ly ave­ra­ge: 117 visits from 114 coun­tries, 1,379 cities, using 31 bro­wsers on 19 ope­ra­ting systems.
 • Time spent on site: 7:08 minu­tes for tho­se not lea­ving the entry page; 4.03 pages viewed.
 • Geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­on: 84.60% from Slo­va­kia, 6.67% from the Czech Repub­lic, and others.
 • Top cities: 50.31% from Bra­ti­sla­va, 14.36% from Žili­na, 9.88% from Koši­ce, 5.94% from Nit­ra, 5.93% from Trnava.
 • Traf­fic sour­ces: 72.42% from search engi­nes, 17.61% direct, 8.59% from refer­ral sites, 1.37% from social services.
 • Bro­wsers: Chro­me 42.24%, Fire­fox 23.71%, Inter­net Explo­rer 11.28%, Andro­id 8.28%, Ope­ra 7.67%, Safa­ri 6.12%.
 • Ope­ra­ting sys­tems: Win­do­ws 73.75%, Andro­id 66.04%, iOS 16.51%, Linux 9.40%, Macin­tosh 4.95%, Win­do­ws Pho­ne 2.14%.
 • Refer­ring sites: akva​.sk 27.83%, face​bo​ok​.com 12.39%, sez​nam​.cz 10.47%, semalt​.com 8.60%, ask​.com 3.51%, and others.

Pro­jec­ted trend for 2015:

 • Esti­ma­ted visits: 55,296; Uni­que visits: 44,922 (81.24%); Boun­ce rate: 71.71%.
 • Page­vie­ws: 117,729; Uni­que page­vie­ws: 84,426; Pages per visit: 4.23.
 • Dai­ly ave­ra­ge: 151 visits using 28 bro­wsers on 17 ope­ra­ting systems.
 • Time spent on site: 5:37 minu­tes for tho­se not lea­ving the entry page; 4.23 pages viewed.
 • Geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­on: 83.48% from Slo­va­kia, 8.24% from the Czech Repub­lic, and others.
 • Top cities: 50.01% from Bra­ti­sla­va, 11.53% from Žili­na, 10.50% from Koši­ce, and others.
 • Traf­fic sour­ces: 63.30% from search engi­nes, 29.29% direct, 8.11% from refer­ral sites, and 0.61% from social services.
 • Bro­wsers: Chro­me 30.36%, Fire­fox 33.29%, Inter­net Explo­rer 18.41%, and others.
 • Ope­ra­ting sys­tems: Win­do­ws 85.34%, Andro­id 36.65%, iOS 11.99%, and others.
 • Refer­ring sites: akva​.sk 28.46%, face​bo​ok​.com 11.86%, sez​nam​.cz 4.66%, and others.

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, Stránka

Prispievatelia

Hits: 4152

Tie­to strán­ky sa sna­žím tvo­riť ako die­lo mno­hých pris­pie­va­te­ľov. Je samoz­rej­me vo mne sna­ha sa pre­zen­to­vať, ale vždy ma pote­ší, ak môžem pre­zen­to­vať dru­hých. V prí­pa­de, ak by ste mali záu­jem o spo­lu­prá­cu (aj jed­no­ra­zo­vú), ale­bo by ste mali neja­ký nápad, námet, tip, napíš­te mi. Oce­ním pre­dov­šet­kým text, ale môžu byť aj fot­ky. Pris­pie­va­te­ľov uvá­dzam na jed­not­li­vých strán­kach. Do 23.12.2023 pris­pe­lo na www​.sozo​.sk 48 prispievateľov:


The­se pages I’m try­ing to cre­a­te as a work of many con­tri­bu­tors. Of cour­se, the­re­’s an effort to pre­sent myself, but I’m alwa­ys ple­a­sed when I can sho­wca­se others. If you­’re inte­res­ted in col­la­bo­ra­ti­on (even one-​time), or if you have any ide­as, topics, or tips, ple­a­se wri­te to me. I app­re­cia­te text pri­ma­ri­ly, but pho­tos are also wel­co­me. Con­tri­bu­tors are cre­di­ted on indi­vi­du­al pages. By 23.12.2023, 48 con­tri­bu­tors con­tri­bu­ted to www​.sozo​.sk.


 • Adam Lewic­ki
 • Adam Per­ni­ca
 • Bra­ni­slav Cigánik
 • Dušan Beláň
 • Ele­na Halická
 • Eva Kac­lí­ko­vá
 • Fran­ti­šek Debre
 • Fran­ti­šek Kaclík
 • Heli­odor Macko
 • Ivan Vyslú­žil
 • Iva­na Kaclíková
 • Jakub Dadák
 • Jaro­slav Hrabě
 • Ján Iskra
 • Júlia Ron­čo­vá
 • Juraj Ležo­vič
 • Kor­nel Duffek
 • Leo Šimur­da
 • Mar­ga­ré­ta Halická
 • Marián Stie­ran­ka
 • Marián Válek
 • Mar­tin Dratva
 • Mar­tin Fodor
 • Matin Haláč
 • Matej Foll­rich
 • Milan Kánya
 • Milan Sabo
 • Milo Pešek
 • Miloš Chmel­ko
 • Miloš Gni­da
 • Miro­slav Konôpka
 • Nora Luka­čo­vi­čo­vá
 • Nor­bert Sabat
 • Oľga Maga­lo­vá
 • Pat­rik Bíro
 • Pavol Kac­lík
 • Pavol Pap­son
 • Peter Gre­guš
 • Peter Kolár
 • Róbert Toman
 • Roman Sla­boch
 • Roma­na Kaclíková
 • Tomáš Hud­co­vič
 • Vik­tor Blaho
 • Vilém Kře­čan
 • Vla­di­mír Hebert
 • Vla­di­mír Pazdera
 • Yve­ta Kaclíková

Use Facebook to Comment on this Post